خدمات تلفن همراه

تالار عمومی- اتاق : 29 -

مجتبي  مجتبي اتاق 29 -

ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ
ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ‏( ﻉ ‏) ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺷﺪﻩ !
ﺣﺮﻡ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺯﺍﺋﺮﻫﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻫﺎ
ﻣﺠﺎﻭﺭﻫﺎ
ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺁﺫﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﺎ !
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﻗﺎﻟﯽ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻟﯽ ﻫﺎ !
ﻭ ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ
ﺯﺑﺎﻥ ﻭﺍﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ، ﺁﺭﺍﻡ :

" ﺑﺒﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺁﻗﺎ !
ﺑﺒﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺁﻗﺎ !
ﺑﻪ ﺑﯿﺨﻮﺍﺑﯽ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﻦ !
ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﭘﻮﻝ ﻣﺸﻬﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﺭﺍ ﺟﻮﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﻦ !
ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺩﺍﻣﻦ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻃﻼﯾﯽ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺖ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍ
"
ﯾﮑﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ !
ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻﯼ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﺍﺫﺍﻥ ﻣﯿﮕﻔﺖ !
ﺻﺪﺍ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺩﺭ ﺻﺤﻦ ﻭ ﺣﺮﻡ،
ﮔﻮﯾﺎ ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯿﮕﻔﺖ :

" ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﯽ
"...
ﯾﮑﯽ ﺑﻐﺾ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻩ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﻔﺖ !
ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﮕﯽِ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﻔﺖ !
ﺟﻮﺍﻥ ﺯﺍﺋﺮﯼ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ
" ﺁﻣﺪﻡ ﺍﯼ ﺷﺎﻩ
" ﺭﺍ ﻣﯿﮕﻔﺖ؛
ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ، ﺩﻟﮕﯿﺮ ﺣﺮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ !
ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﭘﺎﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﻏﺮﯾﺐ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎ
ﯾﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺍﻟﺮﺿﺎ
1394/04/30 10:36:59.717
کد: 383117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آتــنا  آتــنا اتاق 29 -

سینما


هالیود,غول فیلم سازی جهان محسوب می شود که سالانه٧٠٠فیلم در آن تولید می شود.به گواه صاحب نظران,یکی از رویکرد های رایج وموفق غرب در گسترش استیلای فرهنگی خود بر سایرفرهنگ ها این است که مبانی نظری خود را با زبان تصویر وبه شیوه ای بسیار جذاب بیان می کند,از این رو,هالیود در دنیای غرب,اهمیت وجایگاه بسیار مهمی دارد.عملکرد هالیود هم ثابت کرده است که این صنعت بیش از آنکه در خدمت هنر باشد در خدمت سیاستمداران آمریکایی وصهیونیستی است وفیلم های این موسسه با اهداف واغراض سیاسی وتأمین منافع صهیونیست ها در سراسر جهان تولید می شود.
1393/11/15 15:24:22.090
کد: 244587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آتــنا  آتــنا اتاق 29 -

برخی بازیگران جنگ نرم علیه نظام اسلامی:

غول های رسانه ای,نهادها,مؤسسات وبنیادهای بین المللی,نهادهای رسمی ودولتی,سرویس های جاسوسی وامنیتی کشورهای بیگانه,شخصیت های داخلی هماهنگ با نظام سلطه نظیر برخی روشنفکر نماها,سیاسیون فرصت طلب,هنرمندان غیرمتعهد وبلندگوهای رسانه ای داخل کشور,بنیاداعانه ی ملی برای دموکراسی,انیستیتو اینترپرایز,اندیشکده ی آمریکایی برو کینز,بنیاد سوروس,مؤسسه ی جامعه باز,بنیاد مطالعات ایران,مرکز بین المللی محققان وودرو ویلسون,بنیاد کارنگی,خانه ی آزادی,موسسه دموکراسی چند حزبی هلند,صندوق آلمانی مارشال,مؤسسه ی بین المللی رویارویی های غیر خشونت آمیزو...ازجمله موسسات ونهادهایی هستندکه به طور ویژه در زمینه ی براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند.
1393/11/15 15:24:05.230
کد: 244586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آتــنا  آتــنا اتاق 29 -

پروژ ه ی دلتا:

این طرح توسط دولت آمریکادر سال ١٣٨۴باهدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی با استفاده از٣تاکتیک
"مهار
",
"نبرد رسانه ای

"ساماندهی نا فرمانی های مدنی
"تدوین وبه مرحله اجرا گذاشته شده است.برخی محورهای این عملیات روانی تبلیغاتی به شرح زیراست:١-استفاده از ضعف سیاست های اقتصادی واختلافات درونی ایران٢-دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل های دانشجویی ونهادهای غیر دولتی٣-تدارک شبکه های متعددرادیو وتلوزیونی برای ایرانیان۴-حمایت از مخالفان نظام۵-تضعیف ستون های حمایتی حکومت ایران
"سرویس های امنیتی ونظامی
"۶-متهم کردن مسئولین ایرانی به نقض حقوق بشر وآزادی٧-وادار کردن رهبران روحانی به کناره گیری از قدرت٨-ازبین بردن قدرت بسیج وسپاه وایجاد تغییر در وزارت اطلاعات یاحذف آن
1393/11/15 14:06:31.250
کد: 244576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آتــنا  آتــنا اتاق 29 -

جنگ نرم از نگاه مقام معظم رهبری:

