خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 37 - صافات

موضوع : 37 - صافات
   تعداد 160
استاد سید متولی عبد العالالصافات من ایران357
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88697
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات من 75-132349
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88696
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات احتفال الاذعه بعید الاضحی 27-11-2009345
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88695
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات 79 - 112337
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88694
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات 6350
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88693
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات 4336
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88692
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات 2342
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88691
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات والکوتر ایران 2001258
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88029
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات من ایران 2001262
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88028
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات امسیه270
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88027
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات احتفال 19_12_2007234
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88026
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات 75- 132251
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88025
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات 5271
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88024
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات 3253
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88023
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالصافات 1260
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88022
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالصافات 1387
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87503
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالصافات 3260
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87075
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالصافات 114-182265
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87074
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالصافات قران فجر274
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84934
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالصافات ربع(سلام على نوح فی العالمین) قرآن فجر بمسجد رابعه العدویه 1999 رائع283
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84933
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالصافات [1-4] مقطع خطیییر266
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84160
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالصافات فجر مسجد رابعه العدویه 4-99302
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83558
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالصافات وص من بلطیم قدیمة جدا وروعة291
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82636
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالصافات وص من الحامول 82294
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82635
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالصافات من السلاهیب الحامول 19-10-93300
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82634
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,874,830,142