خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 31 - لقمان

موضوع : 31 - لقمان
   تعداد 403
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 5569
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88969
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة - إیران605
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88967
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان من صعید مصر 2583
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88966
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان من حفلات العزاء592
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88965
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان مسجد ابو جبل قریه اتمیده میت غمر الدقهلیه570
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88964
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان السجدة556
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88961
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 2002571
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88960
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 4549
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88958
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 2546
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88957
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة من ایران 1992227
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88301
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 4229
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88300
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 1220
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88299
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان و السجدة212
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88298
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان من صعید مصر 1235
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88297
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان من ایران 2002225
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88296
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان عزاء العباسى242
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88295
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان ایران 2002226
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88294
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان السنبلاوین236
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88293
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان السجدة الکوثر225
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88292
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 8-20236
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88291
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 5223
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88290
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 3221
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88289
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 1220
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88288
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالاول لقمان اولاد سیف 26-3-2010238
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88205
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالأخلاص254
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86872
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,873,488,792