درجنگ نظامی,دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما می آید,مراکز مرزی مارا سعی می کند منهدم بکند,درمرز نفوذ کند.درجنگ روانی وآنچه که امروز به او جنگ نرم گفته می شوددردنیا,دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می آید که آن ها رامنهدم کند؛دشمن به سراغ ایمان ها,معرفت ها,عزم ها,پایه ها,وارکان اساسی یک نظام ویک کشور؛دشمن به سراغ اینها می آیدکه این ها را منهدم بکندونقاط قوت را درتبلیغات خودبه نقاط ضعف تبدیل کند,فرصت های یک نظام رابه تهدیدتبدیل کند.
وقتی انسان,تجهیز,صف آرایی,دهان های باحقدوغضب گشوده شده ودندان های باغیظ فشرده شده علیه انقلاب,امام خمینی وآرمانهای نظام اسلامی را می بیند,وجوداین جنگ نرم راباور می کند.هرچه ممکن است عده ای این ها را نبینند.
1393/11/15 14:05:58.630
کد: 244575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مسعود  مسعود اتاق 29 -
موضوع : خانه و خانواده

فوری : سوء استفاده از دختران محجبه در شبکه های اجتماعی به تازگی چندین کمپین در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است که از زنان محجبه می‌خواهد با هدف معرفی و تبلیغ حجاب و پوشش اسلامی تصاویر خود را منتشر کنند.هرچند این رویکرد نسبت به حجاب و زن مسلمان تاکنون نتوانسته در میان بانوان محجبه که اعتقاد راسخ به مبانی دین مبین اسلام دارند جایی برای خود باز کند اما هستند دخترانی که با تبلیغات رسانه‌ای جذب این کمپین‌های انحرافی شده و تصاویر شخصی خود با حجاب اسلامی را به راحتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و به نمایش می‌گذارند. کمپین‌های مدعی ترویج حجاب با برچسب «اسلام»، «زن مسلمان» و «حجاب زیبا» اقدام به جذب و تشویق دختران محجبه برای انتشار تصاویر خود در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند
1393/11/07 19:41:57.290
کد: 240863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
fatemeh zahra110  fatemeh zahra110 اتاق 29 -

همه اطلاعاتی که باید در مورد فیس بوک و مدیرانش بدانید

چگونه فیس‌بوک طی ۸ سال به مرز یک میلیارد عضو نزدیک می‌شود؟ دلایل موفقیت این شبکه اجتماعی چه بوده است که شبکه های مشهور دیگر موفق به کسب چنین جایگاهی نشدند؟ آیا کارکردهای ضداجتماعی فیس‌بوک در حال پیشی گرفتن از کارکرد اجتماعی آن است؟ برای آشنایی بیشتر با این کشور تازه تاسیس، با گزارش ویژه مشرق همراه شوید.

شبکه اجتماعی فیس‌بوک در فوریه ۲۰۰۴ وارد دنیای مجازی شد و در آن زمان رقابت با شبکه های قدیمی‌تر چون اورکات، یاهو ۳۶۰ و بسیاری از شبکه های دوستیابی و اجتماعی دیگر را آغاز کرد و در عین ناباوری در اندک زمانی به پرطرفدارترین شبکه اجتماعی تبدیل شد.

فیس‌بوک هم اکنون اندکی بیش از ۹۰۰ میلیون کاربر فعال دارد و موسسان و مدیران این شبکه برای رسیدن به مرز یک میلیارد عضو و جشن میلیاردی شدن این کشور مجازی لحظه شماری می‌کنند. بسیاری فیس‌بوک را پس از چین و هند، سومین کشور پرجمعیت جهان نام گذارده اند.

شاید این سوال برای بسیاری مطرح شود که فیس‌بوک چگونه در کمتر از ۸ سال به مرز یک میلیارد عضو رسیده است؟ آیا این موفقیت و اقبال تنها بدلیل مسائل فنی و جذابیت های ظاهری بوده یا برنامه ای دیگر برای مطرح نمودن یک شبکه اجتماعی واحد و گردآوری حداکثری کاربران در کار بوده است؟

میتوان گفت فیس‌بوک نقطه پایانی بر سرگردانی کاربران فضای مجازی در شبکه های متعدد اجتماعی بود. اورکات، کلوب، یاهو ۳۶۰، مای اسپیس، فلیکر و … همگی از رقبای فیس‌بوک به شمار می‌رفتند که با ظهور فیسبوگ همگی به حاشیه رانده شدند.

نمودار کاربران شبکه های اجتماعی مختلف در سال ۲۰۰۹، یکسال پس از ظهور فیس بوک

برای آشنایی بیشتر با ماهیت فیس‌بوک و دلایل اقبال جهانی آن به معرفی دوباره و اجمالی طراحان، سرمایه گذاران و حامیان آن خواهیم پرداخت.

زاکربرگ؛ یهودی آتئیست (بی خدا)

از مارک الیوت زاکربرگ (Mark Zuckerberg)جوان متولد نیویورک به عنوان مبدع فیس‌بوک و کسی که طرح اولیه آن را در ذهن پروراند، نام برده می‌شود. مارک زاک، متولد ۱۹۸۴ و در خانواده ای یهودی متولد شد. در سن ۱۳ سالگی خانواده مارک برای وی جشن تکلیف میتزوا (جشن تکلیف مخصوص یهودیان) گرفتند اما مدتی بعد مارک رسما خود را آتئیست (Atheist) یا منکر وجود خدا معرفی کرد. مارک عضو انجمن برادری یهودیان “آلفا اپسیلون پی” است و تحصیلات خود را در دانشگاه هاروارد در رشته کامپیوتر -ماشین های هوشمند و طراحی سیستم عامل- سپری کرده است.در ماه مه ۲۰۱۲ با پریسیلا چان فرزند دو پناهنده چینی ویتنامی‌که پس از سقوط سایگون به آمریکا مهاجرت کرده بودند ازدواج کرد.

