خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - نیت - تطابق با فتوای آیت الله العظمی اراکی

1550 - لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثلا بگوید فردا راروزه می گیرم بلکه همین قدر که برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تامغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد، کافی است و برای آن که یقین کندتمام این مدت را روزه بوده ، باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد ازمغرب از انجام کاری که روزه را باطل می کند خودداری نماید.

1551 - انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برا روزه فردای آن نیت کند بهتر است که شب اول ما هم نیت روزه همه ماه را بنماید.

1552 - از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح ، هر وقت نیت روزه فردا را بکنداشکال ندارد.

1553 - وقت نیت روزه مستحبی از اول شب است تا موقعی که به اندازه نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد، که اگر تا این وقت کاری که روزه را باطل می کندانجام نداده باشد و نیت روزه مستحبی کند، روزه او صحیح است .

1554 - کسی که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است ، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است چه روزه او واجب باشد چه مستحب ، و اگر بعد از ظهر بیدار شود، نمی تواند نیت روزه واجب نماید.

1555 - اگر بخواهد غیر روزه رمضان ، روزه دیگری بگیرد باید آن را معین نماید، مثلا نیت کند که روزه قضا یا روزه نذر می گیرم ، ولی در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان می گیرم ، بلکه اگر نداند ماه رمضان است ، یافراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می شود.

1556 - اگر بداند ماه رمضان است و عمدا نیت روزه غیر رمضان کند، نه روزه رمضان حساب می شود و نه روزه ای که قصد کرده است .

1557 - اگر مثلا به نیت روز اول ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دوم یا سوم بوده ،روزه او صحیح است .

1558 - اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوش شود و در بین روز به هوش آید،( روزه آن روز باطل است ، گرچه احتياط مستحب است روزه آن روز را تمام نمايد.) بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد،قضای آن را بجا آورد.

1559 - اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روز بهوش آید، ( روزه آن روز باطل است و بايد قضاي آن را بجا آورد.)احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.

1560 - اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود،روزه اش صحیح است .

1561 - اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شود،چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت کند وروزه او صحیح است و اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد، یا بعداز ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است ، روزه او باطل می باشد ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد و بعد از رمضان هم روزه آن روز را قضانماید.

1562 - اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه بگیرد، ( و اگر بعد از اذان بالغ شود و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد، روزه آن روز بر او واجب است .) واگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست .

1563 - کسی که برای به جا آوردن روزه میتی اجیر شده اگر روزه مستحبی بگیرداشکال ندارد، ( اگر چه احتياط مستحب است كه اول روزه واجبي را كه براي آن اجير شده است بجا آورد...) ولی کسی که روزه قضا یا روزه واجب دیگری دارد، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. و چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگیرد، در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحبی او به هم می خورد و می تواند نیت خود را به روزه واجب برگرداند. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او باطل است ، و اگر بعداز مغرب یادش بیاید، روزه اش صحیح است ، ( پايان مسأله در رساله آيةالله اراكي .) اگر چه بی اشکال نیست .

1564 - اگر غیر از روزه ماه رمضان ، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلانذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمدا تا اذان صبح نیت نکند،روزه اش باطل است ، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است ، یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، روزه او صحیح و گرنه باطل می باشد.

1565 - اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفاره ، عمدا تا نزدیک ظهر نیت نکند، اشکال ندارد. بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یاتردید داشته باشد که بگیرد یا نه ، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است .

1566 - اگر در ماه رمضان پیش از ظهر کافر مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، ( احتياط واجب است كه در آن روز، از مبطلات روزه پرهيز كند.) نمی تواند روزه بگیرد و قضا هم ندارد.

1567 - اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند و آن روز راروزه بگیرد، و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روزه بر او واجب نیست .

1568 - روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان واجب نیست روزه بگیرد، و اگر بخواهد روزه بگیرد می تواند نیت روزه رمضان کند، ولی اگرنیت روزه قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده ، از رمضان حساب می شود.

1569 - اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان ، به نیت روزه قضایا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد، و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است باید نیت روزه رمضان کند.

1570 - اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان ( مردد شود كه روزه خود را باطل كند يا نه ، يا قصد كند كه روزه را باطل كند، روزه اش باطل مي شود، اگر چه از قصدي كه كرده توبه نمايد و كاري هم كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد.) از نیت روزه گرفتن برگردد، روزه اش باطل است ، ولی چنانچه نیت کند که چیزی را که روزه را باطل می کندبجا آورد در صورتی که آن را انجام ندهد، روزه اش باطل نمی شود.

1571 - در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزه کفاره ، اگرقصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، یا مردد شود که به جا آورد یا نه ،چنانچه به جا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,370,896,049