خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى

شیخ السعید عبد الصمد الزناتى

شیخ السعید عبد الصمد الزناتى

   تعداد 211
یوسف جمیله جدا305
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نـوح318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوح والغاشیه بأبو کبیر ختام ممتاز316
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوح والعلق بالزقازیق 1988 ختام رائع296
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوح تسجیل إذعی رائع247
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم240
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم من سرادق عابدین بالقاهرة عام 1986219
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور من عزاء احد القراء226
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور بالقیطون جمیله جدا226
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 5223
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 3231
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 1216
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت والضحى والشرح 1975 مکرره جوده افضل235
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت بغزاله 1975229
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت 1989جمیله جدا230
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر مجهولة المکان ممتازة235
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر ببنا یوس 1985233
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه237
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول یوسف بمیت الفرماوى 1989 ممتازة226
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول یوسف بغزاله نادره روعه222
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول مریم من میت ناجى 1989 ممتازة226
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول مریم تسجیل شرکه224
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول مریم بالقاهرة 1980 ممتازة218
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول فاطر فی وفاة ابو العزم نادرة221
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,363,898