خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 32 - سجده

موضوع : 32 - سجده
   تعداد 73
استاد محمد صدیق منشاویالسجدة العلق316
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالسجدة 1-19 والعلق341
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالسجدة والعلق - مسجد مرزوق الأحمدى225
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالسجدة 1215
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالسجدة 1-19 العلق مسجد مرزوق الأحمدى القاهرة219
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالسجدة248
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالسجدة والأحزاب مع تقدیم الشیخ للتلاوة من الغویط مرکز المحلة 97208
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر السجدة والأحزاب من العنتراوی 30-1-93201
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالسجدة213
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر السجدة وأول الأحزاب من العنتراوی 30-1-1993220
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81987
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالسجدة 13-30 والأحزاب 1-5224
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالسجدة والاحزاب223
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالسجدة الاحزاب216
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالسجدة والاحزاب (2)203
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالسجدة الاحزاب (2)221
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالسجدة223
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالسجدة امسیه اللیه 25-5 من کوم النور میت غمر200
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالسجدة 2003210
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالسجدة215
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالسجدة 14-10-2008227
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالسجدة کاملة213
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالسجدة و القصار219
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالسجدة 14-30 والبینة والتکاثر214
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود أبو الوفا الصعیدىالسجدة215
تلاوت
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالسجدة 2216
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,828,208,021