خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ أحمد عامر

شیخ أحمد عامر

شیخ أحمد عامر

   تعداد 114
قرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم245
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم245
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم255
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم238
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم243
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم250
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم247
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16345
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم235
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم260
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم252
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم242
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم239
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم252
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم249
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم247
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم239
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم253
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم232
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم225
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم252
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم257
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم230
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم253
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم259
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم234
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,732,465