خدمات تلفن همراه

فهرست صحیفه امام خمینی ره

جواز مصرف نوشابه هاي غيرالكلي كارخانجات مصادره شده - 30 خرداد 1358 پرداخت مشروط وجوه شرعيه بابت تكميل ساختمان براي اهل علم و مستحقين - 1358 ه . ش . اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 20 ارديبهشت 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 ارديبهشت 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 ارديبهشت 1368 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 3 ارديبهشت 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 ارديبهشت 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 فروردين 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 فروردين 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 فروردين 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 اسفند 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 اسفند 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 اسفند 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 اسفند 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 اسفند 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 بهمن 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 بهمن 1367 حل مشكلات شرعي طلاب غير ايراني - 23 بهمن 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 بهمن 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 بهمن 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 بهمن 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 دي 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 دي 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 دي 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 دي 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 آذر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 آذر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 آذر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 آبان 1367 كمك مالي به آموزش و پرورش قم - 12 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 مهر 1367 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 19 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 مرداد 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 تير 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 خرداد 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 خرداد 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 خرداد 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 ارديبهشت 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 فروردين 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 فروردين 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 فروردين 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 اسفند 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 اسفند 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 اسفند 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 بهمن 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 بهمن 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 بهمن 1366 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 18 بهمن 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 دي 1366 اجازه در امور شرعيه - 7 دي 1366 اجازه مصرف وجوه شرعي براي رفع حاجت نيازمندان - 18 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 آذر 1366 موافقت با استفاده از وجوه در اختيار صندوق قرض الحسنه ژاندارمري جهت رفع نيازپرسنل بي بضاعت و امور فرهنگي - 14 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 آبان 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 آبان 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 آبان 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 مهر 1366 موافقت با پيشنهاد انتقال شركت شيلات از وزارت كشاورزي به وزارت جهاد سازندگي - 30 شهريور 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 شهريور 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 مرداد 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 مرداد 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1 مرداد 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 تير 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 تير 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 خرداد 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 ارديبهشت 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 ارديبهشت 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 ارديبهشت 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 فروردين 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 اسفند 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 اسفند 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 بهمن 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 بهمن 1365 تامين بودجه دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم - 30 دي 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 دي 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 آذر 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 آبان 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 مهر 1365 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 27 شهريور 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 شهريور 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 مرداد 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 تير 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 تير 1365 استفاده از سهم امام "ع " در ترميم و بازسازي مدرسه علوم ديني - تير 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 ارديبهشت 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 ارديبهشت 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 اسفند 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 اسفند 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 اسفند 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 اسفند 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 بهمن 1364 تخصيص بخشي از اموال و داراييهاي مصادره شده بستگان رژيم پهلوي ، به دفترتبليغات اسلامي قم - 30 بهمن 1364 خانه سازي جهت پرسنل سپاه پاسداران - 15 بهمن 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 دي 1364 اجازه در صرف وجوه شرعي جهت كمك به فقرا - دي 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 دي 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 آذر 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 آذر 1364 انتقال اموال تحت نظر شهيد صدوقي به بنياد ديني و فرهنگي - 28 آذر 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 آذر 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 آذر 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 آبان 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 آبان 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 مهر 1364 استفاده از سهم امام "ع " براي خريد ماشينهاي راهسازي جهت كمك به مردم محروم "بشاگرد" - 7 مهر 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 شهريور 1364 صرف سهمين جهت هزينه ساختمان مدرسه علميه بابل - 18 شهريور 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 شهريور 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 مرداد 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 مرداد 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 تير 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 تير 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 خرداد 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 خرداد 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 ارديبهشت 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 ارديبهشت 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 ارديبهشت 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 ارديبهشت 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1 ارديبهشت 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 بهمن 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 بهمن 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 بهمن 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 بهمن 1363 اجازه در تصدي امور مربوط به ولي فقيه در سازمان اوقاف - 25 دي 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 دي 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 دي 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 آبان 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 آبان 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 مهر 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 مهر 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 شهريور 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 شهريور 1363 پرداخت شهريه طلاب - 12 شهريور 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 شهريور 1363 دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات بدون متولي - 21 مرداد 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 مرداد 1363 استفاده از دارايي بنياد مستضعفان براي ساختمان تعليمات اسلامي خواهران - 10 مرداد 1363 اجازه استفاده از اراضي شهري و داراييهاي غارت شده به وسيله خاندان پهلوي ، جهت خانه سازي براي محرومان - 10 مرداد 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 مرداد 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 مرداد 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 تير 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 تير 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 تير 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 خرداد 1363 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 24 ارديبهشت 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 ارديبهشت 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 ارديبهشت 1363 پرداخت پاداش خدمتي به نيروهاي امنيتي و حفاظتي ستاد مشترك ارتش - 6 اسفند 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1 بهمن 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 دي 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 آذر 1362 اجازه در اخذ وجوه شرعي - 8 آبان 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 آبان 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - آبان 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 مهر 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - مهر 1362 اجازه صرف وجوه شرعيه - 30 مرداد 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 مرداد 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 مرداد 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 مرداد 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 تير 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - خرداد 1362 اجازه رسيدگي و نظارت بر امور مالي فرزندان صغير شهيدان و مواردي كه نياز به اجازه "ولي فقيه " دارد - 9 خرداد 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 ارديبهشت 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 ارديبهشت 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 اسفند 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 اسفند 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 اسفند 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1 اسفند 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 آذر 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 آبان 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 آبان 1361 موافقت با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي - 28 مهر 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه ؛ و انتصاب نماينده در پاكستان - 11 مهر 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 شهريور 1361 پرداخت هزينه ساخت مسجد "خانوك - از توابع استان كرمان "، از محل وجوهات - 8 شهريور 1361 تفويض اختيار امور واگذار شده به شهيد صدوقي - 29 تير 1361 تعيين تكليف براي اموال مرحوم صاحب الزماني - 18 ارديبهشت 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 ارديبهشت 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 فروردين 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 بهمن 1360 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 بهمن 1360 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 بهمن 1360 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 دي 1360 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 29 آبان 1360 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 29 آبان 1360 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1360 ه . ش . اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 2 آبان 1360 اجازه درباره امور حسبيه و شرعيه - 4 مهر 1360 اجازه در امور حسبيه و اخذ وجوه شرعيه - 22 مرداد 1360 موافقت با درخواست عضويت آقاي مهدوي كني در شوراي بهزيستي كشور - 21 ارديبهشت 1360 اجازه استفاده از سهم امام "ع " براي رفع مشكلات مجروحين و معلولين - 20 ارديبهشت 1360 موافقت با تغيير در اساسنامه موسسه خيريه همدانيان (1) - آذر 1359 مجوز استفاده از سهم امام "ع " در امور تبليغات اسلامي در پيشاور پاكستان - 8 آذر 1359 مجوز مصرف بخشي از وجوه اوقاف جهت جبهه ها، آوارگان جنگي و ترميم خرابيها - 5 آذر 1359 اجازه استفاده از مازاد كمكهاي نقدي به زلزله زدگان جهت ترميم خرابيهاي جنگي - 5 آذر 1359 استقلال فعاليتهاي آستان مقدس قم از ساير ارگانها و نهادها - 25 شهريور 1359 تصدي امور حسبيه و شرعيه - 1 تير 1359 تفويض اختيارات به رئيس جمهور - 17 ارديبهشت 1359 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 اسفند 1358 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 10 آذر 1358 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 آبان 1358 تاييد انتصاب امام جمعه شهركرد - 17 شهريور 1358 اجازه شرعي - 6 مرداد 1358 اجازه در امور حسبيه و اخذ وجوه شرعيه - 22 تير 1358 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 خرداد 1358 اجازه در تصدي امور شرعيه و اخذ وجوه - 10 خرداد 1358 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 فروردين 1358 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 دي 1357 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 دي 1357 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 خرداد 1357 اجازه درباره امور حسبيه و شرعيه - 6 خرداد 1357 اجازه درباره امور حسبيه و شرعيه - 2 ارديبهشت 1357 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 دي 1356 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 آذر 1356 اجازه امور شرعيه - 24 دي 1355 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 ارديبهشت 1355 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 تير 1354 اجازه صرف وجوهات شرعيه در رابطه با شش مورد مندرج در نامه - اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 ارديبهشت 1354 اجازه در امور شرعيه - 8 ارديبهشت 1354 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 فروردين 1354 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 دي 1353 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 آذر 1353 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 مرداد 1353 پاسخ نامه و اجازه اخذ و صرف وجوه شرعي در موارد مقرر - ارديبهشت 1353 اجازه در امور حسبيه و شرعيه "براي روستاها و مناطقي از كشور افغانستان " - بهمن 1352 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 بهمن 1352 اجازه شرعيه - 9 بهمن 1352 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 آبان 1352 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 ارديبهشت 1352 اجازه در اخذ سهم امام "ع " - 16 ارديبهشت 1352 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 بهمن 1351 اجازه در امور حسبيه وشرعيه "براي شهرهاي افغانستان " - 29 آبان 1351 صدور اجازه براي صرف وجوه شرعي - آبان 1351 اجازه درباره امور حسبيه و شرعيه - 13 تير 1351 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 تير 1351 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1351 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 مهر 1350 اجازه شرعيه - 2 مهر 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 مرداد 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 31 تير 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 تير 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 تير 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 تير 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 خرداد 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 ارديبهشت 1350 صدور اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 ارديبهشت 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - ارديبهشت 1350 اجازه شرعيه - 19 دي 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه "براي مناطقي در افغانستان " - 22 آذر 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 آذر 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 آذر 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 مهر 1349 صدور اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 شهريور 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 شهريور 1349 اجازه در امور شرعيه - 14 شهريور 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 مرداد 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 مرداد 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 31 تير 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 31 تير 1349 اجازه درباره امور حسبيه و شرعيه - 16 تير 1349 اجازه در امور شرعيه - 17 خرداد 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 خرداد 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 ارديبهشت 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 فروردين 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 فروردين 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 بهمن 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 دي 1348 صدور اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 آبان 1348 اجازه در امور شرعيه - 12 آبان 1348 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 12 مهر 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 شهريور 1348 اجازه در امور شرعيه - 4 شهريور 1348 اجازه در امور شرعيه - 4 شهريور 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 مرداد 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 مرداد 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 31 تير 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 تير 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 خرداد 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 خرداد 1348 اجازه در امور شرعيه - 2 ارديبهشت 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 اسفند 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 اسفند 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 اسفند 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 بهمن 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 دي 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 آبان 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 آبان 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 آبان 1347 اجازه اخذ سهم سادات - 12 آبان 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 آبان 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 آبان 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 مهر 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 مهر 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 شهريور 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 خرداد 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 خرداد 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 خرداد 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 ارديبهشت 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 فروردين 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 فروردين 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 بهمن 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 بهمن 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 دي 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 مهر 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 شهريور 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 شهريور 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 فروردين 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 فروردين 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 فروردين 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 اسفند 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 آذر 1345 اجازه مصرف وجوهات شرعي - اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 آذر 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 آبان 1345 تنفيذ اجازه نامه امور شرعيه - 1345 ه . ش . اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 شهريور 1345 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 2 شهريور 1345 اجازه در توكيل - 23 مرداد 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 خرداد 1345 استفاده از سهم مبارك امام "ع " براي تعمير مسجد و مدرسه - اوايل خرداد 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 ارديبهشت 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 ارديبهشت 1345 اجازه در امور شرعيه - ارديبهشت 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 ارديبهشت 1345 پاسخ به پرسشي درباره تعمير حمام روستا - ارديبهشت 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 فروردين 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 اسفند 1344 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 اسفند 1344 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 آذر 1344 اجازه در امور شرعيه و حسبيه - 19 آذر 1344 اختصاص ثلث سهم امام "ع " براي كمك به فقرا و مستمندان - 14 آذر 1344 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1 آبان 1344 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 5 آبان 1343 اجازه در امور شرعيه - 20 مهر 1343 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 20 مهر 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 شهريور 1343 پاسخ نامه در مورد وجوه شرعي و. . . - 12 شهريور 1343 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 5 شهريور 1343 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 3 شهريور 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 مرداد 1343 پاسخ نامه در مورد وجوه شرعيه - 1 مرداد 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 تير 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 خرداد 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 ارديبهشت 1343 اجاره منزل در محله يخچال قاضي قم - ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 فروردين 1343 صدور اجازه براي رفع نيازهاي مستمندان از سهم مبارك امام "ع " - 24 دي 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 دي 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 آبان 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 خرداد 1342 اجازه نامه امور حسبيه و شرعيه - 31 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 31 فروردين 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 فروردين 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 دي 1341 مسافرت همسر و فرزند امام خميني - 27 دي 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 دي 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 دي 1341 اجازه نامه امور حسبيه و شرعيه - 23 دي 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 دي 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 دي 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 آذر 1341 اجازه نامه اخذ وجوه شرعيه - 1341 ه . ش . اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 آذر 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 مهر 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 فروردين 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 بهمن 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1340 ه . ش . اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 بهمن 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 بهمن 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 بهمن 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 دي 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 دي 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 آبان 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 آبان 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 تير 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 تير 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 خرداد 1340 اجازه در نقل حديث و امور حسبيه و شرعيه - 9 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 خرداد 1340 اجازه در نقل حديث و تصرف در وجوه شرعيه - 28 ارديبهشت 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 ارديبهشت 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 ارديبهشت 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 ارديبهشت 1340 اجازه در امور حسبيه - 17 فروردين 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 مهر 1343 خروج ارز از كشور - 4 اسفند 1358 صلاحيت رئيس جمهور - 29 دي 1358 پاسخ به چندين پرسش - دي 1357 پيشنهاد چند اصلاح در متن كتاب نهضت امام خميني "جلد اول ، پيش از چاپ " - 1355 ه . ش . اطلاعيه دفتر امام خميني در مورد وجوب قتل سلمان رشدي ، و تكذيب شايعات - 29 بهمن 1367 لزوم بيطرفي اعضاي دفتر امام - اوايل 1359 ه . ش . درخواست لغو راهپيمايي 27/9/59 - بازگشت آقاي طاهري به اصفهان - 26 آذر 1359 اعلام خبر شهادت آقاي سيد مصطفي خميني - 1 آبان 1356 اعلاميه مشترك آيات عظام به مناسبت سالگرد قيام 15 خرداد - 15 خرداد 1343 اعلاميه مشترك مراجع و علماي قم - قانوني نبودن طرح "شركت زنان در انتخابات - اسفند 1341 اهداي كتاب صحيفه سجاديه - 22 آذر 1367 عدم استقلال قضايي در ايران - 25 خرداد 1342 دريچه اي به دنياي بزرگ و جاويد - صبح 7 اسفند 1367 لزوم مقاومت در برابر صهيونيستها و طرد سازشكاران - آذر 1367 تاكيد بر لزوم هوشياري رزمندگان و حضور گسترده در جبهه ها - صبح 31 تير 1367 وظايف سياسي حج - صبح 22 فروردين 1367 اخلاص ؛ معيار ارزش عمل - صبح 16 اسفند 1366 حمايت از شوراي نگهبان - صبح 23 دي 1366 تقدير از طلاب رزمنده - صبح 28 آبان 1366 سپردن وصيتنامه سياسي - الهي به آستان قدس رضوي و مجلس خبرگان و عودت وصيتنامه سابق - 19 شهريور 1366 حفظ وحدت و اخلاص - صبح 5 مرداد 1366 لزوم تفاهم و رعايت آداب شرعي و اخلاقي در مراسم حج - 22 تير 1366 دعوت به وحدت ، اتحاد و انسجام - 30 دي 1365 اولويت در اصلاح دانشگاهها - صبح 24 تير 1364 معرفي آقاي موسوي خوئيني ها به سمت دادستان كل كشور - صبح 16 تير 1364 تلاش براي خودكفايي - صبح 8 فروردين 1364 لزوم رعايت احتياط در مورد زندانيان - صبح 26 اسفند 1363 لزوم تفاهم بين بازار و دولت و پشتيباني از يكديگر - صبح 21 اسفند 1363 حفظ عنايت الهي در خدمتگزاري به مردم - صبح 28 بهمن 1363 لزوم استقلال قوه قضاييه - صبح 2 دي 1363 خدمت به مستضعفان بدون تشريفات اداري - صبح 14 آبان 1363 تلاش همگاني براي تحقق اسلام - صبح 20 اسفند 1362 رفع نياز محرومين - صبح 16 اسفند 1362 وظيفه همگاني ؛ حفظ اسلام - صبح 22 بهمن 1362 تقدير از خدمات آقاي موسوي تبريزي - صبح 8 بهمن 1362 لزوم انطباق احكام قضايي با ضوابط شرعي - صبح 20 دي 1362 لزوم استقلال سپاه و عدم گرايش به جريانات سياسي - صبح 12 دي 1362 اهميت كشاورزي و نقش جهاد سازندگي - صبح 28 آذر 1362 هدف اصلي ، حاكميت اسلام - صبح 20 آذر 1362 لزوم توجه ورزشكاران به تقويت جهات معنوي و اخلاق - صبح 4 مهر 1362 قاطعيت در كار دادگاه - 18 اسفند 1361 اداره شدن صدا و سيما زير نظر سه قوه - صبح 20 دي 1361 عمل بر اساس ضابطه و طبق قوانين مجلس - صبح 13 دي 1361 جديت در اجرا احكام الهي - صبح 11 دي 1361 زنده نگه داشتن روح ايمان و اسلاميت - صبح 4 آذر 1361 ابلاغ سلام به رزمندگان - قبل از ظهر 12 آبان 1361 ضرورت توسعه و پيشرفت اقتصادي - صبح 17 مهر 1361 اهميت نقش خبرگزاري در اطلاع رساني - صبح 7 مهر 1361 تجليل و تقدير از مردم يزد - 3 مهر 1361 اهميت خودكفايي - صبح 31 شهريور 1361 جهاد خدمتگزار مردم محروم و مستمند - 17 شهريور 1361 حفظ اتحاد و انسجام - 20 ارديبهشت 1361 شوراي سرپرستي - 13 ارديبهشت 1361 لزوم توسعه و گسترش راههاي روستايي - قبل از ظهر 9 ارديبهشت 1361 خلوص نيت در كارها - صبح 12 بهمن 1360 وحدت سرلوحه دعوت انبيا - 22 دي 1360 تغييرات اساسي در دانشگاهها - صبح 17 آذر 1360 لزوم مشورت در كارها - 7 آذر 1360 اولويت بازرسي نهادهاي انقلابي - قبل ازظهر 5 آذر 1360 تلاش در رفع مشكلات و حفظ روحيه وحدت - صبح 5 آذر 1360 حفظ جمهوري اسلامي - 28 آبان 1360 تذكراتي پيرامون وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - قبل ازظهر 29 مهر 1360 لزوم تبليغات براي صدور انقلاب - 22 مهر 1360 لزوم توجه به مناطق محروم - 13 مهر 1360 اهميت تفاهم در اصول عقايد - صبح 12 مهر 1360 شركت همه گروههاي رزمنده در مراسم بزرگداشت هفته جنگ - 15 شهريور 1360 تسليت به خانواده شهيدان : رجايي و باهنر - صبح 12 شهريور 1360 اختلاف به نام عربيت و عجميت - صبح 10 تير 1360 تعيين جانشين فرماندهي نيروهاي مسلح - 21 خرداد 1360 رجحان تدريس در قم بر وضع موجود "رهبري انقلاب " - صبح 13 خرداد 1360 توصيه به روحانيون در جلب رضايت مردم - قبل از ظهر 30 فروردين 1360 پيش بيني شكست صدام - صبح 28 دي 1359 تلاش براي استقلال و خودكفايي كشور - قبل از ظهر 17 آذر 1359 جنايات صدام و لزوم مقابله با آن - قبل از ظهر 28 مهر 1359 حكومت صدام رفتني است - 16 مهر 1359 تبيين حقايق انقلاب براي امتهاي اسلامي - 17 شهريور 1359 انتقاد از مواضع و عملكرد روحانيت مسيح - 12 مرداد 1359 وظيفه شوراي نگهبان ، نظارت بر قوانين و مصوبات مجلس است - 30 تير 1359 ضرورت عدم گروه گرايي در خبرگزاري - 16 تير 1359 ضرورت حفظ نظم در ارتش - 9 تير 1359 مهلت ده روزه