خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره نازعات - حفص از عاصم - اثر: شیخ أحمد بن علی العجمی

شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره نازعات - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 346
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 110,050,769