خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام بعد از مرگ/ - احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت/ - احکام حنوط - تطابق با فتوای آیت الله العظمی اراکی

585 - بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند، یعنی به پیشانی و کف دستها وسر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند. و مستحب است به سربینی میت هم کافور بمالند، و باید کافور ( پاك و مباح و ساييده و تازه باشد و...) ساییده و تازه باشد. و اگر به واسطه کهنه بودن ، عطر او از بین رفته باشد، کافی نیست .

586 - ( در حنوط ميت بايد، اول كافور را به پيشاني بمالند، ولي در جاهاي ديگرترتيب لازم نيست .) در حنوط میت ، مراعات ترتیب بین اعضای سجود لازم نیست . اگر چه مستحب است اول کافور را به پیشانی میت بمالند.

587 - بهتر آن است که میت را پیش از کفن کردن ، حنوط نمایند. اگر چه در بین کفن کردن و بعد از آن هم ، مانعی ندارد.

588 - کسی که برای حج ( يا عمره .) احرام بسته است ، اگر پیش از تمام کردن ( نماز طواف و سعي بين صفا و مروه بميرد، حنوط كردن او جايز نيست .) سعی بین صفا و مروه بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست . و نیز اگر در احرام عمره پیش ازآنکه موی خود را کوتاه کند بمیرد، نباید او را حنوط کنند.

589 - زنی که شوهر او مرده و هنوز عده اش تمام نشده ، اگر چه حرام است خود راخوشبو کند، ولی چنانچه بمیرد، حنوط او واجب است .

590 - مکروه است میت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو کنند،یا برای حنوط اینها را با کافور مخلوط نمایند. ( بلكه احتياط مستحب ترك آن است .)

591 - مستحب است ، قدری تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام با کافور مخلوطکنند. ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی احترامی می شود، نرسانند. و نیز بایدتربت به قدری زیاد نباشد، که وقتی با کافور مخلوط شد آن را کافور نگویند.

592 - اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد، بنابر احتیاط واجب غسل رامقدم دارند. و اگر برای هفت عضو نرسد، ( پيشاني را مقدم دارند.) بنابر احتیاط واجب پیشانی را مقدم دارند.

593 - مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند. ( و بهتر است هر كدام به طول يك ذراع باشد.)

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,370,843,952