براي ايجاد تغييرات در كشور - صبح 7 تير 1359 تلاش اجانب براي جلوگيري از استقلال فرهنگي و اقتصادي كشور - 5 تير 1359 اهميت حفظ اسلاميت نهضت - بعدازظهر 1 تير 1359 ضرورت تصفيه در سازمان راديو - تلويزيون - 31 ارديبهشت 1359 رسيدگي به عملكرد مسئولان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي - "احتمالا" 28 ارديبهشت 1359 حدود آزادي در جمهوري اسلامي - قبل از ظهر 26 ارديبهشت 1359 اظهار اميدواري به بهبود وضع كردستان - ساعت 40: 10 قبل ازظهر 21 ارديبهشت 1359 برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي - ساعت 15: 10 بامداد 19 ارديبهشت 1359 حفظ اتحاد و آرامش - 12 فروردين 1359 ارزش پهلواني - 14 دي 1358 اهداف حكومت در اسلام و مخالفتهاي دشمنان با حاكميت اسلام - 7 دي 1358 تشريح ويژگيهاي رئيس جمهور آينده - 3 دي 1358 آزادي در انتخابات و استقبال مردم از رفراندم جمهوري اسلامي و قانون اساسي - 23 آذر 1358 موفقيت مبارزه در راه خدا - 28 مهر 1358 لزوم اتحاد مسلمين جهان - 22 مهر 1358 برابري و برادري همگاني در پيشبرد نهضت - قبل ازظهر 17 مهر 1358 پيشقدم بودن جوانان در امور مربوط به اسلام - 16 مهر 1358 تاكيد بر مجازات عاملان جنايت سينما ركس آبادان - 11 مهر 1358 جدا بودن حساب جاسوسان از اكثريت مردم مسلمان كردستان - 1 مهر 1358 رفع خرابيهاي فراگير رژيم پهلوي با همت ملت - 31 شهريور 1358 مقاومت در برابر مشكلات - قدرت ايمان ملت را - 21 شهريور 1358 اختلاف برخلاف رضاي خدا و اسلام است - 15 شهريور 1358 تجليل از شهداي فداكار در راه اسلام - 15 شهريور 1358 تجليل از شهيد مهدي عراقي - 4 شهريور 1358 تجليل از سپاه پاسداران و نويد آينده اي خوب - 29 مرداد 1358 كوشش براي حفظ انقلاب - 20 مرداد 1358 مشكل دول اسلامي ، عدم تفاهم بين دولت و ملت - 6 مرداد 1358 لزوم حفظ شور و شعف و وحدت و يكپارچگي جوانان - 3 مرداد 1358 اهميت سازندگي كشور - 2 مرداد 1358 هدف دشمنان ؛ ايجاد اختلاف و جلوگيري از تحقق جمهوري اسلامي - 2 مرداد 1358 برادري و وحدت ميان ملتها و دولت هاي اسلامي - صبح 31 تير 1358 نقش راديو و تلويزيون در اصلاح يا افساد مملكت - 28 تير 1358 بيان مشكلات عمده مسلمانان - 26 تير 1358 ناتواني قدرتها در برابر قدرت ايمان - 25 تير 1358 قانون اساسي - انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري - 25 تير 1358 عدالت و حسن روابط، مبناي جمهوري اسلامي - 23 تير 1358 قيام ملت ايران بر اساس نفي ديكتاتوري و برقراري عدالت - 23 تير 1358 مطلع شدن مردم از خدمات مسئولين نظام - 21 تير 1358 فراخواني ملتهاي مسلمان به اتحاد و الهام پذيري از انقلاب اسلامي ايران - 11 تير 1358 محكوميت دخالت ابرقدرتها - 4 تير 1358 وظايف پاسداران - تير 1358 ميزان در روابط سياسي - ساعت 30: 2 بعدازظهر 31 خرداد 1358 مسائل جاري شهر تهران - 24 خرداد 1358 تجليل امام از معلولان انقلاب اسلامي - 24 خرداد 1358 نقش زنان در نهضت و توصيه به تربيت فرزندان - 23 خرداد 1358 جريان دخالت شوروي در امور افغانستان و ايران - صبح 22 خرداد 1358 تحكيم مراتب اخوت و اتحاد ميان كشورهاي اسلامي - 19 خرداد 1358 عدم تمايز و تفاوت ميان ملتهاي مسلمان - 28 ارديبهشت 1358 لزوم نزديكتر شدن دولتها و ملل اسلامي - 28 ارديبهشت 1358 انسانهاي سعادتمند - 10 صبح 25 ارديبهشت 1358 پايداري در قبال مسئوليت - جريان گروهكها در كردستان - 24 ارديبهشت 1358 لزوم ايجاد تحول روحي - اسلامي - 23 ارديبهشت 1358 اخلاص جوانان - 19 ارديبهشت 1358 پيشگامي بانوان در انقلاب اسلامي - 19 ارديبهشت 1358 شهادت در اسلام - مسئله اقامه عدل - اختلافات در جهان اسلام - 17 ارديبهشت 1358 اسلام و ديگر مكاتب - 16 ارديبهشت 1358 مبارزه اسلام با نژادپرستي - 6 ارديبهشت 1358 عنايت اسلام به آزادي - 6 ارديبهشت 1358 علل ناتواني ملتهاي مسلمان - عوامل پيروزي انقلاب اسلامي - 5 ارديبهشت 1358 لزوم پشتيباني از انقلاب اسلامي و همبستگي دولتها و ملتها - 30: 9 صبح 4 ارديبهشت 1358 قراردادهاي دوران شاه معدوم - 22 فروردين 1358 رهنمود به سازمان آزاديبخش صحرا - 17 فروردين 1358 جلوگيري از رخنه اخلالگران در رفراندم - 8 فروردين 1358 جديت در تحصيل و فراگيري معارف الهيه - 28 اسفند 1357 مسئوليت مسلمانان در عصر حاضر - 14 اسفند 1357 مشكل مسكن مردم - ساعت 30: 7 بعدازظهر جمعه 11 اسفند 1357 لزوم حفظ وحدت كلمه براي مبارزه با اجانب و سازندگي ايران - ساعت 7 بعدازظهر 7 اسفند 1357 اسلام و اقليتهاي مذهبي - 7 اسفند 1357 نگراني از سرنوشت امام موسي صدر - 7 اسفند 1357 سپاس و قدرداني از نظاميان پيوسته به ملت - 19 بهمن 1357 استفاده هاي نامشروع رژيم فاسد از رسانه هاي گروهي - 18 بهمن 1357 وظيفه خطير مطبوعات و اهل قلم - 14 بهمن 1357 هشدار به دولت بختيار درباره حفظ جان همافران - 13 بهمن 1357 نويد بازگشت به قم - 12 بهمن 1357 مخالفت با دولت بختيار و عواقب كودتاي نظامي - 18 دي 1357 بيان قوانين و احكام اسلامي - 10 آبان 1357 اعتراض به اقدام رژيم عراق عليه انقلابيون مسلمان عراقي - 14 آذر 1353 ضرورت توجه به تعاليم حياتبخش اسلام - 20 فروردين 1347 توطئه رژيم براي نابودي اسلام و وابستگي كشور - 17 شهريور 1346 توسعه مبارزه توسط دانشجويان - 4 تير 1345 افشاي سياست دين زدايي رژيم شاه - 8 تير 1343 رسالت مبلغان ديني - 28 فروردين 1343 اوضاع مبهم سياسي جهان و منطقه - شب هنگام 25 فروردين 1343 تامين نيازمنديهاي خانواده شهدا - 22 فروردين 1343 - 11 مرداد 1342 مقابله با دسيسه هاي مزدوران رژيم شاه - 9 خرداد 1342 افشاي اعمال ضداسلامي رژيم شاه - 29 ارديبهشت 1342 رد پيشنهاد مذاكره و سازش با دولت علم - 11 ارديبهشت 1342 افشاي ماهيت اصلاحات ارضي ، آزادي زنان و آزادي بيان رژيم شاه - 10 ارديبهشت 1342 - 3 فروردين 1342 صبر و استقامت در برابر مصايب و فجايع - 2 فروردين 1342 ضرورت عزل علم از نخست وزيري - 3 بهمن 1341 هشدار پيرامون رفراندم شاه و لزوم هوشياري و مقاومت علما و مردم - اواخر دي 1341‏‏بیانات در دیدار رؤسای شهربانی و ساواک قم (لغو لایحۀ انجمن های ایالتی) - 20 آذر 1341 لزوم اعلام رسمي لغو لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي - 9 آذر 1341 ادامه قيام تا لغو لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي - 2 آذر 1341 ضرورت پايداري مردم تا رفع غائله انجمنهاي ايالتي و ولايتي - 2 آذر 1341 اعتراض به بي اعتنايي دولت در مورد لغو لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي - 20 آبان 1341 لزوم لغو لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي - 14 آبان 1341 مخالفت روحانيت با اسرائيل و بهاييها - 12 شهريور 1341 اهم وظايف ستاد انقلاب فرهنگي - 4 شهريور 1361 تقدير از رزمندگان اسلام - 21 آذر 1361 جمع آوري تصاوير شهدا از بزرگراه تهران - قم - 26 فروردين 1368 موافقت با تخصيص درآمد ملك موقوفه به مخارج مدرسه علميه خواهران در كرمان - 17 دي 1367 بازي شطرنج و خريد و فروش آلات موسيقي - 19 شهريور 1367 اشتغال زندانيان در كارهاي مفيد، با دريافت حق الزحمه - 13 بهمن 1366 شرط اعمال ولايت از سوي فقيه جامع الشرايط - 29 دي 1366 حكم تماشاي فيلمهاي تلويزيوني شهوت انگيز - 3 دي 1366 برنامه هاي نمايشي و فيلمهاي تلويزيون - 30 آذر 1366 حق دولت در تعيين شروط الزامي براي واحدهاي بهره مند از خدمات دولتي - 16 آذر 1366 معادن مكشوفه در املاك شخصي - 2 آبان 1366 پاسخ استفتاي اجاره بهاي منازل مصادره شده - 26 شهريور 1366 خمس - 7 فروردين 1366 موقوفات آستان قدس رضوي - 26 خرداد 1365 قلمرو احكام سلطانيه و تعزيرات شرعي - 16 بهمن 1364 تغيير پرداخت دينار به عنوان ديه به پول رايج - 2 دي 1364 استفتا در مورد پرداخت ديه نقدي - 9 ارديبهشت 1364 فروش اموال غايبين به قيمت عادلانه مشروط به رعايت حقوق مالكين و استردادحقوق آنان در صورت مراجعه - 9 فروردين 1364 پرداخت جايزه به سپرده گذاران بانك - 29 اسفند 1363 حق الله و حق الناس - 27 بهمن 1363 دريافت خمس و وجوه شرعي از متهمان مشمول عفو - 8 بهمن 1363 حق سرپرستي اولاد "حق الحضانه " - 1363 ه. ش . فروش پول رايج كشور توسط مسافران در خارج كشور - 14 مرداد 1363 اختيار دادستان كل بر توقيف حكم در صورت تشخيص حرج - 8 مرداد 1363 تخلف از قوانين رانندگي و مقررات گمرك - 7 تير 1363 وحدت رويه قضايي و ايجاد تناسب بين جرم و مجازات - 7 تير 1363 ممنوعيت استفاده از سهم امام "ع " در تبليغات انتخاباتي - 12 خرداد 1363 پاسخ استفتا اتلاف مال مدعي توسط مدعي عليه ؛ مطالبه خسارات اقامه دعوي - 1362 ه . ش . نهي خريد و فروش ترياك و بيان مورد حكم "افساد في الارض " - 28 بهمن 1362 پاسخ سئوال تلفني در مورد كالبد شكافي شهيدان بمبارانهاي شيميايي در اتريش - 17 بهمن 1362 محترم بودن جان و مال پيروان اديان ديگر در حكومت اسلامي - 3 بهمن 1362 استفاده از آرم جمهوري اسلامي بر روي سكه هاي رايج - 7 آبان 1362 فريضه نماز جماعت در ادارات ، كارخانه ها و بانكها در وقت اداري - 23 مهر 1362 تاييد امامت جمعه در شهر كلاستال آلمان - مرداد 1362 اختيارات و وظايف مجلس و دولت در مرحله بررسي لايحه تهيه و توزيع كالا - ارديبهشت 1362 مرجع تشخيص "شبه عمد بودن قتل " در تصادف منجر به قتل - 4 ارديبهشت 1362 قانون واگذاري اراضي موات شهري به وزارت مسكن - 20 بهمن 1361 ولايت اداري - دي 1361 مالكيت ارز حاصل از فروش نفت - 9 آبان 1361 مشورت با شوراي نگهبان درباره قانون مجازات در امر تعزيرات - 22 شهريور 1361 پاسخ سئوال در مورد ملاك تشخيص موضوع و مصداق - 1360 ه . ش . پاسخ امام خميني به سئوال آقاي سيد مرتضي پسنديده در مورد احداث ساختمان درزمين غصبي و پيامدهاي حقوقي آن - اسفند 1359 پاسخ استفتا در مورد استفاده از اجزاي حيوانات تزكيه نشده و حرام گوشت در صنعت دامداري ، مرغداري و ديگر صنايع - اسفند 1359 مالكيت اراضي موات - 25 بهمن 1359 موافقت با وصول مطالبات شبكه بانكي كشور از اموال طاغوتيان فراري - 5 آذر 1359 وظيفه بنياد شهيد نسبت به كشته شدگان در غير مناطق جنگي - 23 شهريور 1359 حق طلاق براي زنان در صورت اشتراط - 7 آبان 1358 غصب اراضي كشاورزي و كشت و زرع در آنها - مهر 1358 چاپ لفظ جلاله و اسما شريفه - 1358 ه . ش . حكم معاملات اجناس قاچاق - 17 فروردين 1358 عدم اعتبار سوگند نظاميان در زمان طاغوت - 22 بهمن 1357 سود سهام بانك - اواخر سال 1356 ه . ش . لزوم حفظ حرمت مراجع تقليد؛ اجازه شرعي ، نماز و . . . - پاسخ به سوالات شرعي - 1355 ه . ش . جواز استفاده از وجوه شرعيه در نشر كتابهاي ديني - خرداد 1355 پاسخ به دو پرسش شرعي - 1354 ه . ش . تحريم شركت مردم در حزب رستاخيز - اسفند 1353 صرف وجوه براي نشر كتابهاي اسلامي - سياسي - 13 اسفند 1353 پاسخ استفتا در مورد پرداخت وجوه شرعيه - اجازه صرف وجوه شرعيه براي خانواده زندانيان سياسي - 26 آبان 1350 انجمن حجتيه ، اجازه استفاده از وجوهات جهت مبارزه با بهائيت - 15 مهر 1349 لغو اجازه نامه مويدان رژيم - 1347 ه . ش . پاسخ استفتا در مورد فرقه بهائيت - خرداد 1342 اعطاي وكالت به آقاي سيد محي الدين طالقاني در اجاره اموال موقوفه - ارديبهشت 1342 ارجاع امر تشخيص حكم به رئيس ديوانعالي كشور، در موردي كه سوال شده است - 18 بهمن 1367 پندها و نصايح اخلاقي در پاسخ به نامه دانش آموزان دبستاني - 26 اسفند 1360 پاسخ تبريك عيد سعيد فطر - 25 ارديبهشت 1368 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 20 ارديبهشت 1368 لزوم حفظ اركان فقه و اصول در حوزه ها با عنايت به روشهاي جديد و علوم مورد نياز - 17 ارديبهشت 1368 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 12 ارديبهشت 1368 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 12 ارديبهشت 1368 تقدير و تجليل از نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران - 28 فروردين 1368 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 28 فروردين 1368 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 28 فروردين 1368 لزوم استقامت در مقابل هجوم نظامي ، سياسي و فرهنگي جهانخواران - 2 فروردين 1368 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 29 اسفند 1367 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 21 اسفند 1367 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 21 اسفند 1367 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 21 اسفند 1367 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 21 اسفند 1367 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 17 اسفند 1367 پاسخ پيام تبريك دهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 8 اسفند 1367 پاسخ پيام تبريك دهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران - 8 اسفند 1367 پاسخ پيام تبريك دهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 8 اسفند 1367 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 24 بهمن 1367 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 24 بهمن 1367 پاسخ پيام تبريك سال جديد ميلادي - 24 دي 1367 تجليل از تلاش كاركنان صنعت نفت و ديگر مراكز توليدي و صنعتي در امر بازسازي - 20 دي 1367 پاسخ پيام تبريك آغاز سال جديد ميلادي - 18 دي 1367 دعوت به اسلام و بيان عجز تفكر مادي در تامين نيازهاي بشر؛ پيش بيني شكست كمونيسم - 11 دي 1367 اختيارات "مجمع تشخيص مصلحت نظام " و تذكر به شوراي نگهبان - 8 دي 1367 تجليل و تقدير از جهادگران جهاد سازندگي - 14 آذر 1367 نقش و منزلت بسيج - 2 آذر 1367 تجليل از امام جمعه يزد - 6 آبان 1367 پاسخ پيام تبريك ميلاد حضرت محمد"ص " - 4 آبان 1367 سياستهاي كلي نظام اسلامي در دوران بازسازي كشور - 11 مهر 1367 تجليل از خانواده هاي شهدا و ايثارگران - 1 مهر 1367 تجليل از هنر و هنرمندان متعهد - 30 شهريور 1367 تشكر از رسيدگي به مسائل فرهنگي فرزندان شاهد و تقدير از دانش آموزان ممتاز شاهد - 28 شهريور 1367 تجليل از رشادتهاي سپاه پاسداران و بيان رسالت فرماندهان سپاه در زمان صلح - 26 شهريور 1367 عرصه تقابل اسلام ناب محمدي "ص " با اسلام امريكايي - 14 شهريور 1367 پاسخ تلگراف تبريك سال جديد هجري قمري - 16 مرداد 1367 پاسخ تلگراف تبريك سال جديد هجري قمري - 16 مرداد 1367 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 4 مرداد 1367 سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامه 598 - 29 تير 1367 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 26 تير 1367 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 26 تير 1367 پاسخ پيام تسليت شهادت دهها هموطن در جريان سقوط هواپيماي مسافربري توسطامريكا - 13 تير 1367 مضرات خروج از وظايف و اختيارات قانوني - 22 خرداد 1367 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 10 خرداد 1367 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر (1) - 10 خرداد 1367 رسالت و وظايف مجلس شوراي اسلامي - 7 خرداد 1367 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 1 خرداد 1367 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 21 ارديبهشت 1367 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 21 ارديبهشت 1367 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 27 فروردين 1367 پاسخ پيام تبريك آغاز سال جديد هجري شمسي "عيد نوروز" - 25 فروردين 1367 پاسخ پيام تبريك آغاز سال جديد هجري شمسي "عيد نوروز" - 25 فروردين 1367 پاسخ پيام تبريك آغاز سال جديد هجري شمسي "عيد نوروز" - 25 فروردين 1367 ابراز تشكر از تلگراف تبريك - 21 فروردين 1367 لزوم شركت در انتخابات و حفظ شئونات اسلامي و اخلاقي در تبليغات كانديداها - 11 فروردين 1367 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 12 اسفند 1366 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 11 اسفند 1366 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 11 اسفند 1366 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 11 اسفند 1366 پاسخ پيام تبريك نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 10 اسفند 1366 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 27 بهمن 1366 پاسخ تلگراف تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 27 بهمن 1366 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 27 بهمن 1366 پاسخ تلگراف تبريك ميلاد پيامبر اكرم "ص " - 10 آذر 1366 تجليل از رزمندگان اسلام و شهدا - 31 شهريور 1366 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 25 شهريور 1366 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 25 شهريور 1366 پاسخ پيام تبريك حلول سال جديد هجري قمري - 15 شهريور 1366 پاسخ تلگراف تبريك سال جديد هجري قمري - 4 شهريور 1366 پاسخ تلگراف تبريك سال جديد هجري قمري - 4 شهريور 1366 پاسخ تلگراف تبريك سال جديد هجري قمري - 4 شهريور 1366 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 3 شهريور 1366 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 13 مرداد 1366 جنايتها و خيانتهاي آل سعود - 12 مرداد 1366 برائت از مشركان و تبيين وظايف مسلمين و مشكلات جهان اسلام - 6 مرداد 1366 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 27 خرداد 1366 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 19 خرداد 1366 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 5 خرداد 1366 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 5 خرداد 1366 پاسخ پيام تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 7 ارديبهشت 1366 پاسخ پيام تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 7 ارديبهشت 1366 پاسخ پيام تبريك سال جديد "عيد نوروز" - 17 فروردين 1366 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 9 اسفند 1365 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 9 اسفند 1365 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 9 اسفند 1365 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 9 اسفند 1365 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 8 اسفند 1365 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 7 اسفند 1365 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 7 اسفند 1365 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 3 اسفند 1365 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 28 بهمن 1365 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1365 تجليل از شهيدان و رزمندگان - 16 بهمن 1365 پاسخ پيام تبريك سال جديد ميلادي - دي 1365 تاكيد بر استمرار حضور رزمندگان در جبهه هاي جنگ - 15 دي 1365 كمك رساني به سيل زدگان (1) - 7 دي 1365 پاسخ تلگراف تبريك ميلاد پيامبر اكرم "ص " "هفته وحدت " - 2 آذر 1365 پاسخ تلگراف تبريك حلول سال جديد هجري قمري - 16 شهريور 1365 پاسخ تلگراف تبريك حلول سال جديد هجري قمري - 8 شهريور 1365 پاسخ پيام تبريك حلول سال جديد هجري قمري - 7 شهريور 1365 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 27 مرداد 1365 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 27 مرداد 1365 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 21 مرداد 1365 تجليل و تكريم شهدا، جانبازان ، اسرا و مفقودين - 20 مرداد 1365 مهجوريت حج ابراهيمي - برائت از مشركان در كنگره عظيم حج - 16 مرداد 1365 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 9 تير 1365 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 8 تير 1365 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 8 تير 1365 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 19 خرداد 1365 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 19 خرداد 1365 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 12 خرداد 1365 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 12 خرداد 1365 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 1 خرداد 1365 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 29 ارديبهشت 1365 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 29 ارديبهشت 1365 تجليل از فداكاري شهيدان و خانواده معظم شهدا و ايثارگران - 8 ارديبهشت 1365 جنايات صدام و حزب بعث - لزوم حضور فعال در جبهه ها - 15 فروردين 1365 برگزاري مجلس ختم آقاي مرتضي حائري يزدي - اسفند 1364 درگذشت آقاي مرتضي حائري يزدي - 15 اسفند 1364 پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 10 اسفند 1364 پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 10 اسفند 1364 پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 6 اسفند 1364 پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 4 اسفند 1364 پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 4 اسفند 1364 سرنگوني هواپيماي مسافربري توسط رژيم بعث و شهادت جمعي از مسئولان كشور(1) - 3 اسفند 1364 پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 29 بهمن 1364 پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 29 بهمن 1364 پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 29 بهمن 1364 پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 28 بهمن 1364 پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 27 بهمن 1364 پاسخ پيام تبريك هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 26 بهمن 1364 دستاوردهاي انقلاب در يك سال گذشته - تكريم از حركت عظيم راهيان كربلا به سوي جبهه ها - 22 بهمن 1364 تجليل از شهدا، اسرا و جانبازان دفاع مقدس - 17 بهمن 1364 هشدار به نمايندگان مجلس براي خودداري از طرح مسائل مخالف با مصالح كشور درنطقهاي قبل از دستور - 28 آبان 1364 حدود اختيارات ولايت فقيه - 1 آبان 1364 تجليل از رزمندگان و جانبازان - پاسخ تلگراف تبريك سال جديد هجري قمري - 27 شهريور 1364 پاسخ تلگراف تبريك سال جديد هجري قمري - 24 شهريور 1364 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 19 شهريور 1364 تجليل از ايثارگران و رزمندگان - 10 شهريور 1364 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 6 شهريور 1364 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 29 مرداد 1364 پيام اخلاقي ، سياسي و عبادي به حجاج - 25 مرداد 1364 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 31 خرداد 1364 پاسخ تلگراف تبريك عيدسعيد فطر - 30 خرداد 1364 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 27 خرداد 1364 پاسخ تلگراف تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان - 2 خرداد 1364 تجليل از شهداي قيام 15 خرداد - 1 خرداد 1364 پاسخ پيام تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان - 23 ارديبهشت 1364 پاسخ تلگراف تبريك به مناسبت عيد نوروز - 21 فروردين 1364 پاسخ پيام تبريك به مناسبت عيد نوروز - 10 فروردين 1364 تسليت به مناسبت رحلت آقاي حسين خادمي - 20 اسفند 1363 شهادت ده نفر از علما و روحانيون بيت آقاي حكيم و شهادت بيگناهان در انفجارهاي لبنان - 18 اسفند 1363 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 1 اسفند 1363 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 1 اسفند 1363 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 1 اسفند 1363 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 1 اسفند 1363 پاسخ پيام تبريك به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 1 اسفند 1363 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب - 27 بهمن 1363 پيام به مناسبت 22 بهمن و سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي درباره جنگ ، دانشگاهها،وظايف قواي سه گانه ، رسانه هاي گروهي و تشكر از ملت - 22 بهمن 1363 تجليل از شهيدان - 18 بهمن 1363 رحلت آقاي سيد احمد خوانساري - 29 دي 1363 انتصاب چند عضو جديد در ستاد انقلاب فرهنگي - 19 آذر 1363 پاسخ تلگراف تبريك ميلاد رسول اكرم "ص " - 17 آذر 1363 تجليل از خدمات بسيجيان كشور - 30 آبان 1363 پاسخ پيام تبريك آغاز سال هجري قمري - 22 مهر 1363 پاسخ تلگراف تبريك آغاز سال جديد هجري قمري - 8 مهر 1363 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 8 مهر 1363 تسليت رحلت آقاي شيرازي - 5 مهر 1363 پاسخ پيام تبريك سال جديد هجري قمري - 2 مهر 1363 تعمير و باز سازي آرامگاه شهيد مدرس - 28 شهريور 1363 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 25 شهريور 1363 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 20 شهريور 1363 پاسخ تلگراف تبريك حلول عيد سعيد قربان - 20 شهريور 1363 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 20 شهريور 1363 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 20 شهريور 1363 تسليت رحلت آقاي محمدباقر آشتياني - 16 شهريور 1363 تكريم و تجليل از رزمندگان اسلام و شهيدان جبهه هاي جنگ - 5 شهريور 1363 فلسفه حج و رسالت حجاج در كنگره عظيم عبادي - سياسي حج - 4 شهريور 1363 تسليت به مناسبت رحلت آقاي سيد جمال الدين خويي - 11 تير 1363 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 8 تير 1363 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 8 تير 1363 ابراز تشكر از تلگراف تبريك - 6 تير 1363 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 6 تير 1363 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 12 خرداد 1363 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 12 خرداد 1363 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 12 خرداد 1363 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 8 خرداد 1363 رسالت و وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تعيين اولويتهاي مجلس دوم - 7 خرداد 1363 جايگاه رفيع شوراي نگهبان و خطر تضعيف آن - 25 ارديبهشت 1363 ويژگيهاي مجلس شوراي اسلامي در نظام جمهوري اسلامي - 22 ارديبهشت 1363 تجليل از شخصيت شهيد شاه آبادي (1) - 7 ارديبهشت 1363 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 10 اسفند 1362 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 2 اسفند 1362 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 2 اسفند 1362 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 2 اسفند 1362 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 2 اسفند 1362 پاسخ به پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 2 اسفند 1362 ترور نافرجام سفير ايران در دمشق - 26 بهمن 1362 پاسخ تلگراف تبريك سالگرد انقلاب اسلامي - بهمن 1362 پاسخ تلگراف تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 24 بهمن 1362 پاسخ تلگراف تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 24 بهمن 1362 ارزيابي شرايط ايران ، انقلاب اسلامي ، جنگ و مسائل اجتماعي در پنجمين سالگردپيروزي انقلاب - 22 بهمن 1362 منزلت شهادت و شهيد نزد خداوند - صبح 19 بهمن 1362 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 16 بهمن 1362 پاسخ تلگراف تبريك حلول سال جديد - 12 دي 1362 پاسخ تلگراف تبريك ميلاد مسعود پيامبر اسلام - 26 آذر 1362 تجليل از شهدا - 7 آذر 1362 پاسخ پيام تبريك سال جديد هجري قمري - 17 آبان 1362 پاسخ تلگراف تبريك سال جديد هجري قمري - 14 مهر 1362 پاسخ تلگراف تبريك - 13 مهر 1362 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 8 مهر 1362 همبستگي منافقين با حزب بعث عراق و حمايت قدرتهاي بزرگ از متجاوز - 31 شهريور 1362 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 29 شهريور 1362 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 28 شهريور 1362 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 25 شهريور 1362 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 25 شهريور 1362 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 25 شهريور 1362 ابراز تشكر از تلگراف تبريك - 25 شهريور 1362 حج ابراهيمي ؛ تذكرات و توصيه ها به زائران خانه خدا - 12 شهريور 1362 تجليل از مقام و منزلت شهيدان - 6 شهريور 1362 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 15 مرداد 1362 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 15 مرداد 1362 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 24 تير 1362 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 23 تير 1362 رهنمودهايي به نمايندگان خبرگان رهبري و رهبران آينده - 22 تير 1362 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 21 تير 1362 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 21 تير 1362 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 16 تير 1362 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 16 تير 1362 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 16 تير 1362 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 16 تير 1362 شهادت شش تن از اعضاي بيت آقاي حكيم در عراق - 28 خرداد 1362 پاسخ تلگراف تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان - 19 خرداد 1362 رحلت آقاي انگجي "از روحانيون ذي نفوذ و مبارز آذربايجان "(1) - 16 خرداد 1362 از خرداد خونين عصر طاغوت تا خرداد حكومت اسلامي - 15 خرداد 1362 دستگيري سران حزب توده و تجليل از خدمات سربازان گمنام اسلام در وزارت اطلاعات و ديگر ارگانهاي امنيتي و انتظامي - 14 ارديبهشت 1362 پاسخ پيام تسليت و همدردي به مناسبت وقوع زلزله در آمل و شمال تهران (1) - 17 فروردين 1362 پاسخ پيام همدردي و تسليت به مناسبت وقوع زلزله در آمل (1) - 17 فروردين 1362 شش تذكر به ملت ، دولت ، مجلس و قوه قضاييه - 12 فروردين 1362 پاسخ تلگراف تبريك سال نو "عيد نوروز" - 11 فروردين 1362 پاسخ پيام تبريك سال نو "عيد نوروز" - 9 فروردين 1362 پاسخ پيام تبريك سال جديد ميلادي - 15 اسفند 1361 پاسخ تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 12 اسفند 1361 پاسخ پيام تبريك سالگرد انقلاب اسلامي - 12 اسفند 1361 پاسخ پيام تبريك سالگرد تاسيس جمهوري اسلامي - 12 اسفند 1361 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 12 اسفند 1361 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 12 اسفند 1361 پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 12 اسفند 1361 پاسخ پيام تبريك چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 3 اسفند 1361 پاسخ پيام تبريك چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 30 بهمن 1361 پاسخ پيام تبريك چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 30 بهمن 1361 پاسخ پيام تبريك چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 30 بهمن 1361 پاسخ تلگراف تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 30 بهمن 1361 سوقصد به نماينده امام خميني در مشهد - 30 بهمن 1361 پاسخ پيام تبريك چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 29 بهمن 1361 پاسخ پيام تبريك چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1361 پاسخ پيام تبريك چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 23 بهمن 1361 پاسخ تلگراف تبريك چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 23 بهمن 1361 پاسخ تلگراف تبريك چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 23 بهمن 1361 پاسخ پيام تبريك چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 23 بهمن 1361 ارزيابي وضعيت انقلاب اسلامي در آستانه پنجمين سال پيروزي - تذكراتي به مردم ،رزمندگان و قواي سه گانه - 22بهمن 1361 تبيين مقامات معنوي رزمندگان و تجليل از مقام شهيدان و ايثارگران - 21 بهمن 1361 تبريك يوم الله 22 بهمن - 20 بهمن 1361 پاسخ تلگراف تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 19 بهمن 1361 فضيلت جهاد در راه خدا - تجليل از رزمندگان جبهه هاي نبرد - 5 دي 1361 "فرمان هشت ماده اي " درباره حقوق مردم ، قانون ، قوه قضاييه و لزوم اسلامي شدن روابط و قوانين - 24 آذر 1361 تجليل از مقام شهيدان - 20 آذر 1361 انتخابات مجلس خبرگان رهبري - 16 آذر 1361 تجليل از شهيدان و خانواده هاي آنان - 25 آبان 1361 