خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

   تعداد 921
یوسف مسجد السید البدوی فی سنه 1978492
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجر والنحل 1436
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجر النحل النسان396
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج فى 27 رمضان من المنصوره399
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج عشر381
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج اداء ممیز ورائع341
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 7350
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 5341
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 3352
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 1353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحاقة 3351
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحاقة 1346
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن والمزمل 3347
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن والمزمل 1325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن و المزمل المحلة353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن 3339
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن 1335
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه والحاقه کفر الزیات327
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه فجر جمیل من الحسین313
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه ان الله اشترى328
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه المحله321
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة وسجلت بمسجد الإمام الحسین بالقاهرة فى فترة السبعینیات346
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة فجر مع الشیخ عمران341
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة سنة 1979339
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة المنصورة 1975326
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,410,694