خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد شحات محمد انور

استاد شحات محمد انور

استاد شحات محمد انور

   تعداد 2150
تلاوت مجلسی سوره مبارکه انشراح622
تلاوت
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:46
زمان : 04:46
کد: 89065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 45-48632
تلاوت
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:11
زمان : 06:11
کد: 89064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 190-192604
تلاوت
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:19
زمان : 05:19
کد: 89063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص680
تلاوت
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 30:08
زمان : 30:08
کد: 89062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس393
تلاوت
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:20
زمان : 06:20
کد: 89061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قریش798
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصـص 1-21705
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر ق والشمس وقریش584
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماتیسر من سورة النّمل 2466
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماتیسر من سورة النساء443
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماتیسر من سورة المائدة444
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماتیسر من سورة الأنعام426
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورة التحریم420
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر القلم والحاقة 1-52 کاملة والمعارج 1-18 أمسیة410
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 68 - قلم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر القصص وأول العنکبوت395
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر القصص والقصار مشتول السوق بلبیس شرقیه 1989375
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر القصص والرحمن ممتازه409
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر القصص والرحمن 2365
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر القصص والانفطار وقریش- الأبناء معدلة صدى360
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر الفرقان فجر بمسجد الامام الشافعى 1-2-1993355
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر الفتح والشمس ایران387
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر الفتح والحجرات سنباط336
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اخر الفتح و اول الحجرات341
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,745,341,978