تبريك پيروزي رزمندگان در عمليات پاكسازي مناطق كردستان و آذربايجان غربي ازعوامل ضد انقلاب - 25 آبان 1361 شهادت امام خميني درباره فرزندش براي رفع ظلم و تهمتهاي ناروا - 23 آبان 1361 پاسخ پيام تبريك آغاز سال هجري قمري - 9 آبان 1361 پاسخ پيام تبريك آغاز سال هجري قمري - 28 مهر 1361 پاسخ تلگراف تبريك آغاز سال هجري قمري - 28 مهر 1361 تجليل از شخصيت شهيد محراب آقاي اشرفي اصفهاني (1) و محكوميت اقدام منافقين - 23 مهر 1361 پاسخ تلگراف تبريك حلول سال جديد قمري - 22 مهر 1361 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 12 مهر 1361 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 11 مهر 1361 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 11 مهر 1361 تبيين جنايتهاي گروهك تروريستي منافقين - 10 مهر 1361 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 4 مهر 1361 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 4 مهر 1361 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 4 مهر 1361 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 4 مهر 1361 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 4 مهر 1361 تربيت صحيح منشاء استقلال فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و نظامي است - 1 مهر 1361 قدرشناسي از ايثار رزمندگان و ملت شريف ايران - 31 شهريور 1361 جنايات صدام و امريكا در ايران - محكوم كردن شناسايي اسرائيل در كنفرانس "فاس " - 31 شهريور 1361 بيان مصايب مسلمين و فاجعه توسعه سياستهاي سازشكارانه سران عرب بارژيم صهيونيستي - 29 شهريور 1361 ضرورت يادآوري ايام الله - 17 شهريور 1361 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 12 شهريور 1361 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 28 مرداد 1361 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 13 مرداد 1361 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 4 مرداد 1361 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 28 تير 1361 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 28 تير 1361 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 27 تير 1361 جنايتهاي رژيم اشغالگر قدس در لبنان - سستي و فتور سران دولتهاي اسلامي - 25 تير 1361 پاسخ پيام تسليت شهادت آقاي صدوقي "امام جمعه يزد" - 24 تير 1361 دعوت از مردم عراق به قيام عليه رژيم بعث - 23 تير 1361 اهميت تبليغات در داخل و خارج كشور - 12 تير 1361 پيام به مناسبت شهادت آقاي صدوقي "نماينده امام و امام جمعه يزد"(1) - 11 تير 1361 پاسخ پيام تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 11 تير 1361 تجليل از شهداي هفتم تير - استقامت ملت ايران - 6 تير 1361 پاسخ پيام تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 2 تير 1361 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 1 تير 1361 پاسخ تلگراف تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 31 خرداد 1361 نقش جهاد سازندگي در جبهه هاي جنگ تحميلي - 27 خرداد 1361 پاسخ به پيام رهبر ليبي درباره جنگ تحميلي و اتحاد كشورهاي اسلامي - 1361 ه . ش حمله رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان - بمباران ايلام توسط رژيم بعث عراق - 17 خرداد 1361 تجليل از خدمات جهاد سازندگي و تاكيد بر تشكيل شوراهاي سراسري - تجليل از رشادتها و جانبازيهاي عشاير - 15 خرداد 1361 - 15 خرداد 1361 "يوم الله " 15 خرداد پرتوي از عاشوراست - 15 خرداد 1361 تشكر از آمادگي مردم براي بازسازي مناطق جنگزده - 12 خرداد 1361 تبريك پيروزي ارتش اسلام - هشدار به دولتهاي حامي صدام - 6 خرداد 1361 پاسخ تلگراف تبريك پيروزي رزمندگان اسلام "فتح خرمشهر" - 5 خرداد 1361 تجليل از رزمندگان اسلام و تبريك فتح خرمشهر - 3 خرداد 1361 تجليل از شهيدان و رزمندگان - 18 ارديبهشت 1361 بيان ويژگيهاي ارتش اسلام و رهنمودهايي به نظاميان - 29 فروردين 1361 تبيين جايگاه زن در فرهنگ اسلامي و تقدير از بانوان مبارز و شجاع ايران - 25 فروردين 1361 اهميت قدس شريف و لزوم مبارزه با اشغالگران قدس - 25 فروردين 1361 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد تاسيس جمهوري اسلامي ايران "12 فروردين " - فروردين 1361 تجليل از رزمندگان اسلام - تذكراتي به ملت ، دولت و قواي مسلح كشور - 12 فروردين 1361 پاسخ تلگراف تبريك سالگرد تاسيس جمهوري اسلامي - 12 فروردين 1361 تجليل از رشادت هاي رزمندگان در عمليات بزرگ "فتح المبين " - 10 فروردين 1361 پاسخ تبريك عيد نوروز - 10 فروردين 1361 پاسخ تلگراف تبريك عيد نوروز - 10 فروردين 1361 پاسخ پيام تبريك عيد نوروز - 10 فروردين 1361 تبريك پيروزي رزمندگان - 2 فروردين 1361 پيشرفتهاي معجزه آساي انقلاب اسلامي - پيروزي در جبهه هاي نبرد - بيان جنايات منافقين - 29 اسفند 1360 تجليل از شخصيت و مبارزات آقاي رباني شيرازي - 18 اسفند 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 4 اسفند 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 2 اسفند 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 27 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 26 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 26 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 26 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 26 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 26 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 26 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 26 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 26 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 26 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 26 بهمن 1360 بيان موقعيت ايران و انقلاب در چهارمين سالگرد پيروزي - 22 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 21 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 21 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 21 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 21 بهمن 1360 ارزيابي مسائل انقلاب در چهارمين سال پيروزي - تجليل از نقش مردم - 21 بهمن 1360 تقدير از پزشكان و پرستاران در ارائه خدمات پزشكي به رزمندگان اسلام - 12 بهمن 1360 پاسخ پيام تبريك ميلاد پيامبر گرامي اسلام "ص " - 27 دي 1360 تقدير از پيروزي لشكريان اسلام در جبهه هاي جنوب و غرب - 15 دي 1360 هجوم جهانخواران به فرهنگ و ادب كشور - 7 دي 1360 پيروزيهاي لشكريان اسلام در محور گيلانغرب و سرپل ذهاب - 21 آذر 1360 شهادت نماينده امام و امام جمعه شيراز - 20 آذر 1360 پيروزي لشكريان اسلام در جبهه ها - 8 آذر 1360 ضرورت حفظ و حراست از اسلام و كشور اسلامي - 4 آذر 1360 پاسخ پيام تسليت و همدردي به مناسبت شهادت جمعي از فرماندهان نظامي - 17 آبان 1360 پاسخ پيام تبريك حلول سال هجري قمري - 17 آبان 1360 تبيين رسالت دانشجويان مسلمان خارج از كشور - 12 آبان 1360 پاسخ تلگراف تبريك حلول سال هجري قمري - 9 آبان 1360 پاسخ تلگراف تبريك حلول سال هجري قمري - 7 آبان 1360 پاسخ تلگراف تبريك حلول سال هجري قمري - 7 آبان 1360 پاسخ تلگراف تبريك حلول سال هجري قمري - 7 آبان 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 4 آبان 1360 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 21 مهر 1360 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 21 مهر 1360 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 21 مهر 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 19 مهر 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 19 مهر 1360 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 19 مهر 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 19 مهر 1360 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 18 مهر 1360 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 18 مهر 1360 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 18 مهر 1360 پاسخ نامه - انتقاد از عملكرد ماموران دولت سعودي - 18 مهر 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد قربان - 18 مهر 1360 لزوم بسيج مسلمين جهان براي اعلاي كلمه اسلام - 17 مهر 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت جمعي از فرماندهان در سانحه سقوط هواپيما - 15 مهر 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت جمعي از فرماندهان در سانحه سقوط هواپيما - 15 مهر 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت جمعي از فرماندهان و شهادت آقاي هاشمي نژاد - 14 مهر 1360 - 8 مهر 1360 - 2 مهر 1360 آثار و پيامدهاي فرهنگ مستقل و فرهنگ وابسته - 31 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 30 شهريور 1360 بررسي علل و ابعاد جنگ تحميلي ، جنايات صدام با حمايت قدرتهاي بزرگ - 27 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت امام جمعه تبريز، آقاي سيد اسدالله مدني - 26 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 25 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 25 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 22 شهريور 1360 تجليل از شخصيت شهيد محراب ، امام جمعه تبريز - بيان جنايات امريكا - 21 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 19 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 19 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 19 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 17 شهريور 1360 تجليل از حماسه 17 شهريور و مقاومت ملت در مقابل توطئه ها - 17 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 15 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 15 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 15 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 15 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 15 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 15 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 15 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 15 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 15 شهريور 1360 تجليل از مقام شهيدان : علي قدوسي "دادستان كل انقلاب " و وحيد دستجردي "رئيس شهرباني " - 15 شهريور 1360 تبيين فلسفه و اسرار حج - 15 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 14 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 14 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 13 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 12 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 12 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 12 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 12 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 12 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 12 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 12 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 12 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 12 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 12 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 12 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 11 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 10 شهريور 1360 پاسخ تلگراف تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 10 شهريور 1360 پاسخ پيام همدردي و تسليت شهادت آقايان رجايي و باهنر - 10 شهريور 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 10 شهريور 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 22 مرداد 1360 پاسخ تلگراف تسليت حادثه زلزله كرمان - 19 مرداد 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 19 مرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله كرمان - 17 مرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي - 17 مرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله كرمان - 17 مرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله كرمان (1) - 15 مرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله كرمان (1) - 15 مرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله كرمان - 15 مرداد 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 15 مرداد 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 13 مرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله كرمان (1) - 12 مرداد 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 10 مرداد 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 10 مرداد 1360 بيدار باش به مسلمين جهان براي قيام عليه استكبار و صهيونيسم - 10 مرداد 1360 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 8 مرداد 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 8 مرداد 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 7 مرداد 1360 پاسخ پيام تبريك عيد سعيد فطر - 7 مرداد 1360 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 5 مرداد 1360 پاسخ پيام تبريك حلول ماه رمضان - 21 تير 1360 پاسخ پيام تسليت فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي - 21 تير 1360 پاسخ پيام تبريك حلول ماه مبارك رمضان - 20 تير 1360 پاسخ پيام تسليت فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي - 20 تير 1360 پاسخ پيام تسليت انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي - تير 1360 پاسخ پيام تسليت فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي - 20 تير 1360 پيروزيهاي لشكر اسلام در جبهه نوسود در نبرد با نيروهاي متجاوز عراق - 18 تير 1360 پاسخ پيام تسليت فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي - 17 تير 1360 پاسخ پيام تسليت انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي - 12 تير 1360 پاسخ پيام تسليت فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي - 12 تير 1360 پاسخ پيام تسليت شهادت آقاي مصطفي چمران - 9 تير 1360 شهادت 72 تن از ياران امام و امت - 9 تير 1360 - 7 تير 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله گلباف كرمان (1) - 2 تير 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله گلباف كرمان - 1 تير 1360 - 1 تير 1360 تجليل از شهدا و خانواده معظم آنان - 1360 ه . ش . تبريك نيمه شعبان - هشدار درباره توطئه مشترك گروهكهاي ضدانقلاب - 28 خرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله گلباف كرمان - 27 خرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله گلباف كرمان - 27 خرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله گلباف كرمان - 27 خرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله گلباف كرمان - 27 خرداد 1360 پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله گلباف كرمان - 27 خرداد 1360 لزوم كمك رساني به زلزله زدگان استان كرمان - 22 خرداد 1360 رسالت عظيم پاسداران و تجليل از فداكاريها و جانفشانيها - 16 خرداد 1360 تلاش مذبوحانه گروهكهاي وابسته به شرق و غرب عليه اسلام و انقلاب - 15 خرداد 1360 تبريك پيروزي رزمندگان اسلام - 31 ارديبهشت 1360 تبيين عظمت ابعاد بيكران شخصيت امام علي "ع " و نهج البلاغه - 27 ارديبهشت 1360 اهميت نقش كارگران در استقلال كشور - هوشياري در مقابل توطئه گروهكهاي وابسته - 10 ارديبهشت 1360 تجليل از شخصيت شهيد مطهري و خدمات و آثار علمي وي - 9 ارديبهشت 1360 جايگاه و منزلت زن در جامعه - 4 ارديبهشت 1360 ضرورت حفظ نظام و سلسله مراتب در ارتش و تقدير از رزمندگان - 27 فروردين 1360 پيام هفت ماده اي درباره اولويت دفاع مقدس و پرهيز از اختلافات مسئولين "اختلاف ابوالحسن بني صدر با نخست وزير و مسئولين ديگر قوا" - 12 فروردين 1360 پاسخ پيام تبريك عيد نوروز - 5 فروردين 1360 پاسخ پيام تبريك عيد نوروز - 5 فروردين 1360 اعلام سال رحمت و برادري و حاكميت قانون و ستيز با متجاوزين "شامل سيزده بند تذكر به مردم و مسئولين " - 29 اسفند 1359 بيانيه ده ماده اي در رابطه با مصالح كشور، امور جنگ و حل اختلافات سران - 25 اسفند 1359 تجليل از جانبازان - 14 اسفند 1359 تكريم و تجليل از شهدا - 14 اسفند 1359 پاسخ پيام تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ پيام تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ تلگراف تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ تلگراف تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ پيام تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ پيام تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ پيام تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ پيام تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ پيام تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ تلگراف تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ پيام تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 پاسخ تبريك دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 25 بهمن 1359 تجليل از شهدا و خانواده معظم آنان - 22 بهمن 1359 تحليل شرايط ايران و جهان در آغاز سومين سال پيروزي انقلاب اسلامي "توصيه هاي نه گانه به ملت " - 22 بهمن 1359 تجليل از رزمندگان - 9 بهمن 1359 اعلاميه يازده ماده اي درباره نيروهاي مسلح و امور جنگ - 1 بهمن 1359 تبريك پيروزي سپاهيان اسلام در جبهه هاي جنگ - 15 دي 1359 فرمان آماده باش به ملت ايران براي رفع تجاوز دشمن بعثي - 27 مهر 1359 وظايف و اختيارات شورايعالي دفاع - 20 مهر 1359 دعوت از ملت عراق براي براندازي حكومت بعثي عراق - 12 مهر 1359 وظيفه خطير علما و مسئولان ، آماده سازي مردم در نبرد با امريكا و ايادي آن - 5 مهر 1359 لزوم ديدار از بازماندگان شهيدان - 5 مهر 1359 تقدير از مجاهدات روحانيان و مردم آذربايجان - 4 مهر 1359 تكليف شرعي ، الهي و انساني ملت عراق - 2 مهر 1359 اطاعت از شوراي فرماندهي - وظيفه رسانه ها در نقل اخبار جنگ - تكليف مردم ونيروهاي انتظامي در برابر شايعه سازان - 1 مهر 1359 سياست امريكا و ايادي آن ، ايجاد اختلاف بين ملتهاي اسلامي - 21 شهريور 1359 انس ملت با شهادت ، خنثي كننده توطئه دشمنان - 16 شهريور 1359 تجليل از مقام آقاي طالقاني - 15 شهريور 1359 تعطيلي مراكز آموزشي مسيحيان - 2 شهريور 1359 حادثه جانگداز منطقه گچساران (1) - 2 شهريور 1359 نجات از سانحه هوايي - 25 مرداد 1359 تجليل از شهدا - 22 مرداد 1359 عدم تعرض به بانوان بدحجاب - 13 تير 1359 تجليل از حضرت اباعبدالله حسين "ع " - هشدار به توطئه گران - 26 خرداد 1359 تشريح جنايتهاي امريكا و رژيم شاه در نيم قرن گذشته - 11 خرداد 1359 يازده توصيه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي - 7 خرداد 1359 لزوم احترام به حق حاكميت ملتها و تماميت ارضي كشورها و عدم مداخله در امورديگران - 4 خرداد 1359 ويژگيها و شرايط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي - 17 ارديبهشت 1359 تجليل از مقام حضرت فاطمه زهرا "س " و جايگاه زن - 15 ارديبهشت 1359 تجليل از كارگران مسلمان و زحمتكش - 10 ارديبهشت 1359 حمله نظامي امريكا - 9 ارديبهشت 1359 تجاوز امريكا به خاك ايران - 8 ارديبهشت 1359 اشتباه كارتر و نتايج آن - 5 ارديبهشت 1359 وظيفه اقشار ملت عراق در قبال جنايات حزب بعث - 2 ارديبهشت 1359 عدم نگراني از قطع رابطه با امريكا "پاسخ پيام پاپ " - 25 فروردين 1359 اخراج ايرانيان از عراق - 20 فروردين 1359 قطع رابطه امريكا و ايران - 19 فروردين 1359 پاسخ تلگراف تبريك سالگرد تاسيس جمهوري اسلامي ايران - 18 فروردين 1359 پاسخ پيام تبريك سالگرد تاسيس جمهوري اسلامي ايران - 17 فروردين 1359 پاسخ تلگراف تبريك سالگرد تاسيس جمهوري اسلامي ايران - 17 فروردين 1359 پاسخ پيام تبريك سال نو و سالگرد تاسيس جمهوري اسلامي ايران - 17 فروردين 1359 پاسخ تلگراف تبريك نخستين سالگرد تاسيس جمهوري اسلامي ايران - 15 فروردين 1359 پاسخ تلگراف تبريك اولين سالگرد تاسيس جمهوري اسلامي ايران - 15 فروردين 1359 پاسخ تلگراف تبريك اولين سالگرد تاسيس جمهوري اسلامي ايران - 15 فروردين 1359 نيرنگهاي تازه امريكا و دشمنان اسلام و ايران - 12 فروردين 1359 توصيه هاي سيزده گانه به مسلمانان - 1 فروردين 1359 عفو عمومي - 28 اسفند 1358 توصيه به جوانان در استفاده از آثار و كتب استاد شهيد مطهري - 27 اسفند 1358 انتخابات مجلس شوراي اسلامي - 21 اسفند 1358 امريكا و گروگانهاي جاسوس - 20 اسفند 1358 پاسخ پيام همدردي در حادثه سقوط هواپيما(1) - 8 اسفند 1358 پاسخ پيام تبريك اولين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 8 اسفند 1358 تصميم گيري درباره جاسوسان امريكايي و استرداد شاه - 4 اسفند 1358 استقبال جوانان از بسيج عمومي - 1 اسفند 1358 استقلال ، راس برنامه دولت و ملت - 28 بهمن 1358 تسليت به بازماندگان سيل خوزستان - 27 بهمن 1358 پاسخ پيام تبريك اولين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - 27 بهمن 1358 پاسخ پيام تبريك اولين سالگرد انقلاب اسلامي - 23 بهمن 1358 انتخابات مجلس شوراي اسلامي - 23 بهمن 1358 تشريح عظمت انقلاب - استمرار مبارزه عليه مستكبرين تا قطع وابستگيها - 22 بهمن 1358 صلح جهاني ، نابودي مستكبرين - بعدازظهر 19 بهمن 1358 قيام مسلمين و مستضعفين جهان عليه مستكبرين - 15 بهمن 1358 پاسخ پيام ارسالي به مناسبت كسالت قلبي امام خميني - 11 بهمن 1358 پاسخ تلگراف ارسالي به مناسبت كسالت قلبي امام خميني - 10 بهمن 1358 تبليغات انتخابات رياست جمهوري - 26 دي 1358 تكذيب شايعه درخواست كمك نظامي از شوروي - 23 دي 1358 قيام براي آزادي و استقلال - 15 دي 1358 - 1358 ه . ش . اولين انتخابات رياست جمهوري - 14 دي 1358 قدرداني از معلولان و جانبازان - 9 دي 1358 بسيج عمومي براي مبارزه با بيسوادي - 7 دي 1358 اجازه انجام مراسم مذهبي گروگانهاي امريكايي - 4 دي 1358 توصيه هاي امام خميني به ملت مسيح - 2 دي 1358 منع از دخالت منسوبين در قضاياي تبريز(1) - 1358 ه . ش . محكوميت ترور - 27 آذر 1358 متجاوزان به مال و زمينهاي مردم - 20 آذر 1358 غائله حزب خلق مسلمان - 15 آذر 1358 ضرورت حفظ آرامش و جلوگيري از بي احترامي به مراجع و علما - 15 آذر 1358 عدم موافقت با تاخير در همه پرسي قانون اساسي - 10 آذر 1358 اجازه مصرف وجوه شرعيه براي كمك به زلزله زدگان - 8 آذر 1358 راي به قانون اساسي جمهوري اسلامي - 7 آذر 1358 جلسات شوراي امنيت براي رسيدگي به مسئله جاسوسان امريكايي - 6 آذر 1358 تشكر از تلگراف تبريك - 4 آذر 1358 اشتباه بزرگ كارتر - 4 آذر 1358 تذكرات به مردم مسلمان كردستان - 26 آبان 1358 آزادي گروگانهاي زن و سياهپوست - 26 آبان 1358 بسيج همگاني براي كمك به زلزله زدگان خراسان - 23 آبان 1358 كمك رساني فوري به زلزله زدگان خراسان - 23 آبان 1358 پشتيباني از حركت انقلابي دانشجويان مسلمان در اشغال لانه جاسوسي - 22 آبان 1358 رد ملاقات نمايندگان اعزامي جيمي كارتر "رئيس جمهوري امريكا" - 16 آبان 1358 ادامه كار هيات حسن نيت در كردستان - 15 آبان 1358 شهادت آقاي سيد محمد علي قاضي طباطبايي - 11 آبان 1358 اعمال فشار بر امريكا و اسرائيل براي استرداد شاه - 10 آبان 1358 قطع وابستگي فكري به غرب و بازگشت به فرهنگ اسلامي - 8 آبان 1358 اعزام نماينده به شهرستان اقليد - 6 آبان 1358 برپايي برنامه هاي انقلابي در آغاز قرن پانزدهم هجري قمري - 5 آبان 1358 شكستن بتها و قدرتهاي بزرگ شيطاني زمان - 3 آبان 1358 ضرورت رعايت سلسله مراتب در ارتش - 16 مهر 1358 شناخت محتواي عبادي ، سياسي و اجتماعي حج و وظايف مسلمانان - 7 مهر 1358 كوشش اجانب براي زدودن محتواي اسلامي از برنامه هاي فرهنگي و علمي - 31 شهريور 1358 وظايف سرپرستان كاروانها و زائران بيت الله الحرام - 29 شهريور 1358 - 19 شهريور 1358 عفو عمومي در كردستان - 16 شهريور 1358 افشاي ماهيت سران گروهكها در كردستان و لزوم هوشياري علما و روحانيون - 12 شهريور 1358 اخطار به سران حزب منحل دمكرات - حدود آزادي مطبوعات - 6 شهريور 1358 تلگراف تبريك عيد سعيد فطر - 1358 ه . ش . وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي - دعوت از مردم كردستان براي همكاري با جمهوري اسلامي ، و هشدار به ضد انقلاب - 31 مرداد 1358 غيرقانوني بودن حزب دمكرات كردستان - 29 مرداد 1358 تصويب قانون اساسي بر اساس معيارهاي اسلامي - صبح 29 مرداد 1358 تشكر از حضور مردم براي سركوبي اشرار در كردستان - بعدازظهر 28 مرداد 1358 فرمان پايان دادن به غائله پاوه - 27 مرداد 1358 تحريم تحصن ، اعتصاب ، شايعه سازي و تضعيف دولت اسلامي - 17 مرداد 1358 انتخاب آخرين جمعه ماه رمضان به عنوان "روز قدس " - 16 مرداد 1358 لزوم پرهيز از تفرقه و اختلاف ، و انتخاب هياتي براي اين امر - 15 مرداد 1358 تاسيس "صندوق ملي ترميم خسارات دوران انقلاب " - 15 مرداد 1358 دعوت به شركت همگان در انتخابات و مقابله با توطئه ها - 12 مرداد 1358 لزوم شركت در انتخابات و ويژگيهاي نمايندگان - 9 مرداد 1358 مجلس خبرگان - وظايف خطبا - اخطار به مطبوعات و خطر صهيونيسم - 3 مرداد 1358 دعوت به راهپيمايي - 25 تير 1358 ترور و حركات مذبوحانه دشمنان - 24 تير 1358 هفت توصيه به دولت و ملت - 18 تير 1358 تسريع در رسيدگي به وضع زندانيان - 16 تير 1358 تشريح وظايف پاسداران در برابر اسلام و انقلاب - 6 تير 1358 پاسخ پيام تبريك به مناسبت استقرار نظام جمهوري اسلامي - 3 تير 1358 اعزام نماينده به شهر فردوس - 2 تير 1358 ياري رساني به آسيب ديدگان سيل و آتش سوزي در تبريز - 2 تير 1358 دخالت بعضي از محافل فرانسوي در امور داخلي ايران - 28 خرداد 1358 عملكرد دولت عراق نسبت به روحانيون و تجاوز به سرحدات ايران - 24 خرداد 1358 منع تجاوز كشاورزان به اراضي مالكان - 23 خرداد 1358 اقدامات ضد انساني صهيونيستها در لبنان - 19 خرداد 1358 چگونگي پيدايش نهضت 15 خرداد - 12 خرداد 1358 هوشياري مردم و مسئولين در برابر توطئه ها - 5 خرداد 1358 تشكيل هياتهايي براي رسيدگي به جرايم روحاني نمايان - 3 خرداد 1358 همبستگي ملتهاي اسلامي - 1358 ه . ش . تشكر از تلگراف تبريك - 22 ارديبهشت 1358 تشكر از تلگراف تسليت شهادت آقاي مطهري - 22 ارديبهشت 1358 تلاشهاي مذبوحانه دشمن و مصممتر شدن ملت مسلمان - 18 ارديبهشت 1358 پاسخ پيام تبريك پيروزي انقلاب اسلامي - 11 ارديبهشت 1358 شخصيت و منزلت علمي آقاي مرتضي مطهري - 11 ارديبهشت 1358 وحدت ، رمز پيروزي - 10 ارديبهشت 1358 بازگشت علما به شهر ساري و نظارت بر كميته هاي انقلاب و تبليغ دين - 7 ارديبهشت 1358 بانوان پيشقدم در نهضت اسلامي - 2 ارديبهشت 1358 پاسخ پيام تبريك - 28 فروردين 1358 وظايف متقابل ملت و ارتش - 26 فروردين 1358 پشتيباني از انقلاب اسلامي - 26 فروردين 1358 افتتاح حساب شماره 100 به منظور خانه سازي براي مستضعفان - 21 فروردين 1358 تحذير از اجحاف و گرانفروشي - 19 فروردين 1358 اعلام جمهوري اسلامي ايران و تشكر از حضور گسترده مردم در رفراندم - 12 فروردين 1358 توطئه هاي منحرفين در آستانه برگزاري رفراندم - 9 فروردين 1358 صلح مصر و اسرائيل "كمپ ديويد"(1) - 5 فروردين 1358 حضور فعال در انتخابات - 4 فروردين 1358 حفظ اتحاد و برادري - 3 فروردين 1358 اغتشاش در كردستان - 28 اسفند 1357 اتكا به خدا و وحدت كلمه - 16 اسفند 1357 انتصاب سفيران و اعضاي سفارتخانه ها توسط وزارت امور خارجه - 14 اسفند 1357 اعزام آقاي سيد ابوالحسن حسيني به مينودشت - 13 اسفند 1357 ماموريت بازگشت آقاي سيد محمد باقر ابطحي به اقليد - 13 اسفند 1357 چهارده توصيه درباره انقلاب و مسائل داخلي كشور - 9 اسفند 1357 ابراز تشكر از پيام تبريك به مناسبت پيروزي انقلاب اسلامي - 2 اسفند 1357 سرپرستي صندوق تعاون اصناف - 1 اسفند 1357 مراجعت علما و روحانيون به شهرهاي خود - بهمن 1357 توطئه اشرار و لزوم بازگشت نيروهاي انتظامي به مراكز حفاظتي - 30 بهمن 1357 اعزام آقاي حسين نوري به كردستان - 29 بهمن 1357 لزوم اجتناب از اجحاف و گرانفروشي - 28 بهمن 1357 پايان اعتصاب در صنعت نفت - 27 بهمن 1357 حضور روحانيون در آيين گشايش مراكز نظامي و انتظامي و ادارات دولتي - 27 بهمن 1357 ممنوعيت ورود به منازل افراد بدون اجازه دولت - 27 بهمن 1357 پايان اعتصابات و از سر گرفتن فعاليتها و كارها - 25 بهمن 1357 سركوب اخلال كنندگان نظم در تبريز - 25 بهمن 1357 خلع سلاح عمومي - 24 بهمن 1357 قيام براي ساختن ايران - 23 بهمن 1357 تكليف شرعي و تعهد ملي مردم - 23 بهمن 1357 جلوگيري از آشوب و هرج و مرج - لزوم همكاري با دولت موقت - 22 بهمن 1357 حفظ آرامش و هوشياري پس از عقب نشيني ارتش - 22 بهمن 1357 حمله لشكر گارد به نيروي هوايي در تهران - 21 بهمن 1357 تاكيد بر نداشتن سخنگو - 20 بهمن 1357 سپاسگزاري از مردم استان يزد - 19 بهمن 1357 ابراز تشكر از تلگرافها و نامه هاي تبريك به مناسبت ورود امام خميني به ايران - 17 بهمن 1357 عدم همكاري ارتشيان با دولت بختيار - 12 بهمن 1357 تشكر از دولت و ملت فرانسه - 11 بهمن 1357 مبارزه با دولت بختيار - 9 بهمن 1357 هشدار به دولت امريكا و ترسيم اهداف كلي جمهوري اسلامي - 7 بهمن 1357 تكذيب شايعه پذيرفتن بختيار - 7 بهمن 1357 علت به تعويق افتادن بازگشت به ايران و نويد مراجعت به وطن - 5 بهمن 1357 درخواست از عشاير بويراحمد، براي حفظ نظم در منطقه - 2 بهمن 1357 بازگشت قريب الوقوع به ايران - اخطار به نهادهاي غير قانوني - 30 دي 1357 توطئه عمال شاه در اهانت به مراجع - 28 دي 1357 تبريك به مناسبت فرار شاه و تشريح وظايف آحاد ملت - 27 دي 1357 - 26 دي 1357 توصيه هاي نه گانه - 25 دي 1357 وحدت كلمه و دفاع از كشور - 24 دي 1357 توطئه حمله به نيروهاي نظامي و انتظامي به نام ملت - 23 دي 1357 تشكيل شوراي انقلاب ، دولت بختيار و احتمال كودتاي نظامي - 22 دي 1357 توطئه تعرض به مردم به اتهام ساواكي بودن - 19 دي 1357 جنايات عمال شاه در قم و مشهد - 17 دي 1357 پايان اعتصاب در مطبوعات كشور - 16 دي 1357 اعلام روز نهم صفر به عنوان عزاي عمومي - اطاعت از شاه جرم است - 16 دي 1357 تحريم پرداخت ماليات و پول آب و برق و تلفن و. . . به دولت شاه - 12 دي 1357 شش توصيه عمومي - 6 دي 1357 تبريك و تهنيت به مسيحيان جهان - 2 دي 1357 راهپيمايي تاسوعا و عاشورا - رفراندم غير رسمي بودن حكومت شاه - 23 آذر 1357 - 21 آذر 1357 كشتار مردم مسلمان - لزوم فرار سربازان از سربازخانه ها و ادامه اعتصابها - 11 آذر 1357 ضرورت همراهي و همدردي با ملت ايران - 4 آذر 1357 - 3 آذر 1357 وظيفه اقشار جامعه - 1 آذر 1357 ضرورت ادامه اعتصابات ، و حمايت مردم از اعتصابيون - 24 آبان 1357 تجليل از مبارزات دانشجويان مسلمان و پيش بيني پيروزي نهايي ملت ايران - 23 آبان 1357 دعوت از روحانيون براي كمك به محرومان - 18 آبان 1357 - 16 آبان 1357 تشكر از اعلام همبستگي مردم كردستان با نهضت - 14 آبان 1357 تذكر به مردم و سران ارتش - 14 آبان 1357 فرهنگ و منطق شاه - 11 آبان 1357 هشدار پيرامون خروج جواهرات سلطنتي توسط محمدرضا پهلوي - 4 آبان 1357 مصايب و گرفتاريهاي ملت مسلمان ايران - 26 مهر 1357 درخواست از جوانان براي احترام به مراجع و روحانيون - 25 مهر 1357 امكان هجرت به سوريه - 24 مهر 1357 - 20 مهر 1357 - 16 مهر 1357 اعلام مهاجرت از عراق - 14 مهر 1357 اغفال مردم توسط دولت و بوقهاي تبليغاتي شاه - 27 شهريور 1357 اعلام عزاي عمومي ، و تاكيد بر ادامه اعتصابها - 23 شهريور 1357 تسليت فاجعه 17 شهريور، لزوم ادامه مبارزه - 21 شهريور 1357 - 18 شهريور 1357 ضرورت تداوم نهضت - 15 شهريور 1357 روي كار آوردن دولت شريف امامي و فريبكاريهاي جديد شاه - 6 شهريور 1357 بيان اسلامي بودن نهضت ؛ پرهيز از مناقشات جزئي - 1 شهريور 1357 - 31 مرداد 1357 - 22 مرداد 1357 وظايف گويندگان و علما در بسيج مردم - 15 مرداد 1357 تشريح جنايات رژيم - لزوم ادامه مبارزه - 5 مرداد 1357 چراغاني سوم و پانزدهم شعبان - 13 تير 1357 هدف ، واژگوني رژيم طاغوت و برپاداشتن اسلام - 20 خرداد 1357 ادامه مبارزه تا استقرار حكومت اسلامي - 9 ارديبهشت 1357 - 4 فروردين 1357 - 2 فروردين 1357 - 8 اسفند 1356 وظايف روشنفكران مسلمان - 24 بهمن 1356 لزوم پرهيز از تفرقه ، نويد پيروزي - 15 بهمن 1356 نويد پيروزي - 2 بهمن 1356 تشكر از حمايت حوزه اصفهان از نهضت اسلامي و توصيه به صبر و شجاعت - ادامه مبارزه تا نجات اسلام - 25 آبان 1356 پيام تشكر از تلگراف تسليت به مناسبت شهادت آقاي سيد مصطفي خميني - آبان 1356 وظيفه عمومي در قبال رژيم پهلوي ، اسلامخواهي ملت ايران - 21 آبان 1356 جنايات استعمار و سلطنت پهلوي - 13 آبان 1356 عدم نقش اسلام در رژيم شاه - 4 مرداد 1356 دعوت از مجامع فرهنگي براي افشاي جنايات رژيم - 3 مرداد 1356 ابراز تنفر از خائنين و منحرفين - مرداد 1356 ضرورت كمك به وضع نابسامان مردم لبنان پس از جنگهاي خونين داخلي - 2 بهمن 1355 افشاي جنايات هيات حاكمه ايران - 4 مهر 1355 بيداري و رشد سياسي ملت - 2 مهر 1354 مقاومت اقشار مردم - نويد موفقيتهاي آينده - 30 شهريور 1354 تاسف از سركوب مردم و اميدواري به واسطه بيداري ملت - 20 تير 1354 تاكيد بر وكالت آقاي پسنديده - 9 تير 1354 تحريم شركت در حزب رستاخيز - 21 اسفند 1353 وظايف ملت براي مبارزه با رژيم شاه به دليل همكاري با اسرائيل - 22 مهر 1352 ضرورت حمايت از مسلمانان مبارز در جنگ با اسرائيل - 17 مهر 1352 فراخواني مسلمين جهان براي مبارزه با صهيونيسم - 16 مهر 1352 بيدار شويد و خفتگان را بيدار كنيد - 5 فروردين 1352 دسيسه هاي تازه رژيم شاه براي ريشه كن كردن اسلام - 24 اسفند 1351 نقشه هاي هيات حاكمه براي محو اسلام و قرآن - 23 اسفند 1351 مصيبتهاي جانگداز فلسطين - 19 مهر 1351 تشريح فجايع و ستمكاريهاي رژيم - 20 شهريور 1351 ضرورت تلاش براي پيشبرد آرمانهاي بزرگ اسلام - 17 مرداد 1351 بر آمدن نغمه استعمار از حلقوم سرسپردگان - 21 آبان 1350 هشدار به مسلمين جهان در مورد فلسطين و افشاي جنايتهاي رژيم شاه - بهمن 1349 تامين هزينه ورثه از محل سهم امام و سهم سادات - خرداد 1349 خيانت استعمار در ايجاد فاصله بين طبقه جوان و مسائل اسلامي - 11 دي 1348 نويد آتيه درخشان براي ملل مظلوم - 1346 ه . ش . تحريم فروش اسلحه ، نفت و رابطه تجاري و سياسي با اسرائيل - 17 خرداد 1346 لزوم استقامت در برابر توطئه هاي رژيم شاه - 27 فروردين 1346 پاسخ پيام حاوي تبريك ورود و اقامت امام خميني در نجف - 24 آذر 1344 ضرورت آمادگي حوزه هاي علميه براي پذيرش مسئوليتها در آينده - 23 آذر 1344 پاسخ پيام تبريك ورود امام به نجف - 22 آذر 1344 خدا بهترين حكم است ، به هيچ كس تشبث نكنيد - 23 آبان 1343 مخالفت با كاپيتولاسيون و دعوت مردم و علما به قيام - 4 آبان 1343 اعمال خلاف ماموران رژيم در كرمان و هجرت آقاي حجتي كرماني - 21 مهر 1343 تاسف از تسلط اسرائيل و عمال آنها بر شئون مملكت - 18 فروردين 1343 دعوت از روحانيون و وعاظ براي افشاي جنايتها و خيانتهاي رژيم شاه - 28 ارديبهشت 1342 سوءنيت دستگاه جبار نسبت به احكام اسلام - 17 ارديبهشت 1342 تصميم دستگاه جبار براي هدم اسلام و مذهب تشيع - 16 ارديبهشت 1342 تصميم دستگاه جبار بر تغيير احكام اسلام - 14 ارديبهشت 1342 دعوت از علما و روحانيون براي گسترش اعتراضات - 12 ارديبهشت 1342 در معرض خطر بودن اسلام و روحانيت - 12 ارديبهشت 1342 افشاي ابعاد مختلف جنايات رژيم - 12 ارديبهشت 1342 بيان رسالت سنگين روحانيت به عنوان سربازان امام زمان "عج " - ارديبهشت 1342 سپاسگزاري از مردم به خاطر همراهي با قيام - 16 فروردين 1342 استيضاح اسدالله علم "نخست وزير وقت " - 13 فروردين 1342 اعلام عزاي عمومي در عيد نوروز سال 1342 - 22 اسفند 1341 اعتراض به زير پاگذاشتن احكام ضروري اسلام و قرآن - 22 اسفند 1341 حمله ماموران و عوامل ساواك به مردم و طلاب در مدرسه فيضيه و خيابانهاي قم - 3 بهمن 1341 - 3 بهمن 1341 قدرداني از حمايت مردم در قيام علما عليه تصويبنامه انجمنهاي ايالتي و ولايتي - زمستان 1341 ه . ش . افشاي اهداف و ماهيت رفراندم غيرقانوني شاه - 2 بهمن 1341 تشكر از ملت مسلمان ايران - 11 آذر 1341 دعوت به قيام براي خدا "تاريخي ترين سند مبارزاتي امام خميني "(1) - 15 ارديبهشت 1323 تعيين استراتژي نظام جمهوري اسلامي ايران - رسالت حوزه هاي علميه - منشورروحانيت - 3 اسفند 1367 اظهار نظر راجع به محل برگزاري مجلس خبرگان - اقامه عدل ، مهمترين انگيزه قيام سيدالشهدا - 1 فروردين 1367 وحدت و برادري ، به پيروي از اخوت رسول اكرم "ص "و حضرت علي "ع " - 1 فروردين 1366 مقصد انبيا، بازگشت به معرفه الله - 1 فروردين 1365 تقدير از روحيه استقامت و شهادت طلبي ملت - 1 فروردين 1364 پيام راديو تلويزيوني به مناسبت عيد نوروز - صبح 1 فروردين 1363 بيان الطاف الهي نسبت به ملت ايران - 1 فروردين 1362 تبريك سال نو و بيان تحول معجزه آسا در تمام قشرهاي ملت - 1 فروردين 1361 آرزوي وحدت مسلمين جهان - تلاش دولت براي رفع گرفتاريها - حاكميت قانون دركشور - 1 فروردين 1360 تجليل از جوانمرديهاي نيروهاي مسلح - توصيه به ارتش و ملت عراق - 4 مهر 1359 اتكال به خدا، مايه قدرت و قوت ملت - 3 مهر 1359 حمله صدام به ايران با تحريك امريكا - ساعت 7 بعد از ظهر 31 شهريور 1359 تشريح گرفتاريهاي مسلمين - مبارزه با اشغالگران قدس - 15 مرداد 1359 استقرار عدالت حقيقي در زمان مهدي موعود "عج " - 7 تير 1359 منشاء پيروزي انقلاب - تذكراتي پيرامون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - 29 اسفند 1358 نقش مجلس در دوره پهلوي - مسئوليت ملت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي - 22 اسفند 1358 انتخابات مجلس شوراي اسلامي - 23 بهمن 1358 قدرداني از حضور ملت در انتخابات - 9 بهمن 1358 اولين انتخابات رياست جمهوري - 4 بهمن 1358 اسلام دين سياست است - 2 شهريور 1358 تشكيل جهاد سازندگي - 26 خرداد 1358 مقام و منزلت حقيقي زن - 26 ارديبهشت 1358 شان كار و كارگر و سازندگي كشور - 11 ارديبهشت 1358 راي قاطع ملت به جمهوري اسلامي - عصر 12 فروردين 1358 حضور در كلاسهاي درس و لزوم تغيير نظام آموزشي - 30 بهمن 1357 تاييد انتصاب فرمانده سپاه پاسداران - 28 تير 1359 حق برداشت حساب جاري پانصد "دفتر امام خميني " - 1 شهريور 1362 حق برداشت وجوه شرعي سپرده در بانك صادرات - 9 دي 1361 تاييد مراتب امانتداري و خدمات آقايان حسن صانعي ، سيد هاشم رسولي محلاتي ومحمد حسن رحيميان - 15 آذر 1361 ديدارها و سخنرانيهاي امام خميني - 7 آبان 1367 پخش سريال پنجمين نفر - شركت اعضاي دفتر امام خميني در مجلس ختم آقاي چهل اختراني - تقدير از خلبانان نيروي هوايي و هوانيروز - 6 مرداد 1367 تقريظ بر كتاب "بيماري سل " - 6 فروردين 1367 مجزي اعلام نمودن عمل به رساله توضيح المسائل "تصحيح شده توسط فضلاي قم " - 15 بهمن 1366 اجازه استفاده از رساله عمليه - اواسط 1366 ه . ش مقدمه اي بر كتاب "پيام خون "(1) - 1 ارديبهشت 1360 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - آذر 1358 تقدير از زحمات آقاي يزدي در ايام اقامت در فرانسه - 11 بهمن 1357 تقريظ بر كتاب تقريرات درس اصول امام خميني ، تاليف آقاي سبحاني - 18 آبان 1334 تذكر درباره شيوه نگارش تقريرات درس فلسفه امام خميني (1) - قبل از سال 1332 ه . ش . تبريك عيد سعيد فطر - 9 خرداد 1366 پاسخ تلگراف تبريك ميلاد رسول اكرم "ص " "هفده ربيع الاول - آغاز هفته وحدت " - 12 آذر 1364 تسليت درگذشت آقاي سيد نصرالله مستنبط - 11 آذر 1364 تفقد و احوالپرسي - 20 مرداد 1361 تجليل از مقام شهيد و خانواده شهدا - 9 اسفند 1360 پاسخ به تلگراف تسليت شهادت فرماندهان نظامي در سانحه هوايي - 10 مهر 1360 پاسخ تلگراف تسليت رحلت آقاي شهاب الدين اشراقي (1) - 23 شهريور 1360 پاسخ تلگراف تسليت رحلت آقاي شهاب الدين اشراقي (1) - 23 شهريور 1360 پاسخ تلگراف تسليت رحلت آقاي شهاب الدين اشراقي (1) - 23 شهريور 1360 تجليل از مجاهدتهاي شهيد محمد منتظري - 8 تير 1360 ابراز تاسف از كسالت آقاي حقشناس - 27 ارديبهشت 1360 پيام تسليت - 20 ارديبهشت 1360 پاسخ تلگراف تبريك سالروز جمهوري اسلامي "12 فروردين " - 16 فروردين 1360 - 9 فروردين 1360 پيام تسليت به مناسبت رحلت آقاي سيد حسن انگجي "از علماي بزرگ آذربايجان " - 2 دي 1359 پيام تسليت - 23 آذر 1359 تشكر از تلگراف تسليت - 11 ارديبهشت 1359 پاسخ پيام ارسالي به مناسبت بهبودي حال امام و ترك بيمارستان - 18 اسفند 1358 پاسخ پيام ارسالي به مناسبت بهبودي حال امام و ترك بيمارستان - 16 اسفند 1358 پاسخ تلگراف ارسالي به مناسبت كسالت قلبي امام خميني - 7 بهمن 1358 پاسخ تلگراف ارسالي به مناسبت كسالت قلبي امام خميني - 5 بهمن 1358 احوالپرسي و دعا براي رفع كسالت - ابراز تفقد و دلجويي - 1358 ه . ش تسليت - 2 شهريور 1358 پاسخ تلگراف اعلام حمايت از سركوب ضدانقلاب در كردستان - 1 شهريور 1358 پاسخ پيام ارسالي - 13 مرداد 1358 لزوم وحدت كلمه - 8 خرداد 1358 ضرورت حفظ وحدت كلمه - 8 خرداد 1358 تسليت فوت همسر - 19 اسفند 1357 پيام تشكر(1) - 15 اسفند 1357 مفقود شدن امام موسي صدر - شهريور 1357 - ارديبهشت 1357 - 2 تير 1354 پيام تشكر - 27 فروردين 1354 اعمال خشونت رژيم بعث عراق عليه ايرانيان مقيم آن كشور - 2 دي 1350 - مرداد 1346 تبريك آزادي از زندان - مرداد 1346 استفسار از دستگيري آقاي قمي - 25 فروردين 1346 ابراز تشكر از تلگراف تبريك ورود امام خميني به اعتاب مقدسه - آبان 1344 پيام تشكر - 18 مهر 1344 پيام تشكر - مهر 1344 اعلام خبر سلامتي - 13 آبان 1343 محكوم نمودن محاصره آقاي قمي توسط رژيم شاه - 24 مهر 1343 پيام تسليت مصيبت وارده - 11 مهر 1343 تلگراف بمناسبت بستري شدن آقاي قاضي طباطبايي - 8 شهريور 1343 پيام تشكر و تاكيد بر ادامه وعظ و خطابه در اصفهان و شيراز - 31 مرداد 1343 پاسخ تلگراف تسليت سالگرد فاجعه 15 خرداد - 4 خرداد 1343 پاسخ تلگراف تبريك عيد سعيد قربان - 6 ارديبهشت 1343 پاسخ تلگراف تبريك به مناسبت آزادي امام خميني و بازگشت به قم - 23 فروردين 1343 تكذيب خبر موافقت روحانيون با اعمال خلاف شرع رژيم شاه (1) - 23 فروردين 1343 تكذيب خبر موافقت روحانيون با اعمال خلاف شرع رژيم شاه (1) - 23 فروردين 1343 تكذيب خبر موافقت روحانيون با اعمال خلاف شرع رژيم شاه (1) - 23 فروردين 1343 تكذيب خبر موافقت روحانيون با مقاصد خلاف شرع رژيم شاه - 22 فروردين 1343 تكذيب خبر موافقت روحانيون با مقاصد خلاف شرع رژيم شاه - 22 فروردين 1343 پيام تشكر - فروردين 1343 تشكر - 19 فروردين 1343 پيام تشكر - 19 فروردين 1343 پيام تشكر از همراهي با قيام 15 خرداد - 18 فروردين 1343 - 12 ارديبهشت 1342 دعوت از علما و روحانيون براي گسترش اعتراضات عليه رژيم شاه - 12 ارديبهشت 1342 اعلام وصول وجه - ارديبهشت 1342 ابراز تاسف از فجايع وارده بر اسلام و روحانيت - - 23 فروردين 1342 پيام تشكر از اظهار همدردي در فاجعه تهاجم عوامل رژيم به مدرسه فيضيه - 10 فروردين 1342 تشكر از اظهار همدردي در فاجعه تهاجم عوامل رژيم به مدرسه فيضيه - 7 فروردين 1342 تشكر از اظهار همدردي در فاجعه حمله عوامل رژيم شاه به مدرسه فيضيه - 7 فروردين 1342 تشكر از اظهار همدردي در فاجعه حمله عوامل رژيم شاه به مدرسه فيضيه - 7 فروردين 1342 تشكر از اظهار همدردي در فاجعه حمله عوامل رژيم شاه به مدرسه فيضيه - 7 فروردين 1342 تشكر از اظهار همدردي در فاجعه حمله عوامل رژيم شاه به مدرسه فيضيه - 7 فروردين 1342 تشكر از اظهار همدردي در فاجعه حمله عوامل رژيم شاه به مدرسه فيضيه - فروردين 1342 تشكر از اظهار همدردي در فاجعه حمله عوامل رژيم شاه به مدرسه فيضيه - فروردين 1342 هشدار به نخست وزير در رابطه با لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي - 15 آبان 1341 اعتراض به عملكرد اسدالله علم "نخست وزير وقت " - 15 آبان 1341 هشدار به نخست وزير در مورد تصويبنامه انجمنهاي ايالتي و ولايتي - 28 مهر 1341 هشدار امام در مورد تصويبنامه انجمنهاي ايالتي و ولايتي - 17 مهر 1341 تلگراف تسليت - 13 ارديبهشت 1359 لزوم تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اصل 49 قانون اساسي - 28 ارديبهشت 1368 واگذاري اختيارات " بنياد عفت " به سازمان زندانها - 15 ارديبهشت 1368 انتصاب نماينده در هيات واگذاري زمين - 9 ارديبهشت 1368 تعيين نمايندگان براي رسيدگي به وجوه و اموال مجهول المالك و. . . - 6 ارديبهشت 1368 تدوين متمم قانون اساسي - 4 ارديبهشت 1368 تامين آب آشاميدني مردم سمنان با همكاري روحانيت منطقه . - ارديبهشت 1368 معافيت مالياتي آستان قدس رضوي و شركتها و موسسات وابسته - 20 فروردين 1368 لزوم ارسال درخواست عفو زندانيان از طريق رئيس ديوانعالي كشور - 19 فروردين 1368 ماموريت تحويل و صرف كمكهاي مردمي "در اختيار ستاد كمكهاي مردمي " به جبهه هاي جنگ - 18 فروردين 1368 رسيدگي به درخواست وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي - 14 فروردين 1368 تعيين رئيس سازمان تبليغات اسلامي - 14 فروردين 1368 ماموريت رسيدگي سريع به وضعيت زندانيان بلاتكليف - 27 اسفند 1367 كمك براي احداث ساختمان "كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي " - 24 اسفند 1367 تعيين نماينده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - 18 اسفند 1367 تامين مخارج دفتر اسناد انقلاب اسلامي - 8 اسفند 1367 لزوم نظارت بر تدوين كتابهاي درسي و جلوگيري از تحريف تاريخ در كتابهاي درسي - 4 اسفند 1367 عفو زندانيان - 29 بهمن 1367 وظايف شورايعالي قضايي - 26 بهمن 1367 فتواي قتل سلمان رشدي ، نويسنده كتاب كفرآميز آيات شيطاني - 25 بهمن 1367 انتصاب رياست سازمان عقيدتي - سياسي - 24 بهمن 1367 لزوم برخورد قاطع با اعمال خلاف عفت در تنكابن - 24 بهمن 1367 تقسيم كار در قوه قضاييه - 23 بهمن 1367 عفو زندانيان وابسته به گروهكها - 19 بهمن 1367 حدود وظايف سپاه پاسداران در حفاظت از هواپيماها و لزوم برخورد شايسته با مردم از سوي مامورين فرودگاه - 3 بهمن 1367 ماموريت رسيدگي به پرونده هاي راكد در شورايعالي قضايي - 1 بهمن 1367 هشدار به مسئولين قضايي و ماموريت رسيدگي به مشكلات قضايي شهرستان سيرجان و درود - 23 دي 1367 ماموريت قضايي جهت رسيدگي به گزارشات شهرهاي سمنان ، سيرجان ، اسلام آباد ودرود - 11 دي 1367 موافقت با عفو زندانيان و محكومين پس از تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر - 10 دي 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - انتصاب امام جمعه و نماينده در آبادان - 7 دي 1367 انتصاب سرپرست امور جانبازان و فرمان ايجاد تشكيلات مناسب در اين بنياد - 3 آذر 1367 موافقت با استفاده از ساختمانهاي توقيفي دادستاني براي خوابگاه دانشجويان - 2 آذر 1367 انتصاب امام جمعه بوشهر - 2 آذر 1367 اقدامات رفاهي براي معلولان - آذر 1367 تاكيد برتحويل اسناد و مدارك مربوط به امام خميني موجود در مراكز مختلف - 22 آبان 1367 تامين بخشي از هزينه احداث ساختمان مسكوني براي طلبه هاي مشهد - 19 آبان 1367 انتصاب امام جمعه يزد - 13 آبان 1367 رفع مشكلات و كمبودهاي زندانيان - 8 آبان 1367 موافقت با مصرف اموال مكشوفه طبق موازين شرعي جهت رفع نيازهاي وزارت اطلاعات - 8 آبان 1367 سرپرستي ميراث فرهنگي "اموال عتيقه اي و موزه اي " - آبان 1367 ضوابط گزينش دانشجو - 2 مهر 1367 ماموريت تنظيم و تدوين آثار امام خميني - 17 شهريور 1367 مخالفت با استعفاي نخست وزير - 15 شهريور 1367 لغو حق تعزيرات حكومتي واگذار شده به قوه مجريه - 13 شهريور 1367 حدود اختيارات وزارت كشور درباره نيروهاي انتظامي - 3 شهريور 1367 تشكيل دادگاه ويژه تخلفات جنگ - 2 مرداد 1367 انتصاب عضو شوراي نگهبان - 4 تير 1367 تعيين هيات سرپرستي مدارس طلاب كرمانيها در قم و كرمان - 24 خرداد 1367 انتصاب جانشين فرماندهي كل قوا - 12 خرداد 1367 رسيدگي به انتخابات مجلس شوراي اسلامي در گرگان - ارديبهشت 1367 انتصاب رئيس جديد ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران - 13 ارديبهشت 1367 رسيدگي به شكايات در برخي از حوزه هاي انتخاباتي - 3 ارديبهشت 1367 تعيين نماينده جهت بررسي انتخابات مرحله دوم مجلس شوراي اسلامي - ارديبهشت 1367 انتصاب امام جمعه دمشق - 12 اسفند 1366 موافقت با پيشنهاد تعليق مدت محكوميت برخي از زندانيان - 10 اسفند 1366 حدود اختيارات جانشين نماينده رهبري در سپاه پاسداران - 19 بهمن 1366 موافقت با تعيين قائم مقام سازمان عقيدتي - سياسي شهرباني كل كشور - 24 دي 1366 قانون قصاص و حدود و ديات - 19 آذر 1366 موافقت با ترفيع درجه فرمانده ژاندارمري - 28 آبان 1366 موافقت با ترفيع درجه فرمانده ژاندارمري و شهرباني - 25 آبان 1366 حكم تخلف از مقررات شهرداري - 25 آبان 1366 واگذاري اختيار صدور دستور اجراي احكام - 23 آبان 1366 اجازه صرف اموال و وجوه مجهول المالك و مسترد شده از متهمان براي رفع نيازخانواده زندانيان - 26 مهر 1366 حكم اعدام شخص مفسد - 9 مهر 1366 موافقت با ادامه بهره برداري از واحدهاي صنعتي و توليدي واگذار شده به بنياد شهيد - 2 مهر 1366 اجازه سرپرستي اموال و املاك طاغوتيان فراري تا تعيين تكليف قانوني - 21 شهريور 1366 انتصاب مجدد سرپرست حجاج بيت الله الحرام - 18 شهريور 1366 انتصاب نماينده در كميته انقلاب اسلامي - 22 مرداد 1366 موافقت با انتقال اموال مصادره شده به بنياد 15 خرداد - 17 مرداد 1366 انتصاب امام جمعه شهركرد و اجازه امور حسبيه و شرعيه - 20 تير 1366 عفو سيد هادي هاشمي - 16 تير 1366 انتصاب حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت - 25 خرداد 1366 انتصاب دادستان دادسراي ويژه روحانيت - 25 خرداد 1366 عفو زندانيان - 3 خرداد 1366 موافقت با انتصاب سرپرست حفاظت اطلاعات ستاد كل سپاه پاسداران - 4 فروردين 1366 تامين ادوات نظامي - 11 بهمن 1365 انتصاب فرمانده نيروي هوايي ارتش - 10 بهمن 1365 نحوه برخورد با سيد مهدي هاشمي - 24 دي 1365 فروش و چگونگي مصرف اموال مجهول المالك - 23 دي 1365 اجازه صرف اموال مجهول المالك براي رفع نياز فقرا و افراد بي بضاعت - 18 دي 1365 تعيين متولي براي بقاع متبركه و اماكن مقدسه - 8 دي 1365 تعيين ناظر بر موقوفات مدرسه ديني مروي تهران - 29 آذر 1365 افتتاح حساب بانكي مربوط به اصل 49 قانون اساسي - 15 آبان 1365 تفويض اختيارات - 5 آبان 1365 لزوم مشاركت دولت و ديگر ارگانها در امر احداث سد 15 خرداد قم - 16 مهر 1365 گزارش فرماندهي سپاه پاسداران در رابطه با نياز سپاه به افزايش تعداد هليكوپتر - 11 شهريور 1365 انتصاب فرمانده نيروي زميني ارتش - 11 مرداد 1365 انتصاب دو تن از اعضاي شورايعالي دفاع - 23 تير 1365 انتصاب فرماندهي كميته انقلاب اسلامي - 11 تير 1365 انتصاب رئيس ديوانعالي كشور - 7 تير 1365 انتصاب مجدد سه تن از فقهاي شوراي نگهبان - 22 خرداد 1365 عفو زندانيان - 11 خرداد 1365 تشويق پرسنل يگانهاي پدافند هوايي - 31 فروردين 1365 ماموريت رسيدگي به مسائل فرهنگي و آموزشي فرزندان شهدا، اسرا و مفقودين - 6 فروردين 1365 عفو زندانيان - 6 بهمن 1364 تاييد چاپ تصوير شهيد مدرس روي اسكناسها - 7 آذر 1364 فرمان تشكيل هيات ويژه براي برخورد با افراد فاسد و ضد انقلاب در خوزستان - تعيين هيات براي تعيين حدود تعزيرات - 28 آبان 1364 تفويض بخشي از اختيارات فرماندهي كل قوا در نيروهاي انتظامي به وزير كشور - 22 آبان 1364 انتصاب سرپرست كميته هاي انقلاب اسلامي - 21 آبان 1364 انتصاب سرپرست حجاج - 7 مهر 1364 تشكيل و تجهيز نيروهاي سه گانه در سپاه پاسداران - 26 شهريور 1364 تنفيذ حكم رياست جمهوري - 13 شهريور 1364 انتصاب سرپرست حجاج بيت الله الحرام - 28 تير 1364 انتصاب دادستان كل كشور - 19 تير 1364 عفو و تخفيف مجازات زندانيان - 11 تير 1364 ماموريت رسيدگي و حل اختلاف بين علماي شيراز - 10 تير 1364 اجازه استفاده از اموال مصادره اي محاكم انقلاب اسلامي براي رفع نياز محرومين - 8 تير 1364 انتصاب فرمانده جديد نيروي دريايي - 6 تير 1364 ماموريت رسيدگي به گزارش هيات مديره گروه پزشكي برزويه - 26 خرداد 1364 عفو و تخفيف مجازات زندانيان - 25 خرداد 1364 قانون مصوب مجلس درباره قوه قضاييه - 22 خرداد 1364 انتصاب امام جمعه باختران "كرمانشاه " - 22 خرداد 1364 عدم موافقت با استعفا - 11 خرداد 1364 عفو زندانيان - 6 خرداد 1364 تعيين نماينده در ستاد نظارت بر انتخاب سه نفر عضو شورايعالي قضايي - 5 خرداد 1364 موافقت با ادامه اداره موسسه علميه و خيريه حضرت ولي عصر "عج " توسط هيات مديره قبلي - 31 ارديبهشت 1364 موافقت با تامين هزينه مكتب جامعه الزهراي قم توسط بنياد مستضعفان - 30 ارديبهشت 1364 انتصاب نماينده در دفتر تبليغات اسلامي قم - 25 ارديبهشت 1364 موافقت با شرايط پيشنهادي عفو زندانيان - 25 ارديبهشت 1364 عفو زندانيان - 15 ارديبهشت 1364 عفو زندانيان - 7 ارديبهشت 1364 عفو زندانيان - 18 فروردين 1364 واگذاري اداره دارالتبليغ اسلامي قم به دفتر تبليغات اسلامي قم - 29 اسفند 1363 انتصاب امام جماعت مسجد سيد عزيز الله "تهران " - 7 اسفند 1363 عفو زندانيان - 11 دي 1363 عفو زندانيان - 8 دي 1363 عفو و تخفيف مجازات زندانيان - 5 دي 1363 عفو و تخفيف مجازات زندانيان - 18 آذر 1363 انتصاب نماينده در بوشهر - 17 آبان 1363 عفو زندانيان - 4 آبان 1363 انتصاب رياست ستاد مشترك ارتش - 3 آبان 1363 انتصاب نماينده در شورايعالي دفاع - 1 آبان 1363 انتصاب امام جمعه همدان - 10 مهر 1363 عفو و تقليل محكوميت زندانيان - مهر 1363 عفو و تخفيف مدت محكوميت زندانيان - 5 مهر 1363 انتصاب متولي مدرسه مروي و موقوفات آن - 26 شهريور 1363 تعيين اعضاي هيات موسس مكتب خواهران "قم " - جامعه الزهرا "س " - 31 مرداد 1363 انتصاب مسئولان دبيرخانه مركزي ائمه جمعه - 29 مرداد 1363 عفو و تخفيف محكوميت زندانيان - 14 مرداد 1363 عفو زندانيان - 25 تير 1363 تعيين نماينده در سازمان عقيدتي - سياسي ژاندارمري - 23 تير 1363 عفو و تخفيف محكوميت زندانيان - 10 تير 1363 عفو و تقليل مدت محكوميت زندانيان - 9 تير 1363 تامين هزينه هاي شوراي سرپرستي طلاب غير ايراني - 29 خرداد 1363 عفو زندانيان - 11 خرداد 1363 عفو و تقليل مدت محكوميت زندانيان - 7 خرداد 1363 عفو زندانيان - 6 خرداد 1363 عفو زندانيان - 15 ارديبهشت 1363 عفو زندانيان - 16 فروردين 1363 عفو زندانيان - 27 اسفند 1362 موافقت با بخشنامه چگونگي عفو محكومان و زندانيان - 16 اسفند 1362 عفو زندانيان - 13 اسفند 1362 انتصاب فرمانده عمليات والفجر - 30 بهمن 1362 عفو و تقليل مدت محكوميت زندانيان - 26 بهمن 1362 عفو و تقليل مدت محكوميت زندانيان - 16 بهمن 1362 عفو زندانيان - 4 بهمن 1362 ماموريت بررسي مجدد لايحه تعزيرات - 9 دي 1362 عفو و تقليل محكوميت زندانيان - 8 دي 1362 افزايش حوزه مسئوليت آقاي محلاتي در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - 26 آذر 1362 دستور رسيدگي به گزارش فرمانده كل سپاه پاسداران در رابطه با موقعيت جبهه هاي جنگ و عمليات آتي - 7 آبان 1362 مطالبات ايران از امريكا و ساير كشورها - 1 آبان 1362 تعيين سرپرست موسسه اسلامي نارمك و انتصاب امام جماعت مسجد جامع نارمك "تهران " - 15 مهر 1362 ماموريت تشكيل "ستاد كمك رساني به مردم مناطق بمباران شده " - 14 مهر 1362 عفو زندانيان - 30 شهريور 1362 تخفيف مجازات و عفو زندانيان - شهريور 1362 عفو زندانيان - 19 شهريور 1362 رعايت مقررات انضباطي در سپاه پاسداران - 13 شهريور 1362 انتصاب امام جمعه خمين - 7 شهريور 1362 عفو زندانيان - 30 مرداد 1362 عفو و تخفيف مجازات زندانيان - 12 مرداد 1362 انتصاب نماينده در استان زنجان - 5 مرداد 1362 دستور رسيدگي به شكايت وزارت مسكن در رابطه با واگذاري بي ضابطه اراضي شهري - تير 1362 ماموريت هماهنگي بين ائمه جمعه سراسر كشور - 24 تير 1362 انتصاب سرپرست بنياد 15 خرداد - 22 تير 1362 نگراني امام از كمبود نان و نابساماني - 16 تير 1362 انتصاب عضو فقهاي شوراي نگهبان - 12 تير 1362 انتصاب عضو فقهاي شوراي نگهبان - 11 تير 1362 انتصاب عضو فقهاي شوراي نگهبان - 11 تير 1362 انتخاب نماينده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تاكيد بر رعايت قوانين و حفظسلسله مراتب در سپاه - 8 تير 1362 تعيين نماينده در استان لرستان - 5 تير 1362 عفو زندانيان - 5 تير 1362 تعيين سرپرست سازمان صدا و سيما - رد شايعه دخالت اعضاي بيت و دفتر امام خميني بدون نظر ايشان - 4 تير 1362 مجاز نبودن افراد غيرمسئول در پاسخ به سوالات شرعي "در دفتر امام خميني "- صرفه جويي در استفاده از تلفن - 31 خرداد 1362 تاييد صلاحيت كانديداهاي عضويت در شورايعالي قضايي - 21 خرداد 1362 تشكيل هياتي براي رسيدگي به پرونده زندانيان - 19 خرداد 1362 ادامه كار ستاد پيگيري فرمان هشت ماده اي امام خميني توسط قوه قضاييه - 10 خرداد 1362 احراز صلاحيت اعضاي شورايعالي قضايي - 3 خرداد 1362 موافقت با تشكيل "ستاد اصلاح امور زندانها"(1) - 2 خرداد 1362 انتصاب فرمانده نيروي دريايي - 10 ارديبهشت 1362 انتخاب نماينده در كاشان - 4 ارديبهشت 1362 ماموريت ايجاد هماهنگي امور ارتش و سپاه پاسداران - 15 فروردين 1362 عفو زندانيان - 26 اسفند 1361 انتصاب امام جمعه خمين - 2 اسفند 1361 انتصاب نماينده شرعي در كشور سوريه و لبنان - اجازه اخذ و صرف وجوهات - 28 بهمن 1361 موافقت با ضوابط پيشنهادي براي عفو زندانيان - 20 بهمن 1361 عفو محكومان - 19 بهمن 1361 ضرورت اجرا و پيگيري "فرمان هشت ماده اي " درباره برخورد با متخلفين ومتجاوزين به حقوق مردم - 13 بهمن 1361 تعيين سرپرست حوزه علميه باختران "كرمانشاه "(1) - 6 بهمن 1361 انتصاب نماينده در ستاد نظارت بر انتخابات شورايعالي قضايي - 5 بهمن 1361 انتصاب عضو فقهاي شوراي نگهبان - 28 دي 1361 موافقت با استعفاي عضو شوراي نگهبان - 19 دي 1361 انحلال هياتهاي گزينش در سراسر كشور، و تاسيس هياتهاي داراي صلاحيت - 15 دي 1361 اجازه اجراي مقررات انضباطي در مورد متخلفين نظامي و انتظامي - 14 دي 1361 انتصاب توليت مدرسه و مسجد شهيد مطهري - 12 دي 1361 انتصاب رياست محكمه قضات - 9 دي 1361 انتصاب نماينده در استان گيلان و اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 دي 1361 تعيين اعضاي "ستاد پيگيري فرمان هشت ماده اي "(1) - 4 دي 1361 انتصاب نماينده در گرگان - 11 آذر 1361 انتصاب امام جمعه كرمانشاه - 27 آبان 1361 عفو زندانيان - 26 آبان 1361 عفو زندانيان - 18 آبان 1361 انتصاب امام جمعه خرم آباد - 4 مهر 1361 عفو محكومان استان خراسان - شهريور 1361 عفو زندانيان - 7 شهريور 1361 انتصاب نماينده در سپاه پاسداران - 3 شهريور 1361 ادامه ماموريت نماينده امام خميني در كردستان - 2 شهريور 1361 انتصاب سرپرست كميته هاي انقلاب اسلامي - 17 مرداد 1361 انتصاب نماينده در امور حج و سرپرست حجاج بيت الله الحرام - 14 مرداد 1361 عفو زندانيان - 12 مرداد 1361 حدود اختيارات دادستان كل كشور - 9 مرداد 1361 ماموريت رسيدگي به عوامل ترور شخصيتهاي مذهبي و سياسي - 15 تير 1361 انتصاب امام جمعه يزد - 15 تير 1361 عفو زندانيان - 6 تير 1361 انتصاب امام جمعه زنجان - 26 خرداد 1361 انتصاب نماينده در شورايعالي بازسازي مناطق جنگي - 18 خرداد 1361 انتصاب عضو هيات امناي بنياد 15 خرداد - 29 ارديبهشت 1361 انتصاب نماينده در نهضت سوادآموزي - 21 ارديبهشت 1361 انتصاب نماينده در سازمان هلال احمر - 13 ارديبهشت 1361 عفو و تخفيف محكوميت زندانيان - 11 فروردين 1361 ماموريت رسيدگي به ترفيع و تشويق درجه داران و كارمندان نيروي انتظامي - 27 اسفند 1360 انتصاب به عضويت شوراي نگهبان - 21 اسفند 1360 انتصاب مسئول هماهنگي تبليغات خارج كشور - 28 بهمن 1360 عفو زندانيان - 21 بهمن 1360 عفو زندانيان كردستان - 28 دي 1360 عفو زندانيان - 22 دي 1360 عفو زندانيان - 22 دي 1360 عفو زندانيان - 22 دي 1360 عفو زندانيان - 22 دي 1360 انتصاب نماينده در جهاد سازندگي - 13 دي 1360 انتصاب امام جمعه شيراز - 10 دي 1360 انتصاب به عضويت ستاد انقلاب فرهنگي - 2 دي 1360 انتصاب به عضويت ستاد انقلاب فرهنگي - 2 دي 1360 انتصاب نماينده در سپاه پاسداران - 23 آذر 1360 ضرورت جلوگيري از اعمال خودسرانه افراد غير مسئول - 16 آذر 1360 انتصاب رياست بنياد مستضعفان - 13 آذر 1360 انتصاب توليت آستانه حضرت احمد بن موسي بن جعفر "شاهچراغ " و حضرت مير سيد محمد"ع " در شيراز - 5 آذر 1360 عفو محكومين - 1 آذر 1360 انتصاب امام جمعه تبريز - 21 آبان 1360 عدم موافقت با استعفاي آقاي لطف الله صافي از شوراي نگهبان - آبان 1360 اجازه استفاده از اختيارات رهبري در رابطه با ماموريتها و وظايف نظامي - 23 مهر 1360 انتصاب نماينده در شورايعالي دفاع - 21 مهر 1360 تنفيذ حكم رياست جمهوري آقاي خامنه اي (1) - 17 مهر 1360 انتصاب فرمانده نيروي زميني ارتش - 9 مهر 1360 انتصاب رئيس ستاد مشترك ارتش - 9 مهر 1360 تفويض امر تاييد صلاحيت قضات داوطلب عضويت در شورايعالي قضايي - 3 مهر 1360 عفو زندانيان - 24 شهريور 1360 موافقت با تغيير مشاغل و انتصاب افسران نيروي هوايي - 21 شهريور 1360 انتصاب فرماندهي سپاه پاسداران - 20 شهريور 1360 انتصاب نماينده امام خميني در بنياد مسكن انقلاب اسلامي - 7 شهريور 1360 عفو محكومين - 1360 ه . ش . عفو زندانيان - 12 مرداد 1360 تنفيذ حكم رياست جمهوري آقاي محمدعلي رجايي - 11 مرداد 1360 عفو زندانيان - 10 مرداد 1360 رسيدگي و رفع نياز زلزله زدگان استان كرمان - 7 مرداد 1360 عفو زندانيان - 2 مرداد 1360 انتصاب نماينده امام خميني در ستاد نظارت بر انتخابات شورايعالي قضايي - 1 مرداد 1360 عفو 126 نفر از زندانيان - 20 تير 1360 انتصاب مشاور امام خميني در شورايعالي دفاع - 12 تير 1360 انتصاب امام جمعه قزوين - 8 تير 1360 انتصاب دادستان كل كشور - 8 تير 1360 انتصاب رياست ديوانعالي كشور - 8 تير 1360 عزل ابوالحسن بني صدر از رياست جمهوري - 1 تير 1360 عفو زندانيان - 26 خرداد 1360 عفو زندانيان - 23 خرداد 1360 اعزام هياتي به استان كرمان - 22 خرداد 1360 عزل بني صدر از فرماندهي نيروهاي مسلح - 20 خرداد 1360 انتصاب نماينده در شهرباني - 19 خرداد 1360 انتصاب نمايندگان در امور حج - 18 خرداد 1360 عفو زندانيان - 5 خرداد 1360 ضرورت جلوگيري از منكرات - 23 فروردين 1360 انتصاب رياست اداره سياسي ايدئولوژيك ژاندارمري - انتصاب رياست اداره عقيدتي - سياسي ارتش - 22 فروردين 1360 تعيين هيات حل اختلاف مسئولين - 12 فروردين 1360 عفو زندانيان - 21 بهمن 1359 انتصاب عضو شوراي نگهبان - 12 بهمن 1359 رسيدگي به امور سرپرستي فرزندان شهدا - 2 دي 1359 انتصاب سرپرست روزنامه كيهان - 25 آبان 1359 اعزام نماينده به منطقه فارس - 10 مهر 1359 سرپرستي بنياد مستضعفان - 26 شهريور 1359 انتصاب نماينده در شوراي مركزي اوقاف - 26 مرداد 1359 انتصاب نماينده در شوراي مركزي اوقاف - 26 مرداد 1359 انتصاب سرپرست حجاج ايراني بيت الله الحرام - 27 تير 1359 انتصاب امام جمعه كوهپايه - 5 تير 1359 انتصاب نماينده در ژاندارمري - 28 خرداد 1359 انتصاب نماينده در شهرباني - 28 خرداد 1359 انتصاب نماينده در سپاه پاسداران - 28 خرداد 1359 انتصاب امام جمعه مشهد - 27 خرداد 1359 تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي - 23 خرداد 1359 احراز اجتهاد قضات - 20 خرداد 1359 اعزام نماينده براي رسيدگي به مشكلات مذهبي ايرانيان خارج از كشور - 18 خرداد 1359 اعزام نماينده مذهبي به پاكستان - 13 خرداد 1359 انتصاب امام جمعه سنقر - 30 ارديبهشت 1359 انتصاب امام جمعه آشتيان - 30 ارديبهشت 1359 انتصاب نماينده - 28 ارديبهشت 1359 انتصاب امام جمعه اهواز - 27 ارديبهشت 1359 انتصاب سرپرست موسسه اطلاعات - 20 ارديبهشت 1359 انتصاب مشاور شورايعالي دفاع ملي - 20 ارديبهشت 1359 انتصاب مشاور شورايعالي دفاع ملي - 20 ارديبهشت 1359 انتصاب سرپرست موسسه كيهان - 8 ارديبهشت 1359 رسيدگي به جرايم امريكا در حمله نظامي به ايران - 7 ارديبهشت 1359 انتصاب توليت آستان قدس رضوي - 15 فروردين 1359 تاسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي - 25 اسفند 1358 واگذاري حفاظت جاسوسان امريكايي به عهده شوراي انقلاب - 15 اسفند 1358 انتصاب دادستان كل كشور - 4 اسفند 1358 انتصاب رئيس ديوانعالي كشور - 4 اسفند 1358 انتصاب فرماندهي كل قوا - 30 بهمن 1358 تنفيذ حكم رياست جمهوري ابوالحسن بني صدر - 15 بهمن 1358 انتصاب امام جماعت مسجد امام خميني بازار تهران - 24 دي 1358 انتصاب امام جمعه تهران - 24 دي 1358 اعزام نماينده به كشورهاي هند، پاكستان ، بنگلادش و فيليپين - 6 دي 1358 انتصاب رئيس ستاد مشترك ارتش - 1 دي 1358 دعوت كشيشان براي برگزاري مراسم مذهبي گروگانها - 30 آذر 1358 انتصاب امام جمعه خلخال - 26 آذر 1358 تعيين نماينده براي بررسي مشكلات استان خوزستان - 25 آذر 1358 تعيين نماينده براي