خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - مسّ اسماء و آیات الهى

147 - مسّ ضمیرهایی که به ذات باری تعالی بر می گردند مثل ضمیر جمله »بسمه تعالی« چه حکمی دارد؟
ج. ضمیر حکم لفظ جلاله را ندارد .

148 - نوشتن اسم جلاله »اﷲ« به صورت »ا.« مرسوم شده است. کسانی که بدون وضو این کلمه را مسّ می کنند، چهحکمی دارند؟
ج. همزه و نقاط، حکم لفظ جلاله را ندارد، و مس آن بدون وضو، جایز است .

149 - در جایی که من کار می کنم در مکاتبات خود کلمه »اﷲ« را به صورت »ا.« می نویسند. آیا نوشتن الف و سه نقطهبه جای لفظ جلاله »اﷲ« از نظر شرعی صحیح است؟
ج. از نظر شرعی مانعی ندارد .

150 - آیا جایز است به صرف احتمال مسّ لفظ جلاله »اﷲ« توسط افراد بدون وضو، از نوشتن آن خودداری نموده و یا بهصورت »ا. « نوشته شود؟
ج. مانعی ندارد.

151 - نابینایان برای خواندن و نوشتن از خط برجسته ای معروف به خط بریل که با لمس انگشتان خوانده می شود، استفادهمی کنند. آیا بر نابینایان واجب است که هنگام فراگیری قرآن کریم و مسّ اسماء طاهره که با خط برجسته بریل نوشته شده است، وضوداشته باشند یا خیر؟
ج. اگر نقاط برجسته علامت حروف هستند، حکم آن حروف را ندارند ولی اگر در نظر عرف آگاه به عنوان خط محسوب شوند، درمس آن ها رعایت احتیاط لازم است .

152 - مسّ اسم هایی از قبیل عبداﷲ و حبیب اﷲ بدون وضو چه حکمی دارد؟
ج. مسّ لفظ جلاله بدون وضو جایز نیست، اگرچه جزیی از یک اسم مرکب باشد .

153 - آیا جایز است که زن حائض گردنبندی را به گردن بیندازد که نام مبارک پیامبر (صلّی اﷲ علیه وآله) بر آن نقش شدهاست؟
ج. به گردن آویختن آن اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط واجب است که اسم مبارک پیامبر (صلّی اﷲ علیه وآله) با بدن تماسنداشته باشد .

154 - آیا حرمت مسّ نوشته های قرآن بدون وضو اختصاص به موردی دارد که در قرآن کریم باشد، یا شامل مواردی کهنوشته قرآنی در کتاب دیگری یا تابلو یا دیوار و غیر آن ها هم باشد، می گردد؟
ج. حرمت مسّ کلمات و آیات قرآنی بدون وضو اختصاص به قرآن کریم ندارد. بلکه شامل همه کلمات و آیات قرآنی می شود،هرچند در کتاب دیگری یا در روزنامه ، مجله، تابلو، و غیر آن ها باشد .

155 - خانواده ای به قصد خیر و برکت هنگام خوردن برنج از ظرفی استفاده می کنند که آیات قرآنی از جمله آیةالکرسی رویآن نوشته شده است. آیا این کار اشکال دارد؟
ج. اگر با وضو باشند و یا غذا را با قاشق از ظرف بر می دارند، اشکال ندارد .

156 - آیا کسانی که به وسیله دست گاه تحریر اسماء جلاله یا آیات قرآنی و یا نام های معصومین (ع) را می نویسند، باید درحال نوشتن آن ها با وضو باشند؟
ج. این کار مشروط به طهارت نیست، ولی نوشته ها را نباید بدون وضو مسّ کرد .

157 - آیا مسّ آرم جمهوری اسلامی ایران بدون وضو، حرام است؟
ج. اگر در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن بدون طهارت حرام است و در غیر این صورت اشکال ندارد،اگرچه احوط ترک مس آن بدون طهارت است .

158 - آیا چاپ آرم جمهوری اسلامی ایران بر روی اوراق اداری و استفاده از آن در مکاتبات و غیر آن، چه حکمی دارد؟
ج. نوشتن و چاپ لفظ جلاله یا آرم جمهوری اسلامی ایران اشکال ندارد، و احوط این است که احکام لفظ جلاله در آرم جمهوریاسلامی ایران هم رعایت شود .

