خدمات تلفن همراه

پست های : امید

امید  

موضوع : ادبی

گفتی.بسوز.اتش دل.اعتبارتوست.
درانتهای راه زمستان .بهارتوست.
گفتم.اگرچه خشک شده شاخه های من
سبزست ریشه های دلم.تاکنارتوست.
1393/03/30 23:52:28.050
کد: 10185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

درحسادت خودخواهی پیش ازعشق حکومت می کند.
1393/03/30 01:39:39.480
کد: 9923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

وقتی که ماررابه خانه ات راه دادی .بایدانتظارنیش زدن اوراهم بکشی.
1393/03/29 21:50:32.530
کد: 9844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

کدام ستاره تورادیدوبه تو
چشمک نزد
کدام نسیمی وزیدوبه دستان تو
شب نم نزد
کدام چشمه ای جوشیدوروان شد
برلبان توبوسه نزد
کدام برکه ای درانتظارتونبود
کدام غروبی بی فروغ بود
خودراباورکن
کدام باوری توراباورنکرد
1393/03/29 21:45:37.740
کد: 9841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

چه جان بخش بود.عطرعبورماه
ان گاه که..
ازاسمان شب تنهایی ام
خرامان گذشت
اما....
چه غم انگیز است.
که فقط چندلحظه.
به تماشای ماه بنشینی...
1393/03/29 21:36:02.110
کد: 9839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

ازکهکشان دستانت
تابیکران چشم ها
راهی است فراتر ازرویا
که مرا.
باقالیچه ای ازابرهای سلیمانی
به اسمان ها
فرامی خوانی.
1393/03/29 18:11:52.130
کد: 9748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

یکی بودیکی نبودتوی شهرقاصدک
قلب من بودویه دنیاارزو
1393/03/29 17:41:18.667
کد: 9744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

همه به فکرتغییرجهان اند.اماهیچ کس به فکرتغییرخویش نیست.
1393/03/29 17:14:49.330
کد: 9736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

تنهاگنجی که جستجوی ان به زحمتش می ارزد هدف است.
1393/03/29 17:02:09.527
کد: 9727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

موضوع : ادبی

شادبودن هنراست.
شادی کردن هنری والاتر
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست...
هرکسی نغمه ی خودخواندوازصحنه رود.
1393/03/29 16:52:19.050
کد: 9722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,633,443