خدمات تلفن همراه

پست های : مهری

مهری  
اتاق 34 - انرژی مثبت

فرکانس مثبت
قبول مسیولیت

بهترین روش براي از میان برداشتن انواع خشم قبول مسئولیت است.با قبول مسئولیت، بلافاصله از شدت خشم شما کاسته می شود. تمام
خشمتان فرو می نشیند به محض آنکه می گویید «! من مسئول هستم »: انرژي اي که خشم براي حالت وجودي خود به آن نیاز دارد قطع می شود.
به خاطر قانون جایگزینی و این حقیقت که ذهن شما در آن واحد تنها به یک موضوع می تواند فکر کند، نمی توانید هم زمان هم
موقعیت را بپذیرید و هم خشمگین باشید.🌸🌿🌸🌿
*
جمله تاکیدی امروز ...
🌿من مسئول زندگیم هستم و همیشه از قدرت لازم براي مفید بودن و لذت بردن برخوردار خواهم بود. ... خدایا شکرت 🌿
************
روزتان پر از فرکانس های مثبت و زیبای زندگی ...🌸🌸🌸
1394/08/21 09:51:18.507
کد: 468109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 34 - انرژی مثبت

ﺩﺭ ﺗﻨﻮﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺳﺮﺩﯼ ﻣﻜﻦ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺸﻖ ، ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻣﻜﻦ! ...
ﻻﻑ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽﺯﻧﯽ! ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎﺵ !
ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺵ ... !
ﺩﯾﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎﺵ!
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺭﻭﯼ ، ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺵ ! ...
ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﯾﻦ ، ﺩﻛﺎﻥﺩﺍﺭﯼ ﻣﻜﻦ !
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﯽﺭﻭﯼ ، ﻛﺎﺭﯼ ﻣﻜﻦ! ...
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻤﺎ!
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺁﻛﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ! ...
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺭﻑ ِ ﺑﯽ ﺧﺮﻗﻪﺍﯼ!
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪﻩﯼ ﺑﯽ ﻓِﺮﻗﻪﺍﯼ! ...
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻥﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،
ﺗﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﺖ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﻛﯿﺴﺘﯽ! ...
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺫﻫﻦ ﺯﯾﺒﺎﺁﻓﺮﯾﻦ
ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻛﺮﺩﻥ ِ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ! ...
ﻋﺸﻖ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺴﺖ ﺷﻮ ﮔﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ
ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﻏﯿﺮ ﺍﻧﮕﻮﺭﯼ ﻭﻟﯽ ... !
ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ ، ﻣﺴﺖ ﺷﺪ!
ﻭﺍﺭﺩ ﯾﮏ ﺭﺍﻩ ﺑﯽ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺷﺪ ! ...
ﻛﺎﺵ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻢ ﺷﺮﺍﺏ ِ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺩ
ﺧﺎﻧﻪﯼ ﺟﺎﻧﻢ ﺧﺮﺍﺏ ِ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺩ ! ...
ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻋﺸﻖ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻮﺩ ،
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮَﺩ ، ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻮﺩ ! ...
ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺮ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺳﺖ ،
ﺭﺩّﭘﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺩﯾﺪﻧﯽﺳﺖ! ...
ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ِ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ،
ﺳِﺮّ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ! ...
‏« ﺳﺎﻟﮏ !« ﺁﺭﯼ ... ؛ ﻋﺸﻖ ﺭﻣﺰﯼ ﺩﺭ ﺩﻝﺳﺖ
ﺷﺮﺡ ﻭ ﻭﺻﻒ ِ ﻋﺸﻖ ﻛﺎﺭﯼ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ! ...
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮﺭ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻛﻼﻡ !
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺮ ، ﻣﺴﺘﯽ ، ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ...!"
" حضرت مولانا
"
"
@sher_va_saz_asil_irani
1394/08/20 23:18:15.650
کد: 467865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چرا در مشکلات آه میکشیم؟

آه
" از اسماء خداست

ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ:
ﺇِﻥَّ ﺁﻩ ﺍﺳْﻢٌ ﻣِﻦْ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﺰَّ ﻭَ ﺟَﻞَّ ﻓَﻤَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﺁﻩ ﻓَﻘَﺪِ ﺍﺳْﺘَﻐَﺎﺙَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ
ﺗَﺒَﺎﺭَﮎَ ﻭَ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ .
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :

" ﺁﻩ
" ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ،
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺁﻩ ﺑﮕﻮﯾﺪ ، ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﻪ
ﻭ ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺁﻫﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﯽ.

منبع: بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ جلد ‏90 ؛ صفحه 393 و معانی الخبار صفحه 354
1394/07/22 20:01:29.927
کد: 444052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 3 - طنز

📎
بعضی آدمها مثل پرگارن!
خیلی خیلی نرم و ظریف دورت میزنن!

