خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد سید سعید

استاد سید سعید

استاد سید سعید

   تعداد 433
یوسف وق میت طاهر293
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف واخر الحشر والقصار سجلت فى السفیه 28-12-2005248
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف و الحج والنازعات و الفجر والتکاثر244
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف میت طاهر 2002216
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من العزاء بعزبة الامام المحمودیه 12-7-2006212
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف قریة مضطفى 19-12-2010191
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف سعود شرقیة197
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف المنصورة 5-5-2012192
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف الدودانى 11-7-2006187
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 4 الجوابر204
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 29-11-2009189
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 2190
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1988191
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1-34194
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف - الریاض201
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسـف 1 الجوابر194
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والمزمل217
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس الفجر نبروه 28-3-2004189
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 29-1-2008194
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 1207
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
میتم والدة الطنطاوى192
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منیة النصر 9-1-2012242
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مغرب قصاصین الازهار 25-6-2011191
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم و الفجر و قصار السور192
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-44204
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,274,809