تبليغ اسلام در استراليا - 24 آذر 1358 تعيين نماينده براي بررسي مشكلات عشايري فارس - 23 آذر 1358 تشكيل هيات بين المللي بررسي سياست تجاوزكارانه دولت امريكا در ايران - 22 آذر 1358 اعزام نماينده جهت رسيدگي به شكايات استانها - 20 آذر 1358 انتصاب وزير امور خارجه - 8 آذر 1358 انتصاب وزير پست و تلگراف - 7 آذر 1358 تعيين نماينده براي رفع مشكلات استان گيلان - 4 آذر 1358 انتصاب وزير بهداري و بهزيستي - 26 آبان 1358 انتصاب وزير كار و امور اجتماعي - 26 آبان 1358 انتصاب وزير مسكن و شهرسازي - 26 آبان 1358 انتصاب وزير كشاورزي - 26 آبان 1358 انتصاب وزير نيرو - 26 آبان 1358 انتصاب وزير امور اقتصادي و دارايي و سرپرست وزارت امور خارجه - 26 آبان 1358 انتصاب سرپرست وزارت كشور - 26 آبان 1358 واگذاري زمينهاي مسكوني - گروگانهاي سياه پوست امريكايي - 25 آبان 1358 انتصاب امام جمعه شهر ري - 23 آبان 1358 انتصاب امام جمعه شهرستان لار - 20 آبان 1358 انتصاب امام جمعه شهر اهواز - 20 آبان 1358 اعزام نماينده به بهبهان و مسجد سليمان - 19 آبان 1358 اعزام نماينده براي رسيدگي به وضع دانشجويان ايراني مقيم اروپا - 19 آبان 1358 عفو محكومين - 18 آبان 1358 انتصاب وزير بازرگاني - 16 آبان 1358 انتصاب وزير راه و ترابري - 16 آبان 1358 انتصاب وزير صنايع و معادن - 16 آبان 1358 انتصاب وزير مشاور - 16 آبان 1358 انتصاب وزير ارشاد ملي - 16 آبان 1358 انتصاب وزير نفت - 16 آبان 1358 انتصاب وزير دفاع ملي - 16 آبان 1358 انتصاب وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه - 16 آبان 1358 انتصاب وزير فرهنگ و آموزش عالي - 16 آبان 1358 انتصاب وزير آموزش و پرورش (1) - 16 آبان 1358 قبول استعفاي نخست وزير و بيان ماموريتهاي شوراي انقلاب - 15 آبان 1358 انتصاب امام جمعه بندر لنگه - 14 آبان 1358 انتصاب امام جمعه بابل - 14 آبان 1358 انتصاب امام جمعه اردبيل - 13 آبان 1358 انتصاب امام جمعه تبريز - 12 آبان 1358 اعزام نماينده به علي آباد گرگان و گنبد قابوس - 8 آبان 1358 انتصاب آقاي محمدباقر رفيعي به امامت جماعت مسجد جامع صحن حضرت عبدالعظيم - 4 آبان 1358 انتصاب امام جمعه اردكان - 3 آبان 1358 ضرورت اقامه نماز جمعه - 2 آبان 1358 انتصاب امام جمعه گرگان - 1 آبان 1358 انتصاب نماينده در قوچان - 21 مهر 1358 انتصاب امام جمعه همدان و تصدي در امور حسبيه و شرعيه - 21 مهر 1358 لزوم اجابت درخواست اهالي رشت و اقامت در اين شهر براي فعاليتهاي ديني واجتماعي - 19 مهر 1358 انتصاب امام جمعه كازرون و تصدي امور حسبيه - 16 مهر 1358 انتصاب امام جمعه قيدار "خدابنده " - 14 مهر 1358 انتصاب امام جمعه كرمانشاه - 14 مهر 1358 ماموريت سفر به شهرهاي لنگرود، رودسر و لاهيجان براي رسيدگي به مشكلات و ايجادوحدت - 9 مهر 1358 انتصاب نماينده براي رسيدگي به مشكلات ايرانيان قطر - 9 مهر 1358 انتصاب كفيل وزارت آموزش و پرورش - 8 مهر 1358 انتصاب قاضي شرع در دادگاههاي انقلاب مشهد - 8 مهر 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاه انقلاب كرج - 8 مهر 1358 انتصاب وزير كار و امور اجتماعي - 8 مهر 1358 انتصاب وزير مشاور در امور اجرايي - 8 مهر 1358 انتصاب وزير نفت - 8 مهر 1358 انتصاب وزير مشاور - 8 مهر 1358 انتصاب وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه - 8 مهر 1358 انتصاب وزير مشاور در امور تعليمات و تحقيقات - 8 مهر 1358 انتصاب وزير دفاع ملي - 8 مهر 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاه انقلاب كازرون - 6 مهر 1358 رسيدگي به امور مذهبي و اجتماعي تويسركان - 2 مهر 1358 انتصاب امام جمعه در كويت - 2 مهر 1358 انتصاب امام جمعه جهرم - 1 مهر 1358 رسيدگي به مشكلات منطقه لارستان - 1 مهر 1358 انتصاب نماينده براي رسيدگي به وضع مردم جنگزده لبنان - 27 شهريور 1358 اعزام نماينده به خرم آباد - 26 شهريور 1358 ضرورت شركت در جلسات شورايعالي سپاه پاسداران - 25 شهريور 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاه انقلاب كرج - 21 شهريور 1358 انتصاب امام جمعه تهران - 21 شهريور 1358 - 19 شهريور 1358 تمديد ماموريت - 18 شهريور 1358 اعزام نماينده براي رسيدگي به مشكلات مذهبي ايرانيان قطر - 18 شهريور 1358 انتصاب حاكم شرع دادگاههاي صنفي تهران و قم - 16 شهريور 1358 رسيدگي به مشكلات منطقه فومنات - 13 شهريور 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب محلات و شهرهاي مجاور - 11 شهريور 1358 اعزام نماينده براي رسيدگي به وضع عمراني كردستان - 10 شهريور 1358 رسيدگي به وضع كميته هاي انقلاب اسلامي لرستان - 8 شهريور 1358 اعزام نماينده به كردستان - 6 شهريور 1358 رسيدگي به مشكلات شهرستان قوچان - 4 شهريور 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب قم - 2 شهريور 1358 حمايت از خانواده شهداي نيروي انتظامي و پاسداران - 2 شهريور 1358 تشكيل دادگاه به منظور محاكمه سريع خيانتكاران - 2 شهريور 1358 انتصاب امام جمعه يزد - 31 مرداد 1358 تقويت نيروهاي انتظامي در كردستان - 1358 ه . ش . سركوب عوامل خرابكار حزب دمكرات - ظهر 28 مرداد 1358 انتصاب قاضي دادگاههاي انقلاب خراسان - 27 مرداد 1358 تعقيب و دستگيري اشرار در كردستان - 27 مرداد 1358 اعزام نماينده به بروجن براي حل مشكلات منطقه - 22 مرداد 1358 انتصاب سرپرست امور زندانيان قم - 18 مرداد 1358 اقامه نماز جمعه در كاشان - 15 مرداد 1358 انتصاب آقاي قدوسي به سمت دادستان كل انقلاب اسلامي - 15 مرداد 1358 انتصاب دادستان كل انقلاب - 15 مرداد 1358 انتصاب امام جمعه شيراز - 9 مرداد 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب آبادان و خرمشهر - 8 مرداد 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي سده و توابع - 3 مرداد 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي بروجرد - 1 مرداد 1358 دستور تشكيل "اداره امر به معروف و نهي از منكر"(1) - 1358 ه . ش . رسيدگي به مشكلات اهالي مناطق مشكين شهر، آذربايجان شرقي و غربي - 31 تير 1358 اصلاح كارها و رسيدگي به امور مذهبي و اجتماعي - 25 تير 1358 انتصاب نماينده در وزارت ارشاد ملي - 23 تير 1358 تنظيم برنامه هاي راديو - تلويزيون - 21 تير 1358 تشكيل دادگاه و رسيدگي به وضع زندانيان - 17 تير 1358 لزوم مراجعت آقاي نيري به ميانه - 16 تير 1358 رسيدگي و تسريع در رفع مشكلات زندانيان - 16 تير 1358 انتصاب نماينده در زنجان - 14 تير 1358 لزوم بازگشت به قصرشيرين و اشتغال به فعاليت تبليغي و مذهبي - 12 تير 1358 تعيين نماينده براي رسيدگي به امور زندانها و قاضي شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي تبريزو اروميه - 12 تير 1358 انتصاب دادستان دادگاه انقلاب اسلامي تهران و حومه - 11 تير 1358 انتصاب قاضي و اعزام نماينده به ميانه - 7 تير 1358 انتصاب نماينده در ماهشهر براي تبليغ و ارشاد اهالي - تير 1358 آرم جمهوري اسلامي - 1358 ه . ش . رسيدگي به وضع دانشجويان و برادران ايراني مقيم اروپا - 30 خرداد 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي آمل - 25 خرداد 1358 لزوم ادامه فعاليتهاي مذهبي و سياسي - 9 خرداد 1358 تدوين و تصويب قانون اساسي و تشكيل مجلس خبرگان - 4 خرداد 1358 اعزام نماينده به منطقه خليج فارس و قطر - 1 خرداد 1358 شرايط مجازات اعدام در دادگاهها - 23 ارديبهشت 1358 بقاع متبركه استان گيلان - 21 ارديبهشت 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي در ملاير و زنجان - 18 ارديبهشت 1358 اقامه جماعت و ترويج شريعت - 18 ارديبهشت 1358 تهيه آيين نامه اجرايي شوراهاي شهر و روستا - 9 ارديبهشت 1358 لزوم ادامه اقامت و فعاليتهاي تبليغي در خوزان همايونشهر - 5 ارديبهشت 1358 رسيدگي به كميته هاي رشت و حومه - 1 ارديبهشت 1358 تعيين قاضي شرع براي گرگان و حومه - 1 ارديبهشت 1358 رسيدگي به وضع مردم و كميته هاي شهركرد - 25 فروردين 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب استان خراسان - 24 فروردين 1358 رسيدگي به امور شهرهاي سقز، قهرمان شهر، (1) اسلام آباد، ايلام و. . . - 18 فروردين 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاه انقلاب اسلامي كاشان - 17 فروردين 1358 تعيين نماينده براي رسيدگي به اوضاع اردبيل - 12 فروردين 1358 رسيدگي به نيازهاي مردم سيستان و بلوچستان - 9 فروردين 1358 رسيدگي به وضع كارگران - 26 اسفند 1357 توقف محاكمات تا تصويب آيين نامه جديد دادگاههاي انقلاب - 25 اسفند 1357 انتصاب امام جماعت مسجد جامع نارمك - 23 اسفند 1357 تعيين نماينده براي استان ساحلي و بنادر جنوب - 23 اسفند 1357 تعيين نماينده براي شهرهاي مراغه ، مياندوآب ، بناب و ملك كندي - 21 اسفند 1357 اعزام نماينده به شهرهاي مرند، ماكو و حومه - 20 اسفند 1357 تشكيل كميته امداد - 19 اسفند 1357 تشكيل كميته انقلاب اسلامي و نگهداري از اموال خاندان پهلوي در فشم و حومه - 16 اسفند 1357 اموال هژبر يزداني - 15 اسفند 1357 ماموريت سفر به اردبيل ، دشت مغان ، مشكين شهر و تشكيل كميته انقلاب درمناطق - 13 اسفند 1357 اعزام نماينده براي رسيدگي به كميته هاي تاكستان ، آبگرم ، آوج ، و بويين زهرا - 12 اسفند 1357 خودداري از مصرف گوشتهاي يخزده خارجي - 11 اسفند 1357 انتصاب دادستان كل انقلاب - 9 اسفند 1357 فرمان مصادره اموال سلسله پهلوي و وابستگان به آنها - 9 اسفند 1357 صورت برداري و نگهداري اموال شاه و خاندانش در جزيره كيش - 9 اسفند 1357 تاييد امامت جماعت مسجد بازار تهران - 7 اسفند 1357 اعزام نماينده به شهرهاي قزوين ، رشت ، بندر انزلي و . . . - 6 اسفند 1357 حفظ كاخها و ضبط اموال خاندان پهلوي در مردآباد كرج - 5 اسفند 1357 تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي - 5 اسفند 1357 رسيدگي به درخواست آقاي پاكروان - 2 اسفند 1357 تشكيل كميته در مناطق عرب زبان خوزستان - 1 اسفند 1357 عزل رياحي از وزارت دفاع - بهمن 1357 انتصاب ناظر بر امور مدرسه و مسجد سپهسالار - 29 بهمن 1357 سامان بخشي به امور اجتماعي و سياسي - 27 بهمن 1357 انتصاب سرپرست آستان قدس رضوي - 25 بهمن 1357 نخست وزيري آقاي بازرگان (1) - 15 بهمن 1357 تحويل سفارتخانه و كنسولگريهاي ايران در امريكا - 28 دي 1357 تشكيل هياتي براي تقويت و تنظيم اعتصابات - 28 دي 1357 تعيين هيات پنج نفره در مناطق نفتي - 8 دي 1357 تعيين نماينده در اهواز، و اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 دي 1361 دعا براي توفيق كارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - 1360 ه . ش . اعلام وصول وجه - 3 آذر 1345 رسيد وجوه شرعي - 12 تير 1345 رسيد دريافت وجوه شرعي - 11 مرداد 1343 لزوم مشاركت مردم در بازسازي - 8 شهريور 1367 ابعاد معنوي ضيافت الله - صبح 27 ارديبهشت 1367 برداشتهاي مختلف از انتظار فرج - صبح 14 فروردين 1367 ابعاد شخصيت حضرت امير "ع " - صبح 12 اسفند 1366 اتحاد شوم قدرتها در مقابل اسلام - صبح 9 اسفند 1366 عنايات الهي در پيروزيهاي ملت و اقتدار ملت ايران در جهان - صبح 21 بهمن 1366 مقصد معرفي حق تعالي با همه اسما و صفاتش - 19 آبان 1366 نيكي در دنيا و آخرت ، رسيدن به مقام قرب خداوندي - صبح 7 مهر 1366 فاجعه اسفبار كشتار حجاج در مكه - صبح 1 شهريور 1366 ابعاد شخصيت حضرت امير "ع " - صبح 23 مرداد 1366 لزوم شناخت معنويات و معارف اسلامي - صبح 11 تير 1366 اهتمام در حل مسائل قضا - صبح 8 تير 1366 تلاش براي حفظ مجلس و حل مشكلات - صبح 13 خرداد 1366 ضيافت الله در عالم ماده و عالم مثال - صبح 8 خرداد 1366 قداست و ميمنت ماه شعبان و رمضان و ادعيه وارده - صبح 25 فروردين 1366 معارف و بركات بعثت رسول اكرم "ص " - صبح 8 فروردين 1366 ابعاد و جامعيت شخصيت حضرت امير"ع " و تكليف جمهوري اسلامي در قبال مخالفتهاي دشمنان - صبح 23 اسفند 1365 انگيزه انقلابها - صبح 21 بهمن 1365 ضرورت توجه به حوزه علميه - صبح 5 بهمن 1365 تاثير بيداري ملت بر تبليغات دامنه دار دشمنان - صبح 29 آبان 1365 تثبيت جمهوري اسلامي وعدم وابستگي به فرد يا افراد - صبح 18 آبان 1365 تاثيرگذاري و تاثيرپذيري در مسئوليت سياسي - اجتماعي - صبح 8 شهريور 1365 پيام غدير، ولايت و حكومت - صبح 2 شهريور 1365 اخلاص در كارها و اتكال به خدا - صبح 28 تير 1365 مصاديق و مراتب شكرگزاري - صبح 19 خرداد 1365 تجليل و تكريم از شخصيت حضرت علي "ع " - صبح 4 فروردين 1365 شرافت و فضيلت حضرت زهرا "ع " - 11 اسفند 1364 منشاء پيدايش نهضت ، تحول دروني ملت - صبح 22 بهمن 1364 وجوب دفاع تا دفع فتنه - 9 بهمن 1364 حفظ اسلام و كشور، وظيفه اسلامي - ملي - صبح 2 دي 1364 دانشگاه و انقلاب فرهنگي - صبح 19 آذر 1364 بازتاب و تاثير ولادت حضرت رسول "ص " در جهان - صبح 9 آذر 1364 تغير وضع سفارتخانه ها به محيطي اسلامي - صبح 11 آبان 1364 اهميت حضور مردم در صحنه ، عبور از شعار و ورود به جرگه عمل - صبح 9 آبان 1364 خط مشي مجلس شوراي اسلامي - صبح 24 مهر 1364 وظيفه حكومت با بيت المال مسلمين ، ثبات اعمال - صبح 13 شهريور 1364 اهميت و ارزش خدمتگزاري به مردم - صبح 12 شهريور 1364 انتقاد از نحوه چاپ اخبار در مطبوعات - صبح 10 شهريور 1364 مقايسه بين جمهوري اسلامي و رژيم پهلوي - صبح 5 شهريور 1364 انتقاد از برنامه هاي خبري راديو - تلويزيون - صبح 27 مرداد 1364 لزوم اهتمام به امر قضا و وظايف سفرا و نمايندگان جمهوري اسلامي در خارج - 8 مرداد 1364 اهميت ساده زيستي روحانيت و دست اندركاران - صبح 25 تير 1364 رعايت موازين اسلامي - انساني در قوه قضائيه - صبح 18 تير 1364 حفظ وحدت و مسئوليت خطير روحانيون - صبح 9 تير 1364 بسط توحيد و شناخت عالم ، هدف بعثت انبيا - استقامت و پايداري ملت ايران - صبح 30 خرداد 1364 رسالت و وظايف روحانيون - صبح 16 ارديبهشت 1364 پاسداري از دين حق - تبيين عوامل شكست و پيروزي - صبح 4 ارديبهشت 1364 وظيفه بشر، نزديك شدن به آرمانهاي وحي - صبح 29 فروردين 1364 اصلاح دانشگاه و تلاش براي رهايي از وابستگي فرهنگي - صبح 27 فروردين 1364 تجليل و تقدير از خدمات بسيج و لزوم آمادگي جوانان براي دفاع از كشور - صبح 25 فروردين 1364 تجليل از شخصيت علي "ع " - دفاع از كشور اسلامي در مقابل متجاوز - صبح 15 فروردين 1364 لحاظ بعد معنوي اعمال در اوامر و طاعات الهي - قبل ازظهر 1 فروردين 1364 رابطه تعليم و تهذيب - صبح 28 اسفند 1363 الگوي زن مسلمان ، عرصه فعاليت بانوان - صبح 22 اسفند 1363 اصل استقلال و عدم وابستگي گروهي و حزبي در وزارت اطلاعات - صبح 19 اسفند 1363 تجليل و تقدير از فداكاريهاي رزمندگان اسلام - صبح 6 اسفند 1363 خودبيني و خودخواهي ، منشاء مفاسد عالم - صبح 14 بهمن 1363 استمرار مبارزه تا رفع فتنه از عالم - صبح 20 آذر 1363 استقلال ايران و تاثير آن در جهان - صبح 8 آبان 1363 لزوم رابطه با دولتها و ملتها - صبح 6 آبان 1363 ابعاد شخصيت حضرت امير "ع " - صبح 23 شهريور 1363 تحمل مصائب و گرفتاريها براي حفظ اسلام - صبح 18 شهريور 1363 ظاهر و باطن اعمال در منظر اهل دنيا و اهل معرفت - صبح 15 شهريور 1363 حدود وظايف شوراي نگهبان - صبح 11 شهريور 1363 اهميت مشاركت مردم در امور - صبح 4 شهريور 1363 موانع تشكيل حكومت اسلامي توسط ائمه "ع " - صبح 18 مرداد 1363 بيان مسئوليتهاي خطير روحانيت و حوزه هاي علميه - عدم تهذيب نفس منشاء گرفتاريها و جنگ افروزيها - صبح 10 تير 1363 منشاء بروز و صدور اختلاف و لزوم هوشياري ملت در مقابل تفرقه افكني ها - صبح 9 خرداد 1363 پايداري و استقامت به پشتوانه تاييدات الهي - صبح 30 ارديبهشت 1363 بيان مسائل و مشكلات اقتصادي كشور - استقامت در مقابل مشكلات - صبح 25 ارديبهشت 1363 محورهاي دعوت اسلام - صبح 23 ارديبهشت 1363 موانع تحقق اسلام در جامعه - صبح 9 ارديبهشت 1363 نقش بانوان در جامعه - صبح 19 فروردين 1363 نقش اساسي مردم در امور كشور - لزوم حسن اجراي انتخابات - معيار و ميزان درموفقيت ها - صبح 14 اسفند 1362 اهميت تبليغات ، و لزوم پاسخگويي به تبليغات ضد جمهوري اسلامي در دنيا - صبح 13 اسفند 1362 رسالت و نقش صدا و سيما - شكسته شدن قدرت پوشالي ابرقدرتها در جهان - صبح 9 اسفند 1362 مصيبتهاي كشور در دوران پهلوي - هشدار به كشورهاي منطقه در مورد حمايت ازصدام - صبح 18 بهمن 1362 گستردگي آزمايش و امتحان الهي - صبح 11 بهمن 1362 مقايسه نقش مردم در نظامهاي گذشته و نظام اسلامي - لزوم اصلاح سفارتخانه ها - صبح 27 دي 1362 نقش صدا و سيما در ترويج اسلام و چهره ايران ، و لزوم اصلاح برنامه هاي آن - صبح 17 دي 1362 وظايف فرمانداران و بخشداران در حكومت اسلامي - اهميت انتخابات - صبح 13 دي 1362 اتحاد و پايداري در راه هدف - اهميت انتخابات - صبح 12 دي 1362 بركات ميلاد و مبعث پيامبر - بعد از ظهر 1 دي 1362 توطئه منعزل كردن اسلام - صبح 26 آذر 1362 جايگاه حرفه پزشكي و وظايف پزشكان و پرستاران - صبح 16 آذر 1362 لزوم تقويت قوه قضاييه - تبيين ظلم و جنايات قدرتها - صبح 29 آبان 1362 لزوم هوشياري در برابر القائات فرهنگ بيگانه - صبح 24 آبان 1362 محتواي فرهنگ و هنر در رژيم پهلوي و تلاش براي جايگزين نمودن فرهنگ اسلامي - صبح 17 آبان 1362 كسب قدرت اشخاص غير مهذب و خطرات آن - صبح 15 آبان 1362 رسالت و وظيفه مجلس اسلامي - صبح 14 آبان 1362 جايگاه و اهميت نماز جمعه - اهتمام به انتخاب اصلح در انتخابات - صبح 4 آبان 1362 تلاش براي خودكفايي و رهايي از وابستگي - تقدير از پيروزيهاي رزمندگان - صبح 1 آبان 1362 حاكميت اسلام در ايران و وظايف روحانيت - صبح 13 مهر 1362 تلاش براي اسلامي كردن دانشگاهها - صبح 12 مهر 1362 چگونگي تمسك به ولايت اميرالمومنين "ع " - صبح 4 مهر 1362 مقاومت و تسليم ناپذيري ملت ايران در مقابل امريكا - صبح 30 شهريور 1362 تشكيل حكومت براي اجراي احكام خدا - صبح 29 شهريور 1362 جنايات بي شمار صدام و پشتيباني قدرتها از وي - صبح 28 شهريور 1362 فيوضات معنوي عيد قربان - تبيين فداكاريهاي جوانان رزمنده - صبح 27 شهريور 1362 ضرورت تربيت طلاب جوان براي امر قضاوت و تبليغ - صبح 15 شهريور 1362 ضرورت توسعه و گسترش فعاليتهاي حوزه ها در مسائل اسلامي و فقه - صبح 13 شهريور 1362 انگيزه حضور مردم در انقلاب - لزوم خدمت مسئولان به مردم - صبح 7 شهريور 1362 وضع حوزه ها در قديم ، تبليغات بر اساس معنويات - صبح 2 شهريور 1362 اهميت آشنايي به وظايف اسلامي و ميهني - صبح 1 شهريور 1362 رسالت مطبوعات در اطلاع رساني و هدايت مردم - صبح 26 مرداد 1362 فلسفه حج و ابعاد سياسي آن - صبح 25 مرداد 1362 بازتاب جنايات صدام پس از بمباران گيلانغرب - صبح 20 مرداد 1362 لزوم اجتناب اعضاي سپاه پاسداران از ورود به جريانات سياسي - صبح 19 مرداد 1362 وظيفه نمايندگان ، ايجاد فضاي تفاهم در مجلس - صبح 17 مرداد 1362 وظيفه استاندارها حمايت و پشتيباني از دولت و مجلس - صبح 12 مرداد 1362 ويژگيهاي حكومت اشرافي و حكومت محرومان - صبح 11 مرداد 1362 اختلاف و خروج از زي طلبگي منشاء شكست روحانيت - قبل از ظهر 28 تير 1362 تهذيب نفوس و توجه به معنويات - صبح 21 تير 1362 كيفيت نزول قرآن بر قلب رسول الله - رسالت خطير روحانيت - صبح 21 خرداد 1362 مجلس و اهميت آن در نظام جمهوري اسلامي - صبح 14 خرداد 1362 بركات ماههاي رجب ، شعبان و رمضان - صبح 7 خرداد 1362 ضرورت طرح مسائل سياسي ، اجتماعي و اخلاقي در خطبه هاي نماز جمعه - صبح 4 خرداد 1362 ابتلاي جمهوري اسلامي به توطئه هاي عوامل امريكا و شوروي - 1 خرداد 1362 اسلام خواهي ملت منشاء مخالفتهاي دشمنان - صبح 28 ارديبهشت 1362 مادامي كه ما پاسدار واقعي باشيم كشورهاي بزرگ نمي توانند كاري انجام دهند - صبح 26 ارديبهشت 1362 انگيزه و بركات بعثت پيامبر "ص " - 21 ارديبهشت 1362 لزوم اتحاد مستضعفان در مقابل قدرتها - 20 ارديبهشت 1362 مستمندان و فقرا در صف مقدم جامعه - 18 ارديبهشت 1362 حضرت امير "ع " اسوه و الگو - 6 ارديبهشت 1362 عصر هدم ارزشهاي انساني و حاكميت ارزشهاي شيطاني - 4 ارديبهشت 1362 ضرورت دفاع از كشور در مقابل دشمن - 21 فروردين 1362 لزوم خنثي سازي تبليغات سوء دشمنان - 1 فروردين 1362 اهتمام و توجه به معنويات - رفاه طلبي و كاخ نشيني منشاء انحطاط - 1 فروردين 1362 توطئه كشف حجاب در زمان رضا شاه - 22 اسفند 1361 لزوم نمونه بودن سپاه از جهت اخلاق - صبح 24 بهمن 1361 لزوم آگاه نمودن مستضعفان جهان - صبح 21 بهمن 1361 اهميت همبستگي نيروي هوايي با اسلام - عنايات الهي در پيروزيهاي ملت ايران - صبح 19 بهمن 1361 تشريح و تبيين وظايف و تكاليف دادگاههاي انقلاب - صبح 18 بهمن 1361 رهايي از وابستگي در گرو اتكا به خداوند و اراده - صبح 14 بهمن 1361 پيشگامي بازار در نهضتهاي اسلامي و لزوم حمايت بازار از دولت در قضيه جنگ - صبح 10 بهمن 1361 نقش نيروهاي انتظامي در جامعه و بيان وظايف و رسالت آنان - صبح 7 بهمن 1361 رسالت ، جايگاه و عملكرد مجلس - صبح 4 بهمن 1361 ضرورت توسعه و گسترش تبليغات - صبح 3 بهمن 1361 منقطع شدن عذرها در خدمت نمودن به اسلام و كشور - صبح 26 دي 1361 اهميت امر قضا و لزوم اهتمام روحانيون به امر قضاوت - صبح 19 دي 1361 علت انحلال هسته هاي گزينش - صبح 18 دي 1361 رمز پيروزي رزمندگان اسلام - صبح 16 دي 1361 نقشه انزواي روحانيت از جامعه - بيان مشكلات جهان اسلام - صبح 12 دي 1361 ضرورت برخورد قانوني با قضات متخلف - صبح 7 دي 1361 حزب الله و حزبهاي شيطاني - صبح 6 دي 1361 ريشه تفاوت ارزشها در دنيا - صبح 5 دي 1361 رسالت ، وظيفه و نقش وزارت امور خارجه - صبح 4 دي 1361 حفظ ارزشهاي انساني و جلوگيري از فساد، رهاورد انقلاب و دفاع مقدس - صبح 2 دي 1361 بيان خدمات ملت و لزوم خدمتگزاري مسئولان به آنان - صبح 1 دي 1361 تاثير فرهنگ وارداتي در جامعه - صبح 28 آذر 1361 اهتمام به امر كشاورزي و آباداني ايران - صبح 13 آذر 1361 تحول روحي ملت ، ضرورت برنامه ريزي در مسائل كشور - مقاومت ملت در مقابل مشكلات - صبح 11 آذر 1361 اهميت نقش انجمنهاي اسلامي - موفقيتهاي دولت خدمتگزار - صبح 6 آذر 1361 ارزش معنوي حماسه آفريني رزمندگان اسلام - صبح 3 آذر 1361 نماز جمعه و تاثير ائمه جمعه در جامعه - صبح 3 آذر 1361 اتحاد و همگامي مكاتب توحيدي - اهميت مجلس خبرگان رهبري - صبح 27 آبان 1361 ابرقدرتها منشاء مشكلات دنيا - صبح 13 آبان 1361 استقلال و خودكفايي در پرتو اعتماد به خداوند و اتكال به نفس - صبح 26 مهر 1361 اهميت و تاثير نهضت سيدالشهدا "ع " - صبح 25 مهر 1361 اهميت نماز جمعه و بيان وظايف ائمه جمعه - مشكلات و گرفتاريهاي انقلاب - 22 مهر 1361 حفظ شرافت اسلامي و انساني - صبح 21 مهر 1361 ماهيت ناشناخته جمهوري اسلامي براي دنيا - ادعاي دروغين صلح طلبي صدام - صبح 11 مهر 1361 لزوم حفظ وحدت نظم و انضباط در نيروهاي مسلح - صبح 8 مهر 1361 دو ركن اصلي آموزش و پرورش - 28 شهريور 1361 اغتنام فرصت و ايجاد زمينه براي خودكفايي - صبح 27 شهريور 1361 لزوم اتحاد مسلمين - جنايات بيشمار صدام - صبح 17 شهريور 1361 اهميت و ضرورت پاكسازي و بازسازي وزارتخانه و ادارات - توطئه هاي امريكا درمنطقه - صبح 14 شهريور 1361 حب نفس منشاء گرفتاريهاي بشر - بيان مشكلات و لزوم حفظ دستاوردهاي انقلاب - صبح 9 شهريور 1361 مردمي بودن مسئولان در نظام اسلامي و لزوم خدمت نمودن آنان به مردم - 7 شهريور 1361 اهميت قضاوت - بيان وظيفه حجاج و وظيفه روحانيون كاروانها - جنايات امريكا وصدام در منطقه - صبح 31 مرداد 1361 توطئه ايجاد اختلاف بين اهل سنت و علماي شيعه - صبح 25 مرداد 1361 حفظ شئونات اسلامي - 17 مرداد 1361 رسالت ، جايگاه و نقش صدا و سيما - 16 مرداد 1361 مخالفت غرب و شرق با جمهوري اسلامي - 3 مرداد 1361 عمق ارزش و قداست مجالس عزاداري - مسئوليت خطير روحانيت - توطئه هاي امريكا در منطقه - صبح 31 خرداد 1361 وضع پليس در دنيا، رژيم پهلوي و جمهوري اسلامي - 29 خرداد 1361 ارزش و معنويت پستها در جمهوري اسلامي - صبح 24 خرداد 1361 سكوت دولتهاي منطقه در برابر جنايات اسرائيل - 23 خرداد 1361 بازتاب و عمق پيشرفتهاي نظامي - ادعاهاي دروغين صدام در صلح طلبي - : صبح 22 خرداد 1361 مهيا بودن در مقابل توطئه هاي داخلي و خارجي - صبح 16 خرداد 1361 وحدت و انسجام مورد توجه خدا - قبل از ظهر 13 خرداد 1361 مسئوليت روزافزون متصديان نظام - هشدار به كنفرانس كشورهاي غيرمتعهد - صبح 11 خرداد 1361 جايگاه و نقش كاركنان صنعت نفت - ساعت 9بامداد 9 خرداد 1361 ايران امروز مقتدر و نيرومند - صبح 8 خرداد 1361 حفظ وحدت و توجه به تكليف - 4 خرداد 1361 ويژگي تبليغات در زمان ما - صبح 26 ارديبهشت 1361 اهميت كار و كارگر در اسلام - 11 ارديبهشت 1361 اهميت انتشارات در جامعه - لزوم حفظ محبوبيت سپاه - صبح 8 ارديبهشت 1361 ارزش و مرتبه اخلاص - صبح 28 فروردين 1361 ضرورت حفظ سرمايه ها، ارزشها و دستاوردهاي انقلاب - صبح 24 فروردين 1361 بررسي عملكرد رژيم پهلوي - صبح 21 فروردين 1361 انحراف اخلاقي ، منشاء انحطاط دنيا - جلوگيري از نفوذ منحرفين - رعايت قوانين وموازين شرعي - 14 فروردين 1361 مقايسه بين جمهوري اسلامي و رژيم پهلوي - صبح 1 فروردين 1361 نقش و تاثير راديو و تلويزيون در كشور - 27 اسفند 1360 اهميت تبليغات در مقابله با دشمن - صبح 25 اسفند 1360 عدم شناخت مخالفين ايران از قدرت ايمان و اسلام - تبليغات مسموم دشمنان عليه ايران - صبح 24 اسفند 1360 تحول دروني ملت ايران - حفظ حيثيت روحانيت - صبح 19 اسفند 1360 تفاوت ايده رزمندگان اسلام با دشمنان - عدم سازش با جنايتكاران - صبح 18 اسفند 1360 علل عقب ماندگي كشورهاي وابسته - صبح 17 اسفند 1360 توصيه هايي به ورزشكاران - صبح 16 اسفند 1360 اهميت مسئوليت قضات در نظام اسلامي - صبح 11 اسفند 1360 مظلوميت اسلام - لزوم خودسازي و اصلاح نفس - 9 بامداد 10 اسفند 1360 عفو محبوسين ، تقدير از رزمندگان - صبح 3 اسفند 1360 مهجوريت اسلام و قرآن و مظلوميت مسلمين جهان - قبل از ظهر 21 بهمن 1360 بيان آفات و انحرافات از انقلاب - صبح 19 بهمن 1360 ارزش و معنويت 19 بهمن 57 "رژه نيروي هوايي " - صبح 19 بهمن 1360 اسناد جنايات امريكا و صدام - صبح 15 بهمن 1360 تشريح مقاومت ملت ايران در قبال دشمنان - صبح 14 بهمن 1360 مظلوميت جمهوري اسلامي در دنيا - 10 بهمن 1360 گرفتاري ايران ، مسلمين و كشورهاي اسلامي - قبل از ظهر 4 بهمن 1360 تهذيب نفس و اهميت آن - تبيين مسائل و مشكلات انقلاب - صبح 30 دي 1360 رسالت و وظيفه سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي - 28 دي 1360 قداست و منزلت پاسداري - صبح 26 دي 1360 استمرار حركت انبيا در هدايت و نجات انسان از ظلمتها - صبح 23 دي 1360 دعوت قرآن به وحدت بين مسلمين - مسئوليت خطير روحانيون - 22 دي 1360 تشريح بركات انقلاب اسلامي - صبح 20 دي 1360 ضرورت پرهيز از اختلاف بين شيعه و سني - 14 دي 1360 ضرورت وحدت ، همبستگي و رفع اختلاف بين مسلمين - صبح 8 دي 1360 لزوم تشريك مساعي همه اقشار در پيشبرد اهداف - قبل از ظهر 7 دي 1360 دولتهاي اسلامي منشاء گرفتاريهاي اساسي مسلمين - 25 آذر 1360 جايگاه و نقش دانشگاه در كشور - صبح 22 آذر 1360 مخالفت قدرتها با نهاد روحانيت - توصيه هايي به ائمه جمعه - صبح 21 آذر 1360 توصيه و رهنمود به پهلوانان - قبل ازظهر 21 آذر 1360 تشريح رسالت و وظايف حوزه هاي علميه در نظام اسلامي - 18 آذر 1360 تشريح ثمرات و بركات جنگ - نصيحتي به ارتش عراق و دولتهاي منطقه - صبح 11 آذر 1360 ويژگي بزرگ انقلاب ، همگامي ملت با دولت - توصيه هايي به علماي بلاد - 10 آذر 1360 لزوم بررسي و حل مشكلات آوارگان جنگزده - صبح 3 آذر 1360 توطئه ايجاد اختلافات داخلي براي نابودي جمهوري اسلامي - صبح 2 آذر 1360 اهميت حفظ جمهوري اسلامي - نقش روحانيت در طول تاريخ - طرح خيانتبار سازش با اسرائيل - قبل از ظهر 25 آبان 1360 اهميت تبليغات و لزوم هماهنگي بين نهادهاي تبليغي - قبل ازظهر 24 آبان 1360 ضرورت حفظ هماهنگي و همبستگي دولت و ملت - صبح 23 آبان 1360 سازش ناپذيري با قدرتها و حمايت ايران از مبارزات ملت فلسطين و لبنان - قبل ازظهر 6 آبان 1360 حفظ نظام جمهوري اسلامي - بيان وظايف روحانيت - 4 آبان 1360 توطئه سازمان عفو بين المللي - افتخارآفرينيهاي ملت ايران - 26 مهر 1360 تلاش براي رسيدن به استقلال فرهنگي - قبل ازظهر 23 مهر 1360 مقايسه نظام اسلامي با ساير حكومتها - توصيه به كشورها و ملتهاي اسلامي - 17 مهر 1360 استقلال و آزادي در گرو حفظ وحدت و تفاهم - صبح 11 مهر 1360 انسجام ملت در ترور شخصيتها - اهتمام به امر كشاورزي - شركت در انتخابات - قبل ازظهر 7 مهر 1360 توطئه هاي استعمار عليه روحانيت - توصيه هايي به روحانيون - 18 شهريور 1360 دستاورد شهادتها و مصائب دوران انقلاب - صبح 17 شهريور 1360 ثبات نظام اسلامي و متزلزل نشدن آن بواسطه ترورها - صبح 16 شهريور 1360 انسجام ملت هاي مستضعف در مقابل قدرتها - رشد آگاهي ملت در مقابل توطئه ها - 10 شهريور 1360 تجليل از شخصيت شهيدان رجايي و باهنر و استواري ملت در استمرار انقلاب - صبح 9 شهريور 1360 ظلم قدرتها و مظلوميت ملت ايران - اتهامات واهي به نظام اسلامي - ظهر 2 شهريور 1360 وظيفه دولتمردان در نظام اسلامي و لزوم تصفيه و پاكسازي مراكز دولتي از افرادناصالح - 10 صبح 31 مرداد 1360 شكست ناپذيري ملت ايران و لزوم هوشياري ملت در مقابل توطئه ها - توصيه وتذكراتي به نيروهاي مسلح - صبح 27 مرداد 1360 قدرداني ملت از قواي مسلح - قبل از ظهر 21 مرداد 1360 نابسامانيهاي موجود انقلاب اسلامي ايران در مقايسه با انقلابهاي ديگر - قبل از ظهر 19 مرداد 1360 نصيحت به مسئولان و رئيس جمهور و تبيين رسالت خطير رئيس جمهور در قبال آراي ملت - قبل از ظهر 11 مرداد 1360 هدف دشمن در حذف نيروهاي متعهد - لزوم هوشياري ملت و توجه به مسائل اساسي كشور - صبح 11 تير 1360 تجليل از شهيد بهشتي و شهداي 7 تير - تبيين وظايف روحانيون ، مسئولان و ملت درمقطع كنوني - 10 تير 1360 تجليل از شخصيت شهيد بهشتي - مبارزه و جهاد در مكتب اسلام - اعمال رذيلانه منافقين - صبح 8 تير 1360 فاجعه 7 تير و مظلوميت شهيد بهشتي - 8 تير 1360 هدف قدرتهاي بزرگ در ايجاد تفرقه و اختلاف بين مسلمين - صبح 7 تير 1360 تجليل از فداكاريهاي رزمندگان اسلام - صبح 6 تير 1360 رهايي از وابستگي فرهنگي و نقش مطبوعات در تاثيرگذاري در فرهنگ ملت - صبح 2 تير 1360 عزل بني صدر و پيامدهاي آن - هشدار و نصيحت به فريب خوردگان گروهكها - تذكر به گروه "نهضت آزادي " - صبح 1 تير 1360 اخطار شديد به مخالفان لايحه قصاص و اعلام ارتداد مخالفين احكام ضروري اسلام - صبح 25 خرداد 1360 تبيين جريانات انحرافي در طول انقلاب - توصيه به اجتناب ارتش از مداخله درامور سياسي - 24 خرداد 1360 اهميت نقش دانشگاه در استقلال و يا وابستگي كشور - صبح 23 خرداد 1360 ارزش كار اطبا و پرستاران - قانون و قانونگذاري - اخطار به توطئه گران - 18 خرداد 1360 مسئوليت خطير نويسندگان و تبيين رسالت مطبوعات در نظام اسلامي - صبح 12 خرداد 1360 بعثت ، انگيزه و نتيجه بعثت ، تكليف ما در برابر بعثت - ساعت 40: 8 صبح 11 خرداد 1360 رسالت و نقش نشريات در جامعه - 10 خرداد 1360 حفظ وحدت و جلوگيري از ايجاد اختلافات - قبل از ظهر 9 خرداد 1360 اهميت مجلس شوراي اسلامي و بيان وظايف نمايندگان مجلس - صبح 6 خرداد 1360 اهميت علم و دانش در اسلام - رسالت دانشگاه در جامعه اسلامي و وظيفه انجمنهاي اسلامي دانشگاه - صبح 4 خرداد 1360 نقش بانوان در انقلاب و صحنه هاي مختلف كشور - 2 خرداد 1360 تلاش براي تحقق حاكميت اسلام - صبح 28 ارديبهشت 1360 اهميت امر قضا و بيان مشكلات آن - پاسخ قاطع به گروهك مجاهدين خلق "منافقين " - 21 ارديبهشت 1360 اهميت نقش كارگران و كشاورزان در استقلال كشور - صبح 10 ارديبهشت 1360 مقايسه دولتمردان نظام جمهوري اسلامي با رژيم طاغوت - قبل از ظهر 7 ارديبهشت 1360 لزوم تحمل گرفتاريهاي پس از پيروزي انقلاب - قبل از ظهر 3 ارديبهشت 1360 لزوم حفظ وحدت و جلوگيري از تفرقه و اختلاف - صبح 1 ارديبهشت 1360 خودباوري و رهايي از وابستگيها - صبح 31 فروردين 1360 مخالفت مكتب اسلام با حكومت سرمايه داري و كمونيستي - 27 فروردين 1360 كارشكنيها و توطئه هاي گروهكهاي وابسته و لزوم هوشياري و پايداري ملت - قبل از ظهر 26 فروردين 1360 قواي مسلح ضامن و حافظ استقلال كشورند. - 25 فروردين 1360 حفظ وحدت و آرامش و هشدار به عناصر تفرقه جو - 24 فروردين 1360 ضرورت حضور در صحنه براي خنثي كردن توطئه هاي خارجي و داخلي - قبل از ظهر 22 فروردين 1360 جنايات و ظلم هاي رژيم بعث عراق و لزوم قيام ملت عراق عليه اين رژيم كافر - 20 فروردين 1360 اهميت قضاوت در اسلام - صبح 19 فروردين 1360 پيوند قواي مسلح با روحانيين و رعايت حدود وظايف مربوطه - صبح 18 فروردين 1360 پيشتازي محرومان در انقلاب - تقدير از فداكاري خلبانان