خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 60 - ممتحنه

موضوع : 60 - ممتحنه
   تعداد 47
استاد محمد صدیق منشاویالممتحنة الصف276
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86066
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالممتحنه وقصار السور322
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82716
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالممتحنة والقیامة وقصار312
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82715
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالممتحنة والفجر والقصار والفاتحة327
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82714
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالممتحنة257
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82259
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالممتحنة والقصار ختام عزاء عزبة یوسف صدى صوت رائعة254
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82258
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالممتحنة والصف301
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79068
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالممتحنة والصف (2)283
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77403
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 محمود أبو الوفا الصعیدىالممتحنة والصف307
تلاوت
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68388
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد کامل یوسف البهتیمیالممتحنة 11-13 الصف 1-9270
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67376
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد عبدالعزیزحصانالممتحنه والصف296
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64495
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة اذاعة478
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60275
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة288
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60129
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة 7-13 الصف الجمعة304
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60128
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد انور شحات محمد انورالممتحنه وأول سوره الصف268
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 58453
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صالح العلیمیالممتحنة 26-1-2007273
تلاوت
اثر : شیخ صالح العلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56782
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 1 تا 11287
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:25
زمان : 01:02:25
کد: 26586
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 11 تا 22294
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:55:34
زمان : 00:55:34
کد: 26585
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 1 تا 11271
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:25
زمان : 01:02:25
کد: 26566
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 11 تا 22300
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:55:34
زمان : 00:55:34
کد: 26565
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم505
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18691
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم365
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18577
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم296
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18463
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم279
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18349
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 سید رمضانقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم245
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18235
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,876,319,425