خدمات تلفن همراه

پست های : فریبا

  

سیمین بهبهانی:
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﻧﮑﻦ .. ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﯼ
ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻭ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ
ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﻧﮑﻦ ...
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .. ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺷﺎﻥ
ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ...
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺍﯼ
ﮐﺸﻒ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ .. ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻪ
ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮﺕ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ . ﺁن ﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻭﮔﺎنگی ﺷﺨﺼﯿﺖ.
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ
ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ..
ﻣﺒﺎﺩﺍ
ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﺁﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻮﯼ
ﻣﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺑﺎ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺕ،،ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ
ﮐﻦ ..
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺒﺮ
ﻫﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ، ﺭﻧﺠﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ .
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ
ﺗﺮﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ
ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ...
ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﮑﻦ
ﺗﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽ
ﮐﺴﯽ ﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ
ﺑﺎﺷﯽ ...
1393/08/22 19:43:06.810
کد: 190291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

یک مرد و یک زن در دنیا هستند ک خوشبخت ترینند:

اولی مردی ک من خانومشم

دومی هم زنی که من عروسشم

والسلام... با منم بحث نکنید :-D
1393/08/16 21:29:45.617
کد: 182948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

 تقدیم به تمام بانوان کشورم
واژه
" بانو
" در اصل برگرفته از واژه پهلوی
" ریتا با گیانو
" به معنی پرتوی یزدانیست

بانو یک واژه پارسی کهن است . (بان + و = بانو )

بان در نام شهر بانه هنوز به کار می رود . بان یعنی بالا و بانو به معنی کسی است که در بالا جا دارد و این به نشانه گرامی داشتن بانوان است .
اما واژه خانم مغولی است و ریشه پارسی ندارد . خان و خانم و بیگ و بیگم نام های مغولی است . خان و بیگ مذکرند و خانم و بیگم مؤنث هستند.
زن از ریشه
"کن
" به معنی خانه و صاحب خانه می آید. بانو در اوستایی به معنی فروغ و روشنایی است. پس بانو به معنی چراغ است. کدبانو هم یعنی چراغ خانه (کد = خانه) خود واژه همسر (هم-سر) کاملا گویاست که زن در آیین باستانی ما همپایه مرد است ـ

هدیه کنید به تمام بانوان از طرف ایران زمین چون فقط اين سرزمين چنان ارج نهاده دو جنس را كنار هم...
1393/08/16 21:22:09.970
کد: 182928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!

ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ..

ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ..

ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ..

ﯾﮑﯽ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ..

ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ...!

و.....

ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند...!پائولو کوئیلو
1393/08/16 18:36:19.060
کد: 182524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

زيباترين قسم سهراب سپهري: نه تو ميماني و نه اندوه و نه هيچيک از مردم اين آبادي...
به حباب نگران لب يک رود قسم، و به کوتاهي آن لحظه شادي که گذشت،
غصه هم ميگذرد،
آنچناني که فقط خاطره اي خواهدماند..
لحظه ها عريانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مپوشان هرگز...!!!
1393/08/16 18:27:05.723
کد: 182504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

. تا حالا به رهبر ارکستر دقت کردی...
پشتش رو به همه می کنه و با تمام وجودش کارشو انجام میده...
یه وقتایی تو زندگی باید پشتتو به همه کنی وبا تمام وجودت کاری که درسته رو انجام بدی...
مطمئن باش که آخرش همه به احترامت بلند می شن وتشویقت می کنن.
1393/08/16 18:26:19.283
کد: 182501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

امروز. نیمه ی
پاییز است.
سازت اگر عشق بنوازد
همه خلقت خواهند رقصید
زبانت اگر شیرین باشد
همه پروانه ها گرد تو خواهند آمد
قلبت دریای رحمت باشد
همه در آن جا خواهند گرفت
پس عشق را بنواز
با زبان شیرینت بخوان
و با قلبت پذیرا باش
مهرت زیبا پاییزت عاشقانه....
1393/08/16 18:25:33.290
کد: 182499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خواستم اين دو سخن زيبا رو با هم سهيم شويم!!

عابدی را گفتند :
خداوند را چگونه میبینی...؟!
پاسخ داد:
اینگونه که همیشه میتواند
مچم را بگیرد ...
اما همیشه دستم را میگیرد...

وقتی باخدا
"گل یا پوچ
" بازی میکنی، نگران نباش؛ خواهی برد...
چرا که پروردگار مهربان هر دو دستش پر است..

الهی؛ دوستانم را دست خالی مگذار! شکرانه اش بامن... دوستان امیدوارم هفته خوبی در پیش داشته باشید....
1393/08/15 22:02:48.750
کد: 181298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

پروردگارا
دوستانی دارم که روزگار فرصت دیدارشان را کمتر نصیبم میگرداند اما تو خود میدانی که یادشان در دلم جاوید است،دوستانی که رسمشان معرفت،کردارشان جلای روح و یادشان صفای دل است،پس آنگاه که دست نیاز سوی تو بر می آورند،پرکن دستانشان را از آنچه که در مرام خدایی توست
1393/08/15 19:24:19.493
کد: 181096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺗﻤﺎﻡ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ،
ﺗﺮﺍﺯﻭ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ....
ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﻣـﯽ ﮔـﯿـﺮﯼ !
ﺣﺴـﺎﺏ ﻭ ﮐـﺘـﺎﺏ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﯽ !
ﻣﻘـﺎﯾـﺴـﻪ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﯽ !
ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧـﮑـﻨـﺪ ﺣﺴـﺎﺏ ﻭ ﮐـﺘـﺎﺑـﺖ ﺑـﺮﺳـﺪ ﺑـﻪ ﺁﻧـﺠـﺎ ﮐـﻪ
ﺯﯾـﺎﺩﺗﺮ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ،
ﮐـﻪ ﺯﯾـﺎﺩﺗـﺮ ﮔﺬﺷـﺘـﻪ ﺍﯼ ،
ﮐﻪ ﺯﯾـﺎﺩﺗـﺮ ﺑـﺨـﺸـﯿـﺪﻩ ﺍﯼ ،
ﺑﻪ ﻗـﺪﺭ ﯾـﮏ ﺫﺭﻩ ،:-)
ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺣﺘﯽ !
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ!..
همیشه زیباترینهایت را جاری کن
جهنم مکانی جغرافیایی در جایی نیست بلکه حالتی از روح ناراضی است..
رضایت درون یعنی بهشت.

"آرامش
"هنر نپرداختن به مسائلی است که حل کردنش سهم خداست ..
لحظه هایت لبریز از آرامش....
1393/08/14 06:51:00.950
کد: 179352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,225,930