159 - استفاده از تمبرهای پستی که بر روی آن ها آیات قرآنی چاپ شده است، و یا چاپ لفظ جلاله و اسماء خداوند (عزّوجلّ) و آیات قرآنی و یا چاپ آرم مؤسساتی که مشتمل بر آیاتی از قرآن کریم است، در روزنامه ها و مجلات و نشریاتی که همهروزه منتشر می شوند، چه حکمی دارد؟
ج. طبع و نشر آیات قرآنی و اسماء جلاله و امثال آن اشکال ندارد، ولی بر کسی که به دست ش می رسد، واجب است کهاحکام شرعی آن ها را رعایت نماید و از بی احترامی و نجس کردن و مسّ بدون وضوی آن ها خودداری کند .

160 - در بعضی از روزنامه ها اسم جلاله یا آیات قرآنی نوشته می شود، آیا پیچاندن غذا با آن ها، یا نشستن بر آن ها و یا استفاده از آن ها به جای سفره و یا انداختن آن ها در زباله، با توجه به مشکل بودن استفاده از راه ها ی دیگر، جایز است یا خیر؟
ج. استفاده از این روزنامه ها در مواردی که از نظر عرف، بی احترامی شمرده شود جایز نیست و اگر بی احترامی محسوب نشوداشکال ندارد .

161 - آیا مسّ نقش کلمات روی انگشترها، جایز است؟
ج. اگر از کلماتی باشد که شرط جواز مسّ آن طهارت است، مسّ آن بدون طهارت جایز نیست .

162 - انداختن چیزی که مشتمل بر نام های خداوند است در نهرها و جوی ها چه حکمی دارد؟ آیا این عمل اهانت محسوبمی شود؟
ج. اگر انداختن آن ها در نهرها و جویبارها از نظر عرف اهانت محسوب نشود، اشکال ندارد .

163 - آیا هنگام انداختن اوراق امتحانی تصحیح شده در زباله یا آتش زدن آن ها، باید اطمینان حاصل شود که نام هایخداوند و اسامی معصومین (ع) در آن ها نباشد؟ آیا دور انداختن اوراقی که در یکی از دو طرف آن چیزی نوشته نشده است،اسراف محسوب می شود یا خیر؟
ج. فحص و بررسی لازم نیست و هنگامی که وجود اسماء جلاله در ورقه احراز نشود، انداختن آن در زباله اشکال ندارد. امااوراقی که امکان استفاده از آن در صنعت کارتن سازی و مانند آن وجود دارد و یا بر یک طرف آن نوشته شده است و طرف دیگرآن قابل استفاده برای نوشتن است، سوزاندن و دور انداختن آن ها به علت وجود شبهه اسراف، خالی از اشکال نیست .

164 - اسامی مبارکی که احترام آن ها واجب و مسّ بدون وضوی آن ها حرام است، کدامند؟
ج. مسّ اسماء و صفات مخصوص ذات باری تعالی بدون وضو حرام است، و احوط الحاق نام های انبیاء عظام و ائمهمعصومین (علیهم السلام) به نام های خداوند متعال، در حکم مذکور است .

165 - راه ها ی شرعی محو کردن اسماء مبارک و آیات قرآنی هنگام نیاز کدامند؟ سوزندان اوراقی که در آن اسم جلاله و آیاتقرآنی نوشته شده است، هنگام ضرورت برای حفظ اسرار چه حکمی دارد؟
ج. دفن آن ها در خاک و یا تبدیل آن ها به خمیر به وسیله آب اشکال ندارد. ولی جواز سوزاندن آن ها مشکل است و اگر بیاحترامی محسوب شود، جایز نیست، مگر در صورتی که اضطرار اقتضا کند و جدا کردن آیات قرآنی و نام های مبارک امکاننداشته باشد .

166 - قطعه قطعه کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنی به مقدار زیاد به طوری که حتی دو حرف آن ها به هم متصل نمانده، وغیر قابل خواندن شوند، چه حکمی دارد؟ آیا در محو کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنی و ساقط شدن حکم آن ها، تغییر صورتخطی آن ها با حذف و اضافه کردن حروف، کافی است؟
ج. تقطیع به نحو مذکور اگر بی احترامی محسوب شود جایز نیست و در غیر این صورت نیز اگر موجب محو نوشته لفظ جلاله وآیات قرآنی نشود، کافی نیست، همچنان که تغییر صورت خطی کلمات با اضافه یا کم کردن بعضی حروف نیز باعث زوال حکمشرعی حروفی که به قصد نوشتن لفظ جلاله به کار رفته اند، نمی شود. بلی، زوال حکم بر اثر تغییر حروف به نحوی که ملحقبه محو حروف گردد، بعید نیست، هرچند احتیاط، اجتناب از مسّ آن بدون وضو است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,333,063,061