خدمات تلفن همراه

پست های : آرین

آرین  

اسمتو بنویس ببین چی در میاد ؟
A: با خدا
B:بدبخت
C: معصوم
D: با استعداد
E: خوب اما شکننده
F: احساسی برای دیگران
G: منطقی
H: آرام
I: مودب
J: لذت بردنی از زندگی
K: قابل عاشق شدن
L: با مزه
M: عالی
N: مغرور
O: ورزشکار
P: خنده رو
Q: باحال
R: غیرقابل پیش بینی
s; با احساس
T: خالص و حقیقی
U: سودمند و باهوش
V: عصبانی
W: بیخیال
X: نابغه
Y: لذت بردنی
Z: خوش مشرب
1393/07/11 21:00:48.920
کد: 127109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام به دادشای خوبم خوش آمدید
1393/07/11 20:56:03.560
کد: 127097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

آدمای راستگو:
خیلی زود و خیلی راحت عاشق می شن
خیلی راحت احساساتشون رو بروز میدن
خیلی راحت بهت میگن که دوستت دارن
خیلی دیر دل می کنن
خیلی دیر تنهات می ذارن
اما
وقتی زخمی بشن
ساکت می شن
چیزی نمی گن و خیلی راحت می رن
ودیگه هم بر نمی گردن
1393/07/11 20:49:25.440
کد: 127078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

):
ﻣﯿﮕـــﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺭﺍﻣــﺶ ﺧـــﻮﺩﺗﻢ ﮐﻪ ﺷـــﺪﻩ ﺑﺒـــﺨﺶ ﻭ ﻓــﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﻭﻟـــﯽ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺍﺯ ﮐﺴــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗـــﻊ ﻧــــﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿــــﺮﻧﺠــﯽ ﻫــﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻫـــﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺑﺒﺨـــﺸﯽ ﻭ ﻓـــﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨـــﯽ ﻧﻤﯿـــﺸﻪ ﺍﻧﮕـــﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﺧــــﻮﺩﺗﻮ ﮔــــﻮﻝ ﻣﯿــــﺰﻧﯽ ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺍﺯ ﯾـــــﻪ ﺩﻭﺳــــﺖ ﻣﯿـــــــﺮﻧﺠﯽ ﺣﺘـــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﮕــــﯽ ﺑﺨـــــﺸﯿﺪﻣـــﺶ ﯾﻪ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺗﻪ ﺩﻟــــﺖ ﻣﯽ ﻣـــﻮﻧﻪ ﮐﯿـــــــﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺖ ... ﯾﻪ ﺟــــــــﺎﯼ ﺯﺧـــــﻢ ... ﯾﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿـــــــﺬﺍﺭﻩ ﺍﻭﺿـــــــﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻗﺒــــﻞ ﺑﺸــــﻪ ﻫـــــﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨــــﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﮕﯽ ﻧـــﻪ ... ﺑﯽ ﻓﺎﯾـــــــﺪﻩ ﺳﺖ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺳـــــﻂ ﺍﺯ ﺑﯿــــﻦ ﺭﻓﺘـــــﻪ ﻭ ﺟﺎﯼ ﺧــــﺎﻟﯿــــﺶ ﺗﺎ ﻫﻤﯿـــــﺸﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑــــﻨﻪ ﯾــــﻪ ﭼﯿـــــــﺰﯼ ﻣﺜـــــــﻞ
"
"ﺣـــــــــﺮﻣـــــﺖ
1393/07/11 20:47:04.230
کد: 127072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سوغات هر شهر متعلق به یک برج فلکی است . آیا میدانید شما خصلت کدام سوغات را دارید ؟ .................فروردین : گلاب کاشان خوشیو و دلنشین . ............اردیبهشت : سوهان قم .شیرین وعلاقه مند به مذهب .......................خرداد : حلوای سیاه اردبیل . شیرین اما ظاهرا تند و خشن از لحاظ اخلاق ....................تیر : باقلوای یزد گرم و شیرین و خوش اب و رنگ ...............مرداد زعفران مشهد . گرانبها و قیمتی . لطیف و خوشبو . در داشتنش کوشا هستید .......................شهریور : کلوچه شمال ..دوست داشتنی . ..............مهر : نان خرمایی کرمانشاه ..گرم و لذیذ ولی زیادش دل رو میزنه ............آبان : سیب دماوند .ملس . خوشمزه ...................آذر .: نخود کرمانشاه سفت ولی زود پر . براحتی خام میشود ..........دی: نقل ارومیه ......سفید رو و از درون پر مغز ......بهمن : پسته رفسنجان .....خوشمزه و همه طالب داشتنش .......... اسفند :ا انار ساوه ........ملس و خوشمزه ...زیادش دل رو میزنه .......شما حالا متولد کدام ماهی ؟
1393/07/11 20:45:40.127
کد: 127069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

جوانی بادوچرخه اش باپیرزنی برخوردکرد
وبه جای اینکه ازاوعذرخواهی کندوکمکش کندتاازجایش بلندشود،شروع به خندیدن ومسخره کردن اونمود؛

سپس راهش راکشیدورفت؛پیرزن صدایش زدوگفت:چیزی از تو افتاده است.

جوان به سرعت برگشت وشروع به جستجونمود؛پیرزن به اوگفت:زیادنگرد؛
مروت ومردانگی ات به زمین افتادوهرگزآنرانخواهی یافت؛؛

☝ زندگی اگر خالی ازادب واحساس واحترام واخلاق باشد،هیچ ارزشی ندارد؛
1393/07/11 20:43:04.407
کد: 127061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دختر:حاج آقا اگه من با دوست پسرم شنا کنم میرم جهنم؟
آخوند پ ن پ با جت شخصی میری بهشت!
دختر:اگه با شما شنا کنم چی؟
آخوند:د نه د,مثل اینکه تصمیمت واسه بهشت رفتن قطعیه!!!
1393/07/11 20:35:24.660
کد: 127038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻨﺎﭘﺎﺭﺕ: ﺍﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ... ﺁﺩﻭﻟﻒ ﻫﯿﺘﻠﺮ: ﺍﮔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪﻡ ﻧﺎﺯﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﻤﺐ ﺍﺗﻤﯽ ﻣﯿﺸﺪ. ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ﺍﻋﻈﻢ)ﺹ :( ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﻋﻠﻢ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﯿﺪ . ﺑﻦ ﻻﺩﻥ: ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﺷﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﮐﺎﻭﺵ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ . ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ : ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﻮﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﻫﻞ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺳﺖ . ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ اینو نذاشتم لایک کنی....کپی کن بذار من براتون لایک بزنم
1393/07/11 20:33:55.583
کد: 127033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

به شانه ام زدی

تا برگشتم رفته بودی

بی انصاف به یاد آوردن تنهایی ام شوخی قشنگی نبود !
1393/07/11 20:00:14.183
کد: 126954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام آبجی دریا ممنون
1393/07/11 19:57:55.887
کد: 126950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,634,035