خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 92 - لیل

موضوع : 92 - لیل
   تعداد 56
استاد محمد اللیثیاللیل1182
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى214
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والشرح والعلق ختام الطباخین 1996 روعه203
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والشرح والتین عزاء والدة الشیخ وحید الشرقاوی 1999 روعه206
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والتین والعلق ختام الطیبه روعه204
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل من صلاة فجر نادرة جداً206
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل200
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والعلق من ابو نجاح 1997 ختام روعه218
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والشرح والتین والعلق والفاتحة من کفر حموده ممتازة218
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل والضحى والتین والعلق والبینة والهمزة ختام کشیک 1998 روعه211
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل و الضحى و الشرح و التین و العلق و الفاتحة و أوائل البقرة - کفر صقر210
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاللیل العلق الفاتحة242
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلماللیل والقصار210
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعاللیل 1-21221
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداللیل والضحى والشرح والتین - الکویت252
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداللیل238
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیداللیل239
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انوراللیل وقصار السور أمسیه دینیه بمولد الرفاعى 21-1-1993213
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انوراللیل کاملة239
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انوراللیل والنصر والاخلاص إیران233
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناللیل267
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناللیل کاملة1-21224
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویاللیل247
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورختام اللیلة قصار السور 22-7-2011209
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 58583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورختام اللیلة القیامة والاعلى والشمس وقریش 21-7-2011208
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 58582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,299,848