داستین موسکوویتز – مارک زاکربرگ – ادوارد ساورین- کریس هیوز

مارک زاکربرگ به همراه ادواردو ساورین (Eduardo Saverin)، داستین مسکوویتز (Dustin Moskovitz) و کریس هیوز (Chris Hughes) چهار بنیانگذار اصلی فیس‌بوک هستند. مارک زاکربرگ هم اکنون رئیس و مدیرعامل فیس‌بوک است.

سهامداران فیس‌بوک

علاوه بر ۴ بنیانگذار فیس‌بوک، این شرکت پرسود سهامداران دیگری نیز دارد. سهامداران فیس‌بوک به ترتیب عبارتند از:

مارک زاکربرگ، ۲۴ درصد به ارزش ۳/۵ میلیارد دلار

شرکت سرمایه گذاری آکسل پارتنرز Accel Partners، ۱۰ درصد به ارزش ۲/۲ میلیارد دلار

شرکت سرمایه گذاری اسکای تکنولوجیز Digital Sky Technologies، ۱۰ درصد به ارزش ۲/۲ میلیارد دلار

داستین موسکوویتز، ۶ درصد به ارزش ۳/۱ میلیارد دلار. وی با ۲۸ سال سن جوان ترین میلیاردر جهان بوده و همانند زاکربرگ در خانواده ای یهودی متولد شده و تحصیل کرده هاروارد است.

ادوارد ساورین، ۵ درصد به ارزش ۱/۱ میلیارد دلار. ساوارین نیز متولد یک خانواده ثروتمند یهودی است.

شان پارکر، ۴ درصد به ارزش ۸۸۰ میلیون دلار: پارکر ۳۳ ساله نخستین رئیس فیس‌بوک بوده است.

پیتر تییلPeter Thiel ۳ درصد به ارزش ۶۶۰ میلیون دلار

گریلاک پارتنرزGreylock Partners ۵/۱ درصد به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار. گریلاک شرکت پشتیبانی نرم افزاری و زیرساختی است که عمده فعالیت های آن در اسرائیل است.

مریتک کپیتال پارتنرز Meritech Capital Partners5/1 درصد به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار

مایکروسافت ۳/۱ درصد به ارزش ۲۸۶ میلیون دلار

لی کا شینگ Li Ka-Shing75/0 درصد به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار. این مرد چینی صاحب چندین شرکت تجاری بوده و نهمین فرد ثروتمند جهان است.

نام جف روچیلد نیز در میان سهامداران فیس‌بوک دیده میشود که میزان سهم وی کمتر از یک درصد است.

نکته جالب و قابل توجه در این میان، یهودی بودن سه بنیانگذار اصلی فیس‌بوک است.

فیس‌بوک؛ رویای سیا که به حقیقت پیوست

پیش از این در مورد استفاده سرویس های جاسوسی کشورهای غربی بویژه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از بانک اطلاعات شبکه های اجتماعی همچون توییتر و فیس‌بوک مطالب بسیاری منتشر شده است.

 مراسم تقدیر سازمان سیا از زاکربرگ به دلیل موفقیت پروژه فیس بوک

بسیاری در آمریکا، زاکربرگ را عامل سیا نامیده اند

کریستوفر استارتینسکی معاون رئیس سازمان سیا مورد این شبکه گفته است: «برای سیا این [فیس‌بوک] کاملاً رویایی بود که به حقیقت پیوست»؛ چرا که در آن کاربران نگرش‌های مذهبی، سیاسی، شماره تماس، آدرس، اطلاعات شخصی، صدها تصویر از خود، نام دوستان، و حتی جزئیات لحظه به لحظه فعالیت‌های خود را قرار می‌دهند.

خود مارک زاکربرگ در مورد فیس‌بوک این چنین گفته است: «فیس‌بوک تنها و قدرتمندترین ابزار کنترل مردم است که تا کنون اختراع شده است».

به عقیده تحلیل‌گران آمریکایی، ابزار و امکانات موجود در فیس‌بوک و فعالیت‌های این شبکه اجتماعی در سطح جهانی سبب می‌شود تا سیا در هزینه‌های خود بتواند صرفه‌جویی کند. حتی تقویم و گاه‌نامه موجود در فیس‌بوک که کاربران با استفاده از آن به ثبت کارهای آتی خود می‌پردازند به سیا کمک می‌کند تا بداند که افراد قصد دارند در چه مکانی و در چه زمانی دست به انجام چه کارهایی بزنند.

بر این اساس، بخش جمع آوری اطلاعات آشکار یا (open source intelligence) این سازمان که بیشترین حجم کارهای اطلاعاتی و عملیات گردآوری اطلاعات را در بر می‌گیرد، با راه اندازی فیس‌بوک عملا تعطیل شده و فیس‌بوک به نیابت از سیا، وظیفه جمع‌آوری اطلاعات آشکار از شهروندان سراسر جهان را به عهده گرفته است. جمع آوری اطلاعات آشکار بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های سازمان‌های اطلاعاتی را تشکیل می‌دهد که پس از جمع‌آوری اطلاعات آشکار و پایش و تحلیل داده‌ها، اهداف مورد نظر برای کسب اطلاعات تکمیلی و مخفی شناسایی می‌شوند.

جمع آوری اطلاعات آشکار بیشترین حجم از کارهای اطلاعاتی را تشکیل می دهد

همچنین از آنجا که میلیاردها عکس شخصی در این شبکه اجتماعی وجود دارد، در آوریل سال ۲۰۱۱ فیس‌بوک بدون اطلاع‌رسانی به کاربران خود، ویژگی جدیدی را راه‌اندازی کرده است، یعنی فناوری و نرم‌افزار شناسایی و تشخیص چهره افراد.

