خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمود علی البنا

استاد محمود علی البنا

استاد محمود علی البنا

   تعداد 387
24-الأحزاب 40-48 والحاقة 1389
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 90--هود 8326
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 101-111 والرعد 1-18293
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 80-101259
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 78-101 مختلف270
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 78 - 101 بالکویت271
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 50-93258
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 30-50255
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 7-35266
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والنازعات عزاء بقریة دکما275
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 69-83 والنازعات 27-46 وقصار276
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 108--یوسف 18259
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 69-93256
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 41-83271
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ذکرى الشیخ سلام269
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 65-67251
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 40-67257
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 40-67 حفلة252
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 19-29247
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 5-36243
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-35257
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما تیسر من سورة ق تسجیل خارجی249
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لأحزاب 39 50 والنازعات 27-33268
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 3270
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 1261
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,353,933