خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (13)- دعای آنحضرت در طلب حاجت ها - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

61صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 61 62صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 62 63صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 63 64صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 64 65صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 65 66صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 66
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,827,771