خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب

شیخ طارق عبدالغنی دعوب

شیخ طارق عبدالغنی دعوب

   تعداد 114
قرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم1055
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18745
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم1054
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18744
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم1035
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18743
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم991
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18742
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم1026
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18741
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم1011
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18740
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم1004
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18739
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم973
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18738
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم1007
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18737
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم990
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18736
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم914
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18735
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم931
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18734
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم958
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18733
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم937
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18732
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم946
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18731
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم957
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18730
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم978
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18729
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم916
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18728
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم905
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18727
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم906
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18726
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم916
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18725
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم913
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18724
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم933
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18723
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم917
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18722
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم938
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18721
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,875,540,048