خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 1 - حمد

موضوع : 1 - حمد
   تعداد 190
استاد سید متولی عبد العالأمسیة کفر سلیمان موسى بالشرقیة النور والفاتحة والبقرة 30-5-2008212
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة184
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة ومن أوائل البقرة167
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 3174
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 1170
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالفاتحة من الأموی250
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویسورة آخر الغاشیة الفجر الفاتحة اول البقرة196
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیمقطع الفاتحة واول البقرة309
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفاتحة مقطع رائع257
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفاتحه203
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفاتحة فی مرة واحدة203
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفاتحة رائعة250
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفاتحة الحبش 99508
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفاتحة والفجر165
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفاتحة 2168
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمعوذات والفاتحة وأول البقرة 80156
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالقصار والفاتحة فوق الروعة168
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفاتحة کاملة1-7 البقرة1-49 تلاوة خارجیة169
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفاتحة 1200
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 2203
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشسورتی الفاتحة و البقرة195
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 1204
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالفاتحة160
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة157
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة استدیو156
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,745,770,043