و مواردی که در آن رسما مدیران این شبکه ها به همکاری با سازمان های اطلاعاتی اعتراف کرده اند. با شواهد موجود، اینگونه به نظر می‌رسد که طرح هایی نظیر فیس‌بوک و توییتر، نمی‌تواند صرفا در جهت ایجاد شبکه‌ای ارتباطی میان مردم سراسر جهان بصورت رایگان شکل گرفته باشد و برنامه ای فراتر از آن در میان نباشد. با اندک مطالعه و جستجو در مورد سرمایه گذاری های صورت گرفته چندین میلیارد دلاری برای تبلیغات پیش از راه‌اندازی و پس از آن، می‌توان دریافت که برنامه ای فراتر از یک طرح ساده که از ذهن یک دانشجوی رشته کامپیوتر برآمده باشد، در جریان است.

هالیوود، ماشین تبلیغات و دیپلماسی عمومی‌آمریکا نیز برای حمایت از آن دست به کار شده و با هدف سناریوسازی برای پیدایش این شبکه پیچیده اجتماعی با استفاده از استراتژی “حصاری از دروغ” (Cover of Lies) که چرچیل برای اولین بار آن را در کتابی با همین نام مطرح کرد، فیلم “شبکه اجتماعی” را ساخته است.

فیلم شبکه اجتماعی (

فیلم ”شبکه اجتماعی” به کارگردانی «دیوید فینچر» فیلمی‌درباره زندگی شخصی و کاری «مارک زاکربرگ» بنیان گذار فیس‌بوک است.

 

فیلم “شبکه اجتماعی” با شعار “نمی توانید ۵۰۰ میلیون دوست داشته باشید بدون اینکه چند دشمن نیز برای خود بتراشید”

فیلم نامه این فیلم را «آرون سورکین» با اقتباس از کتاب «میلیاردرهای تصادفی: تاسیس فیس‌بوک، داستانی از جنس، پول، نبوغ و خیانت» اثر “بن مزریک” و مصاحبه‌های «ادواردو ساوارین» یکی از بنیان‌گذاران فیس‌بوک نوشته است و کمپانی «کلمبیا پیکچرز» حمایت مالی از این فیلم را بر عهده گرفته است.

در این فیلم مارک زاکربرگ دانشجویی منزوی و دارای مشکل در برقراری روابط اجتماعی به تصویر کشیده شده است که بدلیل اختلاف با دوست دختر خود تصمیم به آزار وی از طریق انتشار اطلاعات خصوصی زندگی وی در اینترنت می‌گیرد. تم اصلی داستان، نمایش چگونگی شکل‌گیری ایده اولیه فیس‌بوک در ذهن این دانشجوی کامپیوتر است. البته حواشی دیگری نیز در اطراف این تم اصلی وجود دارد که مواردی چون شکایت از زاکربرگ بدلیل سرقت ایده فیس‌بوک مطرح است.

تصویری از فیلم شبکه اجتماعی- سمت راست بازیگر نقش مارک زاکربرگ

چه فصل مشترکی میان فیس‌بوک و هالیوود منجر به ساخت این فیلم شده است؟ فیس‌بوک چه اهمیتی برای سیاست‌گذاران دیپلماسی عمومی‌و فرهنگی آمریکا داشته که هالیوود را به ساخت چنین فیلمی‌ وا داشته اند؟

نگاه دوباره به فاکتورهایی که پیش از این در مورد فیس‌بوک و کارکردهای ارزشمند آن برای سازمان‌های امنیتی – اطلاعاتی آمریکا داشته است، اهمیت گسترش بیشتر این شبکه را نشان می‌دهد. فیلم شبکه اجتماعی، بیش از هرچیز یک رپرتاژ آگهی با طرحی هوشمندانه برای فیس‌بوک است؛ آن هم با استفاده از هالیوود، قوی‌ترین ابزار تبلیغاتی کنونی جهان.

از سوی دیگر با رسوایی‌هایی که در زمینه درز اطلاعات شخصی کاربران و یا همکاری مدیران شبکه با سیا به وقوع پیوست، برای پاک کردن اذهان عمومی‌از احتمال ارتباط فیس‌بوک با دستگاه اطلاعتی آمریکا، طراحان این شبکه جمع‌آوری اطلاعات Open Source، هالیوود را مامور تطهیر وجهه فیس‌بوک کردند. بی‌دلیل نیست که فردی چون جولیان آسانژ موسس سایت ویکی‌لیکس که ابهامات بسیاری در مورد سایت وی، منابع اطلاعاتی و اهداف او از افشاگری‌ها وجود دارد، فیس‌بوک را ” مخوف‌ترین ابزار جاسوسی ساخته شده به دست بشر” نامیده است.

تاثیرات اجتماعی فیس‌بوک

روانشناسان غربی با تحلیل روانشناسانه  استفاده از فیس بوک و تاثیرات آن این نظریه را مطرح کرده اند که کاربرانی که بیش از حد از”می پسندم” یا “Like” در تایید مطالب، عکس ها و … دوستانشان استفاده می کنند، از عدم ثبات شخصیت و رفتار رنج می برند.
روزانه بیش از ۳ میلیارد “Like” و کامنت در فیس بوک منتشر می شود.

خطرات شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان

فعالیت در شبکه‌های اجتماعی ممکن است بی‌خطر به نظر آید، اما همواره خطرات نهانی وجود دارد، به خصوص برای کودکان. با این که ایجاد پروفایل در شبکه‌های اجتماعی دارای محدودیت سنی است، اما جعل سن کار چندان دشواری برای کودکان نیست. از آنجایی که کودکان سریع‌تر و راحت‌تر به غریبه‌ها اعتماد می‌کنند، ممکن است به سادگی اطلاعات خصوصی‌شان را در اختیار آن‌ها قرار دهند، و چون فرد مقابل را از نزدیک نمی‌بینند، این خطر را به مراتب کمتر احساس می‌کنند.