نيروي هوايي - صبح 16 فروردين 1360 تجليل از رشادتها و فداكاريهاي مردم خوزستان و مناطق جنگي - صبح 13 فروردين 1360 بيان وظايف و رسالت انجمنهاي اسلامي - 11 فروردين 1360 اهميت وحدت بين نيروهاي مسلح و مردم و بيان وظيفه نيروهاي مسلح - 1 فروردين 1360 كمال مطلق خواهي انسان و خودكامگيهاي وي - صبح 28 اسفند 1359 توطئه هاي رژيم سابق براي بانوان - اهميت نقش والاي زنان در جامعه - پرهيز از دامن زدن به اختلافات - قبل از ظهر 25 اسفند 1359 توطئه هاي استعماري در انزواي روحانيت - بيان رسالت خطير روحانيون - لزوم وحدت حوزه و دانشگاه - ظهر 14 اسفند 1359 ارزش و اهميت حاكميت بر قلوب - ظهر 13 اسفند 1359 دقت در نگارش مقالات - هدف دشمن از ايجاد اختلاف - پايبندي به تعهدات - 12 اسفند 1359 اهميت تهذيب نفس و تقدم آن بر تعليم - 10 اسفند 1359 تشريح وضعيت ايران در جنگ تحميلي و لزوم برخورد قاطع با متجاوز - صبح 10 اسفند 1359 وحدت معنوي اقشار ملت - همدردي با صدمه ديدگان از جنگ تحميلي - صبح 7 اسفند 1359 تشريح نقش و وظايف نيروهاي نظامي - انتظامي - محكوميت چماق داري به هر شكلي -كمال بزرگ انساني ؛ حق خواهي براي حق - صبح 4 اسفند 1359 بي توجهي كشورهاي اسلامي به مشكلات جهان اسلام - ادعاهاي دروغين حاميان حقوق بشر - قبل ازظهر 29 بهمن 1359 مشكل اسلام ؛ دولتهاي اسلامي است نه ملتها - صبح 29 بهمن 1359 مقايسه جمهوري اسلامي و اركان آن با نظام شاهنشاهي - انتقاد از قلم به دستاني كه در پي دلسرد كردن ملتند. - قبل از ظهر 27 بهمن 1359 ضرورت خود باوري و اغتنام فرصت محاصره اقتصادي براي خودكفايي - صبح 26 بهمن 1359 حفظ وحدت و پيروزي ارزشمند انقلاب - منشاء و خصلتهاي ديكتاتوري - قبل از ظهر 24 بهمن 1359 ظلم ناپذيري و مبارزه با ظلم - صبح 22 بهمن 1359 ارزش تحمل سختيها - احتراز نيروهاي نظامي از ورود در گرايشهاي سياسي - بي اعتنايي به تبليغات سوء - صبح 19 بهمن 1359 استواري در راه هدف - جلوگيري از نفوذ انحرافات - صبح 18 بهمن 1359 اهميت امر تبليغات و بيان شيوه تبليغات غرب بر عليه ما - دفاع از جمهوري اسلامي دربرابر تبليغات سوء - 16 بهمن 1359 لزوم رعايت نظم در همه كارها - تفاوت احزاب ايران با احزاب خارجي - - قبل ازظهر 15 بهمن 1359 اهميت شغل معلم و وظايف معلمان در تربيت شاگردان - صبح 10 بهمن 1359 پشتيباني همه جانبه ملت از نيروهاي مسلح كشور و لزوم بي اعتنايي به شايعات دشمن - 9 بهمن 1359 وحدت ممالك اسلامي تحت لواي قرآن - 4 بهمن 1359 هدف از بعثت انبيا؛ تربيت انسانها - خطر بزرگ حب نفس - ميزان در قضاوتهاي انسان -اميد بخشي و دلگرم نمودن ملت - 4 بهمن 1359 توطئه اجانب در ايجاد انحراف در مراكز علمي - فرهنگي كشور - 2 بهمن 1359 اغفال جهان سوم در جهت استثمار آنها و لزوم بيداري و تلاش براي رهايي از وابستگيها - پيش از ظهر 29 دي 1359 نقش بازار در پشتيباني از اسلام - مراعات احكام اسلامي در بازار - - 25 دي 1359 ماموريت استعماري رضاخان در سركوبي روحانيت و عشاير - توطئه انحلال ارتش - 22 دي 1359 ارزش شان و مقام شهيد - برتري خدمت به شهيدان و خانواده هاي آنان بر ساير خدمتها - صبح 20 دي 1359 اهميت تعليم و تربيت و مقدم بودن امر تربيت بر تعليم - قبل از ظهر 18 دي 1359 لزوم خدمتگزاري دولت و اطلاع رساني خدمات انجام شده به مردم - ساعت 9:30 صبح 16 دي 1359 لزوم انطباق وضع سفيران و سفارتخانه ها با اسلام - صدور انقلاب با رشد اخلاق و حقايق اسلامي نه با زور - صبح 14 دي 1359 رسالت مطبوعات در نظام اسلامي - خطر نفوذ منحرفين و چگونگي برخورد با آنها - 13 دي 1359 وظيفه همگاني ؛ دعوت به حق ، امر به معروف ، نهي از منكر و دعوت به صبر - صبح 11 دي 1359 استقامت در مقابل سختيها و تبليغات دشمن براي تضعيف روحيه پايداري ملت - قبل از ظهر 8 دي 1359 امتحانات الهي در زندگي انسان و بيان بزرگترين آنها - 7 دي 1359 اهميت علم و دانش در اسلام و لزوم همراهي آموزش با تربيت - 6 دي 1359 توطئه دشمنان اسلام در ايجاد اختلاف بين امت اسلامي - ادعاي دروغ صدام در دفاع ازملت عرب - قبل از ظهر 5 دي 1359 جانفشاني جوانان كشور و قدرت طلبي گروهكهاي منحرف - 4 دي 1359 توطئه دشمنان در انزواي روحانيون و وظيفه خطير روحانيون در مقطع كنوني - صبح 3 دي 1359 تلاش دشمن در ايجاد اختلافات و لزوم آرامش و حل اختلافات - صبح 3 دي 1359 اهميت نقش حوزه و دانشگاه و بيان وظايف اين دو نهاد علمي - قبل از ظهر 27 آذر 1359 تبريك به خانواده هاي شهدا كه جواناني برومند و فداكار تربيت كرده اند - 27 آذر 1359 تجليل از مجاهدات معلولان انقلاب و پاسداران و رزمندگان - 26 آذر 1359 نياز جامعه به وحدت اقشار - خدمتگزاري مسئولان به ملت - صبح 22 آذر 1359 احتراز از اختلافات - قبل از ظهر 15 آذر 1359 نقش مردم در حكومت و لزوم مردمگرا بودن مسئولان - قبل از ظهر 15 آذر 1359 تشريح موقعيت و وظايف نيروهاي نظامي و انتظامي - 28 آبان 1359 منشاء مخالفتهاي دشمنان با روحانيت - بيان ويژگي انقلاب اسلامي - 26 آبان 1359 ضربه زدن به اسلام ، هدف اصلي دشمنان - هشدار به مطبوعات - حفظ اتحاد وهمبستگي - قبل از ظهر 25 آبان 1359 سكوت مسلمين در قبال تجاوزات رژيم بعث عراق عليه ايران - صبح 16 آبان 1359 ماموريت رضاخان در دين زدايي - سياسي بودن احكام اسلام - بيان آثار و بركات جنگ وفرمان شكست حصر آبادان - صبح 14 آبان 1359 مقاصد استعماري قدرتها در ايجاد خوف - شكسته شدن قدرت پوشالي امريكا - انزواي ازقدرتها - ساعت 10 صبح 12 آبان 1359 توجه به معيارهاي الهي - مجاهدات انبيا در راه خدا - ساعت 10 صبح 6 آبان 1359 وظيفه دولتهاي اسلامي در قبال حمله صدام به كشور اسلامي ايران - 28 مهر 1359 حل مشكلات در پرتو صبر و اتكال به خداوند - صبح 21 مهر 1359 بركات جنگ - پايداري و فداكاري ملت در جنگ - شب 8 مهر 1359 انتظار ملت از دولت و دولتمردان و ضرورت انجام آن - ساعت 30: 10 صبح 20 شهريور 1359 كشف حجاب ، توطئه انگليسها - 19 شهريور 1359 ماموريتهاي رضاخان در ايران - وظايف نيروهاي مسلح - 11 شهريور 1359 تعليم و تربيت انسان در مكتب انبيا - صبح 9 شهريور 1359 خدمت كردن و زجر كشيدن در راه هدف - مطرح نبودن مليت در اسلام - بعداز ظهر 6 شهريور 1359 قم ، مركز علم ، تقوا، شهادت و شهامت است - قبل از ظهر 6 شهريور 1359 وظيفه ملتها، كوشش براي اقامه حق - ساعت 30: 9 صبح 6 شهريور 1359 رسالت مطبوعات در نظام اسلامي - بعد از ظهر 5 شهريور 1359 ضرورت اتحاد در مقابل قدرتها - رسيدگي به مناطق محروم - ساعت 1 بعد از ظهر 4 شهريور 1359 استمرار راه انقلاب - لزوم حفظ نظم و انظباط در نيروهاي مسلح - ساعت 10 بامداد 4 شهريور 1359 مصمم بودن ملت در مقابل توطئه و خرابكاريها - قبل از ظهر 28 مرداد 1359 كيفيت و ماهيت قيام لله و تفاوت آن با قيامهاي غير خدايي - صبح 28 مرداد 1359 اتحاد و برادري همه مسلمين - حفظ نظم و انسجام در نيروهاي مسلح - قبل از ظهر 27 مرداد 1359 اهميت و تاثير حضور بانوان در صف مقدم نهضت - 26 مرداد 1359 تلاش بدخواهان براي دلسرد كردن مردم از انقلاب - قبل از ظهر 26 مرداد 1359 حق بزرگ مرزنشينان بر كشور - 25 مرداد 1359 توجه مردم دنيا به ملت ايران - 25 مرداد 1359 حاكميت ملت بر سرنوشت خويش - 25 مرداد 1359 اهميت امر قضاوت و لزوم نظم و انظباط در امور - ساعت 30: 9 صبح 25 مرداد 1359 توصيه براي حل مشكلات با روحيه مسالمت آميز و تفاهم - ساعت 30: 6 بعد از ظهر 21 مرداد 1359 ترسيمي از چهره نظام اسلامي ايران - 21 مرداد 1359 دولتهاي اسلامي منشاء گرفتاريهاي مسلمين - بازگشت به اسلام واقعي - بعد از ظهر 18 مرداد 1359 توطئه گروهكها در ارائه چهره نامطلوب از نظام - تصفيه ادارات از افراد ناصالح - 5 مرداد 1359 توطئه تضعيف ارتش - انتقاد از برخوردهاي ناسالم - 3 مرداد 1359 اتحاد شيعه و سني - بعد از ظهر 30 تير 1359 برخورد قاطع با شرارتها و توطئه ها - بعد از ظهر 29 تير 1359 ضرورت وجود نظم در قواي نظامي و انتظامي و لزوم پاكسازي در نيروهاي مسلح - قبل از ظهر 28 تير 1359 شكست طرح كودتا در ايران اسلامي - وظيفه مسلمين در ماه مبارك رمضان - بعد از ظهر 21 تير 1359 شكست ناپذيري لشكر اسلام - قبل از ظهر 21 تير 1359 تبيين وظائف روحانيت در نظام اسلامي - قبل از ظهر 20 تير 1359 اهميت و ضرورت پاكسازي و سالم سازي دانشگاه - 16 تير 1359 حكومت در اسلام و اديان توحيدي و تفاوتهاي آن با مكاتب غير توحيدي - ساعت 10 صبح 15 تير 1359 تعليم و تربيت از ديدگاه قرآن ، وضعيت فرهنگ در رژيم پهلوي و لزوم تحولات اساسي در آن - صبح 10 تير 1359 تفاوت مستكبران با رهروان راه حق - 7 تير 1359 اعتراض شديد به عدم بهبود و اصلاح امور در زمينه هاي گوناگون كشور - قبل از ظهر 6 تير 1359 آشوبگريهاي گروهكهاي وابسته - هوشياري ملت در مقابل توطئه ها و شرارتها - 4 تير 1359 تفاوت انقلاب ايران با ديگر انقلابهاي جهاني - بعدازظهر 27 خرداد 1359 نظارت بر راديو - تلويزيون و لزوم تصفيه و اصلاح آن - قبل از ظهر 25 خرداد 1359 ارزش عمل در راه خدا - فقر عمومي مردم در عصر پهلوي - شيطنت هاي گروهكها عليه - قبل از ظهر 24 خرداد 1359 مبعث رسول اكرم "ص " و عظمت آن - اهميت و ارزش والاي قرض الحسنه - صبح 21 خرداد 1359 ناسازگاري در ارگانهاي اسلامي و لزوم نظم و هماهنگي در اصلاح امور كشور - ساعت 10 صبح 20 خرداد 1359 تشريح وظايف ارتش در نظام اسلامي - ساعت 30: 10 صبح 15 خرداد 1359 15 خرداد نقطه عطفي در تاريخ كشور - دخالتهاي امريكا در امور ايران - ساعت 10 صبح 14 خرداد 1359 تحول دروني ملت منشاء پيروزي - اتحاد حوزه و دانشگاه - اهميت نمازهاي جمعه وجماعت - 14 خرداد 1359 وحشت كارتر از محاكمه افراد مستقر در لانه جاسوسي - نهراسيدن ملت ايران از - صبح 14 خرداد 1359 ضرورت ايجاد تحول روحي و حفظ آن - 7 خرداد 1359 حاكميت الله در نفوس ، محكي براي سنجش ايمان - بعدازظهر 6 خرداد 1359 تشريح وظايف وكالت در مجلس شوراي اسلامي - ساعت 55: 10 صبح 4 خرداد 1359 توطئه هاي پنجاه ساله براي ايجاد تفرقه بين قشرهاي گوناگون جامعه - 3 خرداد 1359 لزوم بيداري مسلمين در مقابل مستكبران - 30 ارديبهشت 1359 حاكميت اسلام در جهان - مقابله قاطعانه با مفسده جويان - 29 ارديبهشت 1359 جوشش كميته ها و سپاه پاسداران از متن ملت - حفظ حيثيت اسلام و انقلاب - صبح 29 ارديبهشت 1359 مبارزه با ظلم و نهراسيدن از قدرتها - ساعت 10 بعد از ظهر 28 ارديبهشت 1359 عدم موفقيت طرح كودتا در ايران - بعد از ظهر 28 ارديبهشت 1359 سر پيروزي سربازان صدر اسلام - ضرورت پاكسازي كردستان از ضدانقلاب - قبل از ظهر 26 ارديبهشت 1359 اهميت راديو و تلويزيون و وظايف آن - 23 ارديبهشت 1359 قداست شغل پزشكي و پرستاري - قبل ازظهر 23 ارديبهشت 1359 شكست مفتضحانه امريكا در صحراي طبس - مقايسه انقلاب ايران با ساير انقلابات - قبل از ظهر 12 ارديبهشت 1359 تشريح چگونگي اصلاح دانشگاههاي كشور - ساعت 30: 17 بعدازظهر 1 ارديبهشت 1359 ضرورت آمادگي و دفاع در مقابل قدرتهاي بزرگ و رژيم بعث عراق - ساعت 30: 18 مورخ 28 فروردين 1359 تشريح مقام و اهميت قضا در اسلام - ساعت 15: 10 بامداد 10 فروردين 1359 انتخابات مجلس شوراي اسلامي - 12 اسفند 1358 قيام مستضعفين - 19 بهمن 1358 مقامهاي مادي و معنوي - بعدازظهر 15 بهمن 1358 تحول و وحدت كلمه ملت ايران الگويي براي ملتهاي ديگر - بعدازظهر20 دي 1358 آثار سو غفلت از توطئه ها - 20 دي 1358 ضرورت تلاش همگاني تا تحقق اسلام در ايران - 20 دي 1358 توطئه امريكا، ايجاد آسيب از درون انقلاب - تبيين وظيفه ملت - 20 دي 1358 بيان وظيفه ملت - اهداف دشمنان در مقابله با نظام اسلامي - 19 دي 1358 - 19 دي 1358 حفظ روحيه انقلابي - 18 دي 1358 توطئه ها و كارشكنيهاي گام به گام عوامل فساد - 18 دي 1358 سياست امريكا، افزايش توطئه هاي داخلي - 17 دي 1358 سازندگي كشور با همكاري ملت و دولت - 17 دي 1358 توطئه دشمنان در القاي نياز مردم به قيم - 17 دي 1358 برترين هجرتها، هجرت از نفسانيات - 16 دي 1358 اظهار همدردي با جانبازان انقلاب - مخالفتها و كارشكنيهاي دشمنان انقلاب - ظهر 16 دي 1358 عمل به وظايف - تبليغات عليه انقلاب ايران - 16 دي 1358 انتخابات رياست جمهوري و مجلس - اهميت امورفرهنگي - 15 دي 1358 وابستگي اقتصادي منشاء وابستگيها - تحريكات عناصر مزدور در ايجاد اغتشاشات - 15 دي 1358 كارشكني مستكبرين در تحقق مكتبهاي الهي - توحيدي - 15 دي 1358 خدمت به اسلام - "احتمالا" 14 دي 1358 ويژگيهاي انقلاب اسلامي و تفاوتهاي آن با ديگر انقلابها - 14 دي 1358 ضرورت حفظ آرامش براي اصلاحات - 12 دي 1358 وابستگي فكري به غرب و پيامدهاي آن - گمشده ملل شرق - 12 دي 1358 جريان كم كاري و بيكاري در ادارات و كارخانه ها - 12 دي 1358 تحولات روحي و دروني توده ها در انقلاب اسلامي - آذربايجان و توطئه گسترده مفسده جويان - صبح 12 دي 1358 آذربايجان سنگر مقاومت - قبل از ظهر 11 دي 1358 فتنه و آشوب در آذربايجان - ائتلاف گروهكهاي ضد انقلاب در تبريز - 11 دي 1358 راه طولاني تا رسيدن به پيروزي نهايي - توطئه ها و ترفندهاي رنگارنگ - 11 دي 1358 راه خلق ، جدا از راه مدعيان هوادار خلق - برچسب ارتجاع به رهروان راه خدا - 10 دي 1358 انحراف اذهان ملت از مشكلات داخلي توسط امريكا - 10 دي 1358 مسئوليت علما در مبارزه بين اسلام و كفر - 10 دي 1358 شرايط خدمت به اسلام در مقطع كنوني - 9 دي 1358 ملاكهاي رياست جمهوري - 9 دي 1358 نياز ملت به وحدت - 8 دي 1358 اتحاد و انسجام نيروها در برابر توطئه ها - 7 دي 1358 هوشياري ملي در برابر توطئه ها - وابستگي اقتصادي و خطرهاي آن - 7 دي 1358 برداشتهاي غلط از اصطلاح "جامعه توحيدي " براي فريب جوانان - 7 دي 1358 نقشه دشمنان ، ايجاد اختلاف از درون - 6 دي 1358 نقشه و توطئه استعمار براي اشاعه و ترويج مواد مخدر و معتاد كردن جوانها - 5 دي 1358 توطئه و تبليغات قدرتهاي بزرگ بر ضد اسلام و راههاي مقابله با آن - 4 دي 1358 وظايف و رسالت روحانيت مسيح و انتقاد از عملكرد و مواضع آنان - 4 دي 1358 تلاش براي اقامه حكومت عدل - 3 دي 1358 خيانتهاي دودمان پهلوي - گسستن زنجيرهاي وابستگي - تلاش براي خودكفايي وبي نيازي - 3 دي 1358 شهادت در مكتب تشيع - حكومت ايده آل اسلامي - 2 دي 1358 خودسازي و سازندگي دروني - 2 دي 1358 توطئه عليه رمز پيروزي ملت - انگيزه ملت در انقلاب - صبح 1 دي 1358 آمادگي جوانان براي شهادت و دفاع از اسلام - 30 آذر 1358 شكست ناپذيري حركتهاي خدايي - اراده استوار ملت - ظهر 29 آذر 1358 ضرورت حفظ وحدت و برادري اسلامي - 29 آذر 1358 دو شرط اساسي براي تداوم انقلاب - ترور مردان خدا، مايه استواري انقلاب - 29 آذر 1358 اجتناب ناپذيري ضايعات در انقلابها - 29 آذر 1358 شكست قدرت افسانه اي ابرقدرتها - دخالت نظامي و محاصره اقتصادي راه بن بست - صبح 28 آذر 1358 خطر از ميان رفتن صبغه اسلامي انقلاب - ضرورت عمل به مقررات و قوانين شرعي واجتناب از اعمال خلاف قانون - 26 آذر 1358 محاكمه شاه و افشاي جنايات امريكا در ايران - 25 آذر 1358 خيانتهاي امريكا به ايران - كارشكني و غوغاسالاريهاي عمال امريكا - 25 آذر 1358 جامعيت مكتب اسلام - خصيصه هاي حكومت اسلامي - 25 آذر 1358 توطئه هاي كارتر و آمادگي ملت براي مقابله با آن - 25 آذر 1358 خطر مثلث مقدس نماها، روشنفكرمابها و نفاق پيشگان - قبل از ظهر 23 آذر 1358 جامعيت مكتب اسلام - بازگشت به خويشتن و تلاش براي خودكفائي و استقلال - 21 آذر 1358 جريان توطئه امريكا و گروهكها در برابر انقلاب اسلامي و قانون اساسي - 21 آذر 1358 مفسده جويي و آشوبگري عوامل امريكا در ايران - صبح 19 آذر 1358 اهميت و جايگاه راديو تلويزيون در جمهوري اسلامي - حفظ اتحاد و همبستگي در مقابل توطئه ها - 18 آذر 1358 تشريح توطئه هاي امريكا و عمالش عليه انقلاب اسلامي - 16 آذر 1358 استقلال فكري و فرهنگي - نقش اسلام در حركت هاي رهايي بخش - 16 آذر 1358 پرهيز از اختلاف و ايجاد غائله - استقبال ملت از قانون اساسي - 15 آذر 1358 اهميت شناخت موقعيت و شرايط زمان براي طرح مسائل - 4 آذر 1358 سرنوشت جهان اسلام ، بسته به انقلاب ايران - 1 آذر 1358 روابط ايران با امريكا و ساير قدرتهاي مستكبر - رمز بقاي مكتب تشيع - شامگاه 29 آبان 1358 همكاري اقشار ملت با يكديگر و پيامدهاي درخشان آن - 26 آبان 1358 خطرهاي تهديدكننده انقلاب - 26 آبان 1358 غرب و چشم داشت نامعقول - لزوم شركت همگاني در رفراندم قانون اساسي - 24 آبان 1358 رسالت خطير مسئولان - ايجاد حالت اطمينان و امنيت در مردم - 21 آبان 1358 انتظار مستضعفين جهان از پاپ - هدف از تصرف سفارت امريكا - نهراسيدن از دخالت نظامي و محاصره اقتصادي - ساعت 4 بعدازظهر 19 آبان 1358 قانون اساسي و ولايت فقيه - توجه به مسائل اساسي كشور - 18 آبان 1358 رفع مشكلات و محروميتها - اهداف دشمنان و امريكا - سياست خارجي در روابط باكشورها - 17 آبان 1358 لزوم عمل به قرآن و پيروي از اولياي دين براي سعادت فرد و جامعه - 16 آبان 1358 توطئه ها و دشمنيهاي امريكا با ملت ايران - 16 آبان 1358 وظيفه شهرداري ها در عمران و آبادي شهرها و توجه به قشر مستضعف - 14 آبان 1358 توطئه هاي امريكا عليه ملت ايران - 14 آبان 1358 وحدت امت اسلامي - مشكلات اساسي كشورهاي اسلامي - 14 آبان 1358 مصادره اموال غيرمشروع و جلوگيري از تلاش دشمن در ايجاد هرج و مرج - 13 آبان 1358 پيوند روحاني و دانشگاهي - انتقادهاي نامعقول - قبل از ظهر 13 آبان 1358 حفظ نظام با قدرت ملت - وضع كشور در رژيم سابق و خدمات جمهوري اسلامي - 13 آبان 1358 اساس اختلاف شياطين با اسلام - قبل ازظهر 12 آبان 1358 ايجاد روحيه ياس از انقلاب توسط دشمنان - ره آوردهاي انقلاب - 12 آبان 1358 بازيابي مجد و عظمت مسلمين با تمسك به اسلام - ظهر 11 آبان 1358 تلاش براي خودكفائي و استقلال - 11 آبان 1358 ضرورت استقلال فرهنگي - اقتصادي كشور - 11 آبان 1358 مشكلات و گرفتاريهاي انقلاب و توقعات نامعقول - 11 آبان 1358 مشكل بزرگ مسلمين - 11 صبح 10 آبان 1358 مخالفت با اسلام منشاء مخالفت غرب باوران و گروهكها - 9 آبان 1358 اتكا به جوانان و اقشار مستضعف - پاكسازي ادارات و اصلاح فرهنگ - 8 آبان 1358 غرب زدگي ؛ بيماري مزمن در ايران - 7 آبان 1358 مقايسه انقلاب ايران با ساير انقلابها - فرصت و آرامش در اصلاح امور كشور - اهميت كشاورزي و تمدن اسلامي شرق - 6 آبان 1358 تلاش براي رهايي از وابستگيها - توطئه امريكا بر عليه ملت - خودداري از تضعيف نيروها - 6 آبان 1358 اهتمام به امر كشاورزي - مشكل كم كاري - 5 آبان 1358 اولويت اصلاحات فرهنگي - مفهوم آزادي و اختناق - رابطه استعمارگرانه ابرقدرتها - 4 آبان 1358 كم شدن فاصله طبقاتي - چارچوب آزادي بيان و قلم - شان فقيه در حكومت اسلامي - 3 آبان 1358 وظايف ملت در شرايط كنوني - توجه به اسلامي شدن ارتش - 3 آبان 1358 كوشش همگاني براي ساختن ايراني آباد و جبران خرابيهاي رژيم شاه - 2 آبان 1358 رفتار اسلامي در ارتش - ظهر 1 آبان 1358 تصفيه و پاكسازي ارتش - پيوند ارتش با ملت - 1 آبان 1358 توطئه هاي گروهكها - لزوم همراهي و همگامي با ملت - 1 آبان 1358 بيان علل مخالفتهاي دشمنان - پاسخ به اتهامات - فلسفه قيام امام حسين "ع " - 30 مهر 1358 بصيرت قلبي انسان - پاسخي به اتهامات ناروا - 30 مهر 1358 اظهار همدردي با خانواده شهدا - عدم اعتنا به تبليغات دشمن - 29 مهر 1358 بيان نقش حساس راديو - تلويزيون - مقابله با توطئه ها - رفع نابسامانيها - 29 مهر 1358 اهميت قضاوت در اسلام - ساعت 30: 11 روز 20 مهر 1358 اساس نهضت انبيا، تربيت انسان - 20 مهر 1358 مقابله با اقدامات رذيلانه دشمن - رعايت موازين شرعي - 19 مهر 1358 قضاياي كردستان - سازندگي كشور - انتخابات شوراها - 18 مهر 1358 اهميت و وظايف شوراي شهر - دو وظيفه اصلي ورزشكاران - 17 مهر 1358 بيان اهداف اسلام - 17 مهر 1358 موعظه اي الهي - اهميت نقش زنان - اخلاص در عمل - 17 مهر 1358 نقش طبقات محروم جامعه در پيشبرد نهضت - هوشياري در مقابل توطئه ها - قبل از ظهر 15 مهر 1358 فرهنگ استعماري و وابستگي فكري - اصلاح مراكز فرهنگي - توطئه دشمنان - 14 مهر 1358 نصرت الهي در پيروزي - انتخابات شوراها - اهميت ويژه ولايت فقيه - 12 مهر 1358 اهميت نقش راديو - تلويزيون - 12 مهر 1358 پيروزي مستضعفان بر مستكبران - پشتيباني ملت از قواي مسلح - ساعت 10 صبح 11 مهر 1358 بيان حقانيت و آثار آن - حفظ مسير حق - ظهر 10 مهر 1358 بيان وقايعي از دوران تبعيد - وظايف ملت و دولت - دولت بايد كشور را با قدرت و حسن نيت اداره كند - پرهيز از كم كاري در ادارات - 10 مهر 1358 ارزش فداكاري در راه اسلام - 9 مهر 1358 نقش زنان در تاريخ صد ساله اخير ايران - تبيين آزادي واقعي - 8 مهر 1358 گسترش حاكميت اسلام - 8 مهر 1358 اهميت حج و رسالت حجاج - ساعت 9 صبح 8 مهر 1358 وضعيت معلولين انقلاب و رسيدگي به حال آنها - 7 مهر 1358 لزوم محاكمه خائنين - بعدازظهر 6 مهر 1358 تفاوت نظام شاهنشاهي با جمهوري اسلامي - نويد تحقق صحيح اسلام در ايران - لزوم توجه همگاني به حق تعالي - ظهر 6 مهر 1358 بيان خدمات روحانيون و رسالت خطير آنان - 5 مهر 1358 هدف نهضت - توطئه هاي اجانب در كردستان و سيستان و بلوچستان - 5 مهر 1358 اتحاد در راه سازندگي - هوشياري در مقابل توطئه ها - صبح 4 مهر 1358 تحول روحي ملت - صداقت در امر خبررساني - صبح 4 مهر 1358 مقايسه رژيم پهلوي با دولتهاي اموي و عباسي - فلسفه عزاداري امام حسين "ع " -ضرورت حفظ جمهوري اسلامي با محتواي اسلامي - 4 مهر 1358 ضرورت اسلامي بودن نشريات و به دور بودن آنها از انحرافات - 3 مهر 1358 ضرورت حفظ مكتب و نظام اسلامي - اهميت وظيفه پاسداران - 2 مهر 1358 فطرت پاك كودكان - تربيت اسلامي كودكان - 1 مهر 1358 تدريجي بودن اصلاحات بعد از انقلاب - 29 شهريور 1358 رسالت انجمنهاي اسلامي - دخالت بيگانگان در اغتشاشات - مخالفان ولايت فقيه - 29 شهريور 1358 نقش ولايت فقيه در كشور - حركت جناحها در مسير اسلام و ملت - 28 شهريور 1358 عوامل موثر در پيروزي ملت - جاكميت اسلام بر كشور - 28 شهريور 1358 گرفتاريهاي ملت ايران در رژيم پهلوي - پيش از ظهر 28 شهريور 1358 ه. ش . سهم آذربايجان در نهضتهاي ايران - اسلام دين برادري و سعادت - صبح 28 شهريور 1358 همكاري ملت در مقابله با اشرار - آرامش براي انجام اصلاحات - 27 شهريور 1358 مخرب بودن رسانه هاي رژيم پهلوي - لزوم كوشش همگاني براي حل مشكلات - 26 شهريور 1358 توطئه جدايي دين از سياست - بيان جامعيت مكتب اسلام - 26 شهريور 1358 معجزه الهي - روحيه شهادت طلبي ملت - 26 شهريور 1358 وابستگيهاي همه جانبه در رژيم پهلوي و به تباهي كشيدن نسل جوان - 26 شهريور 1358 دعوت به انجام وظايف اسلامي و انساني - 25 شهريور 1358 منشاء گرفتاري مسلمين - 24 شهريور 1358 پرهيز از اختلافات و مقابله منطقي با اخلالگران - 24 شهريور 1358 بيان ابعاد شخصيت آقاي طالقاني - قدرت اسلام و مسئوليت روحانيت - ضرورت حفظ قدرت جوانان و دانشگاهيان - 23 شهريور 1358 تفاهم همگاني - ترس دشمن از اسلاميت نظام - موقعيت روحانيت - اهميت مجلس - ساعت 9 صبح 23 شهريور 1358 تجليل از مجاهدات آقاي طالقاني - لزوم استقامت و رهايي از وابستگي - 22 شهريور 1358 هماهنگي ميان نيروهاي انقلاب - وجوب حفظ شئون روحانيت - 22 شهريور 1358 كوشش همگاني براي تحقق اسلام - رهايي از غرب و دستيابي به استقلال همه جانبه - 22 شهريور 1358 ضرورت توجه و طرح مسائل فعلي جامعه - اظهار نظر صاحبنظران درباره قانون اساسي و دقت در انتخاب خبرگان - 22 شهريور 1358 همراهي ملت با دولت - سازندگي كشور نيازمند آرامش است - 20 شهريور 1358 كوشش همگاني در پيشبرد اسلام و همياري با دولت - 18 شهريور 1358 وظيفه خطير روحانيون - كوشش همگاني در رفع آشفتگي ها - قبل ازظهر 18 شهريور 1358 رهايي از غرب زدگي - تبيين "ايام الله " - 17 شهريور 1358 نقش راديو و تلويزيون در جامعه - 17 شهريور 1358 اهميت حفظ تحول روحي ملت - ساعت 8:30 بعد از ظهر 16 شهريور 1358 بقاي نتيجه اعمال - بعدازظهر 15 شهريور 1358 ممانعت اشرار و مفسدين از انجام اصلاحات و آباداني در كردستان و مناطق محروم - صبح 15 شهريور 1358 ضرورت پاكسازي افكار از غرب زدگي - 14 شهريور 1358 قيام براي رضاي خدا و اجراي عدالت - بعدازظهر 14 شهريور 1358 عنايات الهي در پيروزي ملت ايران - صبح 14 شهريور 1358 تلاش جمهوري اسلامي براي بازسازي و آباداني مناطق محروم - 13 شهريور 1358 تحول بزرگ روحي ملت - حس تعاون و شجاعت مردم - 13 شهريور 1358 توطئه هاي غرب عليه اسلام - تبيين قيام انبيا بر ضد مستكبرين - پيشگامي روحانيت - 12 شهريور 1358 بي نظير بودن انقلاب ايران - ضرورت خودسازي و پاسداري از نهضت - 11 شهريور 1358 لزوم تبليغ اسلام با همه ابعادش - رهايي از خودباختگي نسبت به غرب - 10 شهريور 1358 انقلاب رحمت - لزوم هوشياري مردم و علماي كردستان - 8 شهريور 1358 نياز كشور به كار و كوشش و ضرورت احياي كشاورزي - صبح 7 شهريور 1358 برادري همه مذاهب اسلامي ، اهداف حزب دمكرات كردستان - 7 شهريور 1358 حفظ آرامش - نقش خطير مجلس شورا و ريشه يابي انتقادات - 7 شهريور 1358 مخالفت اسلام با آزادي به شيوه غربي - 2 شهريور 1358 راه حل براي اساسي ترين مشكلات مسلمانان - 2 شهريور 1358 توطئه احزاب و گروههاي فاسد - آزادي و دمكراسي - همراهي نمايندگان با مردم - ساعت 6 بعدازظهر 27 مرداد 1358 امتيازات مكتب توحيدي از مادي - نقش معلم و مادر در جامعه و تربيت فرزندان - 27 مرداد 1358 ضرورت تاسيس حزب مستضعفين - هشدار به احزاب و گروههاي فاسد و توطئه گر - 26 مرداد 1358 ويژگيهاي روز جهاني قدس - 25 مرداد 1358 منشاء ضعف در مسلمين و فساد در ممالك اسلامي حكومتهاي آنهايند - 24 مرداد 1358 هدف رژيم طاغوت ، انحراف نيروهاي جوان - بيان ويژگيهاي مجلس خبرگان - 3 مرداد 1358 توطئه دشمن ؛ جدايي دانشگاه و روحانيت - همفكري جناحها رهاورد نهضت - 2 مرداد 1358 اتحاد دانشگاه و روحانيت - نقشه بزرگ دشمن : ايجاد جدايي و تفرقه - 2 مرداد 1358 شرافت و مسئوليت بزرگ پاسداري - 2 مرداد 1358 تفاوتهاي قواي انتظامي در رژيم طاغوت با رژيم اسلامي - 1 مرداد 1358 ضرورت عمل به وحدت و دعوت از روشنفكران براي وحدت با ملت - 31 تير 1358 ويژگيهاي رژيم غير الهي - نقش تربيتي راديو و تلويزيون - 30 تير 1358 تحولات بزرگ ملت در نهضت اسلامي - 30 تير 1358 اصلاح و بازسازي كشور به دست ملت - 30 تير 1358 نقشه هاي امريكا عليه انقلاب اسلامي و ناكامي در برابر اراده ملت - صبح 30 تير 1358 مقابله مومنين با مستكبرين - تجليل از مبارزات روحانيت - مسائل جوانان - 30 تير 1358 حاكميت قوانين اسلام ، هدف اصلي نهضت - 29 تير 1358(1) لزوم توجه به سازندگي ايران و خنثي كردن توطئه ايجاد اختلاف بين عشاير - 29 تير 1358 حفظ روحيه انقلابي و استمرار روح ايمان - 28 تير 1358 شيوه رفتار رژيم پهلوي با روحانيت - 28 تير 1358 استقرار حكومت اسلامي و آرمانهاي آن - 28 تير 1358 تفاهم ارتش و ملت - 28 تير 1358 عملكرد و نقش پليس در رژيم طاغوت و نظام جمهوري اسلامي - 27 تير 1358 برتري تزكيه بر تعليم - رسالت مادران در تربيت فرزندان - 26 تير 1358 رمز پيروزي ، وحدت و اسلامخواهي - 26 تير 1358 عنايات الهي در پيروزي نهضت - 26 تير 1358 ويژگيهاي سران حكومت اسلامي - 26 تير 1358 اغتشاش و اختلاف ، توطئه اي است براي جلوگيري از اجراي احكام اسلامي - 25 تير 1358 بررسي قانون اساسي - انتخابات خبرگان - انتخابات مجلس و رياست جمهوري - 24 تير 1358 ترور و تخريب از اقدامات عمال امريكا است - 24 تير 1358 مجلس خبرگان و تصويب قانون اساسي - توطئه گروهكها در طرح مسائل غيراصولي - 24 تير 1358 مقايسه بين حكومت اسلامي و رژيمهاي فاسد - 24 تير 1358 راههاي گوناگون استعمار در سركوب و انحراف - 23 تير 1358 ضرورت همراهي پرورش با آموزش و استقلال فرهنگي - 23 تير 1358 برنامه دولت اسلامي - 23 تير 1358 ضرورت حفظ خونسردي و اجتناب از تشنج - 22 تير 1358 اهميت و ضرورت قانون اساسي و مجلس خبرگان - 21 تير 1358 اهميت قانون اساسي و ويژگيهاي اعضاي مجلس خبرگان - 21 تير 1358 احكام مترقي اسلام - 21 تير 1358 اهميت و شرافت شغل پاسداري - 20 تير 1358 اولويت تنظيم قانون اساسي بر همه امور - 20 تير 1358 رمز پيروزي مسلمين در صدر اسلام و مشكلات كنوني مسلمين - بعدازظهر 19 تير 1358 آشفتگيهاي پس از انقلاب و ضرورت رفع آنها - 19 تير 1358 استقلال كشور و نقش ارتش - صبح 19 تير 1358 حل مشكلات ، با ايمان و روحيه قوي - ساعت 2 بعدازظهر 18 تير 1358 هشدار درباره توطئه عوامل امريكا تحت نام گروههاي چپ - بعدازظهر 17 تير 1358 مقصد انبيا، استقرار نظام عادلانه - 17 تير 1358 ضرورت تدوين قانون اساسي - انتخاب رئيس جمهور - 17 تير 1358 نقش اصلاح و تهذيب نفس در تعليم و تربيت - صبح 17 تير 1358 تكاليف روحانيون و اهل محراب و منبر - 17 تير 1358 تعليم و تربيت - اسلام ، آزادي و تمدن - 16 تير 1358 حفظ پيروزي مشكل تر از اصل پيروزي - 16 تير 1358 وظيفه خطير رسانه هاي عمومي و سينما و تئاتر - 16 تير 1358 وظايف روحانيون و پاسداران در برابر اسلام و جمهوري اسلامي - 15 تير 1358 ايمان و اتحاد بين اقشار جامعه ، رمز پيروزي - 15 تير 1358 ضرورت تغيير شيوه كار صاحبان كارخانه ها در عصر انقلاب - 15 تير 1358 تكليف و مسئوليت خطير روحاني و دانشجو - 14 تير 1358(1) نفوذ سيصد ساله غربي ها در ايران - صبح 14 تير 1358 توطئه هاي استعمار و سلطه پهلوي بر عشاير - بعدازظهر 13 تير 1358 تفاوت دانشگاه غربي و دانشگاه اسلامي - بعدازظهر 13 تير 1358 تحول روحي از بركات نهضت - 13 تير 1358 نگراني براي اسلام - خلافكاري هاي مسئولين موجب آسيب پذيري مكتب - 13 تير 1358 تفاوتهاي حكومت اسلام با ديگر حكومتها - 13 تير 1358 حيثيت اسلام بسته به اعمال و گفتار مقامات مسئول - 12 تير 1358 محروميت عمومي ، ميراث رژيم پهلوي - 12 تير 1358 ضرورت مبارزه با عاملين خريد و فروش مواد مخدر - 12 تير 1358 خطري كه اسلام را تهديد مي كند - اسلام ، متاع جهان پسند - صبح 12 تير 1358 از دستاوردهاي عظيم انقلاب اسلامي - 12 تير 1358 مسئوليت سنگين مسئولان نظام اسلامي - 12 تير 1358 دشمنان و ايجاد موانع در راه انقلاب - 12 تير 1358 توصيه به تقويت قواي روحاني همراه با ورزش - 12 تير 1358 توطئه در بدجلوه دادن نهضت اسلامي - 12 تير 1358 خطر گروه بنديها و اختلاف افكنيها - لزوم انقلابي بارآوردن نسلهاي آينده - 5 بعدازظهر 11 تير 1358 ظلم رژيم پهلوي به بانوان ايران - 10 تير 1358 عبرت گرفتن از تاريخ عصر حاضر - بعدازظهر 10 تير 1358 نياز مملكت به بازسازي - صبح 10 تير 1358 لزوم تبيين عوامل پيروزي انقلاب اسلامي در خارج - 8 تير 1358 راه الهي و راه شيطاني - 7 تير 1358 مسئوليت سنگين پاسداري - 6 تير 1358 نقش وحدت حوزه و دانشگاه - جريان دسته بندي و حزب بازي - 6 تير 1358 دولتهاي اسلامي ، خيانتها و اختلافها - اتحاد عامل پيروزي - 6 تير 1358 وظيفه خطير روحانيان در جمهوري اسلامي - 5 تير 1358 اسلام ، دين سازندگي - 5 تير 1358 مكتبهاي توحيدي در برابر زورمندان - نقش علما در جنبشهاي معاصر - صبح 5 تير 1358 پيشبرد نهضت - اجتناب از اختلاف - 30: 9 بعدازظهر 4 تير 1358 تاكيد بر تلاش بيشتر كارگران و كشاورزان و خودداري از كم كاري و بيكاري - 4 تير 1358 حاكميت قانون در حكومت اسلامي - صبح 4 تير 1358 وظيفه پاسداران در مقابله با دشمن دروني و بروني - 4 تير 1358 خطر شكست مكتب - 3 تير 1358 لزوم آميختگي علم و عمل - 3 تير 1358 سواستفاده فرصت طلبان از انقلاب اسلامي - 3 تير 1358 نقش روحانيون در صعود و سقوط جامعه - 2 تير 1358 خطر افسار گسيختگي نفس و ضرورت مهار آن - 2 تير 1358 نياز انسان به تقويت جسم و جان - لزوم حفظ آبروي اسلام و ايران - 1 تير 1358 دست غيبي و عنايت الهي در انقلاب ايران - خيانتها و جنايتهاي بيشمار خاندان پهلوي - 31 خرداد 1358 تفاوت حكومتهاي مردمي و رژيمهاي ضد خلقي - 30 خرداد 1358 لزوم نظرخواهي از صاحبنظران درباره اصول و مواد قانون اساسي - صبح 30 خرداد 1358 ناتواني و عجز ابرقدرتها در برابر اراده و ايمان ملتها - قواي مادي و معنوي در كناريكديگر مايه سعادتمندي - 30 خرداد 1358 لزوم پياده كردن اسلام در همه ابعاد - اهتمام به تصويب قانون اساسي - 28 خرداد 1358 ايمان مبداء پيشرفت نهضت - 28 خرداد 1358 خودداري از توجه به مسائل فرعي و اهتمام به تصويب قانون اساسي - 28 خرداد 1358 كارشكني براي جلوگيري از تصويب قانون اساسي - 27 خرداد 1358 تلاش دشمنان براي جدا كردن دين از سياست - توطئه به منظور پيشگيري حاكميت اسلام - 27 خرداد 1358 لزوم تسريع در تصويب قانون اساسي - طرح جهاد سازندگي - 26 خرداد 1358 قانون اساسي جمهوري اسلامي و كارشكني غرب باوران - خطر روشنفكرمابهاي غربزده - 25 خرداد 1358 عظمت ايمان به خدا و نقش آن در پيروزي انقلاب - 25 خرداد 1358 جريان مجلس