خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 26 - شعراء

موضوع : 26 - شعراء
   تعداد 327
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت نادر مجلسی سوره مبارکه شعراء آیات 78-89746
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 08:46
زمان : 08:46
کد: 89058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء من الکویت مسجد الملا صالح299
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 52-90299
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 51-102306
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 4295
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 1299
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء والشورى221
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء من الکویت226
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء ـ من عزاء231
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 51-81227
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 5226
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 3237
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 2245
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشعراء 1979220
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویاول الشعراء لیبیا390
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء-الفجر- من مسجد سلامة الراضی- 1956م غالباً356
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء والقارعة والهمزة والإخلاص - المسجد الأموی 1958376
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء و الفجر خارجی من مسجد سلامة الراضی بمصر فی الخمسینیات377
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء مسجد سلامة الراضی377
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء لیبیا377
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء سوریا377
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء خارجی379
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء الفجر والعلق القارعة والهمزةوالاخلاص-نسخة شفیق-355
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء الفجر الفاتحة اول البقرة من الحسین للمنشاوى مباشر358
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشعراء الطارق الفجر338
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,928,234