خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- دسته : اذان

اذان
   تعداد 272
استاد سید متولی عبد العال اذان، بهمن 1370، رست.mp3            تعداد استفاده : 1287
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، کتابخانه مرکزی اوقاف، بهمن 1370، رست            تعداد استفاده : 514
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان در برنامه صبح بخیر ایران شبكه 1، 19 بهمن 1374، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 375
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان برنامه معجزه جاوید، راديو قرآن 1379.11.24، رست.mp3            تعداد استفاده : 198
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، رست.mp3            تعداد استفاده : 1698
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 247
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 98
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، برجا کبیر لبنان، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 93
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان 2-8-2008، رست.mp3            تعداد استفاده : 66
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان 23-4-2010، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 53
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان 2011، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 53
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، جمعه 13-5-2011، مسجد المغفره، الجیزه، حجاز و بیات            تعداد استفاده : 66
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، مسجد سیده نفیسه قاهره، جمعه 7-1-2011، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 61
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، بنی عامر 22-01-2013، حجاز            تعداد استفاده : 35
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، جامع الازهر، جمعه 14 ربیع الثانی 1435، 14 فوریه 2014، حجاز            تعداد استفاده : 35
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 56
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 52
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 اذان بسیار زیبا با صدای علیرضا باقری قورتانی دانش آموز پایه دهم            تعداد استفاده : 1672
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان

مدت :
کد: 105588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 اذان بسیار زیبا با صدای علیرضا باقری دانش آموز پایه دهم            تعداد استفاده : 15612
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان

مدت :
کد: 105587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالاذان الثانى            تعداد استفاده : 2294
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالاذان            تعداد استفاده : 2103
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالاذان الاول            تعداد استفاده : 2045
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالأذان 1            تعداد استفاده : 2273
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویأذان الجمعة 3            تعداد استفاده : 2150
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویأذان الجمعة 1            تعداد استفاده : 2049
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالاذان 1            تعداد استفاده : 9022
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالاْذان 3            تعداد استفاده : 2087
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالاْذان 1            تعداد استفاده : 1882
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالاذان - فجر رمضان مسجد السیدة زینب            تعداد استفاده : 1840
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالآذان -مختلف- فی فجر رمضانی            تعداد استفاده : 1828
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیأذان            تعداد استفاده : 1687
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالاْذان 2            تعداد استفاده : 1655
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالاذان - فجر رمضان            تعداد استفاده : 1685
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالاذان 2            تعداد استفاده : 2212
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالاذان 1            تعداد استفاده : 1901
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشاذان 1            تعداد استفاده : 22200
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالأذان مقام راست            تعداد استفاده : 9735
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالأذان 1            تعداد استفاده : 6601
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرالاذان            تعداد استفاده : 1582
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالاذان 1            تعداد استفاده : 1820
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعاذان 2            تعداد استفاده : 1731
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعاذان جمیل جدا            تعداد استفاده : 1374
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالأذان مقام راست            تعداد استفاده : 1424
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالأذان 1            تعداد استفاده : 1474
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناأذان فجر            تعداد استفاده : 941
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالأذان 2            تعداد استفاده : 786
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالاذان جدید            تعداد استفاده : 792
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیاذان الطاروطی للإذاعه            تعداد استفاده : 774
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالاذان من ترکیا            تعداد استفاده : 1159
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انوراذان            تعداد استفاده : 1060
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویاذان طنطاوى رائع            تعداد استفاده : 1188
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 2            تعداد استفاده : 1090
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 1_            تعداد استفاده : 893
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیل-اذان التلیفزیون المصرى            تعداد استفاده : 1009
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلآذان باستودیو اذاعة القرءان الکریم المصریة            تعداد استفاده : 841
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 3_            تعداد استفاده : 823
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیل-الاذان 1959 من المسجد الاموى_            تعداد استفاده : 844
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیل-الآذان من الجامع الازهر عام 1955            تعداد استفاده : 808
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلاذان المسجد الاموى 1959            تعداد استفاده : 813
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیل-آذان فى صلاة الفجر            تعداد استفاده : 807
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان            تعداد استفاده : 1046
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان وابتهال (2)            تعداد استفاده : 843
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان جنوب افریقیا 1966 (2)            تعداد استفاده : 808
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدآذان نادر جداً لعبد الباسط عبد الصمد وفی قمة الروعة            تعداد استفاده : 762
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان و ابتهال            تعداد استفاده : 711
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان جنوب افریقیا 1966            تعداد استفاده : 636
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان (2)            تعداد استفاده : 750
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کامل یوسف البهتیمیالاذان 3            تعداد استفاده : 933
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالآذان آذان جمعه بالاسماعیلیه 16-3-1990            تعداد استفاده : 758
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 66357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالاذان یقلد محمد رفعت            تعداد استفاده : 642
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورآذان الفجر            تعداد استفاده : 675
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالأذان            تعداد استفاده : 749
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصف کاملة مع اذان الجمعه            تعداد استفاده : 695
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالانبیاء والآذان من السید البدوى            تعداد استفاده : 628
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالأذان مقام راست            تعداد استفاده : 603
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصاناذان            تعداد استفاده : 628
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حجاج رمضان الهنداویالأذان إحتفال الإذاعه مسجد التلیفزیون 25-1-2012            تعداد استفاده : 636
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 63924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمدی بحیریالشیخان محمدی بحیری عبد الفتاح و محمود الطوخی فی أذان الجمعة من مسجد سید الشهداء - مدینة السویس-یوم 22-10-2010م            تعداد استفاده : 954
اثر : محمدی بحیری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمدی بحیریاذان مسجد الدعوة بدمیاط من صلاة الجمعة 10-8-2007            تعداد استفاده : 678
اثر : محمدی بحیری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر والأذان الجمعه ساحه الرضوان الاقصر 10 -2 -2012_2            تعداد استفاده : 3448
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالأذان            تعداد استفاده : 2771
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویأذان الجمعة 29-2-2008            تعداد استفاده : 1931
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الإسراء واذان العصر - 1986م - ( بغداد - العراق            تعداد استفاده : 958
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الحجرات والحاقة والآذان - 1962م - ( الشافعی - مصر            تعداد استفاده : 1048
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمد یحیى الشرقاویافتتاح مسجد التوحید النور الاذان            تعداد استفاده : 630
اثر : محمد یحیى الشرقاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 3            تعداد استفاده : 1071
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 1            تعداد استفاده : 861
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریأذان ثالث للشیخ الحصری            تعداد استفاده : 742
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 2            تعداد استفاده : 674
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالانبیاء والأذان            تعداد استفاده : 548
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالاذان 3            تعداد استفاده : 503
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالاذان 1            تعداد استفاده : 580
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملاذان قناة الرحمة للزامل            تعداد استفاده : 591
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملابتهال ثم اذان جمیل ثم اخر القمر والرحمن فجر---مسجد مولانا الامام الحسین            تعداد استفاده : 587
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالاذان 2            تعداد استفاده : 630
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملابتهال ثم اذان نسخه تانیه من مسجد مولانا            تعداد استفاده : 583
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 طه النعمانیالاذان ببهادة قلیوبیة            تعداد استفاده : 645
اثر : طه النعمانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد انور شحات محمد انورأول آذان جمعه اذاعى من مسجد نور الاسلام قریة میت سهیل منیا القمح شرقیة            تعداد استفاده : 848
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد انور شحات محمد انورالأذان و الإقامة            تعداد استفاده : 722
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد انور شحات محمد انورالاذان الثانى مسجد الشعراوى 15-6-2012            تعداد استفاده : 703
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,370,882,620