خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

   تعداد 240
طه اذاعة سوریا604
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص اذاعة سوریا588
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة اذاعة سوریا489
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ال عمران اذاعة سوریا494
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 90 - 101491
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 78 - 89492
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 30 - 46492
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1 - 10468
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 33 - 50458
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 41 - 49457
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 36 - 49446
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 108 - 123452
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم استدیو472
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 3454
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 10-26 بغداد 1952475
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-36483
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم - طه443
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد- بغداد449
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور ماتم452
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق - الذاریات - الرحمن - الفجر455
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 111- 135 استدیو493
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه - اذاعة سوریا450
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 43 - 52448
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء استدیو463
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 77 - 82441
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,999,624