خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 34 - سباء

موضوع : 34 - سباء
   تعداد 73
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره مبارکه سبا آیات 1-568
تلاوت
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 08:24
زمان : 08:24
کد: 89044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمسبا وفاطر طنبارة 11-9-99219
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسبا فاطر (2)299
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسبا فاطر244
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسبا مسجد الحسین414
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیسبا 24- 45245
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناخر سبا والمزمل والبلد299
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباو فاطر من طنطا 1996250
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا والمزمل امسیه242
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا فاطر 2255
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا 34-39240
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناواخر سبا وفاطر228
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباْ فاطر ق السنبلاوین 1995239
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسباء والنازعات229
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا ممتازه244
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا ایة 24 ایة 45 من مسجد سیدى احمد البدوى عام 78227
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانسبا 1-6230
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویسباء وفاطر211
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویسبا و فاطر222
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالسباعیه ادفو 1996 رائعه216
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریسبا 43-45514
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریسبا 10-14269
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملاخر سبا وفاطر استدیوا اذاعى245
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 22216
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 27:36
زمان : 27:36
کد: 24483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر سوره مبارکه سباء جلسه 20205
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 34:42
زمان : 34:42
کد: 24482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,778,280