خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ جمعان العصیمی

شیخ جمعان العصیمی

شیخ جمعان العصیمی

   تعداد 114
قرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم183
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم178
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم204
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم205
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم191
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم189
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم192
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم191
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم193
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم194
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم193
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم169
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم199
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم191
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم182
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم185
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم190
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم176
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم166
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم184
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم169
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم176
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم189
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم174
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم165
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,655,588