خدمات تلفن همراه تبیان

احکام تبیان - احکام طهارت/ تیمم/ ششم از موارد تیمم - آیت الله العظمی امام خمینی

677 - اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری نداردمثلا آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن آب و ظرف دیگری ندارد، باید به جای وضوو غسل ، تیمم کند.

677 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 34 (الثامن )159483دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,713,027,822