خدمات تلفن همراه

پست های : VoroOojak

VoroOojak  

شب بخیر:#'(
1393/07/05 00:00:45.880
کد: 114607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

هر شب بگو جایه وروجک خالی:#'(
1393/07/04 23:59:02.097
کد: 114595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

هر وقت شد میام اجی:#'(
1393/07/04 23:58:36.600
کد: 114592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نه اجی معلوم نیس دیگه کی بیام:#'(
1393/07/04 23:57:12.767
کد: 114587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

شب بخیر تا.....هر وقت تونستم بیام:#'(:#'(
1393/07/04 23:56:27.570
کد: 114584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اومدم یه نگاه بندازم دیدم فاطیماه داره میره:#'(:#'(:#'(
1393/07/04 23:54:14.923
کد: 114577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چرا دارم:#'(
1393/07/04 23:53:31.710
کد: 114574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نه گیلدا:#'(
1393/07/04 23:52:24.267
کد: 114568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

منم همینطور عزیزم:#'(خودمم معلوم نیس بیام یا نه:#'(منو یادت نرهااا:#'(
1393/07/04 23:52:12.803
کد: 114567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

منم دوست دارم فاطیماه:#'(
1393/07/04 23:49:50.590
کد: 114559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,237,655