خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 52 - طور

موضوع : 52 - طور
   تعداد 143
استاد محمد صدیق منشاویالطور والحدید - أسوان335
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور کاملة310
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور النجم 1-18344
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید اسیوط 1340
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید 1-24 ادفو محافظة اسوان328
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویاول الطور والحدید محافظة اسوان218
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور والنجم- بمناسبة الاسراء والمعراج - ستینات245
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور والنجم بمناسبة الاسراء والمعراج مصر الستینات216
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور والحدید - أسیوط بصدفا بدیر عاید فى الستینات224
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور نادرة228
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور رادیو سوریا229
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید، المسجد الأقصى، فلسطین 1962228
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید اسیوط 2224
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید 1229
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور الحدید 1-12 أسیوط تلاوة 1237
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور استدیو226
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطور 17-49 الحدید 1-6 الجامع الأموی دمشق218
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطور والنجم من الاذاعة المصریة مسجد السیدة نفیسة 1999213
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر الطور وأول النجم قرآن فجر من مسجد السیده نفیسه210
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطور والنجم فجر السیده نفیسه205
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالطور203
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالطور والنجم والقمر201
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالطور والنجم والقمر واصبر لحکم ربک جمیلة صدى صوت215
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالطور والنجم والقمر 92206
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالطور والنجم والانفطار والناس209
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,056,483