خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 87 - اعلی

موضوع : 87 - اعلی
   تعداد 71
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19456
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:03
زمان : 04:03
کد: 89026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 3219
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 1226
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 4223
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 2250
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى لبنان226
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى رمضان 21-9-2007234
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالاعلى والغاشیة والفجر 19-2-2012237
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکستان264
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من ایران فى رمضان 2007267
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى 2268
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى وقریش ابو حماد268
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى والشمس ایران239
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکاستان244
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى 1249
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 1231
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 2238
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالاعلى240
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى228
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69283
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى الغاشیة (2)237
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 4235
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 2236
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلى 1261
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلی_والفلق_والناس_والفاتحة238
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلی والفلق والناس والفاتحة245
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,350,297