خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 77 - مرسلات

موضوع : 77 - مرسلات
   تعداد 48
استاد سید متولی عبد العالالمرسلات326
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمرسلات وقصار238
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمرسلات والإنفطار238
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمرسلات آخر السجدة والأحزاب من العنتراوی 30-1-93229
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمرسلات والقصات من الحلافی 1983 صدى صوت212
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمرسلات والإنفطار والقصار220
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالمرسلات215
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمرسلات والانفطار (2)239
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمرسلات والانفطار253
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات221
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات والنبأ والقارعة المسجد القبلى مسطرد سبرا الخیمة قلیوبیة 22-12-2006232
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات 41-50 - تلاوة خاشعة239
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات والنبأ226
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلات والنبأ والضحى والشرح والکوثر231
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمرسلا والنبأ رهیبة221
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالمرسلات 1-23238
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمرسلات من الصعید274
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمرسلات247
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالمرسلات246
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد علی الطاروطیالمرسلات والنبأ 19 رمضان221
تلاوت
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم512
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم303
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم252
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم233
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم208
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,945,920