با وجود محدودیت سنی ۱۳ سال، کودکان با انتخاب سن بالاتر به عضویت فیس بوک در می آیند

۱۳ میلیون کودک فیس‌بوکی در معرض خطر سوء استفاده جنسی

شاید کودکان اصلاً آگاهی نداشته باشند که برخی از افراد آنلاین ممکن است درمورد ماهیت خود دروغ بگویند تا بدین طریق به دیگران آسیب برسانند. پدر و مادرها باید برای کودکان توضیح دهند که در اینترنت افرادی هستند، که مهاجمان جنسی (sexual predators) نام دارند و بسیار خطرناکند. ممکن است در ظاهر مانند یک دوست باشند، و به تدریج اطلاعات خصوصی کودک را از او بیرون بکشند. این افراد با ساختن پروفایل‌های جعلی به کودکان نزدیک می‌شوند و وانمود می‌کنند که دارای علایق مشترکی با آن‌ها هستند. نام‌هایی نیز که در شبکه‌های اجتماعی برای خود برمی‌گزینند نام‌های معمول کودکان است. پدر و مادرها باید برای کودکانشان توضیح دهند که فاش ساختن اطلاعات خصوصی‌شان، مانند اسم کامل، نشانی، اسم مدرسه، شماره تلفن، تاریخ تولد یا هر گونه اطلاعات شخصی دیگری، برای افرادی که در اینترنت ملاقات می‌کنند کاری بس خطرناک است. براساس ضوابط پیش از ثبت نام در فیس‌بوک، داشتن حداقل ۱۳ سال سن برای کاربران الزامیست اما براساس گزارش های منتشر شده، تا سال ۲۰۱۱ بیش از ۵/۷ میلیون کودک زیر ۱۳ سال و بیش از ۵ میلیون کودک زیر ۱۰ سال در این شبکه عضو شده و شرایط استفاده آن را نقض کرده اند.

ترکیب سنی کاربران فیس بوک/ ۲۰ درصد کاربران زیر ۱۸ سال هستند

دزدی هویت

قربانیان دزدی هویت در شبکه های اجتماعی معمولا کودکان عضو هستند. وقتی کودکان وارد شبکه های اجتماعی می‌شوند اطلاعات خود را به اشتراک می‌گذارند و ممکن است بدلیل ناآگاهی نسبت به خطرات این اشتراک گذاری، اطلاعات حساسی چون آدرس و شماره تلفن محل سکونت، اطلاعات حساب بانکی و … را در پروفایل خود منتشر کنند و قربانی دزدی هویت و سوء استفاده های متعاقب آن می‌شوند.

در نوامبر ۲۰۱۱، کاربران متعددی گزارش کردند که حسابشان هک شده و تصویرشان با تصاویر مستهجن جایگزین شده است. گزارش شده است که بیش از ۲۰۰ هزار حساب در بنگلور هند هک شده است. اما فیس‌بوک این ادعاها را رد کرده و ادعا کرده است که “امنیت کاربران اولویت اولشان است.”

آزار سایبری

و اما آزار سایبری به چه معناست؟ آزار سایبری به معنای استفاده از اینترنت یا فناوری‌های ارتباطی دیگر برای صدمه زدن به افراد به گونه‌ای عمدی، مکرر و خصمانه است. این اتفاق گاه صدمات جبران‌ناپذیری به کودکان و نوجوانان می‌زند و آگاهی یافتن از این موضوع و جلوگیری از آن برای والدین کار دشواری است. برخی از این افراد با ارسال پیام‌های تهدید‌آمیز و تحقیرآمیز آنان را می‌ترسانند و اغلب تهدیدشان می‌کنند که حرفی به پدر و مادرشان نزنند و آنان نیز از ترس این که خطری تهدیدشان کند از آن‌ها پیروی می‌کنند.

آشکار کردن اطلاعات شخصی

آیا تا به حال شخصاً هیچ یک از اتفاقات زیر را تجربه کرده‌اید؟

منفی              مثبت۸۵٪۱۵٪

آیا کسی ایمیل شخصی، IM یا پیامکی از شما را که برایش فرستاده بودید در اختیار دیگران قرار داده است؟

۸۷٪۱۳٪

آیا کسی شایعه‌ای از شما را در اینترنت پخش کرده است؟

۸۷٪۱۳٪

آیا کسی ایمیل، IM یا پیامک تهدیدآمیز برایتان فرستاده است؟

۹۴٪۶٪

آیا کسی تصویر شرم‌آوری از شما را بدون اجازه‌تان در اینترنت در معرض دید عموم قرار داده است؟

۶۸٪۳۲٪

پاسخ “بله” به تمام چهار پرسش

نتیجه گزارش مرکز تحقیقاتی پیو (pew) درمورد آزار سایبری- طبق این گزارش به طور میانگین ۳۲٪ از کاربران نوجوان به گونه‌ای آزار سایبری را تجربه کرده‌اند.

طبق گزارش مرکز غیرانتقاعی تحقیقاتی پیو، به طور میانگین حدود یک سوم از تمام کاربران نوجوان آزار و اذیت اینترنتی را تجربه کرده‌اند. این آزار و اذیت اینترنتی دارای طیف گسترده‌ای، از مزاحمت‌های جزئی تا تهدیدهای جدی، می‌باشد. به علاوه، طبق این گزارش دخترها بیش‌تر مورد این گونه آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

