خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - آداب حمل جنازه- با ترجمه- بصورت تصویری

آداب حمل جنازه

فقير گويد كه شيخ طوسي در مصباح متهجّد فرموده و مستحبّ است تربيع جنازه يعني بدوش بگيرد جانب كتف راست ميّت را پس از آن بيايد بطرف پا بدوش بگذارد پاي راست او را پس از آن پاي چپ او را و بعد از آن كتف چپ او را حاصل آنكه چهار گوشه جنازه را به اين ترتيب بر دوش كشد كه تعبير از آن بِدَوْررَحي كنند يعني مثل سنگ آسيا گرديدن او باشد
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1813

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,405,536,317