موسسان و توطئه دشمنان براي جلوگيري از تصويب قانون اساسي - 25 خرداد 1358 ويرانيها و تباهيهاي دوران پهلوي - راه اصلاحات در كشور - بعدازظهر 24 خرداد 1358 جامعه ايران ، زنده و در حال تكامل - 23 خرداد 1358 اخلال و توطئه گروهكها در دانشگاهها و مراكز كارگري و كشاورزي و ضرورت رويارويي با آنها - خطر نفاق و التقاط - 23 خرداد 1358 مقابله با اختلافات مذهبي - وحدت شيعه و سني - 23 خرداد 1358 به اميد اجراي اسلام اوليه - ارتش اسلامي در خدمت ملت - 23 خرداد 1358 تشريح "آزادي " و ابعاد آن در حكومت اسلامي - 23 خرداد 1358 مشاركت در سازندگي - حضور خداوند در همه جا - 1358 ه . ش . لزوم حضور همه افراد مملكت براي سازندگي كشور - بعدازظهر 21 خرداد 1358 لزوم حفظ استقلال و اجتناب از خودباختگي در سفارت خانه ها و نمايندگي ها - 21 خرداد 1358 ضربه دشمن به دو قطب روحاني و دانشگاهي - خطر غرب و غرب باوري - 21 خرداد 1358 تربيت فرزند از ديدگاه اسلام - 21 خرداد 1358 لزوم عبرت گرفتن دولتها از سرنوشت شاه - تفاوت دولت مردمي با دولت دست نشانده - 21 خرداد 1358 توطئه دشمن بر ضد فرهنگ و روحانيت - سقوط اخلاقي غرب - 20 خرداد 1358 همكاري مردم با نيروهاي نظامي و انتظامي در حراست از كشور - 19 خرداد 1358 لزوم اسلامي شدن دانشگاهها - 16 خرداد 1358 تشريح انگيزه ها و اهداف قيام 15 خرداد - نكاتي پيرامون روشنفكرمابان غربزده - 15 خرداد 1358 وظيفه بازار در جلوگيري از گرانفروشي و اجحاف به مستمندان و انجام فريضه امر به معروف نهي از منكر - 11 خرداد 1358 هدف اصلي انقلاب ، استقرار نظام اسلامي در جهان - 11 خرداد 1358 خطر سوءاستفاده از آزادي - 11 خرداد 1358 انسانهاي با ايمان پشتوانه كشور و ملت - 7 بعدازظهر 9 خرداد 1358 نگراني از گرايش توده ها به منافع شخصي - حفظ روح انقلابي - 9 خرداد 1358 تداوم نهضت و انقلاب - شناسايي گروهها و چهره هاي مرموز - 9 خرداد 1358 سلب استقلال فكري و روحي ، خطرناكتر از وابستگي سياسي - غربزدگي ووابستگي فكري روشنفكران - 9 خرداد 1358 مسئوليت عشاير و ديگر اقشار - ساختن ايران به دست مردم - 8 خرداد 1358 قيام براي خدا، و تكليف مسلمين در عصر حاضر - 8 خرداد 1358 خطر مخدوش شدن چهره اسلام - لزوم مراقبت مردم از مسئولان نظام جمهوري اسلامي - 8 خرداد 1358 اسلام ، مقصد اصلي - 8 خرداد 1358 مسئوليت بزرگ علما در هدايت جامعه - 8 خرداد 1358 آزادي و حدود آن - 8 خرداد 1358 انسان سازي ، هدف اصلي از بعثت انبيا - 8 خرداد 1358 هدف اصلي از مبارزه با شاه و امريكا - 8 خرداد 1358 نگراني از مسائل جزئي و غفلت از اهداف و آرمانهاي انقلاب - 6 خرداد 1358 كوشش در جهت ايجاد پايگاه ملي - 6 خرداد 1358 اهميت امداد - صبح 6 خرداد 1358 مسئوليت مادران در تربيت فرزندان صالح - صبح 5 خرداد 1358 مكافات كامل اعمال خير و شر در آخرت - 5 خرداد 1358 مقاومت و پايداري و ايجاد تحول روحي ، رمز پيروزي - 4 خرداد 1358 تبيين مفهوم "مستضعف " و "مستكبر"(1) - صبح 4 خرداد 1358 توطئه دشمنان براي حذف روحانيت و اسلام - 4 خرداد 1358 ضرورت مقابله با توطئه هاي دشمن و لزوم پاكسازي دادگستري و سازمانهاي اداري - 3 خرداد 1358 شغل روحاني و دانشگاهي - ايجاد تفرقه بين حوزه و دانشگاه - نقش فرهنگ در ذلت ياعظمت جامعه - 3 خرداد 1358 خطر روشنفكرمابها و جمعيتهاي بيگانه از اسلام - 2 خرداد 1358 مسئله حق و اهل حق - صبح 2 خرداد 1358 نيم قرن جنايت - گروهكها در مقابل پيشرفت ايران - 2 خرداد 1358 نقش دودمان پهلوي در انحطاط فكري و اخلاقي ايران - رسالت مقدس مادري - 2 خرداد 1358 مشكلات در ارتش - احساس مسئوليت و خدمت به ملت - 1 خرداد 1358 تشريح مقام معلم و جايگاه آن در اسلام و قرآن - 1 خرداد 1358 حرمت ربا در اسلام - بانك بدون ربا - 1 خرداد 1358 نقش ويژه كاركنان و كارمندان صنعت نفت در پيروزي انقلاب اسلامي - 1 خرداد 1358 ريشه انقلاب ايران - مسئوليت سنگين دانشگاه و حوزه - شگردهاي ساواك - 31 ارديبهشت 1358 الطاف الهي در پيروزي انقلاب اسلامي - 30 ارديبهشت 1358 توطئه بر ضد اسلام و روحانيت - نقش روحانيت در نهضتهاي اسلامي - 30 ارديبهشت 1358 ضرورت خودداري از تضعيف روحيه مردم - كوشش در راه محروميت زدايي - 30 ارديبهشت 1358 لزوم آمادگي و هوشياري - وظايف دوران انقلاب اسلامي - 29 ارديبهشت 1358 خيانتهاي دوران رضاخان - توطئه هاي امريكا و ابرقدرتها - 29 ارديبهشت 1358 لزوم اخوت و برادري ميان ملت و مقابله با گروهكها - 28 ارديبهشت 1358 مجاهدت زنان ايران - 27 ارديبهشت 1358 برادري ميان شيعه و سني - انتظار از بانكها - 26 ارديبهشت 1358 مفاسد فرهنگي و اقتصادي پهلوي - نقش بانوان و محرومان در انقلاب اسلامي - 26 ارديبهشت 1358 مستضعفان در تاريخ - خيانتهاي رژيم شاه ، گروهكهاي وابسته - 26 ارديبهشت 1358 رسالت مطبوعات مردمي - 26 ارديبهشت 1358 مطبوعات و عملكردها - 25 ارديبهشت 1358 خيانت و بند و بست مدعيان حقوق بشر - جفاكاري نسبت به مستضعفان - 25 ارديبهشت 1358 توطئه هاي گروهكها - 25 ارديبهشت 1358 عدم ضرورت طرح مسائل فرعي در شرايط فعلي - 25 ارديبهشت 1358 جهان از آن مستضعفان - 24 ارديبهشت 1358 اسلام و اقليتهاي مذهبي - 24 ارديبهشت 1358 مسئوليت سنگين مادري و معلمي - 24 ارديبهشت 1358 مسئله شهادت - 23 ارديبهشت 1358 عوامل پيروزي انقلاب اسلامي - مشكلات و انتظارات - تحول در ادارات و دادگستريها- مسئله مصادره اموال - 23 ارديبهشت 1358 ويژگيها و برجستگيهاي حضرت علي "ع " - 23 ارديبهشت 1358 نقش علما و دانشمندان در فلاح و فساد جامعه - 23 ارديبهشت 1358 چگونگي به حكومت رسيدن رضا خان و محمدرضا به سلطنت - 22 ارديبهشت 1358 چگونگي قيام پيامبران - 21 ارديبهشت 1358 انقلاب اسلامي و نهضتهاي پيامبران - 20 ارديبهشت 1358 سهم بسزاي بانوان در انقلاب اسلامي - 20 ارديبهشت 1358 تفاوتهاي حكومت اسلامي با حكومتهاي ديگر - 20 ارديبهشت 1358 مواهب انقلاب اسلامي - اعمال تروريستي - 19 ارديبهشت 1358 ستمگريها و نابسامانيهاي دوران پهلوي - 19 ارديبهشت 1358 آشفتگيهاي بعد از انقلاب - 19 ارديبهشت 1358 مبارزات علما - دستاوردهايي از انقلاب اسلامي - شهادت آقاي مرتضي مطهري و بازتاب آن - 19 ارديبهشت 1358 اظهار تاسف از مرگ ناگهاني يك روحاني مجاهد - هشدار به پس مانده هاي شاه وامريكا - 18 ارديبهشت 1358 پايداري و انعطاف ناپذيري ملت ايران در برابر توطئه گران - 17 ارديبهشت 1358 جلوه هاي ايمان در قلوب ملت - 16 ارديبهشت 1358 انقلاب اسلامي و محاسبات مادي - 16 ارديبهشت 1358 پاسداري از دين و مجاهده با نفس - 16 ارديبهشت 1358 مشكلات جهان اسلام - 16 ارديبهشت 1358 جايگاه شهادت در اسلام - نقش شهادت آقاي مرتضي مطهري در استواري انقلاب اسلامي - 14 ارديبهشت 1358 سهيم بودن همه اقشار در انقلاب اسلامي - 8 ارديبهشت 1358 انقلاب اسلامي و محاسبات جهاني - مقام معلم و رسالت آن - 7 ارديبهشت 1358 نقش كاركنان صنعت نفت در انقلاب اسلامي - خنثي نمودن توطئه ها - 7 ارديبهشت 1358 تحول در جامعه - در راه پياده كردن اسلام اصيل - 7 ارديبهشت 1358 نارساييها و نابساماني كشور و چگونگي آبادي خرابيها - شوراهاي منطقه اي - 7 ارديبهشت 1358 جمهوري اسلامي و محتواي آن - 5 بعدازظهر 7 ارديبهشت 1358 كارگران و كشاورزان از ديد اسلام - 7 ارديبهشت 1358 حقيقت نور - انقلاب اسلامي و معادلات جهاني - خدا مداري - عصر 5 ارديبهشت 1358 بانوان و انقلاب اسلامي ، خنثي كردن خيانت نفاق افكنان - عصر 5 ارديبهشت 1358 استقلال و آزادي در پرتو قرآن - 5 ارديبهشت 1358 منت خداوندي - حفظ رمز پيروزي - 5 ارديبهشت 1358 زندگي روساي حكومت در صدر اسلام - توصيه به ارتش - 5 ارديبهشت 1358 نجات مستضعفان طبق تعاليم قرآن - جريان آقاي صدر و ليبي - بعدازظهر 4 ارديبهشت 1358 حفظ وحدت كلمه - بعدازظهر 4 ارديبهشت 1358 شكست ناپذيري نيروهاي الهي - 4 ارديبهشت 1358 بركات انقلاب اسلامي - دستهاي تفرقه انداز - 4 ارديبهشت 1358 مدعيان حقوق بشر - امپرياليسم خبري - 4 ارديبهشت 1358 تحول روحي ملت - 4 ارديبهشت 1358 نياز به پاسداران - 3 ارديبهشت 1358 پيوند خلل ناپذير نيروي انتظامي و مردم - 3 ارديبهشت 1358 اعتصام به حبل الله - صبح 3 ارديبهشت 1358 نقشه هاي شوم دشمنان - 3 ارديبهشت 1358 لزوم حفظ پيوند ارتش با ملت و حفظ سلسله مراتب در ارتش - 2 ارديبهشت 1358 افتخار پيوند متقابل ارتش و ملت - اعلام عفو عمومي در نيروهاي نظامي و انتظامي - عصر 2 ارديبهشت 1358 علت واژگوني رژيم 2500 ساله - گله مندي و سپاسگزاري از فرانسه - 2 ارديبهشت 1358 پيوند ملت با نيروهاي انتظامي و لزوم اجتناب از تفرقه - 2 ارديبهشت 1358 مجاهدت ملت ايران - توطئه بر ضد روحانيت - صبح 2 ارديبهشت 1358 اهتمام به مسائل اصلي انقلاب - لزوم سركوب دشمنان داخلي و خيانتكاران گروهكي - ظهر 1 ارديبهشت 1358 محروميت اقشار ملت به دست رژيم پهلوي - 1 ارديبهشت 1358 خطر گروهكها و لزوم رويارويي با آنان - 31 فروردين 1358 نقش اسلام در پيروزي مسلمانها - رهنمودهايي به هيات نمايندگي عربستان - بامداد جمعه 31 فروردين 1358 اجتناب از تفرقه و حفظ وحدت كلمه - 30 فروردين 1358 خيانتها و كارشكنيهاي گروهكها - 30 فروردين 1358 عوامل پيروزي - كارشكني گروهكها - اهميت فرهنگ - 29 فروردين 1358 ضرورت ابقاي كميته ها و تصفيه آنها - 9 صبح 29 فروردين 1358 اوضاع ناگوار ايران در رژيم شاه - توطئه ضد انقلاب - 6 بعدازظهر 28 فروردين 1358 ضرورت آمادگي براي خنثي سازي توطئه ها و سازندگي كشور - 27 فروردين 1358 مشكلات مستضعفان و چاره جوييهاي لازم - 27 فروردين 1358 انقلاب اسلامي و نهضتهاي پيشين - جايگاه ارتش - 30: 11 صبح 26 فروردين 1358 كارشكنيهاي وابستگان امريكا در كارخانه ها و مراكز كارگري - 25 فروردين 1358 توطئه عوامل امريكا و ديگر بيگانگان - صبح 25 فروردين 1358 مسئوليت پزشكان و پرستاران - 24 فروردين 1358 اظهار تاثر از فجايع گنبد - 24 فروردين 1358 جنايات شرم آور عمال امريكا و ديگر دست نشاندگان بيگانه در گنبدكاوس و لزوم مقابله با آن . - 24 فروردين 1358 لزوم حفظ وحدت و حضور در صحنه ها - صبح 24 فروردين 1358 ضرورت تحول در موسسات دولتي و اصلاح سيستم بانكي كشور و حذف ربا درمعاملات - بعدازظهر 23 فروردين 1358 نقش پاسداران در انقلاب اسلامي - 23 فروردين 1358 لزوم تحول در جامعه - 23 فروردين 1358 نياز كشور به نيروي جوان - 23 فروردين 1358 عظمت اسلام و خاندان نبوت - ارتش و ملت - 22 فروردين 1358 لزوم رويارويي با توطئه ها - همكاري با دولت - 22 فروردين 1358 پشتيباني از نيروهاي نظامي - 21 فروردين 1358 دستاوردهاي جمهوري اسلامي - لزوم رويارويي با تبليغات شيطاني - غروب 21 فروردين 1358 اوضاع ايران در دوران خاندان پهلوي - 21 فروردين 1358 سهم بزرگ زنان در پيشبرد انقلاب اسلامي - 21 فروردين 1358 قدرت ملت - خرابيهاي ايران - در راه سازندگي - 19 فروردين 1358 عشاير در رژيم گذشته - انتخابات مجلس - 19 فروردين 1358 لزوم انتخاب افراد با بصيرت و متعهد براي مجلس - ساعت 9 شب 18 فروردين 1358 سهم كودكان و نوجوانان در نهضت - 5 بعدازظهر 17 فروردين 1358 رمز پيروزي ، آرزوي شهادت - 17 فروردين 1358 نقش بانوان در انقلاب اسلامي ايران - 17 فروردين 1358 كارشكني مدعيان هوادار خلق - 17 فروردين 1358 لزوم مقابله با ريشه هاي فساد - 17 فروردين 1358 لزوم مبارزه با ريشه هاي فاسد رژيم شاه - 17 فروردين 1358 لزوم انتخاب نمايندگان متعهد براي مجلس - ساختن ايران و نسل جوان - شامگاه 16 فروردين 1358 استقبال ملت از رفراندم جمهوري اسلامي - 16 فروردين 1358 خطر اختلاف افكني استعمار - آراي فوق العاده و بي مانند مردم به جمهوري اسلامي -كمبود نيروي انساني متعهد - 15 فروردين 1358 راي ملت به "جمهوري اسلامي " - لزوم آمادگي براي انتخابات مجلس موسسان - 15 فروردين 1358 اوضاع ايران در دوران شاه - راه آزادي فلسطين - 13 فروردين 1358 راي به جمهوري اسلامي - 10 فروردين 1358 هدف رژيم طاغوت از ايجاد اختلاف ميان ملت و روحانيت - بعدازظهر 9 فروردين 1358 دولت و قواي دولتي در خدمت ملت - 9 فروردين 1358 چگونگي برخورد با دوستان و دشمنان - 9 فروردين 1358 لزوم راي به جمهوري اسلامي - 9 فروردين 1358 فراخواني توده ها به شركت در رفراندم - 9 فروردين 1358 رفراندم سرنوشت ساز - پيش ازظهر 9 فروردين 1358 رفراندم جمهوري اسلامي - 8 يا 9 فروردين 1358 لزوم اتحاد همه اقشار و مقابله با توطئه عليه رفراندم - 8 فروردين 1358 لزوم تداوم مبارزه و نهضت - 7 فروردين 1358 رمز پيروزي انقلاب اسلامي - لزوم اتحاد دولت و ملت - 7 فروردين 1358 جنايات رژيم شاه - لزوم وحدت - 5 فروردين 1358 رفراندم جمهوري اسلامي - 5 فروردين 1358 سستي ننمودن در استمرار نهضت - 4 فروردين 1358 هشدار به ملت - 2 فروردين 1358 عوامل پيروزي - تلاش در راه رسيدن به پيروزي نهايي - رهنمود به دولت و ملت - 29 اسفند 1357 عوامل پيروزي - 28 اسفند 1357 راي به جمهوري اسلامي - 28 اسفند 1357 اختلاف افكنيهاي استعمار - عصر 27 اسفند 1357 ادامه نهضت تا تحقق حكومت اسلامي - 30: 5 بعدازظهر 24 اسفند 1357 دسيسه هاي عمال خارجي - ساعت 9 شب 22 اسفند 1357 قيام قرآني و اسلامي - عصر 18 اسفند 1357 نقش بانوان در انقلاب اسلامي - 17 اسفند 1357 رهنمودهايي به جوانان - صبح 17 اسفند 1357 نگاهي به دستاوردهاي انقلاب اسلامي - 50: 11 صبح 16 اسفند 1357 وضعيت ايران در رژيم شاه - تلاش براي ايجاد تمدن صحيح - ساعت 30: 11 صبح 16 اسفند 1357 نقش اجانب در ايجاد تفرقه و جلوگيري از تمسك مسلمين به قرآن كريم - ساعت 20: 10 صبح 16 اسفند 1357 مسئوليتهاي روحانيت در شرايط مختلف - مسئله رفراندم - بلاي غربزدگي و - 11 صبح 15 اسفند 1357 نقش امريكا در جدا كردن ارتش از ملت - 15 اسفند 1357 ادامه جهاد تا استقرار كامل جمهوري اسلامي - پيش ازظهر 14 اسفند 1357 زن از ديدگاه اسلام - 13 اسفند 1357 توطئه بيگانگان در تضعيف اسلام و رهبران اسلامي - 11 اسفند 1357 جنايات پنجاه ساله دودمان پهلوي - قبل از ظهر 11 اسفند 1357 ريشه اختلافات داخلي - قبل از ظهر جمعه 11 اسفند 1357 تبيين نتايج مبارزات ملت ايران - برنامه هاي رفاهي مادي و معنوي - تاكيد بر"جمهوري اسلامي " و خودسازي - 10 اسفند 1357 سازندگي كشور و مشكلات آن - 7 اسفند 1357 ساختن ايران عقب مانده و احياي كشاورزي - 7 اسفند 1357 معيار انسانيت - 7 اسفند 1357 ساختن ايران ويران - 7 اسفند 1357 نقشه هاي استعمار براي جداسازي اقشار ملت از اسلام و روحانيت - 7 اسفند 1357 پيروزي انقلاب باامدادهاي غيبي - 6 اسفند 1357 ساختن ايران با همدستي و اتحاد - 6 اسفند 1357 روابط با قدرتها و دول همجوار - 5 اسفند 1357 غير قانوني بودن رژيم سلطنتي - لزوم تربيت كودكان به همه ابعاد اسلامي - خطراسلام يك بعدي - 30 بهمن 1357 رفتار اسلام با اقليتها - 29 بهمن 1357 ايجاد تفرقه بين روحانيون و روشنفكران براي غارت ذخاير - 29 بهمن 1357 عامل پيروزي ، اراده الهي و وحدت ملت - 28 بهمن 1357 توطئه و تبليغات اجانب - 27 بهمن 1357 تشكر از ملت انقلابي - حمايت از نيروهاي نظامي و انتظامي - اعلام پايان اعتصابات - 26 بهمن 1357 پيروزي نهضت تنها با تشريك مساعي همه قشرها امكانپذير است - 20 بهمن 1357 راه سازندگي و تداوم انقلاب اسلامي - 20 بهمن 1357 اجتماع عظيم در پشتيباني از دولت موقت - اتمام حجت - 19 بهمن 1357 قيام براي خدا - 19 بهمن 1357 محسنات نهضت اسلامي - 19 بهمن 1357 سربازان طاغوت در خدمت اسلام - تلاش در راه استقرار حكومت اسلامي - 19 بهمن 1357 سلسله پهلوي دست نشانده بيگانگان - ايستادگي ملت در برابر ابرقدرتها -وحدت كلمه - 19 بهمن 1357 اختلاف شيعه و سني - 18 بهمن 1357 ترفند تفرقه افكنان و استعمارگران - خيانتهاي پنجاه ساله - 18 بهمن 1357 خرابيهاي رژيم شاه در ايران - مشاركت همگاني در سازندگي - 17 بهمن 1357 وحدت كلمه ، برادري شيعه و سني - جايگاه اقليتهاي مذهبي - حمايت از ارتش - 17 بهمن 1357 كارنامه حكومت پهلوي - 17 بهمن 1357 نقش انسانهاي پاكدامن در باز سازي كشور - 17 بهمن 1357 هشدار به ارتش و دولت غاصب - لزوم تبعيت از دولت موقت - 16 بهمن 1357 حكومت پهلوي ، حكومت سرنيزه - قراردادهاي غير قانوني - 16 بهمن 1357 وحدت كلمه ، رمز پيروزي - 16 بهمن 1357 آرمان ملت ايران - مخالفت عمومي با سلطنت - رژيم تحميلي - 16 بهمن 1357 نيرنگ عوامل امريكا در پوشش مليت - حكومت اسلامي - 14 بهمن 1357 دشمني زورمداران با اسلام - لزوم ائتلاف علما با ساير اقشار - 14 بهمن 1357 مفاسد سلطنت غيرقانوني شاه و وجوب ادامه مبارزه تا سقوط رژيم - 13 بهمن 1357 از دستاوردهاي انقلاب - توطئه با شعار مليت - 12 بهمن 1357 غيرقانوني بودن مجلس و دولت منصوب شاه و مفاسد رژيم - 12 بهمن 1357 سخنراني تاريخي امام خميني در بيان چگونگي جريان انقلاب - 12 بهمن 1357 آرزوي پيوستن به ملت - غفلت ارتش و دولت - اندرز و اتمام حجت - 8 بهمن 1357 لزوم نظارت مردم بر امور جاري كشور - 4 بهمن 1357 رمز پيروزي انقلاب ، حفظ اتحاد و يكپارچگي و قيام براي خدا - 1 بهمن 1357 حمايت امريكا از بختيار - نقش ارتش - ضرورت آمادگي مردم - 24 دي 1357 تبليغات فريبكارانه مطبوعات غرب - بيان عالم ملكوت - آثار خيانت شاه - 17 دي 1357 پهلوي حكومت ناصالح - ملت صالح نيازمند حاكم صالح - 10 دي 1357 ضرورت حفظ وحدت و پرهيز از تفرقه - 3 دي 1357 تكليف ملت در پناه دادن به سربازان فراري و كمك به اعتصاب كنندگان - فرهنگ استعماري سلسله پهلوي - 1 دي 1357 منطق حقوق بشر كارتر - سرپوشي بر ادامه جنايات شاه - لزوم اعتصاب كاركنان شركت نفت - 25 آذر 1357 ضرورت رعايت قانون توسط ايرانيان و مسلمانان مقيم خارج - 20 آذر 1357 رفراندم عظيم تاسوعا و عاشورا - ضرورت بازگشت ارتش به دامن مردم - 20 آذر 1357 قيام بر عليه سلطان جائر تكليف شرعي الهي است - 18 آذر 1357 قيام براي خدا پيروز است - 11 آذر 1357 با سرنگوني شاه نه ايران تجزيه مي شود و نه كمونيسم حاكم مي گردد - 5 آذر 1357 نتايج سلطه رژيم پهلوي - 5 آذر 1357 ابعاد جنايات و خيانتهاي شاه - 4 آذر 1357 مقابله با تبليغات و تهديد امريكا - 4 آذر 1357 قيام همگاني براي آزادي ، استقلال و ثبات ايران - 3 آذر 1357 فريبكاري شاه در اظهار توبه - 2 آذر 1357 چگونگي به قدرت رسيدن دودمان پهلوي و غيرقانوني بودن آن - 30 آبان 1357 تبيين انگيزه ها و اهداف قيام - 29 آبان 1357 الهي بودن قيام ملت ايران - 28 آبان 1357 حكومت اسلامي حضرت علي "ع " الگوي حكومتها - 28 آبان 1357 وجوب مبارزه با حكومتهاي ظالم - اداي تكليف ، يك پيروزي بزرگ - هدف اعلا - 27 آبان 1357 زيانهاي مادي و معنوي شاه براي ايران - رسالت پيام رساني ايرانيان برون مرزي - 27 آبان 1357 نظام سلطنتي رژيمي منسوخ و مطرود - 26 آبان 1357 لزوم نفي سلطنت و تشكيل حكومت اسلامي - 24 آبان 1357 معرفي سه اصل بنيادين انقلاب - 22 آبان 1357 كاپيتولاسيون - نفت - لزوم استعفاي ارتشيان - 21 آبان 1357 حكومت اسلامي مناسبترين حكومت - آزاديخواهي ايرانيان - 21 آبان 1357 ابعاد عبادي - سياسي اسلام - 20 آبان 1357 شاه ، مجرم واقعي است - 18 آبان 1357 اسلام ، جوابگوي نيازهاي بشر - 18 آبان 1357 حقوق بشر - سياست فروش نفت - و بيان وضعيت عمومي ايران - 17 آبان 1357 جنايات پنجاه ساله پهلوي - 17 آبان 1357 اشتباهات علما و رجال سياسي در دوران سلطنت پهلوي - 16 آبان 1357 توسل شاه به فريب و سرنيزه براي بقاي خويش - 15 آبان 1357 اسلام ، آيين حياتبخش جوامع بشري - 14 آبان 1357 ضرورت مقابله با دسيسه هاي رژيم شاه براي دوام سلطنت - 13 آبان 1357 پيشرفت نهضت و بي اثر بودن حكومت نظامي - 12 آبان 1357 تغيير معاني در فرهنگهاي وابسته ، اقتصاد ويران ايران - 11 آبان 1357 سقوط حتمي رژيم شاهنشاهي و تحول دروني مردم - 10 آبان 1357 ضرورت حفظ وحدت و اجتناب از اختلاف - 9 آبان 1357 شيوه حكومت پيغمبر اكرم "ص "؛ مبارزات ائمه "ع " و روحانيت شيعه عليه حكام جور - 8 آبان 1357 غير قانوني بودن رژيم پهلوي - جنايات نابخشودني شاه - ناتواني قدرتها در برابر اراده ملت - 7 آبان 1357 آزادي و استقلال ، دو خواست مشروع ملت ايران - 7 آبان 1357 بي توجهي به معنويات ، آفت تداوم راه - 6 آبان 1357 معرفي ابعاد سياسي - عبادي اسلام و ويژگيهاي حكومت اسلامي - 6 آبان 1357 عامل اصلي در جنايات - 4 آبان 1357 قرباني دادن در راه خدا سيره انبيا است - 3 آبان 1357 ريشه هاي اختلاف مردم با شاه و لزوم تبليغ اسلام - 2 آبان 1357 تبيين شرعي بودن نهضت و وظيفه مردم در اين دوران - 2 آبان 1357 قيام لله و نقش آن - كارنامه سياه دودمان پهلوي - 30 مهر 1357 اسلام ، مكتب حركت و خروش عليه شاهان و سرمايه داران - 30 مهر 1357 ماموريت شاه از سوي امريكا - 29 مهر 1357 دخالت همه جانبه امريكا در امور داخلي ايران - 29 مهر 1357 قيامي الهي - وابستگيهاي همه جانبه - زاغه نشيني دهقانان - 28 مهر 1357 اسلام و روحانيت ، دو سد بزرگ در مقابل نفوذ استعمار - 28 مهر 1357 سلطنت مساوي با ديكتاتوري - 24 مهر 1357 جامعيت اسلام - 24 مهر 1357 مطالعه استعمارگران درباره منابع زيرزميني ايران و روحيات مردم - توطئه بر ضداسلام و روحانيت - امريكايي ها در ايران - 23 مهر 1357 ابعاد انسان ساز مكتب اسلام - 22 مهر 1357 اوضاع ايران - اصلاحات امريكايي شاه - 21 مهر 1357 هجرت به پاريس - جنايات شاه - اهداف انقلاب - 19 مهر 1357 رژيم شاهنشاهي منشاء همه مفاسد - مژده پيروزي - 17 مهر 1357 تكليف شرعي ، قيام بر ضد شاه - 10 خرداد 1357 اوضاع ايران - قيام مردمي و عمومي - رهنمود به انقلابيون - 23 ارديبهشت 1357 جنايات شاه و مدعيان حقوق بشر - 29 بهمن 1356 جنايات رژيم پهلوي - اواخر دي 1356 قدرت روحانيت و خدمات سياسي ، علمي و مذهبي علماي شيعه - 10 آبان 1356 هشدار نسبت به برداشتهاي غلط از اسلام - 6 مهر 1356 ضرورت حفظ حوزه هاي علميه - 10 دي 1350 احتمال هجرت امام خميني به لبنان - 2 دي 1350 تهذيب نفس - 27 مهر 1350 مشكلات اقتصادي مردم و برگزاري جشنهاي شاهنشاهي و وجوب قيام علما - 1 تير 1350 وظيفه سران ممالك اسلامي و مسئوليت علما در معرفي برنامه هاي اسلام - 23 آبان 1344 تهذيب نفس و حفظ وحدت - " قبل از شهريور 1346 هجري شمسي " قيام عليه تصويب لايحه كاپيتولاسيون و اعلام عزاي عمومي - 4 آبان 1343 خطر نفوذ اسرائيل در ايران و توطئه هاي استعمار در ممالك اسلامي - 18 شهريور 1343 تحليلي از قيام 15 خرداد، عملكرد دولت و رسالت علما و روحانيون - 8 صبح 26 فروردين 1343 جنايات رژيم شاه و رسالت حوزه هاي علميه - 9 صبح 21 فروردين 1343 روحانيت با انقلاب سفيد شاهانه مخالف است - 8 صبح جمعه 21 فروردين 1343 شاه و اسرائيل ، اساس گرفتاريهاي ملت ايران - عصر 13 خرداد 1342 در معرض خطر بودن دين - 23 ارديبهشت 1342 ارزيابي قيام ملت ، و حوادث تلخ و شيرين سال 41 و اوايل سال 42 - 12 ارديبهشت 1342 توطئه هاي استعمار بر ضد اسلام - مسئوليت سنگين عالمان ديني - 29 اسفند 1341 ضرورت مقاومت در برابر اعمال غير قانوني رژيم - 7 اسفند 1341 شرايط اسفبار سياسي - اجتماعي ، و بيان خدمات و مبارزات روحانيت شيعه ؛ - قبل از ظهر 11 آذر 1341 لزوم لغو لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي - 6 آبان 1341 اهميت بررسي ، تدوين و تصويب قانون اساسي توسط علما و متفكران اسلامي - 30 خرداد 1358 لغو تصويبنامه انجمنهاي ايالتي و ولايتي - 9 آذر 1341 فرازهايي از زندگي امام خميني به قلم ايشان - 1364 ه . ش . دارايي حضرت امام خميني (1) - 24 دي 1359 تعويض شناسنامه (1) - 20 ارديبهشت 1366 اهم وظايف دادگاههاي ارتش - 16 شهريور 1359 رفع محاصره از افراد ارتشي در كردستان - 1358 ه . ش . استثناء شدگان از عفو عمومي - 25 تير 1358 فهرست اجازات شرعي صادر شده در مدت اقامت در نجف اشرف (1) - از 1 آبان 1344 آقاي شريعتمداري و حزب خلق مسلمان - آذر 1358 گفتگو با جمعي از دانشگاهيان سودان - 23 ارديبهشت 1358 پاسخ به سوالهايي درباره اموال دولتي و وجوهات شرعي - 5 اسفند 1357 غلبه ايمان بر قدرتهاي شيطاني - 28 بهمن 1357 غلبه قدرت ايمان و اسلام بر ظلم و استعمار - 28 بهمن 1357 رويارويي با توطئه گروهكها براي انحلال ارتش - 27 بهمن 1357 - 6 بهمن 1357 سياست آينده نظام اسلامي در ايران در قبال دولت هند و ديگر دولتها و ملتها - 28 دي 1357 مسائل جاري نهضت اسلامي در ايران و مواضع ملت و دولت پاكستان - 23 دي 1357 آينده ارامنه در جمهوري اسلامي - 16 دي 1357 ويژگيهاي جمهوري اسلامي - 10 دي 1357 امكان دستيابي به آزادي و آينده نهضت - دي 1357 ويژگيهاي نهضت اسلامي مردم ايران - جنايات رژيم شاه و پشتيباني امريكا از وي - 7 دي 1357 پاسخ به نمايندگان دولت فرانسه درباره آزادي بيان و نحوه فعاليت در فرانسه - 20 آذر 1357 ناپديد شدن امام موسي صدر و تاكيد بر مبارزه با رژيم صهيونيستي و رژيم شاه تاپيروزي - 6 آذر 1357 روابط ايران و انگليس - وضع حقوق بشر در آينده ايران - آزادي از ديدگاه شيعه - آبان 1357 نفي وساطت دولتها در جريان انقلاب - آبان 1357 اعتراض به اخراج روحانيون حوزه علميه نجف - 27 تير 1354 پيروزي ملت ايران در جنگ با عراق - 17 مهر 1359 اعتراض ملت ايران به دولت امريكا - 15 دي 1358 دخالتهاي امريكا در ايران - نهراسيدن از تهديدات امريكا - 28 آذر 1358 وضع اقليتها در حكومت اسلامي - صدور انقلاب - محاكمه شاه - 26 آذر 1358 تشريح ابعاد دخالتها و جنايتهاي امريكا در ايران - 24 آذر 1358 دامن زدن دولت امريكا به جنگ رواني - تبليغات دستگاههاي صهيونيستي - 9 آذر 1358 جنايات شاه - انقلاب اسلامي و شكست معادلات جهاني - 9 آذر 1358 دلايل اشغال لانه جاسوسي امريكا - تبليغات دروغين غرب - توطئه ها و كارشكنيها - 8 آذر 1358 خيانتها و جنايات امريكا و مظلوميت ملت ايران - اهداف انقلاب اسلامي - 5 آذر 1358 اشغال لانه جاسوسي ، مسئله گروگانها و روابط ايران و امريكا - 28 آبان 1358 گروگان هاي امريكايي ، استرداد شاه و آينده روابط ايران و امريكا - 27 آبان 1358 بيان اهداف ، مسائل و مشكلات انقلاب - جنايات و توطئه هاي امريكا - 17 آبان 1358 مسائل مختلف ايران و جهان - 2 مهر 1358 تشكيل دادگاههاي انقلاب و مجازات نخستين گروه از جنايتكاران - 27 بهمن 1357 توطئه هاي پشت پرده - دولت غير قانوني بختيار - لزوم پايداري و تداوم مبارزه - 9 بهمن 1357 حوادث ايران - اوضاع آينده ايران پس از پيروزي انقلاب - موضع امام با غرب - 7 بهمن 1357 اتمام حجت به دولت غير قانوني بختيار - فراخواني ملت ايران به تداوم انقلاب -اعلام آمادگي جهت بازگشت به ايران - 5 بهمن 1357 وضعيت ارتش - شايعه ثروت روحانيون - 3 بهمن 1357 مسائل جاري انقلاب اسلامي - 3 بهمن 1357 اوضاع ايران پس از تبعيد شاه - 29 دي 1357 تبيين مواضع انقلاب درباره اسرائيل ، امريكا و حدود آزادي - 27 دي 1357 - 26 دي 1357 آزادي احزاب در جمهوري اسلامي - 26 دي 1357 اوضاع عمومي ايران قبل و بعد از پيروزي انقلاب - 25 دي 1357 پيروزي نزديك است - زنان و نفت در جمهوري اسلامي - 25 دي 1357 دموكراسي در اسلام - 25 دي 1357 اهداف شوراي انقلاب - انتظار از ارتش - محاكمه شاه - 25 دي 1357 ويژگيهاي حكومت اسلامي - سياست خارجي نظام اسلامي - 24 دي 1357 اوضاع عمومي ايران - غير قابل جمع بودن اسلام و ماركسيسم - 24 دي 1357 ويژگيهاي جمهوري اسلامي - 23 دي 1357 مسائل عمومي ايران - 22 دي 1357 قانوني نبودن دولت ايران ، نقش مذهب ، احتمال كودتا - 22 دي 1357 مسائل عمومي ايران - 21 دي 1357 نقش و ماهيت بازار - 20 دي 1357 روابط ايران و امريكا - 20 دي 1357 غيرقانوني بودن رژيم ، ويژگيهاي جمهوري اسلامي - 20 دي 1357 ايران پس از شاه ، ماهيت جمهوري اسلامي - 20 دي 1357 آزادي مطبوعات در جمهوري اسلامي - 20 دي 1357 غيرقانوني بودن دولت بختيار، سياست خارجي جمهوري اسلامي - 19 دي 1357 ايران پس از خروج شاه - 19 دي 1357 ويژگيهاي حكومت اسلامي و رابطه مردم و رهبري - 19 دي 1357 نحوه بازگشت به ايران - نوع حكومت آينده - قيام ملتهاي اسلامي - 19 دي 1357 حكومت بختيار - اقليتهاي مذهبي - 18 دي 1357 عدم شناخت غرب از حكومت اسلامي - سياستهاي آينده انقلاب - 18 دي 1357 دلايل مخالفت با رژيم شاه - سياست امريكا - 18 دي 1357 تبيين مواضع اسلام و سياستهاي آينده ايران - 18 دي 1357 داراييهاي خصوصي شاه - سياستهاي حكومت اسلامي ايران - 18 دي 1357 غير قانوني بودن دولت بختيار - 18 دي 1357 قانوني نبودن دولت بختيار - عدم امكان كودتاي نظامي - 18 دي 1357 هدف ، تشكيل جمهوري اسلامي - امريكا، انگليس ، شوروي : دشمن شماره يك - 16 دي 1357 اسلام ، دين مترقي - مستشاران امريكايي را تحمل نمي كنيم - 16 دي 1357 مسائل عمومي ايران - 15 دي 1357 كودتاي نظامي - حزب توده - نفت - 15 دي 1357 فرار شاه از كشور - وضعيت آينده اوپك - 15 دي 1357 انتخابات در جمهوري اسلامي - رابطه با امريكا - خستگي ناپذيري ملت - 14 دي 1357 ضديت با امريكا - ضرورت سقوط سلسله پهلوي - 14 دي 1357 برنامه دولت در جمهوري اسلامي - 13 دي 1357 پيش بيني سال 1979 ميلادي - سياست خارجي جمهوري اسلامي - 10 دي 1357 گوشه هايي از زندگي خصوصي - 7 دي 1357 بيان ديدگاه اسلام در مورد مسائل مختلف - 7 دي 1357 بيان ويژگيها و علل اساسي شكل گيري انقلاب اسلامي - ضرورت تلاش انديشمندان در تبيين انقلاب اسلامي - جمعه 2 دي 1357 علت مخالفت با رژيم شاه - سياست خارجي و نقش ارتش در جمهوري اسلامي - 30 آذر 1357 احتمال مصالحه ملي گراها با شاه - پيام به مسيحيان - 30 آذر 1357 موضع انقلاب در برابر حاميان خارجي شاه - آذر 1357 نهضت ايران ، صد در صد اسلامي - تشكيل اسرائيل و فاجعه اي دردناك - 24 آذر 1357 اسلام و مدرنيزه كردن ايران - نفي سازش با رژيم - 23 آذر 1357 نتيجه تظاهرات تاسوعا و عاشورا - 21 آذر 1357 نتيجه تظاهرات تاسوعا و عاشورا - تحريم نفتي غرب - 21 آذر 1357 نفي همكاري با ماركسيستها - حكومت ما جمهوري اسلامي است - 21 آذر 1357 تظاهرات تاسوعا و عاشورا- سياست خارجي جمهوري اسلامي - 20 آذر 1357 آزادي زندانيان سياسي - 20 آذر 1357 اثرات تظاهرات در ايران - 20 آذر 1357 روابط انقلاب با مسلمانان لبنان - نقش زنان در حكومت آينده - 16 آذر 1357 كيفيت دولت اسلامي - نفي سازش با كمونيسم - رابطه با امريكا - 16 آذر 1357 شايعه اعلام جهاد - اقامت در فرانسه - 16 آذر 1357 اقامت در فرانسه - ضرورت كناره گيري شاه - 15 آذر 1357 اهميت ماه محرم - عدم امكان حفظ شاه - 14 آذر 1357 ويژگيهاي جنبش مردم ايران - دلايل مخالفت با شاه - 14 آذر 1357 لزوم سرنگوني شاه - حكومت آينده ايران - عدم سازش با كمونيسم - 13 آذر 1357 موقعيت شوروي پس از پيروزي انقلاب - 11 آذر 1357 سرانجام اوضاع ايران - روابط آينده ايران و امريكا - 11 آذر 1357 ماه محرم - جنگ مسلحانه - رابطه با امريكا - 10 آذر 1357 روابط سياسي آينده ايران - دروغگويي حكومت نظامي - 9 آذر 1357 حال و آينده انقلاب اسلامي ايران - 8 آذر 1357 بازگشت به ايران - 8 آذر 1357 پيوستن ارتش به انقلاب - سياست نفتي جمهوري اسلامي - 7 آذر 1357 فرار شاه از ايران - تغييرات آينده ايران - 6 آذر 1357 آينده سياسي ايران - نفت - رهبر آينده جمهوري اسلامي - 5 آذر 1357 انقلاب ايران و ابرقدرتها و رژيم صهيونيستي - 2 آذر 1357 ادعاهاي دروغ شاه - قرارداد كمپ ديويد - 26 آبان 1357 بررسي اوضاع ايران - 25 آبان 1357 حمله مردم به مراكز فساد - 24 آبان 1357 اوضاع عمومي ايران قبل و بعد از انقلاب - 24 آبان 1357 موقعيت كمونيستها در ايران - خيانتهاي سياسي و اقتصادي شاه - 24 آبان 1357 چگونگي برگزاري رفراندم - عدم احتياج به كمك شوروي - 22 آبان 1357 سرمايه آلمان و مردم در حكومت اسلامي - 22 آبان 1357 جمهوري اسلامي متكي به قانون اسلام است - 22 آبان 1357 چگونگي شروع جنبش اسلامي و برنامه هاي آن - 21 آبان 1357 دولت نظامي - دستگيري هويدا - فلسطين - 20 آبان 1357 موضع ارتش در برابر انقلاب - قانوني نبودن سلسله پهلوي - 20 آبان 1357 زنان و سياست خارجي در نظام آينده ايران - 20 آبان 1357 عدم امكان مصالحه با شاه - بيان وضعيت حال و آينده انقلاب - 20 آبان 1357 ايران پس از سرنگوني شاه - ضروريات دوران مبارزه - 19 آبان 1357 نوع رابطه انقلاب اسلامي با امريكا - 19 آبان 1357 قانون اساسي 1906 - تبليغات دروغين شاه - آينده انقلاب - 19 آبان 1357 جوانان - اقامت در فرانسه - دولت نظامي - 18 آبان 1357 چگونگي حكومت در جمهوري اسلامي - 18 آبان 1357 توقيف اميرعباس هويدا و ديگر مسائل ايران - 18 آبان 1357 دولت نظامي - دولت آينده - 17 آبان 1357 آينده سلسله پهلوي - 17 آبان 1357 قيام مسلحانه - 17 آبان 1357 اعتصاب شركت نفت - نفي هر نوع سازش - 16 آبان 1357 توبه شاه - حقوق اقليتها - رابطه جمهوري اسلامي با غرب - 16 آبان 1357 دلايل قيام مردم - تغيير نظام سياسي با رفراندم عمومي - 16 آبان 1357 دولت نظامي ازهاري - قرارداد كمپ ديويد - 16 آبان 1357 دولت نظامي - قيام مسلحانه - 16 آبان 1357 لزوم انقراض سلسله پهلوي - تبيين سياست خارجي جمهوري اسلامي - 15 آبان 1357 ارزيابي اوضاع ايران و رژيم شاه - 15 آبان 1357 پيروزي ملت ايران ، سرمشق ملتهاي ستمديده - 15 آبان 1357 - 15 آبان 1357 ماهيت تمدن اسلامي - 14 آبان 1357 لزوم انقراض سلسله پهلوي - 13 آبان 1357 دلايل سقوط رژيم پهلوي - 11 آبان 1357 هدف برقراري جمهوري اسلامي است - 11 آبان 1357 وضع سلطنت - 10 آبان 1357 علت ترك عراق و مهاجرت به فرانسه - 10 آبان 1357 دلايل مخالفت با رژيم شاه - 5 آبان 1357 محتواي سياسي و اجتماعي رژيم اسلامي - 4 آبان 1357 اوضاع آينده ايران - 3 آبان 1357 تشريح اوضاع آينده ايران - 22 مهر 1357 آينده حكومت اسلامي ايران - 20 مهر 1357 مسائل مختلف جهان و ايران - 23 شهريور 1357 مسائل سياسي ، اجتماعي ايران - 4 ارديبهشت 1357 وجوب مبارزه با اسرائيل و همياري با مبارزان فلسطيني - 19 مهر 1347 ضرب و شتم مردم و طلاب ، توسط ماموران شهرباني - دي 1331 حكم اسلام درباره پيوند اعضا - 7 ارديبهشت 1358 تعيين هياتهاي رسيدگي به امور طلاب و امتحانات حوزه علميه - 7 مهر 1328 دست نوشته يادبود در حاشيه قرآن كريم - بهمن 1357 قيام براي خدا، موعظه جاودانه قرآن است - 11 آبان 1360 اداره مدرسه دارالشفاي قم توسط شورايعالي انقلاب فرهنگي - 19 ارديبهشت 1368 لزوم تسريع در امر رسيدگي به پرونده غارتگران بيت المال - 19 ارديبهشت 1368 تامين نيازهاي مالي سازمان تبليغات اسلامي از محل وجوهات شرعي - 17 ارديبهشت 1368 تقدير از تلاشهاي هيات عفو - 15 ارديبهشت 1368 حساب بانكي دادستاني درباره وجوه مربوط به اصل 49 و خمس - 10 ارديبهشت 1368 متمم قانون اساسي و عدم لزوم درج شرط مرجعيت در شرايط رهبري نظام - 9 ارديبهشت 1368 تاكيد بر ادامه خدمتگزاري در هيات هفت نفري "مربوط به واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين " - 7 ارديبهشت 1368 گزارش وضع زندانيان - 7 ارديبهشت 1368 انتخابات حوزه علميه قم - 7 ارديبهشت 1368 اشتغال زندانيان آزاد شده - 6 ارديبهشت 1368 بركناري آقاي منتظري از قائم مقامي رهبري - 26 فروردين 1368 پاسخ نامه درباره احداث ساختمان كتابخانه آقاي نجفي مرعشي در قم - 20 فروردين 1368 اظهار نظر در مورد نمايندگان روحاني در دانشگاهها و اعلام عدم ارتباط موضوع به ايشان - 17 فروردين 1368 موافقت با اختصاص بودجه بخش فرهنگي بنياد مستضعفان به دانشگاه تربيت مدرس - 11 فروردين 1368 موافقت با استعفاي آقاي منتظري از قائم مقامي رهبري - 8 فروردين 1368 عزل آقاي منتظري از قائم مقامي رهبري - 6 فروردين 1368 رسيدگي به مشكلات عراقي هاي مقيم ايران - 19 اسفند 1367 كسب نظر امام خميني در استخاره براي تغيير شغل - 14 اسفند 1367 حوزه علميه اهواز - 8 اسفند 1367 تامين زمين براي مسكن پرسنل صنايع خودكفايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - 7 اسفند 1367 تقدير از خدمات آقاي صانعي در طول دوران نهضت و تاييد ايشان - 2 اسفند 1367 مشكلات و آينده سازمان تبليغات اسلامي - 30 بهمن 1367 اعتراض شديد به پخش برنامه توهين به مقدسات از راديو - 9 بهمن 1367 تقدير و دلجويي از رئيس قوه قضاييه و اعضاي شورايعالي قضايي - 9 بهمن 1367 اجراي "حدود" و "قصاص " - 2 بهمن 1367 تذكراتي به اعضاي شورايعالي قضايي - 27 دي 1367 مغايرت طرح پيشنهادي شورايعالي قضايي با قانون اساسي و تاييد طرح پيشنهادي سران سه قوه - ماموريت تدوين تاريخ انقلاب اسلامي - 25 دي 1367 قرآن ، جامع اسرار معارف الهيه - ارزش كتب عرفا - 25 دي 1367 تشكر از فعاليت سپاه پاسداران در مبارزه با هواپيما ربايي و تاكيد بر ادامه ماموريت - 1 دي 1367 انتصاب مجدد رياست دادگاه عالي انتظامي قضات - 25 آذر 1367 تاكيد بر قانونمند كردن تصميمات و ضوابط و ارجاع امور به شورايعالي سپاه - 24 آذر 1367 موافقت با استفاده از اموال ضبط شده طبق قانون و حكم دادگاهها جهت رفع نيازسازمان قضايي - 23 آذر 1367 اجازه در امور شرعيه - 21 آذر 1367 اختيارات شوراي تشخيص مصلحت نظام - 7 آذر 1367 احداث مصلاي تهران - 23 آبان 1367 منشور برادري - مفتوح بودن باب اجتهاد در حكومت اسلامي - 10 آبان 1367 اموال مجهول المالك - 8 آبان 1367 انتقال بخشي از اموال بنياد مستضعفان به كميته هاي انقلاب اسلامي - 8 آبان 1367 تقدير و تجليل از آقاي قديري - 12 مهر 1367 حكم بازي شطرنج و خريد و فروش آلات موسيقي - 2 مهر 1367 ابراز علاقه و تاكيد بر وحدت و برادري - 28 شهريور 1367 روزنامه رسالت و جامعه مدرسين - 28 شهريور 1367 تسريع در احداث سد 15 خرداد قم - 28 شهريور 1367 تاييد آقاي محتشمي - 20 شهريور 1367 ابراز تشكر از هديه ارسالي - 23 مرداد 1367 تاكيد بر اهميت حفظ اموال و موقوفات آستان قدس رضوي - 17 خرداد 1367 رسيدگي سريع به شمارش آراي انتخابات مجلس شوراي اسلامي - 14 ارديبهشت 1367 تشكر و قدرداني از خدمات رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران - 13 ارديبهشت 1367 لزوم برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در روز قدس - 12 ارديبهشت 1367 رسيدگي به شكايات در برخي از حوزه هاي انتخاباتي - 7 ارديبهشت 1367 اختيارات قاضي محكمه قضات - 1 ارديبهشت 1367 تشكيل "مجمع روحانيون مبارز" - 25 فروردين 1367 انتقادپذيري - 20 فروردين 1367 چگونگي شركت راي دهندگان "رزمندگان ، بيماران بستري در بيمارستان و زندانيان "فاقد شناسنامه - 17 فروردين 1367 تركيب هيات نظارت تهران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي - 29 اسفند 1366 اختلاف نظر شوراي نگهبان و وزارت كشور در تعيين هيات اجرايي انتخابات - 28 اسفند 1366 تقدير از دلاوريهاي رزمندگان اسلام - 27 اسفند 1366 تامين هزينه هاي جنگ - 9 اسفند 1366 ارزيابي عملكرد "نهضت آزادي " - 30 بهمن 1366 مصوبات شورايعالي پشتيباني جنگ - 19 بهمن 1366 تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام - 17 بهمن 1366 اجتناب وزارت اطلاعات از جستجو در برخي پرونده ها - 15 بهمن 1366 ولايت مطلقه فقيه - 21 دي 1366 ارجاع امر تعيين متولي مسجد سيد الشهدا(1) به آقاي مهدوي كني - 20 دي 1366 موافقت با استعفاي سرپرست بنياد شهيد براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي - 18 دي 1366 حدود اختيارات حكومت اسلامي - 16 دي 1366 چگونگي رسيدگي به جرايم عادي پرسنل وزارت اطلاعات - 2 دي 1366 اعلام وصول كمكهاي نقدي اهدايي بانوان عراقي جهت كمك به جبهه هاي جنگ تحميلي - 28 آذر 1366 وصيت عرفاني - اخلاقي - 28 آذر 1366 حدود اختيارات دولت در بخشهاي اجتماعي ، اقتصادي ، بازرگاني و كشاورزي - 26 آذر 1366 اجازه پرداخت هزينه اردوگاه و مدرسه احداثي براي خانواده شهدا، توسط دادستان امور اقتصادي - 28 آبان 1366 تاكيد بر اولويت توجه به مسائل دفاع مقدس و تقدير از رزمندگان ، خانواده هاي شهدا وملت ايران - 21 آبان 1366 اعلام نظر در مورد اراضي موات واقع در محدوده شهر - آبان 1366 لزوم توسعه و ترويج سنت قرض الحسنه - 15 مهر 1366 حدود اختيارات دادگاه ويژه روحانيت - 7 مرداد 1366 پاسخ نامه اسير ايراني در عراق - 1366 ه . ش اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 تير 1366 رسيدگي سريع به پرونده هاي بلاتكليف ، خارج از تشريفات قانوني - 10 تير 1366 آزادي مردم در انتخابات - مجاز نبودن استفاده از سهم امام "ع " در امر انتخابات - 10 تير 1366 درخواست معافيت مالياتي شركتهاي تحت پوشش بنياد 15 خرداد - 2 تير 1366 تاييد اساسنامه كميته امداد - 2 تير 1366 موافقت با مفاد اطلاعيه دبيرخانه مركزي ائمه جمعه در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي و عدم دخالت ائمه جمعه - 31 خرداد 1366 پاسخ نامه پيرامون قيام ملت و روحانيت براي دفع مفاسد دوران شاهنشاهي - 18 خرداد 1366 لزوم پرهيز از تشريفات در حوزه هاي علميه - تاييد امانت داري آقاي سيداحمد خميني - 13 خرداد 1366 پاسخ نامه انحلال حزب جمهوري اسلامي - 11 خرداد 1366 قيمت گذاري كالا توسط دولت - 31 ارديبهشت 1366 موافقت با ترفيع درجه افسران ارتش - 8 ارديبهشت 1366 پاسخ نامه - 11 فروردين 1366 تاييد فعاليتهاي مشاور فرهنگي رئيس جمهور - 15 اسفند 1365 تامين منابع مالي خانواده هاي خسارت ديده از بمبارانها - 29 بهمن 1365 موافقت با پيشنهاد تبعيد سيد هادي هاشمي - 28 دي 1365 تشكر از كمك به طرح آبرساني قم - 9 دي 1365 تكذيب شايعه انحلال هيات عفو زندانيان - 2 دي 1365 تعيين متولي براي يكي از موقوفات مدرسه مروي - 29 آذر 1365 اظهار تشكر از اقدامات مردم يزد در كمك به سيلزدگان (1) - 26 آذر 1365 لزوم توجه به حقايق و پرهيز از استغراق در اصطلاحات و اعتبارات - آذر 1365 وصيت اخلاقي - عرفاني ، و اهميت نماز در ترقيات روحي - شب 27 آبان 1365 لزوم تسريع در تعيين رئيس كل بانك مركزي - 19 آبان 1365 لزوم برخورد قاطع با افراد ضد انقلاب و منحرفين وابسته به مهدي هاشمي - 5 آبان 1365 تامين هزينه كارهاي عمراني در روستاهاي قزوين - 20 مهر 1365 مطالب مندرج در استعفانامه نماينده امام خميني در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي - 17 مهر 1365 استعفاي نماينده امام خميني از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي - 12 مهر 1365 ابراز علاقه و تاكيد بر عدم حمايت از سيد مهدي هاشمي و هشدار در مورد دسيسه هاي - 12 مهر 1365 حدود تعيين قوانين كيفري بر متخلفان از قانون - 1 شهريور 1365 پاسخ به نامه يك اسير ايراني دربند در عراق - شهريور 1365 تامين فرآورده هاي مورد نياز وزارت نفت - 23 مرداد 1365 اجازه استفاده از وجوه اهدايي به زلزله زدگان گلباف براي بازسازي شهرستان شهداد - 16 مرداد 1365 موافقت با روش پيشنهادي نخست وزير براي فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي بنيادمستضعفان - 5 مرداد 1365 استفاده مشروط از وجوه شرعي توسط وزارت آموزش و پرورش - 26 تير 1365 پيام تسليت - 15 تير 1365 استفاده از سهم مبارك امام "ع " براي آسايشگاه معلولين كهريزك - 4 تير 1365 نظرخواهي درباره انتصاب مجدد رئيس ديوانعالي كشور - 4 تير 1365 تشكيل ستادي براي اداره سه نيرو در سپاه - 8 خرداد 1365 اعلام نظر در مورد اموال غير مجهول المالك - 23 ارديبهشت 1365 تامين بودجه جذب نيروي كيفي براي دستگاه قضايي - 16 ارديبهشت 1365 تجليل از شهدا و خانواده شهدا - 1365 ه . ش . توصيه به رعايت دستورات پزشك - 13 فروردين 1365 پاسخ نامه يك جوان - اسفند 1364 موافقت با تامين كسري نيازهاي مالي جبهه هاي جنگ توسط دولت از طريق بانك - 15 دي 1364 وصول نامه و هديه ارسالي ، و تشكر - دي 1364 موافقت با واگذاري بخشي از اراضي شهري مصادره شده جهت رفع نياز محرومين ، به "بنياد 15 خرداد" - 2 آذر 1364 وقفنامه موسسه همدانيان - 21 آبان 1364 پاسخ نامه يك اسير - آبان 1364 واگذاري بخشي از اموال مصادره اي رژيم پهلوي به بنياد شهيد - 2 آبان 1364 تاييد نخست وزير و تاكيد بر حمايت از دولت - 5 مهر 1364 پاسخ نامه فرزند شهيد و تجليل از مقام شهيدان - اجازه استفاده از اعتبارات بانكي براي تامين نيازهاي ضروري دولت در رابطه با جنگ تحميلي - 23 شهريور 1364 اجازه تعمير و توسعه مدرسه علميه زرين شهر از محل وجوهات - شهريور 1364 پاسخ تلگراف تسليت رحلت آقاي ثقفي - مرداد 1364 تفويض اختيارات مديريت انتشارات اسلامي به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - 19 تير 1364 موافقت با پيشنهاد بررسي و انتشار توضيح المسائل امام خميني - 19 تير 1364 تاييد كانديداهاي عضويت در شورايعالي قضايي - 8 تير 1364 ماموريت رسيدگي به اختلاف صندوق تعاون صنفي و بانك مركزي - 5 تير 1364 تاييد نمايندگي رهبري در سپاه پاسداران و چگونگي برخورد با گروهگرايي در سپاه - لزوم رعايت احترام نماينده امام خميني در سپاه پاسداران - 3 تير 1364 پاسخ نامه فرزند شهيد؛ تكريم و نصيحت به فرزندان شهدا - تير 1364 رسيدگي به مشكلات دانشگاهها توسط شورايعالي انقلاب فرهنگي - 28 خرداد 1364 ماموريت رسيدگي حل اختلافات در اروميه - 17 خرداد 1364 ماموريت بررسي صلاحيت علمي كانديداهاي شورايعالي قضايي - 16 خرداد 1364 موافقت با استمرار پرداخت وام به محرومين از محل اعتبار در اختيار صندوق تعاون صنفي - 14 خرداد 1364 تامين هزينه مالي سازمان تبليغات اسلامي از محل اموال مصادره اي - 22 ارديبهشت 1364 رسيدگي و اصلاح اختلاف - 17 ارديبهشت 1364 رسيدگي جدي به گزينش اساتيد و دانشجويان دانشگاهها - 26 اسفند 1363 درخواست عفو - 23 اسفند 1363 انتقال سهم بنياد مستضعفان در گروه پزشكي برزويه به وزارت سپاه پاسداران - 8 اسفند 1363 مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي - 6 اسفند 1363 اندرزهاي اخلاقي - اجتماعي ، و اهداي كتاب "آداب الصلاه " - 25 آذر 1363 تاييد صداقت و امانتداري - 3 آذر 1363 كمكهاي نقدي به ستاد پشتيباني مجروحان جنگ - موافقت با ديدار اضطراري آقاي هاشمي رفسنجاني - 1363 ه . ش . معرفي مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران - 29 آبان 1363 اهداي كتاب "آداب الصلاه " و نصايحي چند - 5 آبان 1363 تعيين تكليف مدارس علوم دينيه بانوان قم - 29 شهريور 1363 پاسخ به نامه مادر يك شهيد - 22 شهريور 1363 اهداي 31 فقره سكه ، جواهرات و اشياي عتيقه براي كمك به جبهه هاي جنگ تحميلي - شهريور 1363 انتقال بخشي از اموال و داراييهاي بنياد مستضعفان به موسسات عام المنفعه تبليغاتي - 15 مرداد 1363 سياست عدم حمله به مناطق غير نظامي توسط جمهوري اسلامي ايران - 1363 ه . ش . اندرزهاي اخلاقي - عرفاني - 26 تير 1363 اندرزهاي اخلاقي - عرفاني - 5 خرداد 1363 درخواست اعزام به خطوط مقدم جبهه - 11 ارديبهشت 1363 اجازه كمك مالي براي ساخت مدرسه علميه - 27 فروردين 1363 تشكيل هيات رسيدگي به پرونده هاي قضايي مربوط به بنياد مستضعفان - 16 فروردين 1363 لزوم همكاري فعال دادستاني و سپاه در امور اطلاعاتي - 7 فروردين 1363 تعيين وضع نيروهاي اطلاعاتي تا تشكيل وزارت اطلاعات - 29 اسفند 1362 قبول هديه يك رزمنده و اهداي دوباره آن - 1362 ه . ش انتصاب آقاي هوشنگ صديق به فرماندهي نيروي هوايي - 4 آذر 1362 تشكيل هيات رسيدگي به زمينهاي مزروعي بلاتكليف - 4 آذر 1362 تشكيل اداره حفاظت اطلاعات زير نظر رئيس ستاد مشترك ارتش - 1 آذر 1362 وضعيت طلاب غير ايراني - 7 مهر 1362 موافقت با تغيير در اساسنامه "موسسه خيريه همدانيان " - 6 مهر 1362 ابراز تسليت - تاسيس دادگاهها و دادسراهاي كيفري 1 و 2 براي تخلفات نظامي و انتظامي - 9 شهريور 1362 ترميم ستاد انقلاب فرهنگي - 8 شهريور 1362 پاسخ نامه گلايه آميز آقاي شيرازي - 29 تير 1362 پاسخ به نامه يك خانم فداكار؛ قبول هديه ايشان و اهداي دوباره آن - تير 1362 نظر اسلام درباره سرمايه داران و مستضعفان - 5 تير 1362 پاسخ به نامه يك اسير - 1362 ه . ش . تامين بودجه اوقاف از محل درآمدها - 6 ارديبهشت 1362 پاسخ نامه محبت آميز يك دانش آموز - 25 اسفند 1361 ابراز تشكر و قدرداني - 5 اسفند 1361 تعيين ملاك براي آنچه كه به ايشان نسبت داده مي شود و تكذيب ادعاي برخي ازملي گرايان - 1361 ه . ش . پاسخ تلگراف ارسالي - 11 بهمن 1361 اتحاد كشورهاي اسلامي و لزوم ايستادگي و هوشياري در برابر توطئه هاي امريكا - عفو زندانيان - 5 بهمن 1361 پاسخ نامه محبت آميز دانش آموزان - 24 آذر 1361 تشكر از اهداي وجه نقد توسط نوجواني براي رفع نياز جبهه ها - 1361 ه . ش . اصلاحيه و تجديدنظر در قانون انتخابات مجلس خبرگان - 16 آبان 1361 حق طبع و نشر كتاب "حق التاليف " - آبان 1361 افزايش اختيار در استفاده از سهم مبارك امام "ع " - 12 آبان 1361 قبوض وجوه شرعي با امضاي آقاي محمد صادق تهراني - 9 آبان 1361 موافقت با درخواست شهرداري تهران درباره رسيدگي به پرونده ها و مسائل مربوط به شهرداري توسط حاكم شرع دادگاههاي انقلاب - 9 آبان 1361 پاسخ تلگراف تسليت به مناسبت شهادت آقاي عطاالله اشرفي اصفهاني - 28 مهر 1361 پاسخ تلگراف تسليت شهادت آقاي اشرفي اصفهاني - 28 مهر 1361 ابراز خرسندي از سلامت و بهبودي آقاي گلپايگاني - 8 شهريور 1361 پاسخ تلگراف درباره اسلامي شدن احكام و قوانين كشور - 6 شهريور 1361 اختيارات دادستان كل كشور - 5 مرداد 1361 دشمني منحرفان با طبقه علما و روحانيون - 14 تير 1361 پاسخ به نامه يك خانم معلم - تير 1361 موافقت با پيشنهاد بازسازي شهر هويزه با هزينه آستان قدس رضوي - 2 خرداد 1361 پاسخ به تلگراف تبريك پيروزي رزمندگان در جبهه هاي جنگ تحميلي - 21 ارديبهشت 1361 اعزام آقاي صانعي براي رسيدگي به وجوه شرعي و تمركز حسابها - 6 ارديبهشت 1361 پاسخ تلگراف تبريك پيروزي رزمندگان در عمليات "فتح المبين " - 6 فروردين 1361 پاسخ تسليت رحلت آقاي عبدالرحيم رباني شيرازي - 23 اسفند 1360 پاسخ نامه پدر يك شهيد - 19 اسفند 1360 عمل به قانون در مورد عفو و آزادي محكومين و ديگر امور قضايي - 18 اسفند 1360 تشكر از نامه ارسالي - 9 اسفند 1360 پاسخ به نامه دانش آموزان - 4 اسفند 1360 عفو زندانيان و رسيدگي سريع به پرونده هاي محكومين - 24 بهمن 1360 عرض تسليت - وجوه شرعي - وصول هديه - دي 1360 تلاش منحرفين براي تخريب وجهه مردمي روحانيون - 8 آبان 1360 حدود اختيارات مجلس شوراي اسلامي در وضع قوانين منطبق با احكام اوليه و ثانويه - 25 مهر 1360 وضع قوانين ضروري بر اساس احكام ثانويه توسط مجلس شوراي اسلامي - 19 مهر 1360 تاييد نامزدهاي عضويت در شورايعالي قضايي - 12 مهر 1360 پاسخ پيام تبريك به مناسبت شكستن حصر آبادان به وسيله رزمندگان اسلام - 6 مهر 1360 شكست محاصره آبادان و تقدير امام از رزمندگان اسلام - 5 مهر 1360نامه به آقای سید عبدالله شیرازی (تأیید تذکر ایشان) - 1 مهر 1360 عملكرد قوه قضاييه و تاييد آقاي موسوي اردبيلي - پاسخ پيام تسليت شهادت آقاي قدوسي "دادستان كل انقلاب " - 18 شهريور 1360 پاسخ تلگراف تسليت شهادت آقايان : رجايي و باهنر - 11 شهريور 1360 پاسخ امام خميني به نامه يك دانش آموز در مورد كمك به جبهه - 1360 ه . ش . نصيحت و امر به پرهيز از دخالت در امور سياسي - 24 ارديبهشت 1360 اعلام مرجع تعيين خط مشي سازمان سياسي ايدئولوژيك ارتش - 22 فروردين 1360 امتياز انسانها نسبت به يكديگر به تقواست نه رنگ پوست - 1360 ه . ش . آرزوي صحت و سلامتي آقاي شيخ بهاالدين محلاتي - 16 اسفند 1359 حادثه 14 اسفند در دانشگاه تهران - 16 اسفند 1359 تشكيل شوراي مديريت حوزه علميه قم - 8 اسفند 1359 تسليت مصيبت وارده - 5 اسفند 1359 موافقت امام خميني با تشكيل شورايعالي تبليغات اسلامي - 25 بهمن 1359 تكذيب نمايندگي و وكالت از ناحيه امام خميني - 15 بهمن 1359 رسيدگي به خانواده معدومان كودتاي نافرجام نوهد - 12 بهمن 1359 تقدير از نيروهاي مسلح - 1359 ه . ش . ابراز تشكر از اعلام تسليت - 17 آذر 1359 خانوداگي - 30 آبان 1359 خيانتها و جنايتهاي رژيم بعثت عراق - 24 مهر 1359 - 14 مهر 1359 پيروزي نيروهاي مسلح در گرو ايمان و فداكاري - 8 مهر 1359 پايان دادن به اختلافات - 23 شهريور 1359 پايان دادن به اختلافات - 22 شهريور 1359 پاسخ به تلگراف ارسالي - 22 شهريور 1359 معرفي اعضاي كابينه توسط آقاي رجايي - 11 شهريور 1359 اصلحيت عضويت در شوراي نگهبان - 8 شهريور 1359 عملكرد بنياد مسكن زير نظر وزارت مسكن در چهارچوب سياستهاي هماهنگ - 1359 ه . ش . پيشنهاد پست نخست وزيري به آقاي سيد احمد خميني - 1 مرداد 1359 ارجاع موارد درخواستي به نمايندگان رهبري و شورايعالي دفاع - خرداد 1359 پاسخ تلگراف تبريك قطع رابطه با امريكا - 11 فروردين 1359 تشكر از تلگراف ارسالي - 6 فروردين 1359 پاسخ تلگراف ، حاوي قدرداني از فرمان عفو عمومي - 28 اسفند 1358 پاسخ پيام ارسالي به مناسبت بهبودي حال امام و ترك بيمارستان - 27 اسفند 1358 قطع سلطه همه استعمارگران بويژه امريكا - 27 اسفند 1358 قطع وابستگي نظامي ، فرهنگي و اقتصادي به امريكا - 27 اسفند 1358 پاسخ پيام ارسالي به مناسبت بهبودي حال امام و ترك بيمارستان - 27 اسفند 1358 پاسخ پيام ارسالي به مناسبت بهبودي حال امام و ترك بيمارستان (1) - 15 اسفند 1358 تشكر از پيام ارسالي - 30 بهمن 1358 پاسخ تلگراف ارسالي به مناسبت كسالت قلبي امام خميني - 14 بهمن 1358 اعلام خبر سلامتي - بهمن 1358 وجوه موجود در بانكها - 3 بهمن 1358 اصلاح اصل دوازده قانون اساسي - 1 بهمن 1358 اعتبار وصيت پيشين - 29 دي 1358 انصراف آقاي جلال الدين فارسي از نامزدي انتخابات رياست جمهوري - دي 1358 اعلام وصول وجه شرعي - 19 دي 1358 عزل حاكم شرع اصفهان - اوايل دي ماه 1358 اعلام وصول يك قطعه چك - 17 آذر 1358 تشكر از تلگراف تبريك - 4 آذر 1358 تشكر از تلگراف تبريك - 4 آذر 1358 تشكر از تلگراف تبريك - 4 آذر 1358 اعلام وصول وجوه شرعيه - 16 آبان 1358 خانوادگي - 15 آبان 1358 اعزام روحانيون به كرمانشاه - اعلام وصول چك و شرط اداي نذر - 21 مهر 1358 وجوه شرعي - اعزام مبلغ به شهرضا - 8 مهر 1358 اعزام نماينده به تنكمان كرج - 28 شهريور 1358 پاسخ به تلگراف تسليت - 24 شهريور 1358 پاسخ به تلگراف تسليت - 24 شهريور 1358 اجازه صرف سهم امام "ع " براي تاسيس مدرسه علميه در پاكستان - 22 شهريور 1358 اعلام وصول وجوه شرعيه - 15 شهريور 1358 اعلام وصول وجوه شرعيه - 11 شهريور 1358 اعزام نماينده به مرودشت - 6 شهريور 1358 تشكر از تلگراف ارسالي - 4 شهريور 1358 جلوگيري از صرف بودجه سنگين در برگزاري مجلس خبرگان - 2 شهريور 1358 پاسخ تلگراف اعلام حمايت از سركوب ضدانقلاب در كردستان - 2 شهريور 1358 رعايت حدود شرعي مالكيت در تصويب مواد قانون اساسي - 1358 ه . ش . پاسخ تلگراف اعلام حمايت از سركوب ضدانقلاب در كردستان - 31 مرداد 1358 تشكر از مردم كرمانشاه - 30 مرداد 1358 پاسخ به دعوت مردم روستاي "فردو"(1) - 9 مرداد 1358 پذيرش ثلث مال شهيد - 1358 ه . ش . تحقق جمهوري اسلامي - 24 تير 1358 جلوگيري از حيف و ميل در خانه فرهنگ ايران - 22 تير 1358 پاسخ به تلگراف تسليت - 21 تير 1358 تاييد انتخاب آقاي فاضل اصفهاني براي رسيدگي به اوضاع قاين - 11 تير 1358 پاسخ به سوالات - 1358 ه . ش . پاسخ تبريك استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران - 2 تير 1358 پاسخ استفتا در مورد مالكيت اراضي موات - 1358 ه . ش . - 22 خرداد 1358 تشكر از تلگراف ارسالي - 12 خرداد 1358 تصميم آقاي صدر به هجرت از عراق - 1358 ه . ش . پيام تشكر از خنثي كردن توطئه هاي خائنانه در خرمشهر - 26 ارديبهشت 1358 تشكر از تلگراف تسليت شهادت آقاي مرتضي مطهري - 26 ارديبهشت 1358 خنثي شدن توطئه ها با ديد اسلامي و هوشياري - 24 ارديبهشت 1358 تشكر از تلگراف تسليت شهادت آقاي مرتضي مطهري - 21 ارديبهشت 1358 پاسخ تلگراف تسليت شهادت آقاي مطهري - 19 ارديبهشت 1358 پاسخ تلگراف تسليت شهادت آقاي مطهري - 19 ارديبهشت 1358 پاسخ تلگراف تسليت شهادت آقاي مرتضي مطهري - 19 ارديبهشت 1358 تشكر از تلگراف تسليت - 19 ارديبهشت 1358 جمكران ، مسجد صاحب الزمان "عج " - 17 ارديبهشت 1358 تشكر از تلگراف تسليت - 16 ارديبهشت 1358 زمينهايي اهدايي براي مسكن - 14 ارديبهشت 1358 ابراز تاثر از حوادث پيش آمده و لزوم صبر در مشكلات - قطع رابطه سياسي ايران با مصر - 10 ارديبهشت 1358 - 8 ارديبهشت 1358 پاسخ تلگراف تبريك پيروزي جمهوري اسلامي - 5 ارديبهشت 1358 تبريك استقرار جمهوري اسلامي - 5 ارديبهشت 1358 پاسخ تلگراف تبريك - 26 فروردين 1358 امضاي صرف وجوه شرعيه در استان گيلان - 25 فروردين 1358 وجوهات شرعي و پاسخ به سئوال در مورد آمرين به كشتار مردم "در رژيم شاه " - 25 فروردين 1358 فتنه انگيزي مفسدان - 24 فروردين 1358 معرفي و انتصاب قضات شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي در خرمشهر - 19 فروردين 1358 تشكر از پشتيباني عشاير از دولت موقت و جمهوري اسلامي - 14 فروردين 1358 تشكر از نامه ارسالي - 7 فروردين 1358 نفي گرايشهاي قومي بين مسلمين - 2 فروردين 1358 - 28 اسفند 1357 تشكر از طومار اهالي پشتكوه - 24 اسفند 1357 فرمان همكاري با فرد اعزامي به منطقه عشايرنشين اقليد - 22 اسفند 1357 ممنوعيت دخالت منسوبين در امور مملكتي - 19 اسفند 1357 پيام تشكر - 14 اسفند 1357 تشكيل كميته انقلاب اسلامي در تربت حيدريه - 4 اسفند 1357 تاييد وزيران پيشنهادي دولت موقت - 3 اسفند 1357 حفظ اتحاد و همبستگي و پرهيز از اختلاف - بهمن 1357 اعزام آقاي نوري به كردستان - 30 بهمن 1357 حفظ اتحاد و همبستگي - 28 بهمن 1357 تشكيل كميته براي رسيدگي به خواستهاي كارگران - 28 بهمن 1357 ثمره انقلاب اسلامي - 28 بهمن 1357 ابراز تشكر - 23 بهمن 1357 ابراز تشكر و لزوم رفع اختلاف و جلوگيري از تفرقه - 23 بهمن 1357 ابراز تشكر - 23 بهمن 1357 ابراز تشكر - 21 بهمن 1357 بازگشت آقاي سيد عزالدين حسيني زنجاني به زنجان - 20 بهمن 1357 ابراز تشكر - 20 بهمن 1357 ابراز تشكر - 18 بهمن 1357 ابراز تشكر - 17 بهمن 1357 اعلام وصول نامه و تلگراف - 17 بهمن 1357 ابراز تشكر از نامه ارسالي - 15 بهمن 1357 پند و اندرزهاي اخلاقي - 1357 ه . ش . تقاضاي بازگشت به زنجان و هدايت امور مبارزه با رژيم شاه - 28 دي 1357 وحدت كلمه - 24 دي 1357 تسليت - 14 دي 1357 پاسخ به نامه - 14 دي 1357 تعيين نماينده - 3 دي 1357 وجوه شرعيه - 1 دي 1357 پيام تشكر - 23 آذر 1357 ضرورت ادامه مبارزه - 17 آذر 1357 ويژگيهاي اعضاي شوراي انقلاب اسلامي - آذر 1357 وحدت كلمه رمز پيروزي - 4 آذر 1357 جمهوري اسلامي در كنار ملت فلسطين - آذر 1357 تكذيب تلگراف جعلي - 20 آبان 1357 هجرت به فرانسه - 14 آبان 1357 ضرورت تسريع در معرفي اعضاي پيشنهادي شوراي انقلاب با هماهنگي آقاي مطهري - 14 آبان 1357 توصيه به اجتناب از مصاحبه با خبرنگاران ؛ وجوه شرعيه ؛ رسيدگي به زندانيان سياسي - "دوران اقامت در پاريس " 1357 ه . ش . رژيم سلطنتي ، منشاء عقب ماندگي و بدبختي - 11 آبان 1357 تصميم به ادامه اقامت موقت در فرانسه - 9 آبان 1357 مفقود شدن امام موسي صدر - 26 مهر 1357 استقامت تا سقوط سلسله پهلوي - 19 مهر 1357 خانوادگي - 18 مهر 1357 احوالپرسي - 5 مهر 1357 ناپديد شدن امام موسي صدر - 1 مهر 1357 آزادي آقاي قمي از زندان - حكومت نظامي و سرنيزه - 30 شهريور 1357 تشكر از اعلام حمايت - پشتيباني از فلسطين - 28 شهريور 1357 لزوم توجه بيشتر به آقاي پسنديده - 11 شهريور 1357 اجازه راجع به مصرف وجوهات شرعي - 7 شهريور 1357 كتاب نهضت امام خميني (1) - 23 مرداد 1357 پاسخ به يازده پرسش مختلف و از آن جمله تبعيد آقاي پسنديده ، جبهه ملي وپرهيز از مراجعه به دستگاههاي رژيم شاه - 20 مرداد 1357 وجوه شرعيه - 20 مرداد 1357 رسيدگي به وضع تبعيدشدگان و سفارش آقاي خزعلي - 28 تير 1357 اعلام وصول نامه و ابلاغ سلام - 24 تير 1357 شهريه طلاب - 16 تير 1357 پيام تشكر - 11 تير 1357 سفارش اخلاقي و تاكيد بر اهميت دوران جواني - 3 تير 1357 اعلام وصول نامه ارسالي و احوالپرسي - 12 خرداد 1357 احوالپرسي و ابلاغ سلام - 11 خرداد 1357 خانوادگي - 7 خرداد 1357 تجليل از استقامت و ايستادگي در برابر ستمكاران - 4 خرداد 1357 خانوادگي - 2 خرداد 1357 عمل به وظايف - خرداد 1357 لزوم انتشار جزوه و كتاب عليه مكاتب انحرافي - 31 ارديبهشت 1357 خانوادگي - 1357 ه . ش . اعلام وصول نامه ارسالي - 20 ارديبهشت 1357 پاسخ به سوالات - 7 ارديبهشت 1357 اعلام وصول نامه ارسالي - 10 فروردين 1357 اعلام وصول نامه و عذرخواهي از مفقود شدن آن - 23 اسفند 1356 ضرورت رعايت مصالح - 10 اسفند 1356 سفارش رسيدگي به يكي از آقايان - 5 اسفند 1356 اعلام وصول نامه ارسالي - اسفند 1356 پاسخ به پنج سئوال در باره افزايش شهريه و مصرف وجوهات براي امور عامه - 30 بهمن 1356 اوضاع حوزه هاي علميه - اواخر سال 1356 ه . ش . وجوهات شرعي - بهمن 1356 پيام تشكر - بهمن 1356 پيام تشكر و ابراز اميدواري - ايجاد تاسيسات در زمينها"بنياد صدوق " - 27 دي 1356 نحوه صرف وجوه شرعي - خانوادگي - دي 1356 پيام تسليت - 30 آذر 1356 عدم وصول تلگرافهاي تسليت - 26 آذر 1356 پيام تشكر - 25 آذر 1356 پيام تشكر و ارجاع موضوع زمينهاي واگذاري بابت سهم امام "ع " به آقاي سيد مرتضي پسنديده - 23 آذر 1356 پيام تشكر - 20 آذر 1356 پيام تشكر - 19 آذر 1356 پاسخ نامه و تشكر - 18 آذر 1356 ابراز تشكر از نامه ارسالي - 17 آذر 1356 پيام تشكر - 16 آذر 1356 پرداخت شهريه به حوزه خوي و ماكو، سفارش رسيدگي به مستخدمين دفتر قم - 15 آذر 1356 پاسخ تسليت شهادت آقا مصطفي خميني - 11 آذر 1356 اجازه صرف سهم امام "ع " - 10 آذر 1356 پيام تشكر - 9 آذر 1356 پيام تشكر از تلگراف تسليت به مناسبت شهادت آقاي سيدمصطفي خميني - 7 آذر 1356 پيام تشكر - 7 آذر 1356 توضيح پيرامون تعيين وصي - 3 آذر 1356 پاسخ نامه و ابلاغ سلام به منسوبين "خانوادگي " - آذر 1356 ابراز تشكر از نامه ارسالي - 23 آبان 1356 پاسخ تسليت شهادت آقاي سيد مصطفي خميني - آبان 1356 پاسخ تسليت شهادت آقا مصطفي خميني - 13 آبان 1356 قبول پرداخت بدهي بابت فعاليتهاي فرهنگي و مبارزاتي - 1356 ه . ش . پيام تشكر - 13 آبان 1356 ابراز نگراني از وضعيت حوزه هاي علميه - 29 مهر 1356 احوالپرسي - 2 مهر 1356 خانوادگي - 4 شهريور 1356 تذكر اصلاحاتي چند در كتاب "نهضت امام خميني " "قبل از چاپ " - 1356 ه . ش . پاسخ پيام تلگرافهاي دانشجويان اروپا و امريكا در فقدان آقاي شريعتي - مرداد 1356 پيام تشكر و تشويق به احداث موسسه خيريه - 16 تير 1356 پرداخت وجوه شرعي - 24 خرداد 1356 تكذيب شايعه - 12 خرداد 1356 پيام تشكر و سفارش پيگيري ساختمان قم - 31 ارديبهشت 1356 ميزان استفاده از سهم مبارك امام "ع " - 19 ارديبهشت 1356 اجازه در وجوه شرعيه - 8 ارديبهشت 1356 اجازه مصرف بخشي از سهم امام "ع " براي نشر كتب مذهبي - 5 فروردين 1356 تشكر از فعاليتهاي روشنگرانه جمعيتها و دانشجويان - 19 اسفند 1355 شهريه طلاب - 2 اسفند 1355 اعلام وصول نامه ارسالي - 1355 ه . ش . پاسخ نامه در مورد صدور اجازه نامه - 17 دي 1355 پاسخ نامه - 17 دي 1355 خانوادگي - 3 آذر 1355 پاسخ به نه سئوال شرعي در مورد وجوه شرعي ، نذر، اجرت ساخت تلويزيونهاي مبله ، شهريه و . . . - 1355 ه . ش . تاييد مطالب نقل شده در نامه ارسالي براي روحانيون هندوستان - 1355 ه . ش . پاسخ به يازده مورد سئوال در خصوص امور شرعي ، شهريه ، مدرسه دينيه كويته ،بطلان معاملات مواد مخدر و . . . - 1 آذر 1355 پاسخ به يازده مورد سئوال درباره وجوه شرعيه ، بطلان معاملات مواد مخدر و. . . - 28 آبان 1355 وجوه شرعي و تاكيد بر ارسال نامه از سوي آقاي سيد احمد خميني - 20 آبان 1355 وجوهات شرعي و استفسار از حال آقاي سيد احمد خميني - 16 آبان 1355 اظهار تاسف از اوضاع لبنان - 1 آبان 1355 پاسخ به نامه ، وجوه شرعي - 28 مهر 1355 عملكرد استعمار در ايران ، لبنان و فلسطين - 10 مهر 1355 مشكلات طلاب - 8 مهر 1355 اعلام وصول نامه ارسالي - مهر 1355 لزوم دريافت قبض در ازاي پرداخت وجه - 1355 ه . ش . ارسال وجه - 5 مهر 1355 خانوادگي - 30 مرداد 1355 وجوهات شرعي - 27 مرداد 1355 خانوادگي - 26 مرداد 1355 خانوادگي - 26 مرداد 1355 شهريه و هزينه ساختمان مدرسه كويته - 26 مرداد 1355 پاسخ به سوالات مختلف - پاسخ به اعلام تسليت به مناسبت درگذشت برادر امام خميني - 25 مرداد 1355 پاسخ به اعلام تسليت به مناسبت درگذشت برادر امام خميني - 23 مرداد 1355 لزوم دريافت قبض در ازاي پرداخت وجوه شرعي - 7 مرداد 1355 توضيح درباره وجوه شرعيه - 6 مرداد 1355 خانوادگي ، تاثر از فقدان برادر - 4 مرداد 1355 توصيه به عزيمت به ايران - 30 تير 1355 پرداخت وجه به آقاي قديري - 13 تير 1355 خانوادگي - 11 تير 1355 خانوادگي - خانوادگي - وجوه شرعي - 2 تير 1355 تذكر نسبت به اطرافيان - 2 تير 1355 خانوادگي - 23 خرداد 1355 پاسخ به سوالاتي پيرامون وجوه شرعيه - 19 خرداد 1355 تشكر از ارسال كتاب - 29 ارديبهشت 1355 خانوادگي ، اعلام خبر سلامتي - 14 ارديبهشت 1355 احوالپرسي - 2 ارديبهشت 1355 وجوه شرعي و سفارش به حفظ آن - 1 ارديبهشت 1355 وجوه شرعي - 30 فروردين 1355 خانوادگي - 20 فروردين 1355 وجوه شرعي - 19 فروردين 1355 خانوادگي ، اعلام خبر سلامتي - 19 فروردين 1355 وجوه شرعي - 9 فروردين 1355 پاسخ به سوالات در مورد وجوه شرعي - 18 اسفند 1354 شهريه طلاب پاكستان و سوريه - وجوه شرعي - 9 اسفند 1354 نحوه اخذ اجازه نامه براي وجوه شرعيه - 5 اسفند 1354 پاسخ سئوال شرعي در مورد خمس ، سرقفلي مغازه و تلفن - پيام تشكر - 13 بهمن 1354 اعلام وصول نامه - 3 بهمن 1354 تاسف از حادثه مني - 17 دي 1354 رسيد وجوه شرعيه - 15 دي 1354 خانوادگي - 13 دي 1354 اعلام وصول وجوه شرعي - 6 دي 1354 پيام تبريك - 22 آذر 1354 وضع حوزه نجف - 8 آذر 1354 عدم ارسال وجه به نجف - 25 آبان 1354 ابراز نگراني از زنداني بودن علما - 24 آبان 1354 ارسال مناسك و رساله به لبنان - 8 آبان 1354