مگان مِیِر، دختر ۱۴ ساله که پس از آزار سایبری خودکشی کرد

مگان تییلو میر یک نوجوان آمریکایی بود که سه هفته پیش از تولد چهارده‌سالگیش با دار زدن خود، خودکشی کرد. یک سال بعد، پدر و مادر مگان شروع به تحقیقات درمورد این اتفاق کردند و دریافتند که علت آن آزار سایبری از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی بوده است. ماجرا از آنجا شروع شده بود که مگان پس از باز کردن حساب کاربری در شبکه اجتماعی my space ظاهراً با جاش ایوانز یک پسر ۱۶ ساله آشنا می‌شود، حال آن که جاش کسی نبود جز یکی از دوستان مگان که برای اذیت کردن او این پروفایل جعلی را ساخته بود. آن دو بدون این که یکدیگر را ببینند از طریق این شبکه با هم در ارتباط بودند. تا این که در روز ۱۵ اکتبر ۲۰۰۶ مگان پیام متفاوتی از به‌اصطلاح جاش دریافت می‌کند که “شک دارم که بخواهم باهات دوست بمانم، چون شنیده‌ام خیلی با دوست‌هایت خوب نیستی”. از آن پس پیام‌های مشابهی برای مگان ارسال می‌شد و پیام‌های مگان نیز در اختیار افراد دیگر در آن شبکه قرار می‌گرفت. بنا به گفته پدر مگان آخرین پیامی‌که برای مگان ارسال شده بود از این قرار بود: “اینجا همه می‌دانند تو چه آدمی‌هستی. دنیا بدون تو جای بهتری است.” و ۲۱ دقیقه بعد بدن بیجان او را در کمد اتاقش پیدا کردند.

دختر نوجوانی به نام ”آشلی هال” نیز پس از آن که توسط متجاوز سریالی به نام ”پیتر چپمن” اغفال شد، به دست او به قتل رسید.

 پیتر چپمن، قاتل فیس بوکی که با بیش از ۶۰۰۰ دختر نوجوان در ارتباط بود / اشلی هال ۱۷ ساله، یکی از قربانیان تجاوز و قتل در فیس بوک

چپمن، ۳۵ ساله، با استفاده از عکس فرد دیگری خود را پسر نوجوانی به نام ”پیتر کارترایت” معرفی می‌کند و در نهایت این دختر ۱۷ ساله را در سپتامبر ۲۰۰۹ به دام می‌اندازد. او برای آشلی پیام‌های متعددی می‌فرستد و چند هفته بعد موفق می‌شود قرار ملاقاتی با او بگذارد. پس از دیدار ادعا می‌کند که پدر پیتر است. سپس او را به محل مورد نظر می‌برد و پس از تجاوز او را خفه می‌کند. سپس بدن او را داخل چاهی می‌اندازد. در مارس ۲۰۱۰، چپمن به جرم آدم‌ربایی، تجاوز و قتل تنها به ۳۵ سال زندان محکوم می‌شود.

وقوع جرم در فیس‌بوک هر ۴۰ دقیقه یک بار: از اغفال تا قتل

سال گذشته پلیس انگلیس ۱۲۳۰۰ جرم را در رابطه با این شبکه اجتماعی ثبت کرد. جرایمی‌از قبیل قتل، تجاوز، آزار جنسی کودکان، ضرب و شتم، آدم‌ربایی، تهدید به مرگ، ارعاب شاهدان و کلاهبرداری با استفاده از این سایت صورت گرفته است. به گزارش پلیس هر ۴۰ دقیقه یک جرم فیس‌بوکی در این کشور رخ می‌دهد.

براساس ضوابط استفاده از فیس‌بوک، کاربران باید تضمین دهند که ۱۳ سال به بالا هستند تا بتوانند در این سایت ثبت نام کنند… اما چیزی حدود ۷٫۵ میلیون کودک در مورد سنشان دروغ می‌گویند و به سایت وارد می‌شوند.

در برخی موارد مشاجرات داخل سایت به خشونت در دنیای واقعی کشیده شده است، این در حالی است که متجاوزان جنسی کودکان از این راه برای اغفال کودکان استفاده می‌کنند.

صدها مجرم از شبکه اجتماعی مارک زاکربرگ برای اغفال کودکان استفاده می‌کنند

اوایل امسال، روزنامه انگلیسی دیلی میل اعلام کرد که صدها مجرم از فیس‌بوک برای به دام انداختن قربانیانشان از پشت میله‌های زندان استفاده می‌کرده‌اند. مسئولان زندان دریافتند که طی دو سال گذشته ۳۵۰ زندانی با استفاده از تلفن‌های همراهشان که مخفیانه به دستشان رسیده بود در فیس‌بوک فعالیت می‌کردند.

فیس‌بوک و تاثیر آن بر خانواده

نتایج یک مطالعه در انگلستان نشان‌ می‌دهد حدود یک سوم طلاق ها در این کشور با شبکه اجتماعی فیس‌بوک در ارتباط است. در این مطالعه حدود پنج هزار دادخواست طلاق مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که در ۳۳درصد این دادخواست ها به فیس‌بوک به عنوان یکی از دلایل درخواست طلاق اشاره شده است. در این پرونده‌ها معمولا یکی از طرفین به گونه‌ای از فیس‌بوک استفاده کرده که موجب نارضایتی طرف مقابل بوده است.

نام فیس‌بوک در یک سوم پرونده‌های طلاق انگلیس در سال 

نتایج یک مطالعه در انگلستان نشان داده است که حدود یک سوم طلاق ها در این کشور با شبکه اجتماعی فیس‌بوک در ارتباط است. در این مطالعه حدود پنج هزار دادخواست طلاق مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که در ۳۳درصد این دادخواست ها به فیس‌بوک به عنوان یکی از دلایل درخواست طلاق اشاره شده است.یافته های این مطالعه نشان می‌دهد که معمولاً یکی از طرف ها به گونه ای از فیس‌بوک استفاده می‌کند که باعث نارضایتی طرف دیگر می‌شود.

