خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمد رفعت

استاد محمد رفعت

استاد محمد رفعت

   تعداد 327
سورة النبأ والنازعات والتکویر من1 إلى21531
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من العلق إلى البینة403
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورة الإنفطار والمطففین والإنشقاق من13 إلى15397
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورة النبأ کاملة من1 إلى21 سورة التکویر373
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورة القیامة وما تیسر من سورة الإنسان380
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورتا الجن والمزمل375
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من أول سورة الجن للآیة 19 سورة الجن370
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من أول سورة الرحمن إلى55359
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من أول سورة الرحمن إلى59347
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من أول سورة الرحمن إلى45346
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من سورتی الطور والإنسان من17 إلى8351
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من1 إلى11 و17 إلى20 سورة الفتح358
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من35 إلى38النور و61 إلى76 سورتی الطارق والبلد356
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من أول طه إلى52359
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من1إلى سورة مریم40330
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من1 إلى36سورة مریم343
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من46 إلى59 سورة الکهف351
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من1 إلى15 سورة الکهف351
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من1إلى21 سورة الإسراء338
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من20 إلى28 و31إلى32 و63إلى66 و68إلى71سورة النحل341
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من1 إلى27 سورة یوسف352
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما تیسر من سورة یوسفمن 1 إلى15330
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورة یوسف من21 إلى68355
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من61 إلى75 ومن84 إلى108322
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من61 إلى75سورة هود342
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,277,780