خدمات تلفن همراه

پست های : یاسین

یاسین  

ما انقدر فقیریم که
.
.
.
.
.
.
.
15ساله هروقت دست کردم تو سیب زمینی سرخ کرده
مامانم گفت نخور کمه
ینی تا الان 1بارم اندازه نبوده!
😐😐😐😐
1393/10/28 12:52:08.020
کد: 236250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

میگن تو قیامت تمام اعضاء بدن به حرف میایند

خداکند دلم لال شود،،،،،،
چون طاقت اشک های خدا را ندارم 😭
1393/10/28 12:51:44.253
کد: 236249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

کشش ندارم
"خوب
" بودنمو به کسی اثبات کنم ترجیح میدم برن
"تجربه
" کنن برگردن...!!!
1393/10/28 12:51:19.767
کد: 236248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺯﻧﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﺪ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ گفت :

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺮﺧﺮ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﻮﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ!

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺷﺎﻛﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺧﯿاﺑﺎﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ !

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻡ، ﺍﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﯿﻜﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ !

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﻢ ﻛﻤﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺬﺍﯼ ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ !

خدﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻣﯽﺍﻓﺘﻢ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ !

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﻛﻨﻢ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ !

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻢ !

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﺟﯿﺒﻢ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻡ
ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺨﺮﻡ !

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ

ﺁﺭﯼ ...
ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﺪ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ می باﯾﺴﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .


خدایا شکرت ...
1393/10/28 12:50:55.377
کد: 236247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دوستاﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ . . .
ﺷﻨﯿﺪﻡ ﭼﻦ ﻭﻗﺘﯿﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻭ ﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺖ ﺭﺍﯾﺞ ﺷﺪﻩ...!!!
ﯾﻪ ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ :
*
*
*
*
*
*
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺯ اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯿﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.....😎
1393/10/28 12:50:24.560
کد: 236246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

همیشه بر انم که دل کسی را نشکنم،،

اما وقتی به خودم نگاه می کنم ،،

تکه تکه ام،،!!!!!
1393/10/28 12:50:06.063
کد: 236245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دختر خالم هی داد میزد:
منو بگیر
منو بگیر
منم خیلی ریلکس اومدم جواب بدم
که قصد ازدواج ندارم که یهوووو
.

.

.
تالااااااااپ....
از روی نردبون افتاد کف حیاط!!!
اخه بنده خدا داشت شیشه ها رو پاک میکرد
1393/10/28 12:49:47.460
کد: 236244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلامتی خودم. چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


چون با همه خندیدم... همه رو دلداری دادم... نگران همه شدم... به همه اهمیت دادم... بغض های خیلیارو به خنده تبدیل کردم...... ولی هیچکس حتی نفهمید تو دلم چی میگذره...هیچ کس نفهمید...
1393/10/28 12:49:22.043
کد: 236243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ســـــلامتی چندتا شــــــــــونه....
کــــــــــ تابــــــــــوت من روشـــــونه
1393/10/28 12:48:54.247
کد: 236242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

کل کل یه جنوبی با یه تهرانی و شیرازی و اصفهانی و مشهدی :

مشهدی: ما قطب مذهبی ایران هستیم !

شیرازی: ما فرهنگ و اعتبار ایرانیم !

اصفهانی: ما تمدن ایران زمینیم !

تهرانی: ما پایتخت ایرانیم، ایران بدون ما یعنی هیچ. .. !؟!

جنوبی :ممد.. ! شیر نفت رو پنج دقیقه ببند ببینم اينا چی میگن؟؟؟؟؟ :| :| :))))
1393/10/28 12:48:31.100
کد: 236241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,233,425