طبق مطالعه‌ای از سوی موسسه حقوقی Divorce-online انگلستان، در سال ۲۰۱۱ در یک سوم پرونده‌های طلاق از فیس‌بوک نامی‌برده شده است. این رقم در سال ۲۰۰۹ یک پنجم بوده است. در روزگاران گذشته ردیابی یک رابطه نامشروع هفته‌ها به طول می‌انجامید و دوندگی بسیاری می‌طلبید. امروزه اما این کار تنها با یک کلیک ساده انجام می‌گیرد و عواقبش ممکن است همیشگی و ویرانگر باشد.

فیس‌بوک؛ در دسترس‌ترین ابزار برقراری ارتباط نامشروع

به گفته سخنگوی پایگاه divorce-online، “چنان‌چه فردی بخواهد رابطه نامشروعی با کسی برقرار کند، فیس‌بوک در دسترس‌ترین مکان برای این کار است… در فیس‌بوک روابط نامشروع به سرعت برق و باد صورت می‌گیرد، در حالی که در نبود فیس‌بوک شکل‌گیری همین روابط ماه‌ها و گاهی سال‌ها زمان می‌برد.”

پایگاه انگلیسی divorce-online: فیس بوک در دسترس ترین مکان برای برقراری روابط نامشروع است

وکلای طلاق در آمریکا همگی بر این باورند که فیس‌بوک روز به روز عامل موثرتری در فروپاشی ازدواج‌ها تبدیل می‌شود. کِی جِیسون و کِلی کرَف‌اسکای در کتاب “فیس‌بوک و ازدواجتان” تأثیر فیس‌بوک در نابودی ازدواج‌ها هشدار می‌دهند. این دو در وبلاگ خود می‌نویسند: “مردم سریع‌تر از آن که عقل سلیمشان بخواهد تصمیم بگیرد تایپ می‌کنند و دکمه send را کلیک می‌کنند و بیشتر درگیر احساسات آنی خود هستند تا بررسی عاقلانه کاری که انجام می‌دهند.”

وقتی مارک زاکربرگ وضعیت تأهل خود را در صفحه‌اش به متأهل تغییر داد بیش از یک میلیون ”like” از هوادارانش دریافت کرد. اما براساس آمار و پژوهش‌ها، سایت مارک زاک چندان هم به نفع ازدواج و خانواده عمل نکرده است.

فیس‌بوک و کاهش بازدهی کارمندان

در مه ۲۰۱۱، HLC Technologies اعلام کرد که حدود ۵۰٪ از کارکنان در انگلستان استفاده از فیس‌بوک را از محل کار ممنوع کردند. فیس‌بوک متهم است به کاهش بازدهی کاری کارمندان.

Event های دردسر ساز

امکان ایجاد Event یا “رویداد” یکی از امکانات فیس‌بوک است که همواره در کشورهای مختلف دردسرساز بوده است. در رویدادهای فیس‌بوکی، هر فرد می‌تواند به ایجاد یک رویداد، دوستان و دیگر اعضا را به تجمع، مهمانی و یا هر اقدام جمعی دیگر دعوت کند.

در ژوئیه ۲۰۱۱ مقامات آلمان شروع به بررسی امکان ممنوعیت رویدادهای برنامه‌ریزی‌شده در فیس‌بوک کردند. این تصمیم به دلیل موارد متعددی از تجمع افرادی گرفته شد که در اصل به آن رویداد دعوت نشده بودند. برای نمونه، در مراسم تولد ۱۶ سالگی دختری در هامبورگ که به اشتباه دعوت به تولدش را در معرض دید عموم قرار داده بود ۱۶۰۰ نفر تجمع کردند. بیش از یکصد پلیس به محل اعزام شد. یک مأمور پلیس مجروح شد و یازده نفر از شرکت‌کنندگان به دلیل ضرب و شتم، تخریب اموال و مقاومت در برابر پلیس دستگیر شدند.

پیمان دوستی فیس‌بوک و اسرائیل

شاید یهودی بودن سه نفر از بنیانگذاران فیس‌بوک در ابتدا غیر عادی به نظر نرسد و بدگمانی به آن‌ها توهمی از جنس توهم توطئه به شمار آید، اما آنچه که بیش از هرچیز عدم بی‌طرفی و شبکه اجتماعیِ صرف بودن فیس‌بوک را زیر سوال می‌برد، هم راستا بودن اقدامات و فعالیت‌های آن با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل است. علاوه بر جاسوسی نیابتی از کاربران فیس‌بوک، این شبکه به ظاهر اجتماعی، با هر گونه شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی بر خلاف منافع و اهداف سیاست‌های آمریکا و صهیونیسم، مقابله و آن را فیلتر می‌کند. نمونه‌هایی از این عملکرد “سفارشی” را می‌توان در برخورد با صفحات فیس‌بوک حامی‌مقاومت مردم فلسطین مشاهده کرد. بارزترین این برخورد، حذف صفحه دعوت به انتفاضه سوم مردم فلسطین بود. همچنین صفحات دیگری نیز که در حمایت از جنبش‌های مردمی‌در فلسطین، بحرین و … نیز تشکیل شده که همگی از سوی فیس‌بوک فیلتر شده است. این در حالیست که در حوادثی از جنس حوادث پس از انتخابات ۸۸ ایران، فیس‌بوک به محل اصلی سازمان‌دهی مخالفان تبدیل شده بود. در انتخابات روسیه نیز فیس‌بوک قصد ایفای نقشی مشابه ناآرامی‌های ایران داشت که به سرعت خنثی شد.

همچنین به جز این تضاد عملکرد، فیس‌بوک به طور پیش فرض، با قرار دادن کلید واژه “فلسطین” در کنار ” القاعده” و “نازی”، از ایجاد صفحاتی با این عناوین جلوگیری می‌کند.

