خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام اجاره/ - شرایط مالی که آن را اجاره میدهند - آیت الله العظمی امام خمینی

2184 - مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اول : آنکه معین باشد، پس اگربگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست . دوم : مستأجر آن را ببیندیا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. سوم :تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است .چهارم : آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست . پنجم : استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اندممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن رانکند و از آب نهر هم مشروب نشود صحیح نیست . ششم : چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

2185 - اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند اشکال ندارد.

2186 - زن می تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست ازشوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.

2184 - عروةالوثقى ، کتاب الاجاره ، فصل 1، قبل از مسأله 15242-575

2185 - عروةالوثقى ، کتاب الاجاره ، فصل 6، مسأله 125432-620

2186 - عروةالوثقى ، کتاب الاجاره ، فصل 6، مسأله 85432-619

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,333,075,213