خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، موضوع ادبی برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، موضوع ادبی1
رباعیات سعدی
1388/11/25
SADRO
مثنوی مولوی
1388/11/25
MASM
غزلیات حافظ
1388/11/25
HAFEZG
غزلیات سعدی
1388/11/12
SADIG
موعظه های سعدی
1388/11/12
SADIM
شاهنامه فردوسی
1388/11/12
FERDOSI
نان و حلوا و نان و پنیر شیخ بهایی
1389/02/01
BAHN
قصاید ملک الشعرای بهار
1389/02/01
BAHG
مخزن الاسرار نظامی
1389/02/01
NEZM
خسرو شیرین نظامی
1389/02/01
NEZK

پیامکی ، موضوع ادبی2
دیوان پروین اعتصامی
1389/01/14
PARVIN
فرهاد و شیرین وحشی بافقی
1389/02/01
BAFS
عشاق نامه عبید زاکانی
1389/02/01
ZAKE
غزلیات شهریار
1389/02/01
SHAHG
اندیشه بزرگان
1389/02/01
TDOR
غزلیات عطار
1389/02/26
ATAG
منطق الطیر عطار
1389/02/28
ATAM
رباعیات عطار
1389/02/28
ATARO
قصاید عطار
1389/02/28
ATAGH
سخنان جبران خلیل جبران
1389/05/03
JEBR

پیامکی ، موضوع ادبی3
سخنان دکتر شریعتی
1389/05/03
DRSH
غزلیات هاتف اصفهانی
1389/05/03
HATEF
گلشن راز شبستری
1389/06/23
GOLRA
غزلیات خواجوی کرمانی
1389/06/23
KERGH
دیوان جامع شمس
1389/08/30
SHAMD
قصاید ناصر خسرو
1389/08/30
KHOSG
لیلی و مجنون نظامی
1389/08/30
NEZL
قصاید خاقانی
1389/10/04
KHAGH
قصاید انوری
1389/10/04
GANVARI
غزلیات اوحدی
1389/10/04
OHADI

پیامکی ، موضوع ادبی4
لیلی و مجنون جامی
1389/10/04
JMLM
رباعیات انوری
1389/12/10
ANVARI
گزیده اشعار وحشی بافقی
1389/12/10
BAFGHI
هفت پیکر نظامی
1389/12/10
NEZH
قصاید فرخی
1389/12/10
FRKH
رباعیات سنائی
1389/12/10
SANAI
منطق العشاق(ده نامه اوحدی)
1390/02/14
OHADO
غزلیات سنایی
1390/02/14
SANAG
یوسف و زلیخا جامی
1390/02/14
YZJAM
غزلیات فروغی بسطامی
1390/02/14
BASGH

پیامکی ، موضوع ادبی5
غزلیات محتشم کاشانی
1390/02/14
MOHGH
رباعیات ابوسعید
1390/06/01
ABORO
دیوان اشعار خیام
1390/06/01
KHAYAM
گشتاسب نامه دقیق طوسی
1390/06/01
GTOSI
مجنون و لیلی دهلوی
1390/06/01
DEHLM
مثنویات دهلوی
1390/06/01
DEHMAS
خسرو شیرین دهلوی
1390/06/01
DEHKH
آیینه سکندی دهلوی
1390/06/01
DEHA
قصاید محتشم
1390/06/01
MOHG
خرد نامه اسکندری جامی
1390/07/24
JAMKH

پیامکی ، موضوع ادبی6
شرف نامه نظامی
1390/07/24
NEZSH
خرد نامه نظامی
1390/07/24
NEZKH
غزلیات عراقی
1390/07/24
ARGHG
عشاق نامه عراقی
1390/07/24
ARGHO
ترکیبیات خاقانی
1390/07/30
KHAGHT
ترجیعات خاقانی
1390/07/30
KHAGHTJ
اورنگ هفتم جامی
1390/07/30
JAMO7
ترجیع بند محتشم
1390/07/30
MOHTJ
قطعات محتشم
1390/07/30
MOHGHT
مقطعات انوری
1390/08/11
ANVMA

پیامکی ، موضوع ادبی7
قصاید سعد سلمان
1390/08/11
SADGH
غزلیات صائب
1390/08/11
SAGHAZ
ناظر و منظور وحشی بافقی
1390/07/30
BAFNM
رباعیات عراقی
1390/07/30
ARGHR
قصاید و قطعات فرغانی
1390/07/30
FORGH
غزلیات فرغانی
1390/07/30
GFORGH
رباعیات خاقانی
1390/07/30
KHAGHR
غزلیات خاقانی
1390/07/30
KHAGHG
قطعات خاقانی
1390/07/30
GKHAGH
قصاید اوحدی
1390/11/30
OHADG

پیامکی ، موضوع ادبی8
اورنگ چهارم جامی
1390/11/30
JAMO4
اورنگ سوم جامی(تحفه الابرار)
1390/11/30
JAMO3
اورنگ دوم جامی
1390/11/30
JAMO2
اورنگ یکم جامی(سلسله الذهب)
1390/11/30
JAMO1
قصاید عراقی
1391/07/16
ARGHGA
غزلیات انوری
1391/07/16
ANVGH
خلدبرین وحشی بافقی
1391/07/16
BAFGH
قصاید هاتف
1391/07/16
HATG
ماده تاریخ های هاتف
1391/07/16
HATA
ابیات برگزیده صائب
1391/07/16
SAEBA

پیامکی ، موضوع ادبی9
دیوان اشعار رودکی
1391/07/16
RODAKI
قطعات سنایی
1391/07/16
SANAGH
رباعیات محتشم
1391/07/24
MOHTA
قصایدپروین اعتصامی
1391/12/16
PARVINGH
قصایدسنایی
1391/12/16
SANGH
قصاید و قطعات منوچهری
1392/10/01
DAMGHANIG
آوای دل
1394/06/23
FAYEZ

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,739,501