در همین حال دیوید فیشر، پسر استنلی فیشر رئیس بانک اسرائیل، و یکی از پنج نفر اول گوگل، به فیس‌بوک پیوسته است. دیوید فیشر ۳۷ ساله که یکی از ۵ نفر اول در شرکت گوگل و مغز متفکر بسیاری از طرح‌های اقتصادی گوگل بود. طرح‌های اقتصادی تحت مدیریت فیشر در سال ۲۰۰۹ و براساس آمار غیر رسمی، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار درآمد تبلیغاتی عاید گوگل کرده است.

دیوید فیشر مغز متفکر اقتصادی سابق گوگل و فعلی فیس بوک

دیوید فیشر با هدف اجرای طرح‌های مشابه در فیس‌بوک و گسترش دفاتر آن در سرزمین‌های اشغالی، وارد فیس‌بوک شده است. فیشر پیش از این و در دولت بیل کلینتون، در وزارت خزانه‌داری آمریکا مشاور سیاست‌های اقتصادی دولت بود.

گسترش فعالیت‌های فیس‌بوک در سرزمین‌های اشغالی و با هدف جذب یهودیان سراسر جهان به مهاجرت، یکی دیگر از اهداف فیس‌بوک در سطوح میانی بوده است. مارک زاکربرگ نیز تا کنون شخصا در برنامه‌های مرتبط با اسرائیل از جمله افتتاح صفحات فیس‌بوک سران این رژیم حضور پیدا کرده است و دست دوستی و همکاری وی همواره به سوی صهیونیست‌ها دراز بوده است.
صفحه فیس بوک نتانیاهو و شیمون پرز که با حضور زاکربرگ افتتاح شدند

 اما بررسی زوایای فیس‌بوک محدود به همین موارد ذکر شده نبوده و تحلیل کارکردها، اهداف و پشت پرده‌ فعالیت‌های این شبکه نوظهور که رقبای متعدد، پرقدرت و قدیمی – نظیر اورکات و یاهو ۳۶۰ – را با سیل تبلیغات و ابزارهای دیگر به گونه‌ای از میدان به در کرد که نامی هم از آن‌ها باقی نماند.

با وجود آسیب‌های اجتماعی شبکه‌های نظیر فیس‌بوک و لزوم هوشیاری مقامات وکارشناسان داخلی برای به حداقل رساندن آثار سوء آن، برخی اظهارات از سوی مقامات عالی‌رتبه کشور در تمجید از فیس‌بوک به عنوان “امری مبارک برای دنیا” که بدون در بر داشتن هزینه‌ای برای مردم، مواهب! بسیاری به ارمغان می‌آورد، این شاعبه را به وجود می‌آورد که مسئولین رده بالای کشور، اشراف و اطلاع کافی و جامع در این زمینه ندارند.(لینک مطلب)

گفتنی است فیس‌بوک در کشورهایی نظیر ایران، چین، سوریه، پاکستان، بنگلادش، ازبکستان و برخی از کشورهای اسلامی بدلیل فعالیت‌های ضداسلامی، نقض قوانین اسلام، فعالیت‌های غیر اخلاقی، ایجاد آشوب‌های خیابانی، سوء استفاده از تصاویر و انتشار عکس‌های غیراخلاقی فیلتر شده است.

1393/11/03 20:14:44.443
کد: 238679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
fatemeh zahra110  fatemeh zahra110 اتاق 29 -

اسمش شد مـــــــــــد!!!

شلوار لــــــی را برایمان فرستادند،اول زیاد هم بــــد نبود،

بعد شد آفـــــــــت غیرت و حیا

پسرانه اش از بالا کوتاه شـــد و دخترانه اش از پایین

چادر شــد مانتو های بلند،مانتو ها ذره ذره آب رفت،

حالا دیگر باید آن را بلــــــــــوز

نامید،چادر چادری ها هم کم کم تبدیل به شنــــــل شده،

یا آنقــــــدر نازک که

بودنش طعنه ایست به نبودنش

حالا که دیگر شلـــــوار جایش را به ساپـــورت داده،

روسری ها هم که از عقب و جلو آب رفته!

مانده ام فردا فرزندان این نســــــل هنوز هم

مـــــــــــــــــادر

را اسوه پاکی و

پــــــــــــــــــــدر

را مظهر مردانگی میدانند؟!!! 


1393/11/03 20:09:18.440
کد: 238676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
fatemeh zahra110  fatemeh zahra110 اتاق 29 -

اسمش شد مـــــــــــد!!!

شلوار لــــــی را برایمان فرستادند،اول زیاد هم بــــد نبود،

بعد شد آفـــــــــت غیرت و حیا

پسرانه اش از بالا کوتاه شـــد و دخترانه اش از پایین

چادر شــد مانتو های بلند،مانتو ها ذره ذره آب رفت،

حالا دیگر باید آن را بلــــــــــوز

نامید،چادر چادری ها هم کم کم تبدیل به شنــــــل شده،

یا آنقــــــدر نازک که

بودنش طعنه ایست به نبودنش

حالا که دیگر شلـــــوار جایش را به ساپـــورت داده،

روسری ها هم که از عقب و جلو آب رفته!

مانده ام فردا فرزندان این نســــــل هنوز هم

مـــــــــــــــــادر

را اسوه پاکی و

پــــــــــــــــــــدر

را مظهر مردانگی میدانند؟!!! 


1393/11/03 20:08:54.383
کد: 238675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
fatemeh zahra110  fatemeh zahra110 اتاق 29 -

صبح تا شب

 ماهواره راشخم می زند

 تا برای چشم های گرسنه اش

 خوراک معصیت دست و پا کند..!!

آشی که دشمن

برایمان پخت

سر قابلمه اش

روی پشت بام هاست!

1393/11/03 20:08:23.877
کد: 238674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,231,372