خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 87 - اعلی

موضوع : 87 - اعلی
   تعداد 71
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19276
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:03
زمان : 04:03
کد: 89026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 3174
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 1173
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 4173
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 2190
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى لبنان173
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى رمضان 21-9-2007175
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالاعلى والغاشیة والفجر 19-2-2012179
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکستان194
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من ایران فى رمضان 2007205
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى 2198
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى وقریش ابو حماد202
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى والشمس ایران191
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکاستان182
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى 1195
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 1174
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 2180
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالاعلى182
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى171
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69283
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى الغاشیة (2)184
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 4179
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 2172
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلى 1191
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلی_والفلق_والناس_والفاتحة178
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلی والفلق والناس والفاتحة186
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,681,307