خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 86 - طارق

موضوع : 86 - طارق
   تعداد 87
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق1073
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 3:12
زمان : 3:12
کد: 89076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالطارق309
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالطارق کاملة224
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالطارق300
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطارق القصار382
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق والأعلى من ابو الصیر روعه222
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 2235
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 3241
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 1238
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالطارق305
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالطارق 1259
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالطارق 1-17247
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالطارق البلد222
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق وقصار السور - المسجد الأقصى252
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق القصار235
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (3)213
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر البلد226
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 3242
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 1241
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق - الشمس (2)265
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق237
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق والقصار230
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر227
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (2)226
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 4243
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,361,136