خدمات تلفن همراه

لیست دعاهای صحیفه سجادیه

مقدمهدعای (1- دعا در ستایش خدای عزوجلدعای (2- دعا بر محمد و آل محمددعای (3- دعای آنحضرت بر حاملان عرشدعای (4- دعای آنحضرت برآنان که به پیامبران ایمان آورده انددعای (5- دعای آنحضرت برای خود و نزدیکانشدعای (6- دعای آنحضرت به وقت صبح و شامدعای (7- دعای آنحضرت به وقت مهمات و رنجدعای (8- دعای آنحضرت در پناه بردن به خداونددعای (9- دعای آن حضرت در شوق به آمرزشدعای (10- دعای آنحضرت در‌ مقام التجاء ‌به‌ خداى تعالىدعای (11- دعای آنحضرت در عاقبت به خیریدعای (12- دعای آنحضرت در اقرار به گناهدعای (13- دعای آنحضرت در طلب حاجت هادعای (14- دعای آنحضرت در دادخواهی از ستمگراندعای (15- دعای آنحضرت به وقت بیماریدعای (16- دعای آنحضرت در طلب بخشش و آمرزش گناهاندعای (17- دعای آنحضرت چون نام شیطان برده می شددعای (18- دعای آنحضرت در دفع بلاها و سختی هادعای (19- دعای آنحضرت به وقت درخواست باراندعای (20- دعای آنحضرت در مکارم اخلاقدعای (21- دعای آن حضرت به وقت رویدادهای اندوه باردعای (22- دعای آنحضرت در سختی و گرفتاریدعای (23- دعای آنحضرت برای تندرستیدعای (24- دعای آنحضرت برای پدر و مادردعای (25- دعای آنحضرت برای فرزندانشدعای (26- دعای آنحضرت برای همسایگان و دوستانشدعای (27- دعای آنحضرت برای مرزداراندعای (28- دعای آنحضرت در ترس از خدادعای (29- دعای آنحضرت به وقت تنگی رزقدعای (30- دعای آنحضرت برای ادای وامدعای (31- دعای آنحضرت در توبه و بازگشتدعای (32- دعای آنحضرت در نماز شبدعای (33- دعای آنحضرت در درخواست خیر و نیکیدعای (34- دعای آنحضرت به هنگام گرفتاریدعای (35- دعای آنحضرت در رضا به قضای حقدعای (36- دعای آنحضرت به وقت شنیدن رعددعای (37- دعای آنحضرت در شکردعای (38- دعای آنحضرت در عذر خواهی از حقدعای (39- دعای آنحضرت در طلب عفودعای (40- دعای آنحضرت به وقت یاد مرگدعای (41- دعای آنحضرت در درخواست پرده پوشیدعای (42- دعای آنحضرت به وقت ختم قرآندعای (43- دعای آنحضرت به وقت دیدن ماه نودعای (44- دعای آنحضرت به وقت فرارسیدن ماه رمضاندعای (45- دعای آنحضرت به هنگام وداع ماه رمضاندعای (46- دعای آنحضرت در روز عید فطر و جمعهدعای (47- دعای آنحضرت در روز عرفهدعای (48- دعای آنحضرت در روز عید قربان و جمعهدعای (49- دعای آنحضرت در دفع مکر دشمناندعای (50- دعای آنحضرت در ترس از حقدعای (51- دعای آنحضرت در تضرع و زاری به درگاه حقدعای (52- دعای آنحضرت در اصرار در طلبدعای (53- دعای آنحضرت در اظهار فروتنیدعای (54- دعای آنحضرت در رفع اندوه ها

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,958,199,875