خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 93 - ضحی

موضوع : 93 - ضحی
   تعداد 119
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح860
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:58
زمان : 05:58
کد: 89051
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی856
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 02:02
زمان : 02:02
کد: 89046
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد حسن رضائیانتلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین500
تلاوت
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:54
زمان : 05:54
کد: 89033
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالوالضحى والشرح 2006 من امسیة901
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 89002
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالضحى والشرح والتین والعلق334
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88700
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالضحى والإنشراح والتین346
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88699
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالضحى والشرح والتین والعلق والفاتحة وأوائل البقرة لبنان247
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88031
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالضحى و الشرح و التین251
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87077
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحى مقطع452
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85536
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحی والشرح والتین والعلق ختام الرحمانیة247
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84945
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح والتین والعلق - کفر میت العز میت غمر 1980249
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84944
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح ختام حفل الاذاعة باستقبال الغام الهجرى 1998242
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84943
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحى 4249
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84942
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحى 2256
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84941
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیمقطع الضحى رائع254
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84213
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحی قمة الرررررررررررروعة258
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84161
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحی قمة الرررررررررررروعة257
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83569
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح قرآن فجر من مسجد الحسین 1993 ممتاز256
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83568
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحى والتین والعلق والقدر فجر لیلة القدر نادر روعه254
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83567
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحى 3251
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83566
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالضحى 1261
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83565
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالضحى والشرح264
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82182
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد راغب مصطفی غلوشالضحى والشرح370
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81839
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد راغب مصطفی غلوشالضحى290
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81539
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد ابوالعینین شعیشعالضحى 1401
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80646
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,874,319,148