خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 83 - مطففین

موضوع : 83 - مطففین
   تعداد 81
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمس453
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:44
زمان : 05:44
کد: 89029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالمطففین223
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والانشقاق387
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین الطارق الأعلى الغاشیة366
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والانشقاق والبروج257
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین والإنشقاق والبروج225
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین الإنشقاق البروج - شبرا بلولة228
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین 1214
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین224
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین والإنشقاق والبروج والفاتحة وأول البقرة ختام دیرب السوق روعه220
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین الانشقاق دیرب السوق221
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین 18-28234
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمطففین والإنشقاق220
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالمطففین 18-28238
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین264
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین (2)246
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین ورش243
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین وقصار السور من میت القرشى رائعه248
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین والإنشقاق والعلق - القلیوبیة 26-11-2009246
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین والانشقاق240
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین فى عمر مکرم227
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالمطففین والشمس -الزنکلون 25-6-2012318
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالمطففین والفاتحة - 8 دقائق من الروعة229
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین_-ورش204
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین184
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,685,186