خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 1 - حمد

موضوع : 1 - حمد
   تعداد 190
استاد سید متولی عبد العالأمسیة کفر سلیمان موسى بالشرقیة النور والفاتحة والبقرة 30-5-2008445
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88860
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة357
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88706
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة ومن أوائل البقرة253
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88037
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 3268
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87082
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 1270
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87081
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویالفاتحة من الأموی439
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86579
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد صدیق منشاویسورة آخر الغاشیة الفجر الفاتحة اول البقرة308
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85644
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیمقطع الفاتحة واول البقرة649
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85589
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالفاتحة مقطع رائع545
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85539
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالفاتحه312
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84965
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالفاتحة فی مرة واحدة316
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84163
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالفاتحة رائعة396
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالفاتحة الحبش 99789
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83587
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالفاتحة والفجر288
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82655
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالفاتحة 2303
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82653
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالمعوذات والفاتحة وأول البقرة 80250
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82255
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالقصار والفاتحة فوق الروعة265
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82214
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالفاتحة کاملة1-7 البقرة1-49 تلاوة خارجیة266
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82197
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالفاتحة 1305
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82196
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 2356
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81844
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد راغب مصطفی غلوشسورتی الفاتحة و البقرة298
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81623
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 1310
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81543
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 محمود محمد صابرالفاتحة258
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81182
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة253
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80356
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة استدیو253
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80355
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,874,839,361