پرگار محترم:
یادت نره زمین به شکل عجیبی گرده!
بترس از روزی که دورت بزنن...
1394/07/13 16:18:22.063
کد: 437364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

󾔯 به استقبال غدیر󾔯

󾮕دست حیدر رفت بالا ، عرشیان دلباختند
󾭗از شعف در عرش اعلا حیدریه ساختند

󾮕دست حیدر رفت بالا ؛ چون غلامان اسیر
󾭗حضرت جبریل گفتا : یا علی انت الامیر

󾮕دست حیدر رفت بالا تا که دین کامل شود
󾭗آنچه که میخواست احمد عاقبت حاصل شود

󾮕دست حیدر رفت بالا ، بانگی آمد : ای رسول
󾭗سعیکم مشکور ، حالا حج تو گشته قبول

󾮕دست حیدر رفت بالا ، حاجیان همت کنید
󾭗یا علی گویید ، فورا با علی بیعت کنید

󾮕دست حیدر رفت بالا کینه ها ابراز شد
󾭗از همانجا دشمنی با مرتضی آغاز شد
󾮕دست حیدر رفت بالا دشمنی، دشمن آشکار شد
󾭗دست مظلوم مدینه بین کوچه بسته شد

󾮕دست حیدر رفت بالا حرمت مولا شکست
󾭗پشت درب خانه ، ملعون ، سینه ی زهرا شکست

󾮕دست حیدر رفت بالا ،با دلی زار و غمین
󾭗بعد زهرا سالها شد مرتضی خانه نشین

󾮕دست حیدر رفت بالا ،در مدینه مجتبی
󾭗آن عزیز فاطمه شد کشته ی زهر جفا

󾮕دست حیدر رفت بالا ،از لجاجت با علی
󾭗اربا اربا شد علی ابن حسین ابن علی

󾮕دست حیدر رفت بالا ، دست سقا شد قلم
󾭗در کنار علقه شد واژگون صاحب علم

󾮕دست حیدر رفت بالا ، قاسم گل پیرهن
󾭗از فرس افتاد ،له شد پیکر ابن الحسن

󾮕دست حیدر رفت بالا ،نیزه ها آمد فرود
󾭗هیچکس در قتلگه فکر دل زینب نبود ..

♧ اللهم عجل لولیک الفرج ♧
1394/07/08 19:06:00.313
کد: 432830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام شب همگی بخیرخاله شریفه مطلبتون درباره حضرت علی خیلی قشنگ بود حال کردم
1394/07/08 18:21:46.673
کد: 432824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 11 - محرم

حج نیمه تمام چقدر اشناست
شاید در پی ان عاشورایی در راه باشد
1394/07/04 21:27:38.317
کد: 430567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

. ﺩﻟﺨﻮﺵ ﺁﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺞ ﻣﻰ ﺭﻭﯾﻢ,ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺞ ﻣﻰ ﺭﻭﯾﻢ ,ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺧﺪﺍ ﻣﻰ ﺭﻭﯾﻢ ,ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﻣﻰ ﺭﻭﯾﻢ ,ﺣﺞ ﺧﺪﺍ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺩﻝ ﭘﺎﮎ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺴﺘﻦ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﻧﯿﺴﺖ, ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ
1394/07/01 18:48:39.733
کد: 429201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام داداش عباس متناتون فوق العاده هستن مخصوصا۱۸:۳۴ دقیقه عالی بود ممنون
1394/06/31 18:49:23.583
کد: 428682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

🌸🌸🌴🌸🌸
🍃چهار نعمتی که بهتر است هر روز صبح یاد کنیم🍃

🌾رسول خدا صلی الله علیه وآله) فرمود:

▪️«هر که صبح کند و چهار نعمت خدا را یاد نکند می ترسم که نعمت خدا از او زائل گردد»

✅الف- اَلحَمدُ للهِ الَّذِی عَرَّفَنِی نَفسَهُ وَلَم یَترُکنِی عُمیانَ القَلبِ
ستایش خدا را که خود را به من شناساند ومرا کوردل نگذاشت.

✅ب- اَلحَمدُ للهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلی اللهُ عَلَیهِ وَآلِه

ستایش خدا را که مرا از امت حضرت محمّد صلی الله علیه و آله قرار داد.

✅ج- اَلحَمدُ للهِ الُّذِی جَعَلَ رِزقِی فِی یَدَیهِ وَ لَم یَجعَل رِزقِی [وَ لَم یَجعَله] فِی أَیدِی النَّاس
ِ
ستایش خدا را که روزیم را در دست خودش قرار داد و آن را در دست مردم ننهاد.

✅د- اَلحَمدُ للهِ الَّذِی سَتَرَ ذُنُوبِی وَ عُیُوبِی [سَتَر ذَنبی] وَ لَم یَفضَحنِی بَینَ الخَلائِق
ِ
ستایش خدا را که گناهانم وعیوبم را پوشاند ومرا در میان مردم رسوا
نکرد.

📘📘(الدعوات، ص۸۱٫/مستدرک الوسائل، ج۵، ص۳۹۲٫/مصباح کفعمی، ص۱۷۰٫)
🌼🌼🌺🌼🌼
1394/06/31 13:54:53.867
کد: 428560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,237,507