خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمد احمد شبیب

استاد محمد احمد شبیب

استاد محمد احمد شبیب

   تعداد 420
یونس549
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس عزاء والدة الاستاذ عبد الحمید ابو العطا 31-3-2009512
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس عزاء الحاج صلاح سلامه الدرش 21 -7-2008497
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس عزاء محمد حسین اسکندر 8-4-2011495
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس الدبونیة 25-2-2007477
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف قدیمه جدا وروعه518
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف عزاء469
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف عزاء الحاج محمد حسن محمد شبیب بکفر سعد دمیاط 1991494
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف القباب الصغرى 1974489
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 2003518
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود قدیمه جدا479
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود عزاء الحاجه ام اسماعیل عصام اسماعیل الجصفاوى 1-5-2009501
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود عزاء الاستاذ صلاح النجار 20-6-2011498
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود اولیله 2004465
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 2493
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والدة الحاج صبحى السلمونى489
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم عزاء والدة اخت الاستاذ طه الملا بدندیط 2002478
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 2473
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 2002473
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان والفاتحه ساون463
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور عزاء ام الشیخ عبد الرحمن عزب 1979508
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والذاریات عزاء حرم الحاج التهامى اسکندر6-5-2009494
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والذاریات 2004502
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والذاریات 12-1-2004447
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق میتم أحمد محمد محمد شبیب زغمور495
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,992,772