خدمات تلفن همراه

تلاوت - با عنوان : سوره مبارکه نجم ، قمر ، الرحمن ، الحاقه ، نازعات ، شمس - اثر: استاد مصطفی اسماعیل

استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه نجم ، قمر ، الرحمن ، الحاقه ، نازعات ، شمس
                  تعداد استفاده : 810
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 88,976,737